Endringene i avhendingsloven vil gjøre bolighandelen tryggere og mer forutsigbar for begge parter. Men – lovendringen vil også gi selger og kjøper mer ansvar i boligprosessen.

Bedre tilstandsrapporter
Å kjøpe bolig er en stor beslutning i livet. Det er det mye å sette seg inn i, og særlig er boligens tilstand viktig og komplisert. Er det fukt på badet? Hvor gamle er vinduene? Og så videre. Denne informasjonen finner man som regel i boligens tilstandsrapport, men kvaliteten på disse rapportene varierer. For å sikre en tryggere bolighandel er det i tillegg til endringene i avhendingsloven også besluttet at det skal stilles krav til hva en tilstandsrapport skal inneholde. Her settes tydelige retningslinjer og krav til innholdet, hvilke undersøkelser som skal utføres og hvordan, samt hvordan informasjonen skal formidles. Takstforskriften har ikrafttredelse samtidig som endringene i avhendingsloven, dvs. 1. januar 2022.

Hovedfokus i tilstandsrapportene skal nå være knyttet til bygningsdeler det ofte er utfordringer med. I tillegg skal det opplyses om mulige konsekvenser ved avvik og gis et estimat på hva det vil koste å utbedre feilene, forklarer Stine Hjallum, leder kvalitet og compliance/Advokat MNA i Aktiv Eiendomsmegling. 

Se den nye takstforskriften her.

Økt ansvar
Selv om en uavhengig takstmann utfører undersøkelser og innhenter informasjon om boligens tilstand, er selger pliktig til å oppgi all informasjon om boligen som hun eller han sitter på. Når boligen ikke lenger kan selges med forbehold om at den selges «som den er» blir ansvaret for skjulte mangler og feil også lagt på selger, som dermed får egeninteresse av å opplyse om alt som kan være av interesse for kjøper – også det som er negativt.

 Boligkjøper, på den annen side, får lovfestet sin undersøkelsesplikt. Det vil si at boligkjøper selv er ansvarlig for å sette seg inn i informasjon om boligens tilstand og alle andre salgsdokumenter. Dermed blir ansvaret for skjulte feil og mangler delt mellom selger og kjøper – og bolighandelen blir tryggere og mer forutsigbar for alle.

 Økt ansvar på boligkjøper og -selger kan også gjøre megleres rådgivende rolle enda viktigere, mener Hjallum.

 

Meglers oppgave i en salgs- eller kjøpsprosess er blant annet å legge til rette for at all informasjon om boligen som kan ha betydning for handelen, formidles på en forståelig og tydelig måte, sier hun. 

 

«Smart Boliganalyse» gjør komplisert informasjon enkel å forstå
Når boligkjøper får økt ansvar for å sette seg inn i boligens tilstand blir det desto viktigere at vedkommende også forstår innholdet i tilstandsrapporten. Her kan det være greit med litt hjelp.

Smart Boliganalyse er en interaktiv og forbrukervennlig fremstilling av boligers tilstandsrapport, og er et av Aktivs bidrag i arbeidet for å trygge bolighandelen. Her samles teknisk informasjon fra boligens tilstandsrapport, og fremstilles på en interaktiv og forbrukervennlig måte.

 

Smart Boliganalyse gir deg en god og forståelig oppsummering av tilstandsrapporten, og er et godt verktøy for å få en rask og enkel oversikt over tilstanden på boligen du er interessert i. 

 

Positiv endring
Selv om den nye lovendringen vil stille høyere krav til alle involverte parter i salgsprosessen, er endringene positive og vil føre til en tryggere og mer forutsigbar bolighandel.

 

Den største fordelen med disse endringene er at kvaliteten på tilstandsrapportene øker, at boligselger må formidle all informasjon de har om eiendommen og at interessenter får grundigere informasjon om eiendommens tilstand. Boligkjøpere får da et godt grunnlag å basere sine valg på, og det er viktig for at et boligkjøp skal føles trygt, forteller Hjallum 

.Stine Hjallum, leder kvalitet og compliance/Advokat MNA i Aktiv Eiendomsmegling.