aktiv-eiendomsmegling

Tau Ugelivegen Tomtefelt

11 flotte boligtomter i landlige omgivelser med kort vei til sentrum! 7 SOLGT!

 • 1 200 000
 • PRISANTYDNING1 200 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 200 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT500 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 200 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  1 200 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Ugelivegen Tomtefelt, Rogaland

 • Ugelivegen tomtefelt er et tomtefelt med totalt 11 boligtomter som skal opparbeidet å selges.
  Tomtene leveres opparbeidet med stikk til vann, avløp og strøm.
  Tomtene er ferdig utskilt.
  Opparbeidelsen foretas av M2 tomteutvikling AS - Systemhus Sandnes.
  Tomtene blir fra 434-650 m2 og får flott og sentral, men samtidig landlig beliggenhet på Tau.
 • Opparbeidelsen av tomtene starter tidlig i 2021. Reguleringsplanen og de tekniske planene er nå godkjent av kommunen.

  Selger tar sikte på at tomtene er ferdig opparbeidet i mai 2021. Angitt tidspunkt er foreløpig og ikke bindende eller dagmulktsutløsende.
  Så snart selger har vedtatt byggestart og opphevet forbeholdene skal selger fastsette en overtakelsesperiode som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtakelsesperioden begynner og slutter. Utløpet av overtakelsesperioden er bindende og dagmulktsutløsende.
  Senest 10 uker før ferdigstillelse av tomtene skal selger gi kjøper skriftlig melding om overtakelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktsutløsende, og skal ligge innenfor overtakelsesperioden.
 • Vi i Aktiv eiendomsmegling Ryfylke v/Helene Byberg har nå fått for salg 11 spennende og attraktive boligtomter beliggende i Ugelivegen på Tau. Tomtene har landlig, men samtidig svært sentral beliggenhet. Tomtene har en utnyttelsesgrad på BYA inntil 40%. Dette byr på en rekke muligheter. Den undersjøiske tunellen Ryfast er nå ferdig. Denne tilbyr vesentlig kortere og mer fleksibel transport til og fra regionen.
  Det vil også være mulighet for å reise med pendlerbuss fra Solbakk til Forus.

  Butikker:
  Tau sentrum ligger kun Ca. 1 km fra tomtene og kan tilby et variert handlested og bakeri, samt fasiliteter som idrettsanlegg, treningssenter mm.

  Skoler:
  Tau skole (1-7 klassen), Tau ungdomsskole (8-10 klasse) og Strand videregående skole ligger alle innenfor 1 km fra tomtene.
  Tryggheim kristlige barn og ungdomsskole ligger også kun Ca. 1 km fra tomtefeltet.

  Barnehage:
  Espira Tau og Rødlandsmyra barnehage ligger henholdsvis 0,8 og 1,5 km fra tomtefeltet. Barnehagene har 4 og 5 avdelinger og er begge fra 0-5 år.

  Bedehus:
  Tau bedehus ligger Ca. 1,1 km fra tomtefeltet.

  Fritid:
  Tau aktivitetshus ligger i kort avstand fra tomtefeltet. Tau Aktivitetshus ble etablert i 1999, og fungerer som et treningssted og samlingssted med rom for møter, fester, teaterforestillinger, studierom og andre aktuelle aktiviteter. Idrettslaget er medeier i Tau Aktivitetshus og har eget kontor, klubbrom, helsestudio, garderobeanlegg og idrettshall tilgjengelig. Tau Aktivitetshus tilbyr treningsmuligheter for hallaktiviteter og utendørsanlegg for volleyball, fotball, friidrett, rollerblades, tennis, golf og minigolf.

  Båthavn:
  Tau båthavn ligger like i nærheten fra tomtefeltet. Her finnes mulighet for leie av båtplass.
 • I rundkjøringen på Tau, følg Fiskåvegen i retning mot Fiskå.
  Etter Ca.300 meter ta av mot høyre inn på Ugelivegen.
  Følg veien i Ca. 250 meter.
  Tomtene kommer så på høyre hånd.

  Det vil bli satt opp til salgs skilt ved tomtefeltet.
 • Selveide tomter på:

  Tomt 1 - 531 m2 - kr 1 700 000,- (SOLGT)
  Tomt 2 - 514 m2 - kr 1 800 000,- (SOLGT)
  Tomt 3 - 539 m2 - kr 1 800 000,- (SOLGT)
  Tomt 4 - 609 m2 - kr 2 100 000,- (SOLGT)
  Tomt 5 - (Forbeholdt grunneier)
  Tomt 6 - 650 m2 - kr 1 300 000,- (SOLGT)
  Tomt 7 - 439 m2 - kr 1 500 000,-
  Tomt 8 - 434 m2 - kr 1 500 000,-
  Tomt 9 - 543 m2 - kr 1 400 000,- (SOLGT)
  Tomt 10 - 630 m2 - kr 1 700 000,-
  Tomt 11 - 629 m2 - kr 1 400 000,- (SOLGT)


  Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.
 • Parkering opparbeides på egen tomt.
 • Lyse har fiberkabel liggende i nærheten.
  Kjøper av tomten må selv besørge å få lagt denne inn til eiendommen.
 • Det vil bli laget til en lekeplass på område i henhold til vedlagt reguleringsplankart.
 • Tomtene vil ha priser fra 1 200 000,- til 2 100 000,-
  Se vedlagt kart og prisliste.
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte tomt. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
  Gebyr for pantattest kr. 206,-

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.

  Tilknyttningsavgift for vann og avløp er per tidspunkt kr 2500,- for vann og 2500,- for avløp og vil påløpe ved bygging.
  Beløp er eks mva.

  Strand kommune krever et anleggsbidrag på kr 23 630,- samt 590,- pr kvm BRA som blir bebygd på tomten i forbindelse med byggesøknaden. Anleggsbidraget skal dekke opparbeidelse av infrastruktur i området. Beløp er inkl mva.

  Det vil ellers påløpe ordinære byggesaksgebyrer ved oppføring av bolig på tomten.
  Se www.Strand.kommune.no for mer info.

  Det tas forbehold om endring i overnevnte gebyrer. Vedtatt reguleringsplan og i den etterfølgende utbyggingsavtalen vil legge rammene for kostnadene med opparbeidelsen av tomtene. Utbyggingsavtale vil være på plass snarlig.
 • Ingen registrerte, men etter ferdigstillelse vil det komme avgifter som omfatter vann og avløpsgebyr, renovasjonsgebyr, feiing og eiendomsskatt.
 • Fullt oppgjør betales av kjøper når tomten er overtatt.
 • Det opprettes velforening som vil få ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealer på feltet. Fellesarealer vil bli organisert i et realsameie der hver tomt eier 1/11 del hver. Kostnader til drift og vedlikehold av fellesarealer dekkes av velforeningen.
 • Tomtene leveres ferdig opparbeidet med vei, samt stikk til vann, avløp og strøm.
 • Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
  Diverse rettigheter for kommunen og levrandør av strøm, tele mm. til å anlegge og vedlikeholde ledningsnett, samt ha stående lyktestolper på tomtene vil bli tinglyst på eiendommen.

  1962/2436-1/45 Bestemmelse om veg
  1972/154-1/45 Jordskifte

  1979/4379-1/45 Erklæring/avtale
  31.07.1979
  Grensegangssak

  1980/4938-2/45 Rettigheter iflg. skjøte
  27.08.1980
  rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:16 Bnr:189
  Bestemmelse om veg

  1992/796-1/45 Jordskift
  1996/3713-1/45 Erklæring/avtale
  28.06.1996
  RETTIGHETSHAVER: STRAND KOMMUNE
  Bestemmelse om vannrett
  Bestemmelse om vannledning

  2010/972808-1/200 Elektriske kraftlinjer
  09.12.2010
  Rettighetshaver:LYSE ELNETT AS
 • Tomtene ligger i område regulert til boligformål.

  I henhold til detaljreguleringsbestemmelsene for Ugeli skal tomtene bestå av frittliggende eneboliger. Eneboligene kan godkjennes med en ekstra boenhet der terrenget tilsier dette og det dokumenteres tilfredsstillende uteoppholdsareal og parkering.

  Høyde på bolighus:

  Bolighusene med saltak eller valmet tak kan ha gesimshøyde inntil 6 m og mønehøyde inntil
  9 m.
  Bolighus med pulttak kan ha gesimshøyde inntil 6 m for laveste gesims og inntil 9 m for
  høyeste gesims. Hus med pulttak kan ha takvinkel inntil 15 grader.
  Bolighus med flatt tak kan ha gesimshøyde inntil 6 m.
  Alle gesims- og mønehøyder måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå
  rundt bygningen.

  Garasje:

  På hver tomt skal det vises plass for garasje/carport på maksimalt 50 m2
  Frittliggende garasje med saltak eller valmet tak skal ha maks mønehøyde 5 m og maksimal gesimshøyde 3
  m målt fra gjennomsnittlig terreng. Garasje med pulttak eller flatt tak kan ha gesimshøyde
  maks. 4 m målt fra gjennomsnittlig terreng.
  Garasje kan plasseres utenfor byggegrense også når den henger sammen med bolig.

  Garasje kan plasseres inntil 1 m fra vegkant når den ligger parallelt med vegen. Dersom den
  plasseres med innkjøring vinkelrett på vegen skal garasjen ligge minst 5 m fra vegkant for å få
  plass til bil foran garasjen.
  Parkeringsdekning:

  Det skal vises 2 biloppstillingsplasser, inklusiv garasjeplasser på hver tomt. Det skal vises 3
  sykkelplasser for hver bolig. Dersom det bygges bolig med tilleggsleilighet skal det vises en
  ekstra biloppstillingsplass og en ekstra sykkelplass.
  Grad av utnytting:

  Hver enkelt tomt kan bebygges med BYA inntil 40%. Plass for garasje og biloppstillingsplass skal inngå i beregning av BYA. Parkeringsplass regnes til 18m2.

  Se også vedlagt detaljreguleringsplan for Ugeli lenger bak i salgsoppgaven.
 • For kjøp av ubebygd eiendom er det påkrevd med kjøpers "egenerklæring om konsesjonsfrihet" som skal godkjennes hos kommunen. Konsesjonsfriheten er betinget av at jeg ikke foretar bruksendring i strid med plan.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 25 000,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Fast provisjon kr 25 000,- pr solgte tomt.
  Tilretteleggingshonorar kr 15 000,-
  Markedsføring og utlegg til kostpris.
  Oppgitte beløp er eks mva.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

  Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?
  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;

  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing

  Telefon: 51 75 44 00
  E-post: post@hjelmeland-sparebank.no
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Jostein Stensen
  M2 Tomteutvikling AS - Systemhus Sandnes thorkelsen
Helene Byberg

Megler

Helene Byberg

90 62 32 72

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev