aktiv-eiendomsmegling
Evjemoen lager

Evje General Holms veg 26

20 stk prosjekterte lagerseksjoner. Beliggende på Evjemoen næringspark som stadig er under utvikling!

 • 995 000
 • BRA 69.9 m²
 • PRISANTYDNING995 000
 • OMKOSTNINGER2 162
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER997 162
 • EIENDOMSTYPELager
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 022
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT13 158 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 995 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  820,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 33 000,-))
  --------------------------------------------------------
  2 162,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  997 162,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Åpen seksjon
Enkel seksjon på 69.9 kvm pris kr. 995.000,- + omkostninger.
Dobbel seksjon på 141,8 kvm pris kr.1 790 000,- + omkostninger.
Mulighet for sammenslåing av flere seksjoner
Endelig detaljprosjektering er ikke utført enda.
Ca arealmål oppgitt.
Plan
 • AHG Invest AS
 • Gnr. 42 Bnr. 66 i Evje og hornnes kommune
 • Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler, Verksted, Garasje/Parkering
 • Bygget oppføres i sandwich-elementer og stålkonstruksjon. Gulv er støpt i betong.
  Selvbærende takplater med innvendig høyde ca. 5,5 m.
  Automatisk port. H= 4,0 m B= 4,2 m pr seksjon.
  Egen strømmåler til hver seksjon i teknisk rom.
  Gulvoverflate er støvbundet betong.
  Bygget er isolert og frostfritt, leveres uten oppvarming.
  Vann, avløp og fiber legges klart for tilkobling frem til hver enhet.
 • Evjemoen næringspark er i dag det største næringsområdet i indre Agder. Flere bedrifter har etablert seg i parken og er i god vekst. Evje næringspark ligger ca. 5 minutter fra Evje sentrum.
 • Se kartskisse.
 • BETONGARBEID

  Fundamenter
  Fundamenter i plasstøpt betong med utgangspunkt i vår stålkonstruksjon.
  Det er medtatt innstøping av boltegrupper samt understøping av disse
  etter at stål er montert.

  Betonggulv
  120 mm betonggulv armert med ett lag K 257 armeringsnett.
  Plast som diffsperre og glidesjikt.
  Randsoneisolert med 50 mm XPS 300 1,2 m inn fra betongbrystningen.
  Fugebånd / etafoam langs betongbrystning og rundt stålsøyler.
  Under portene er det medtatt stålvinkler som forsterkning av betongkant.
  Overflaten stålglattes og støvbindes.

  Betongbrystning
  Prefabrikert isolerte betongbrystning med høyde på 900 mm over ferdig gulv.
  Elementene har skråavslutning ifm. Dørene og det fuges i elementskjøtene.

  STÅL- OG METALLARBEIDER

  Stålkonstruksjon
  Konstruksjon er sertifisert iht NS EN 1090-1.
  Montering av stålkonstruksjon er med boltede forbindelser.
  Stål overflatebehandles til C2 (Farge: Grå - RAL 7040)
  Innvendig søylerekke i den midterste aksen.

  Takkonstruksjon
  Selvbærende takplater i galvanisert utførelse.
  Skrus til stiv skive og er dimensjonert ihht. de samme forutsetningene som stålkonstruksjonen.
  Isoleres med 100 mm mineralull og tekkes med et lag takbelegg.

  Yttervegger - Sandwich
  Sandwichelementer med 100 mm isolasjon av PIR. Elementene monteres med tettebånd mellom stål og element.
  Skjøtene isoleres, teipes og beslås. Elementene er med standard farge (RAL) utvendig og innvendig.

  Innervegger
  Sandwichelementer med isolasjon av mineralull og med brannklasse El 30.
  Elementene er med standard farge (RAL) utvendig og innvendig.

  Porter - Leddheiseporter
  Leddheiseporter med motor og innvendig trykknappstablå.
  Portene er med standard farge (RAL) Det er samme farge innvendig og utvendig, B: 4 000 x H: 4 200 mm

  Dører
  Dører yttervegg stål 1000x2100.
  Dører inkl håndtak, pumpe og låskasse uten sylinder.
  Dører lakkert std Ral farge.
  Samme farge innvendig, utvendig.

  Beslag
  Komplette beslagsarbeider både utvendig og innvendig.
  Inkluderer gesims-, sokkel-, hjørne- og søylemarkering, dør- og portbeslag.

  UTVENDIG

  Foruten opparbeidelse av tomten for oppføring av byggene, vil tomtene bli opparbeidet med asfalterte kjørearealer /
  / biloppstillingsplass samt tilsådd kantvegetasjon ved behov. (opparbeides etter årstid)
  Det vil bli etablert vegetasjon i henhold til reguleringsbestemmelser, dette er ikke detaljprosjektert.

  Høydesetting og høydetilpasninger mellom arealer (bebyggelse, vei, fellesarealer) er ikke endelig detaljprosjektert
  og kan derfor avvike fra situasjonsplan og bilder, vist i prospektet.


  Kjøreflater og biloppstillingsplasser leveres med asfalt for normal bruk/vekt (ikke daglig tungtransport),
  samt nødvendig fall og avrenning til overvannsystem.
  Det er påregnelig med kommunalt krav om lokal overvannshåndtering (fordrøyning)

  DIVERSE

  Innredning
  Det leveres ingen innredning av noe slag. Illustrasjoner viser mulig bruk.

  Oppvarming
  Det leveres ikke noe form for oppvarming. Det gjøres oppmerksom på at ved gitte temperaturer/klimaforhold,
  kan kondens oppstå ved port/dør og andre konstruksjoner. Dette kan reduseres/unngås ved enkel oppvarming
  av vifteovn.

  Ventilasjon
  Det leveres ikke noe form for ventiler eller ventilasjon.

  Byggvask
  Byggets gulv støvsuges for overtakelse, men det utføres ikke ordinær byggvask. Det er påregnelig byggstøv virvles
  opp og vil legge seg etter endt overtakelse. Det må derfor påregnes noe byggestøv på overflater.


  VVS

  Rør og sanitær
  Det fremføres avløp tilrettelagt for WC, samt tilkobling av vann. Begge deler plugget/avstengt.
  Det installeres private vannmålere i teknisk rom for avregning av vannforbruk/kommunale avgifter.

  ELEKTRO

  EL-installasjon lager 69,9m2
  I hver seksjon leveres:
  * Underfordeling / sikringsskap med 3x20A (400V) hovedsikring.
  * 1 stk 16A kurs for lys og port.
  * 2 stk stikk
  * Lysbryter ved port for innvendig belysning.
  * 2 stk lysarmatur i taket ihht tegning.
  * Trekkerør for fiber/bredbånd.

  EL-installasjon lager 141,8m2
  I hver seksjon leveres:
  * Underfordeling / sikringsskap med 3x20A (400V) hovedsikring.
  * 1 stk 16A kurs for lys og port.
  * 4 stk stikk
  * Lysbryter ved port for innvendig belysning.
  * 4 stk lysarmatur i taket ihht tegning.
  * Trekkerør for fiber/bredbånd.

  Opplegg til bredbånd og tilkoblingskostnader til dette, dekkes av kjøper og er ikke en del av leveransen.
  Det gjøres oppmerksom på at det kun legges trekkerør inn i hver seksjon, for evt. fremtidig bredbånd.

  Godkjent adresserbart brannvarsling leveres i hver seksjon, tilkoblet felles sentral, forberedt for overføring
  til brannvesen/vaktselskap.
  Målere til hver seksjon plasseres i hovedtavle felles teknisk rom.

  Det leveres lys på fasade mellom portene, tilkobles felles måler.
 • Ingen ventilasjon.
 • Fellestomt som vil bli opparbeidet med asfalt.
 • Fellesparkering.
 • 2022
 • 16 stk på 69,9 kvm bra.
  4 stk på 141,8 kvm bra.
 • Eiendommen er på nåværende tidspunkt utleid/ikke utleid. [Hvis aktuelt: Det gjøres oppmerksom på at det er/ikke er stilt sikkerhet/depositum for leieforholdene.] Alle leieforhold på eiendommen vil medfølge salget. Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • Det leveres ikke noe form for ventiler,oppvarming eller ventilasjon.
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til næring. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.
 • Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.
 • Selger skal fremskaffe midlertidig brukstillattelse til overtakelse. Kjøper er kjent med at ferdigattest normalt vil foreligge først en god stund etter overtagelse.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • I utkastet til vedtekter står følgende om utleie: "Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg, pantsettelse og utleie. I forbindelse med utleie skal det straks gis skriftlig melding til styret om leietakers navn samt kontaktinformasjon både til leietaker og eier. Utleie krever samtykke fra styret i sameiet. Samtykke kan ikke nektes uten at det foreligger saklig grunn.
 • Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til Selskapet, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Justeringsrett for MVA
  For næringsdrivende eller andre som er MVA-pliktig kan det inngås avtale om overtakelse av justeringsrett for MVA slik at MVA tilbakebetales til kjøper.
 • Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel. Igangsettelse av prosjektet forutsetter x % forhåndssalg. Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Alle opplysninger gitt i prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten at den generelle standarden forringes. Dette prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de enkelte enhetene. Alle presentasjoner er av illustrativ karakter, og gir ikke nødvendigvis en eksakt fremstilling av det ferdige prosjekt når det gjelder endelig detaljering av interiør, fasader, materialer og omgivelser. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prisliste/prospekt.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

  Entreprenøren skal stille garanti straks etter avtaleinngåelse, jf. bustadoppføringslova § 12. Dersom det er tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller tillatelse til igangsetting, er det tilstrekkelig at entreprenøren stiller garanti straks etter at forbehold har falt bort. Det samme gjelder ved forbehold med tilsvarende virkning fra forbrukerens side. Entreprenøren skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter.

  Garantien er pålydende 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse.

  Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for ideell andel i fellesareal, utvendige arealer, ev. parkeringskjeller, herunder ferdigstillelsen av disse.

  Dersom garanti ikke stilles straks etter avtaleinngåelse kan kjøper holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at garanti er stilt.

  Selger vil ikke få instruksjonsrett over midlene før garanti etter bustadoppføringslova § 47 er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • AHG Invest AS
Tommy Svendsen

Megler

Tommy Svendsen

46 43 22 23

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev