aktiv-eiendomsmegling
Flott bustadtomt i landleg omgivnad

Bustadtomt Flyplassvegen | Flott tomt med kort veg til Sagvåg sentrum og gode solforhold

 • 470 000
 • PRISANTYDNING470 000
 • OMKOSTNINGER27 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER497 392
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT959 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 470 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  11 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 470 000,-))
  --------------------------------------------------------
  27 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  497 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Det er flotte turområder i nærleiken.

Tomt, Flyplassvegen, Vestland

 • Flott bustadtomt på 959,7 m² og gode solforhold.


  Tomta ligg landleg til med kort avstand til Sagvåg sentrum.

  Verdt å merke seg:
  - Kort veg til barnehage, barneskule og ungdomsskule
  - Stor tomt
  - Kort veg til Sagvåg sentrum
  - Gode solforhold


  Sagvåg sentrum ligg ca. 2 minuttar unna i bil.
  Av servicetilbod kan det nemnast fleire daglegvarebutikkar, tannlege, fysioterapeut, restaurant, pub og frisør.

  Det er kort veg til både barnehage, barneskule og ungdomsskule.

  Det er flotte turområder i nærleiken. Her finn ein både Utslettefjellet, flotte turløyper i Hustrudalen og Rødkleiv.
  Det er kort veg til fleire flotte badestrender, blant anna stranda ved grøntanlegget og badestranda i Sætravik.

  Det er få minuttar til Stord Lufthamn.
 • Området består hovedsakeleg av spredt bustadbebyggelse.
 • Følg skilting mot Stord Lufthamn.

  Det vil bli satt opp skilt slik at ein enkelt finn tomta.
 • Sjølveigar tomt.
 • Tomta er på 959,7 m².
  Arealet er beregna, og er henta frå matrikkelen.
 • Eigedommen er ikkje tilknytta offentleg vatn og avlaup.
  Eigedommen er tilknytta offentleg veg.
  Tinglyst avtale om vegrett over 59/163 og 59/63 med dagboknr. 1088568.

  Tilknytningsavgift vatn: 31 250 inkl. mva
  Tilknytningsavgift avlaup: 31 250 inkl. mva
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Kr. 840 pr. år
  Kommunale avgifter og eigedomsskatt er fordelt slik:
  Eigedomsskatt kr. 840,-
 • Faste løpande kostnader er estimert til kr. 840,- pr. år.
  Dei faste løpande kostnadane er fordelt slik: Kommunale avgifter
 • Tomta er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent frådelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftast overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av eigenerklæring om konsesjonsfridom.
 • Det er ikkje odel på eigedommen.
 • Deler av tomta ligg i gul sone for støy.
 • Rettigheter på 4614-59/163
  Rettigheter i eiendomsrett

  2013/1088568-2/200 Bestemmelse om veg
  13.12.2013
  rettighetshaver:Knr:4614 Gnr:59 Bnr:63
  rettighetshaver:Knr:4614 Gnr:59 Bnr:164
  - Bestemmelse om veg. Eigedommen har vegrett over 59/163 og 59/63.
 • Eigedomen ligg i eit område som ikkje er regulert. Arealbruk i kommuneplanen er bustad iht. Plan-ID 20090008.

  Det føreligg kommunedelplanar under arbeid.
 • Gnr. 59 Bnr. 164 i Stord kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med seljar.
 • Seljar har ikkje teikna boligselgerforsikring.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Dersom bud aksepteres i 2022, gjelder følgende: Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeidar med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenestar. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Det er avtalt fastprovisjon vederlag på kr. 39 500,- for gjennomføring av salsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgivar skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 14 990,- og oppgjørshonorar kr. 5 500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 25 000,-. Meklarføretaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen, totalt kr. 19 385,-. Utlegga er opplysningar frå kommunen og Statens Kartverk, tinglysing av panterettsdokument, nabolagsprofil og utlegg ifm. marknadsføring. Dersom handelen ikkje kommer i stand har ikkje meklar krav på vederlag. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningane i salsoppgåva er godkjent av seljar. Alle interessentar vert oppfordra til grundig besiktigelse av eigedomen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Skøyte vert sendt til tinglysing i etterkant av overtakelse, med mindre det vert avtalt noko anna.
 • Kevin Agasøster Michael
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev