aktiv-eiendomsmegling
Skjersholmane Båthamn - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

Stord Skjersholmane Båthamn - 48 prosjekterte naust - Hovudoppdrag

48 prosjekterte naust med båtplass på idylliske Skjersholmane Båthamn | 11 selt | Visning etter avtale

 • 1 590 000
 • PRISANTYDNING1 590 000
 • OMKOSTNINGER10 542
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 600 542
 • EIENDOMSTYPEFritidseiendom
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 1 590 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  2 000,- (Oppstartskapital sameige)
  7 200,- (Dokumentavgift)
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  --------------------------------------------------------
  10 542,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 600 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Drøymer du om eit eige naust ved sjøen?


Eit naust der ein kan dyrka hobbyar som fisking, båt eller kajakkpadling, eller ein stad der ein kan samla vener og familie til hyggelege stunder ved sjøen?
Nausta

Nausta blir bygd i grupper frå 4-7 i rekke. Det er store dører i front og mindre dør i bakkant, sammen med ei dør.

Nausta ligg ikkje på ei bein rekkje, men er trekt litt fram/tilbake iforhold til kvarandre. Sjå situajonsplanen i prospektet.

"Det skal tilstrebast ein variasjon i fasade på bygga for å bryte opp eit massivt uttrykk"
Iht. reguleringsplanen så skal det tilstrebas variasjon, og det ser ein at har vert fokus frå arkitekten.

Sjå leveranseskildring for detaljert teknisk skildring av nausta.
Det blir køyrbar veg i bakkant av nausta slik at ein kan køyre til nausta for av- og pålessing.Verdt å merke seg
• Inkludert båtplass framfor naustet på flytebryggjeanlegget
•God båthamn
•Gode solforhold
•Stor felles parkeringsplass med moglegheit til å køyre fram til naustet
•Fellestoalett for nausteigarane i servicebyggetSjå leveranseskildring for detaljert teknisk skildring av nausta.
Det blir køyrbar veg i bakkant av nausta slik at ein kan køyre til nausta for av- og pålessing.

Felles bryggjeanlegg
Det følgjer med båtplass i same bredde som naustet inkludert i kjøpet. Båtplassen ligger på flyttebryggjeanlegget framfor nausta, med langgang ned frå kaien fleire stader (sjå situasjonsplan i prospektet). Kjøper må kjøpe utriggar sjølv.
Rettigheita til båtplass vert tinglyst og oppmerka på skøyte.

På flytebryggjeanlegget så blir det vatnpostar og straumpostar.

Alle areal og anlegg til felles bruk vil være eigd av utbyggjer. Utbyggjer skal inntil vidare stå for drift og vedlikehald av båthamna sitt fellesanlegg. Sjå meir under punkt om felleskostnader, -funksjoner og sameige

Utrigger
Utrigger er ikkje inkludert i pris og må kjøpast separat av bryggjeleverandør. Montering av utrigger står eigar for sjølv.
Leverandør av utriggjara er: Nordocks. Båtplassen vil bli tinglyst som rettighet. Sjå prisliste for lengde på utrigger.

Fellesareal
Fellesområdet vert opparbeida med bryggjeanlegg og fellesareal iht. situasjonsplanen.
Det blir kaier og flytebryggjer.
Det blir utvendig vatnpost og straumpunkt på flytebryggjeanlegget.


VELFORENING OG SAMEIGE
Felleskostnader og fellesfunksjoner
Fellesanlegg og -funksjoner for båthamna omfatter felles parkering, tilkomstveg, felles strøm- og vatnpunkt, felles flytebryggjer og tilgang til eit toalett i servicebygg. Inntil vidare står utbyggjer (grunneigar) for drift og vedlikehald av fellesanlegga. Driftskostnadene vil bli fordelt på brukarane av anlegget.

Ein betaler felleskostnad frå ein overtar naustet.

Avsetning til felleskostnader vil bli fakturert årleg. Årleg kostnad er stipulert til 2.000,- pr. nausteigar. Startkapital på kr. 2.000,- pr naust betales ifm oppgjør.

Utbyggjer kan overdra forvaltningsansvaret for fellesanlegga, til dømes til ei velforening stifta av utbyggjer for dette føremål. Nausteigarane har i så fall plikt til medlemskap i slik velforening eller liknande organ.

Sameige
Kvar av naustrekkjene vert etablert som eit eigarseksjonssameige med eigne sameigevedtekter. Vedtekter for kvar naustrekkje blir utarbeida og delt så snart dette er godkjent ifm seksjoneringa. Førebels utkast er tilgjengeleg på meglar sitt kontor.


Ferdigstilling
Estimert ferdigstilling frå 2.kvartal 2021
Dette gjelder gruppe 5 til 9

Det tas atterhald om 60% sal av ei naustgruppe for oppsatart av bygging.

Estimert byggetid er 2 mnd.

Nausta vert seld etter førstemann-til-mølla prinsippet.
Kjøpsbekreftelse ligg vedlagt i salsoppgåva, og det er mogleg å få tilsendt link til det aktuelle naustet.

Skjersholmane Båthamn - 48 prosjekterte naust - Hovudoppdrag, Vestland

 • Detaljer frå reguleringsplanen
  - Maksimal grunnflate for naust er 40 m²
  - Nausta skal ha saltak med 30-45 garder
  - Maksimal mønehøgde skal vera 4,8 m over kote +2,0
  - Det skal tilstrebast ein variasjon i fasade på bygga for å bryte opp eit massivt uttrykk
  - Nausta skal ha maks 1 etasje
  - Naust skal berre nyttast til tradisjonell bruk, ikkje til varig opphald. Det er ikkje tillate å føra opp
  terrassar/plattingar/utegolv, leveggar, gjerde, utepeisar ellar liknande i samband med nausta.
  - Det skal nyttast trekledning på utvendige vegger og fargeval skal godkjennast av bygningsmynde.
  - Det skal ikkje leggjast inn vatn i nausta

  Nausta vert levert grunna med mellomstrøk. Nausta er ikkje ferdigmåla og bør målast innan eit år. Nausta må målast i same farge som mellomstrøket, iht. godkjente teikningar. Dette er fastsett av arkitekt og godkjent av kommunen iht. krav i reguleringsplan.
 • Området vert flott tillaga med kai, flytebryggje og feste til utriggar.

  Det er kort veg frå Heiane.

  Hamna er ei roleg båthamn.
  Naustområdet er eit solrikt område.

  Det er kort gangveg til offentleg badestrand i Alnavågen.
 • Området består av eksisterande småbåthamn, ferjestø og kafé.
 • Køyr mot Skjersholmane ferjekai.

  Småbåthamna ligg på høgre side av vegen, rett før ein kommer til den gamle ferjebua.
  Det er ein stor parkeringsplass
 • Trekonstruksjon.
  Sjå vedlagt leveranseskildring.
 • BTA; 33,2 m til 40 m²

  Vedlagte byggeteikninger er ein illustrasjon av plassering, med mål på dør og storleik på naust.
  Det kan være avvik på veggtjukkelse etc.
 • Det blir felles utvendig vatn- og straumpost på bryggjeanlegget
 • Kvar gruppering av naustrekkjer får eit eige gnr./bnr., og kvart naust får snr.
  Seksjonen til kvar eigar vil ha ca. same storleik som naustet.

  Arealet rundt naustgruppene vil være fellesareal som sameige disponerer og reguleres etter sameigevedtektene
 • Stor felles parkeringsplass ved vegen.
 • VATN:
  Det blir utvendig vatnpost på bryggjeanlegget.

  Det blir lagt tilrette for vatnleidning til utvendig spylekran til kvart naust.

  Offentleg veg inn til området, og privat veg på naustområdet.

  Det vert eit fellestoalett for nausteigarane i båthamna i servicebygget.
 • Kvar av naustrekkjene vert etablert som eit eigarseksjonssameige med eigne sameigevedtekter. Vedtekter for kvar naustrekkje blir utarbeida og delt så snart dette er godkjent ifm seksjoneringa. Førebels utkast er tilgjengeleg på meglar sitt kontor.
 • Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.
 • Likningsverdi vert fastsett etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien vert fastsett med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærbustader (der bustadeigar er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærbustader (alle andre bustader ein eiger) vert fastsett etter forskjellige brøker. For meir informasjon sjå www.skatteetaten.no.
 • Velforeninga vil ha ei årleg innbetaling for avsetjing til felles vedlikehald og drift.
  Ein betaler felleskostnad frå ein overtar naustet
  Årleg kostnad er stipulert til 2.000,- pr. nausteigar
  Startkapital på kr. 2.000,- pr. naust betales ifm. oppgjør.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Eigedomskatten for Stord kommune er 3,5 ‰ av eigedomsksattegrunnlaget for bustader og fritidseigedommar og 6 ‰ for ubebygde tomter. Ein gjer merksam på at det kan kome endringar i regelverket knytt til eigedomsskatt.
  Eigedomsskatten vert fastsett etter bygging og overtakelse.
 • Selger er ansvarlig for at foreligger ferdigattest til overtakelse.
 • Det foreligger ingen offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.
 • Eigedommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikkje odel på eigedommen
 • Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt dei som ev. måtte etterspørje denne. Eigedomens salssum vil bli offentleg tilgjengeleg ved overføring av heimel.
 • Det er pr. utarbeiding av prospekt ikkje tinglyst rettigheter eller plikter for dei frådelte nausttomtene.

  Rett til parkering på felles parkeringsplass, adkomst og bruk av felles veger, kaier, anlegg og fellesfunksjoner på området blir sikra for kvart naust med tinglyste rettar på gnr 46 bnr 400, 417, 440 og 463. Rettane er ikkje eksklusive, og grunneigar vil til dømes kunne gi same type rettar til medlemmer av båtforening på området.

  Rett til båtplass vil og bli tinglyst.

  Frå det tidspunkt utbyggjar måtte opprette velforening for iverataking av felles drift og vedlikehald, plikter nausteigar å være medlem i slikt vel. Denne plikta kan tinglysast på kvar seksjon.
 • Eigedomen ligg i eit område som er regulert til Uthus/naust/badehus iht. Plan-ID 201604 "Gnr/bnr. 46/400 m.fl, Småbåthavmn Skjersholmane. Reguleringsplanen vart vedteken 17.12.2020.

  Mellom nausta er område avsett til Naustområde og hamna er regulert som småbåtanlegg i sjø og vassdrag
 • Gruppe 1
  Gnr. 46, bnr. 472

  Gruppe 2
  Gnr. 46, bnr. 473

  Gruppe 3
  Gnr. 46, bnr. 474

  Gruppe 4
  Gnr. 46, bnr. 475


  Gruppe 6
  Gnr. 46, bnr. 468

  Gruppe 7
  Gnr. 46, bnr. 469

  Gruppe 8
  Gnr. 46, bnr. 470

  Gruppe 9
  Gnr. 46, bnr. 471

  Kvar gruppering av naustrekkjer får eit eige gnr./bnr., og kvart naust får snr.
 • Kjøper skal betale inn kjøpesum inkludert omkostninger, slik at det er innbetalt og står disponibelt på meklarføretakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Seljar har ikkje teikna boligselgerforsikring på bustaden. Seljar er ein profesjonell part, og kan difor ikkje teikne boligselgerforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Bustdaden vert seld til fast pris, etter "førstemann til mølla" prinsippet. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal.

  Alle bod/kjøpsbekreftelsar skal leverast skriftlig til megler. For å benytte Trygg Budgivning for å registrera ditt bod elektronisk, ta kontakt med meklar for å få tilsendt link. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Kontakt megler for mer informasjon.
  Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selger sin kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste kjøpsbekreftelsen.
  Ved aksept av bod er det inngått bindende avtale om kjøp. Avtalen vert inngått på bakgrunn av opplysningar i salsoppgåva med vedlegg og eventuelle atterhald(forbehold) i bod. Salgsoppgava med vedlegg og akseptbrev fungerer som midlertidig kontrakt inntil kjøpekontrakt er utarbeidet og signert.
 • Det følkgjer med eit brannslukkingsaparat
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter avhendingsloven som nyoppført og ikke tatt i bruk; jf. avhendingsloven § 1-2 (2).
  Det gjøres spesielt oppmerksom på kjøpers rett til å gjøre mangel gjeldene mot selgers tidligere avtaleparter iht. avhendingsloven § 4 - 16 jf. bustadoppføringsloven § 37.
  Eiendommen har mangel dersom kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har innvirket på avtalen at slik opplysning ikke ble gitt.
  Ved forbrukerkjøp har eiendommen mangel dersom den ikke er i samsvar med offentligrettslige krav som er stilt i lov eller i medhold av lov, og som gjaldt for eiendommen på den tiden da avtalen ble inngått. Dette gjelder likevel ikke dersom forholdene viser at kjøper ikke bygde på selgers kunnskap og vurdering, eller ikke hadde rimelig grunn til å gjøre det.
  Ved forbrukerkjøp har eiendommen også mangel dersom eiendommen og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selger.
  Boligen ble ifølge selger ferdigstilt ...(SETT INN DATO). Garanti etter buofl. §12 skal stilles dersom selger gjør avtalen som ledd i næringsvirksomhet og avtalen inngås innen seks måneder etter ferdigstillelse, jf. avhl. § 2-11. Garantien skal tilsvare minst 3 % av kjøpesum frem til overtakelse og minst 5 % i fem år etter overtakelse.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenester. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Opplysningane i salsoppgåva er godkjent av seljar. Alle interessentar vert oppfordra til grundig besiktigelse av eigedomen og lese salsmaterialet nøye, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Skøyte vert sendt til tinglysing i etterkant av overtakelse, med mindre det vert avtalt noko anna.
 • Kjell Framnes
  Skjærsholmane båthamn as
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger