aktiv-eiendomsmegling
Skjersholmane Båthamn - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling
Skjersholmane Båthamn - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

STORD Skjersholmane Båthamn - Prosjekterte naust

Prosjekterte naust med båtplass på idylliske Skjersholmane Båthamn | 12 selt | 1 reservert | Visning etter avtale

 • kr 1 590 000
 • BRA 40 m²
 • Prisantydningkr 1 590 000
 • Omkostningerkr 10 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 600 542
 • ObjektstypeFritidseiendom
 • EierformSelveier
 • Byggeår2021
 • Soverom -
 • Areal -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiertomt
 • Dokumentavgift utgjer 2,5% av tomteverdien av naustetomta. Omkostningar 7.200,- dokumentavgigft 2.000,- oppstartskostnad felles 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skøyte) 10 542,- (Omkostningar totalt) 1.600.542,- (Totalpris inkl. omkostningar)

Meld deg på visning!

Påmelding
Drøymer du om eit eige naust ved sjøen? Eit naust der ein kan dyrka hobbyar som fisking, båt eller kajakkpadling, eller ein stad der ein kan samla vener og familie til hyggelege stunder ved sjøen? Nausta Nausta blir bygd i grupper frå 4-7 i rekke. Det er store dører i front og mindre dør i bakkant, sammen med ei dør. Nausta ligg ikkje på ei bein rekkje, men er trekt litt fram/tilbake iforhold til kvarandre. Sjå situajonsplanen i prospektet. Sjå leveranseskildring for detaljert teknisk skildring av nausta. Verdt å merke seg ? Inkludert båtplass framfor naustet på flytebryggjeanlegget ?God båthamn ?Gode solforhold ?Stor felles parkeringsplass med moglegheit til å køyre fram til naustet ?Fellestoalett for nausteigarane i servicebygget
Det blir kai og flytebryggje i front av nausta.
På flytebryggjeanlegget så blir det vatnpostar og straumpostar. Dronebilete av området, mai 2022

Skjersholmane Båthamn - Prosjekterte naust, Vestland

 • Tomt
  nullm²

  Beskrivelse av tomt
  Kvar gruppering av naustrekkjer får eit eige gnr./bnr., og kvart naust får snr. Seksjonen til kvar eigar vil ha ca. same storleik som naustet. Arealet rundt naustgruppene vil være fellesareal som sameige disponerer og reguleres etter sameigevedtektene

  Beliggenhet
  Området vert flott tillaga med kai, flytebryggje og feste til utriggar. Det er kort veg frå Heiane. Hamna er ei roleg båthamn. Naustområdet er eit solrikt område. Det er kort gangveg til offentleg badestrand i Alnavågen.

  Adkomst
  Køyr mot Skjersholmane ferjekai. Småbåthamna ligg på høgre side av vegen, rett før ein kommer til den gamle ferjebua. Det er ein stor parkeringsplass

  Bebyggelse
  Området består av eksisterande småbåthamn, ferjestø og kafé.

  Innhold
  Drøymer du om eit eige naust ved sjøen? Eit naust der ein kan dyrka hobbyar som fisking, båt eller kajakkpadling, eller ein stad der ein kan samla vener og familie til hyggelege stunder ved sjøen? Nausta Nausta blir bygd i grupper frå 4-7 i rekke. Det er store dører i front og mindre dør i bakkant, sammen med ei dør. Nausta ligg ikkje på ei bein rekkje, men er trekt litt fram/tilbake iforhold til kvarandre. Sjå situajonsplanen i prospektet. "Det skal tilstrebast ein variasjon i fasade på bygga for å bryte opp eit massivt uttrykk" Iht. reguleringsplanen så skal det tilstrebas variasjon, og det ser ein at har vert fokus frå arkitekten. Sjå leveranseskildring for detaljert teknisk skildring av nausta. Det blir køyrbar veg i bakkant av nausta slik at ein kan køyre til nausta for av- og pålessing. Verdt å merke seg ? Inkludert båtplass framfor naustet på flytebryggjeanlegget ?God båthamn ?Gode solforhold ?Stor felles parkeringsplass med moglegheit til å køyre fram til naustet ?Fellestoalett for nausteigarane i servicebygget Sjå leveranseskildring for detaljert teknisk skildring av nausta. Det blir køyrbar veg i bakkant av nausta slik at ein kan køyre til nausta for av- og pålessing. Felles bryggjeanlegg Det følgjer med båtplass i same bredde som naustet inkludert i kjøpet. Båtplassen ligger på flyttebryggjeanlegget framfor nausta, med langgang ned frå kaien fleire stader (sjå situasjonsplan i prospektet). Kjøper må kjøpe utriggar sjølv. Rettigheita til båtplass vert tinglyst og oppmerka på skøyte. På flytebryggjeanlegget så blir det vatnpostar og straumpostar. Alle areal og anlegg til felles bruk vil være eigd av utbyggjer. Utbyggjer skal inntil vidare stå for drift og vedlikehald av båthamna sitt fellesanlegg. Sjå meir under punkt om felleskostnader, -funksjoner og sameige Utrigger Utrigger er ikkje inkludert i pris og må kjøpast separat av bryggjeleverandør. Montering av utrigger står eigar for sjølv. Leverandør av utriggjara er: Nordocks. Båtplassen vil bli tinglyst som rettighet. Sjå prisliste for lengde på utrigger. Fellesareal Fellesområdet vert opparbeida med bryggjeanlegg og fellesareal iht. situasjonsplanen. Det blir kaier og flytebryggjer. Det blir utvendig vatnpost og straumpunkt på flytebryggjeanlegget. VELFORENING OG SAMEIGE Felleskostnader og fellesfunksjoner Fellesanlegg og -funksjoner for båthamna omfatter felles parkering, tilkomstveg, felles strøm- og vatnpunkt, felles flytebryggjer og tilgang til eit toalett i servicebygg. Inntil vidare står utbyggjer (grunneigar) for drift og vedlikehald av fellesanlegga. Driftskostnadene vil bli fordelt på brukarane av anlegget. Ein betaler felleskostnad frå ein overtar naustet. Avsetning til felleskostnader vil bli fakturert årleg. Årleg kostnad er stipulert til 2.000,- pr. nausteigar. Startkapital på kr. 2.000,- pr naust betales ifm oppgjør. Utbyggjer kan overdra forvaltningsansvaret for fellesanlegga, til dømes til ei velforening stifta av utbyggjer for dette føremål. Nausteigarane har i så fall plikt til medlemskap i slik velforening eller liknande organ. Sameige Kvar av naustrekkjene vert etablert som eit eigarseksjonssameige med eigne sameigevedtekter. Vedtekter for kvar naustrekkje blir utarbeida og delt så snart dette er godkjent ifm seksjoneringa. Førebels utkast er tilgjengeleg på meglar sitt kontor.

  Standard
  Detaljer frå reguleringsplanen - Maksimal grunnflate for naust er 40 m² - Nausta skal ha saltak med 30-45 garder - Maksimal mønehøgde skal vera 4,8 m over kote +2,0 - Det skal tilstrebast ein variasjon i fasade på bygga for å bryte opp eit massivt uttrykk - Nausta skal ha maks 1 etasje - Naust skal berre nyttast til tradisjonell bruk, ikkje til varig opphald. Det er ikkje tillate å føra opp terrassar/plattingar/utegolv, leveggar, gjerde, utepeisar ellar liknande i samband med nausta. - Det skal nyttast trekledning på utvendige vegger og fargeval skal godkjennast av bygningsmynde. - Det skal ikkje leggjast inn vatn i nausta Nausta vert levert grunna med mellomstrøk. Nausta er ikkje ferdigmåla og bør målast innan eit år. Nausta må målast i same farge som mellomstrøket, iht. godkjente teikningar. Dette er fastsett av arkitekt og godkjent av kommunen iht. krav i reguleringsplan. Byggemåte Trekonstruksjon. Sjå vedlagt leveranseskildring.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Stor felles parkeringsplass ved vegen.

  Diverse
  Ferdigstilling Estimert ferdigstilling frå 2.kvartal 2021 Dette gjelder gruppe 5 til 9 Det tas atterhald om 60% sal av ei naustgruppe for oppsatart av bygging. Estimert byggetid er estimert 2 mnd. Nausta vert seld etter førstemann-til-mølla prinsippet. Kjøpsbekreftelse ligg vedlagt i salsoppgåva, og det er mogleg å få tilsendt link til det aktuelle naustet. Vedlagte byggeteikninger er ein illustrasjon av plassering, med mål på dør og storleik på naust. Det kan være avvik på veggtjukkelse etc.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  Dokumentavgift utgjer 2,5% av tomteverdien av naustetomta. Omkostningar 7.200,- dokumentavgigft 2.000,- oppstartskostnad felles 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skøyte) 10 542,- (Omkostningar totalt) 1.600.542,- (Totalpris inkl. omkostningar)

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 kvm. Det er selgers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for eiendommen, med energiklassifisering på en skala fra A til G. Dersom selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse fremlegges senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for eiendommen.

 • Info kommunale avgifter
  Det blir utvendig vatnpost på bryggjeanlegget. Det blir lagt tilrette for vatnleidning til utvendig spylekran til kvart naust. Offentleg veg inn til området, og privat veg på naustområdet. Det vert eit fellestoalett for nausteigarane i båthamna i servicebygget.

  Info om eiendomsskatt
  Eigedomskatten for Stord kommune er 3,5 ? av eigedomsksattegrunnlaget for bustader og fritidseigedommar og 6 ? for ubebygde tomter. Ein gjer merksam på at det kan kome endringar i regelverket knytt til eigedomsskatt. Eigedomsskatten vert fastsett etter bygging og overtakelse.

  Info formuesverdi
  Likningsverdi vert fastsett etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien vert fastsett med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærbustader (der bustadeigar er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærbustader (alle andre bustader ein eiger) vert fastsett etter forskjellige brøker. For meir informasjon sjå www.skatteetaten.no.

  Årlig velavgift
  2000

  Velforening
  Velforeninga vil ha ei årleg innbetaling for avsetjing til felles vedlikehald og drift. Ein betaler felleskostnad frå ein overtar naustet Årleg kostnad er stipulert til 2.000,- pr. nausteigar Startkapital på kr. 2.000,- pr. naust betales ifm. oppgjør.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Det er pr. utarbeiding av prospekt ikkje tinglyst rettigheter eller plikter for dei frådelte nausttomtene. Rett til parkering på felles parkeringsplass, adkomst og bruk av felles veger, kaier, anlegg og fellesfunksjoner på området blir sikra for kvart naust med tinglyste rettar på gnr 46 bnr 400, 417, 440 og 463. Rettane er ikkje eksklusive, og grunneigar vil til dømes kunne gi same type rettar til medlemmer av båtforening på området. Rett til båtplass vil og bli tinglyst. Frå det tidspunkt utbyggjar måtte opprette velforening for iverataking av felles drift og vedlikehald, plikter nausteigar å være medlem i slikt vel. Denne plikta kan tinglysast på kvar seksjon. Eiendommens betegnelse Gruppe 1 Gnr. 46, bnr. 472 Gruppe 2 Gnr. 46, bnr. 473 Gruppe 3 Gnr. 46, bnr. 474 Gruppe 4 Gnr. 46, bnr. 475 Gruppe 6 Gnr. 46, bnr. 468 Gruppe 7 Gnr. 46, bnr. 469 Gruppe 8 Gnr. 46, bnr. 470 Gruppe 9 Gnr. 46, bnr. 471 Kvar gruppering av naustrekkjer får eit eige gnr./bnr., og kvart naust får snr.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Selger er ansvarlig for at foreligger ferdigattest eller midlertidig bruksløyve til overtakelse.

  Vei, vann og avløp
  VATN: Det blir utvendig vatnpost på bryggjeanlegget. Det blir lagt tilrette for vatnleidning til utvendig spylekran til kvart naust. Offentleg veg inn til området, og privat veg på naustområdet. Det vert eit fellestoalett for nausteigarane i båthamna i servicebygget. Det blir felles utvendig vatn- og straumpost på bryggjeanlegget

  Regulerings- og arealplanner
  Eigedomen ligg i eit område som er regulert til Uthus/naust/badehus iht. Plan-ID 201604 "Gnr/bnr. 46/400 m.fl, Småbåthavmn Skjersholmane. Reguleringsplanen vart vedteken 17.12.2020. Mellom nausta er område avsett til Naustområde og hamna er regulert som småbåtanlegg i sjø og vassdrag

  Adgang til utleie
  Det foreligger ingen offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter avhendingsloven som nyoppført og ikke tatt i bruk; jf. avhendingsloven § 1-2 (2). Boligen ble ifølge selger ferdigstilt ...(SETT INN DATO). Garanti etter buofl. §12 skal stilles dersom selger gjør avtalen som ledd i næringsvirksomhet og avtalen inngås innen seks måneder etter ferdigstillelse, jf. avhl. § 2-11. Garantien skal tilsvare minst 3 % av kjøpesum frem til overtakelse og minst 5 % i fem år etter overtakelse. Det gjøres spesielt oppmerksom på kjøpers rett til å gjøre mangel gjeldene mot selgers tidligere avtaleparter iht. avhendingsloven § 4 - 16 jf. bustadoppføringsloven § 37. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 1. ledd, 2. punktum. Avhl. § 3-3, 2. ledd fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  Dokumentavgift utgjer 2,5% av tomteverdien av naustetomta. Omkostningar 7.200,- dokumentavgigft 2.000,- oppstartskostnad felles 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skøyte) 10 542,- (Omkostningar totalt) 1.600.542,- (Totalpris inkl. omkostningar)

  Omk. kjøper beløp
  10542

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Dokumenter

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger