aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Sjøbu i Teinevikjo - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsmegling

Stord Hamnegata 72

4 sjøbuer på 20 m² til 32 m² på kaikanten i Leirvik, Teinevikjo | 23 selt | Pris frå kr. 670.000,- til kr.940.000,-

 • 670 000
 • BRA 20 m²
 • PRISANTYDNING670 000
 • OMKOSTNINGER2 200
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER672 200
 • EIENDOMSTYPELager
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 019
 • FELLESKOST./MND193
 • TOMT3 855 m²
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 670 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger
  2 200,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 88 570,-))
  --------------------------------------------------------
  672 200,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding
Aktiv Eiendomsmegling har gleda av å presentere 9 flotte sjøbuer på kaikanten i Leirvik sentrum.

Sjøbuene er i betong, med vindauge og dør ut mot strandpromenaden framfor Teinevikjo. I Teinevikjo er du så tett på sjøen og det maritime miljøet i Leirvik hamn som det går an å koma.


28 Sjøboder og 4 ledige

Sjøbuene er frå 20 m² til 32 m². Pris frå 670.000,- til 940.000,-


Flotte sjøboder på kaikanten i Leirvik sentrum.

Her er det høve til å kjøpa eiga sjøbod på kaiplan. Båtplasser kjøpes direkte hos båtlaget.

Det er lys og stikkontakt i kvar sjøbu.

Det er utvendig krane for kvar 5. sjøbu.

Det er og eit fellestoalett for sameige til høgre for innkøyrselen til garasjeanlegget til leilegheitane.

28 Sjøboder og 6 ledige

Sjøbu 39
Areal: 30 m²
940.000

Sjøbu 48
Areal: 20,8 m²
670.000

Sjøbu 53
Areal: 26,2 m²
790.000

Sjøbu 55
Areal: 25,4 m²
780.000
Sjøbu innvendig

Hamnegata 72, Vestland

 • Golv: Behandla betong på topp 120 mm isolasjon.

  Vegg: Branncellevegg (A90). Mot garasje; 220 mm betongelement. Mellom sjøbuer: Paroc-vegg (A60).

  Himling: Sprøytemalt betong.

  Elektro: Stikkontakter og lys.
  Komplett leveranseskildring kan lesast hos meklar. Alle stikkontaktar skal være over kote +2,6 m.o.h.

  1 ventil i vindauga og 1 ventl i vegg.

  Sanitær: Utvendig krane for kvar 5 sjøbod.

  Det er felles toalett på kaiplan.


  Utbygger
  Ing. Øyvind Jørgensen AS og Engelsen Entreprenør
 • I Teinevikjo er du så tett på sjøen og det maritime miljøet i Leirvik hamn som det går an å koma.

  Sjøbodene ligg flott til langs kaikanten, og har dører i front.

  Fellesareal ute

  Felleområdet er flott tillaga med betongdekke, og parti med royalimprignert trevikre.
  Det er tillaga med mellom anna gangbru. Fellesområdet er for både sjøbuene og leilegheitane.
  Det er og enkel beplantning i blomsterkasser.
 • Teinevikjo består av 37 leilegheiter og 28 sjøbuer.
  Elles i området er det både leilegheiter, einebustader og næringsbygg.
 • Tilkomst til eigedommen frå Hamnegata.
 • Yttervegg i betongelement.
 • Frå BRA: 20,5 m² til 32,1 m²

  Følgende rom inngår i primærareal:
 • Utvendig kran for vatn på kvar 5. sjøbu.
  Stikkontakt og lys.
 • Fellestomt med sameige i Teinevikjo.
 • Det er ikkje parkeringsplass med
  sjøbuene.
 • Eigedommen er tilknytta offentleg vatn og avlaup.
  Eigedommen er tilknytta felles veg, via kommunal veg. Det står i utkastet til vedtektene at det vil vera eit veglag med møte ein gong i året. Fellesvegen er felles for andre seksjonar og eigedommar. Kostnaden til fellesvegen er inkludert i felleskostnadane.
 • Vestbo er forretningsfører
 • Sameige er oppretta. Seljar har utarbeida vedtekter for sameige i Teinevikjo.

  Sameiget består av 37 leilegheiter og 28 sjøboder.

  Kjøpar sine rettigheiter som medlem i et sameige følgjer av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31) og vedtektene. Sameiget har pantesikkerhet i kvar seksjon for ubetalte krav og ansvar ovanfor sameiget (legalpant, dvs. ikkje tinglyst pant), i medhald av eierseksjonslovens § 25. Sameiget vil bli leia av eit styre som veljast blant eigarane. Sameigestyret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameigarane. Kjøper kan ikkje eiga meir enn 2 seksjonar i eit sameige.

  Det er utarbeida eit utkast til eigne vedtekter for sameiget som ligger vedlagt salsoppgåva.
  Forretningsfører blir valt av sameige, evt. sameige sjølv.
 • Det er ikkje krav til styregodkjennelse.
 • Gjensidige
  Polisenummer: 87289451
 • Likningsverdi vert fastsett etter seksjonane er ferdige i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien vert fastsett med utgangspunkt i ein kvadratmeterpris som årlig bestemming av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der bustadeiger er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærbustad (alle andre bustader man måtte eiga) vert fastsett etter forskjellige brøkar. For meir informasjon se www.skatteetaten.no.
 • Det står i utkastet til vedtektene for sameige at fellesutgifter skal fordelast utifrå ein sameigebrøk som i hovudsak er basert på BRA innanfor veggane for bustadane og sjøbuene. Tilleggsarealet for fellesareal, terrassar og sportsboder er ikkje teken med.

  Felleskostnad pr. 2020 er:
  Sjøbu 39: kr. 275,- pr mnd.
  Sjøbu 45: kr. 238,- pr mnd
  Sjøbu 48: kr. 193,- pr mnd
  Sjøbu 49: kr. 193,- pr mnd
  Sjøbu 53: kr. 229,- pr mnd
  Sjøbu 55: kr. 229,- pr mnd  Sjøbuene skal ikkje vera med på alle vedlikehaldsutgifter. for sameige Teinevikjo De skal berre vera med på fellesutgifter på uteopphaldsareala på kaiplan samt vegg i underetasje og felles toalett på kaiplan (jf.U-005 i teikning 320_0).

  Fellesutgifter er alle kostnader til drift og vedlikehald av eigedommen som ikkje gjeld den einskilde brukseining.

  Fellesutgifter skal innbetalast månadleg på bakgrunn av gjeldande seksjonsbrøk.
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 24.
 • Kommunale avgifter blir fakturert direkte frå kommunen og er ikkje inkludert i felleskostnadene skildra ovanfor. Kommunale avgifter blir fastsett av kommunen etter at leilegheitene er ferdigstilt og overtatt, og blir fakturert direkte.

  Eigedomsskatten er ikkje taksert pr. dags dato. Skattesatsen er to promille av omsetnadsverdien for bustader og fritidseigedomar ifylgje "Budsjett og økonomiplanen" til Stord kommune for 2017. Eigedomsskattem\n blir fastsett av kommunen etter at leilegheitene er ferdigstilt og overtatt, og blir fakturert direkte saman med kommunale avgifter.
 • Kommunale avgifter blir fakturert direkte frå kommunen og er ikkje inkludert i felleskostnadene skildra ovanfor. Kommunale avgifter blir fastsett av kommunen etter at leilegheitene er ferdigstilt og overtatt, og blir fakturert direkte.

  Eigedomsskatten er ikkje taksert pr. dags dato. Skattesatsen er to promille av omsetnadsverdien for bustader og fritidseigedomar ifylgje "Budsjett og økonomiplanen" til Stord kommune for 2017. Eigedomsskatten blir fastsett av kommunen etter at leilegheitene er ferdigstilt og overtatt, og blir fakturert direkte saman med kommunale avgifter. Vær merksam på at det kan kome endringar i regelverket knytt til eigedomsskatt.
 • Det er utstedt ferdigattest for heile Teinevikjo med nybygg 3 bustadblokker med garasje, boder og sjøbu i underetasjen(kainivå), infrastruktur (veg, gangveg, parkering og strandpromenade).
 • Det foreligger ingen offentlegrettslege reglar som er til hinder for utleige av eigedommen.
 • Eigedommen er ikkje konsesjonsbelagt.
 • Det er ikkje odel på eigedommen
 • Forbehold:
  Utbygger forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer av uteomhusarealer, plantegninger og plassering av utstyr. Det kan forekomme avvik mellom byggebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid byggebeskrivelsen i salgsoppgaven som er retningsgivende. Omfanget av leveransen er begrenset til denne. Alle opplysninger i denne salgsoppgave er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, forutsatt at det ikke reduserer den generelle standard vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at utbygger har rett til å foreta slike endringer. Det tas videre forbehold om uforutsette pålegg fra myndighetene.

  Offentlege forbehold:
  Kjøpar aksepterer at det kan påhefte
  servituttar/erklæringar på eigedommen
  som blir satt krav om av offentleg
  myndigheit, deriblant erklæring som
  regulerer drift og vedlikehald av
  fellesområder, og drift og vedlikehald
  av energi nettverk m.m.
 • Sjøbodene blir overtatt med dei servituttane som følgjer eigedommen. Kopi av grunnboken blir framlagt ved etterspørsel, og ved kjøp. I tillegg aksepterer kjøper at det kan kome servituttar/erklæringar som blir krevd av offentleg myndigheit, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehald av fellesområder, og drift og vedlikehald av energi nettverk m.m.
 • Eigedommen ligger i eit område regulert til bustader-blokker, uteopphaldsareal, leikeplass, gang-/sykkelveg og gangveg/gangareal. Plan-ID "201502", "Gnr/bnr 39/102 m.fl. Hamnegata".
 • Sjøbu 39
  Gnr. 39 Bnr. 102 Snr. 39 i Stord kommune

  Sjøbu 45
  Gnr. 39 Bnr. 102 Snr. 45 i Stord kommune

  Sjøbu 48
  Gnr. 39 Bnr. 102 Snr. 48 i Stord kommune

  Sjøbu 49
  Gnr. 39 Bnr. 102 Snr. 49 i Stord kommune

  Sjøbu 53
  Gnr. 39 Bnr. 102 Snr. 53 i Stord kommune


  Sjøbu 55
  Gnr. 39 Bnr. 102 Snr. 55 i Stord kommune
 • Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

  Dokumentavgifta vert berekna av tomteverdi. Det er verdien på tomta på tinglysingstidspunktet som vert lagt til grunn for avgiftsberekninga, Opplyst dokumentavgift er berekna ut frå dagens antatt tomteverdi. Det kan komme justering av dokumentavgifta, og det er kjøper som er ansvarleg for mellomværande. Det tas forbehold om endringar i offentlege avgifter og gebyrer.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med seljar
 • Seljar har ikkje teikna boligselgerforsikring. Seljar kan ikkje teikne boligselgerforiskirng då seljar er ein profesjonell part.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Det er ikkje krav om energimerking.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Sjøbuene vert seld til fast pris, og det er "førstemann til mølla" prinsippet. Kjøpara i prosjektet får avslag på 20.000,-

  Alle bod/kjøpsbekreftelsar skal leverast skriftleg til meklar, via. e-post/sms eller ved bruk av elektronisk bodgiving. Elektronisk bodgiving er ei enkel og sikker løysing som lar deg signera bodet elektronisk ved hjelp av BankID. Kontakt meklar for meir informasjon.

  Eit bod er bindande for bodgjevar når bodet er kome til seljar sin kunnskap. Seljar står fritt til å akseptera eller forkaste kjøpsbekreftelsen.

  Ved aksept av bod er det inngått bindande avtale om kjøp. Avtalen vert inngått på bakgrunn av opplysningar i salsoppgåva med vedlegg og eventuelle atterhald(forbehold) i bod. Salgsoppgava med vedlegg og akseptbrev fungerer som midlertidig kontrakt inntil kjøpekontrakt er utarbeidet og signert.
 • Det er ikkje løsøre i sjøbuene, då dei er nyoppført.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeidar med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenestar. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Solbakken Stord AS Grimen
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev