aktiv-eiendomsmegling
Merket tomter
Merket tomter

SAUDA Høllandsvegen 21A

Boligtomter med meget flott utsikt - Like ved sentrum og skoler - Romslig tomtestørrelse

 • kr 300 000
 • Prisantydningkr 300 000
 • Omkostningerkr 21 050
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 321 050
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 374.5 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet. Eksempel tomt 1: Tomteverdi kr 800 000,-. Dette gir en dokumentavgift på kr. 20.000,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,- Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer. Kjøper må også betale tilknytningsavgift for vann (kr. 10.310), avløp (kr. 7.880) og anleggsbidrag strøm (grovt estimert kr 25.000). I tillegg kommer gravekostnader. Ta kontakt med entreprenør og/eller leverandør for estimerte kostnader forbundet med dette.

Meld deg på visning!

Påmelding
Nå har du muligheten til å realisere eneboligdrømmen på noen nydelige tomter nær sentrum og skoler. Tomt 1 og 2 ligger med innkjørsel fra Høllandsvegen og er på en høyde med fantastisk utsikt; her har du panoramautsikt, mot Brekke, Åbøbyen og ut over sentrum og Saudafjorden. Tomt 3 ligger ved Espelandsvegen mellom bolighus og det gamle ungdomshuset, samt areal på et terrengnivå over som er vei/parkeringsplass. Priser: Tomt 1: kr. 800.000 + omk.. Tomt 2: kr. 700.000 + omk. Tomt 3: kr. 300.000 + omk. Tomtene er på ca 1,1 - 1,5 mål, som gir god utnyttelse ihht. regulering. Utnyttelsegrad i kommuneplan er 40% BRA. Minste byggehøyde er 2 etasjer. Tomtene står fritt tilgjengelig for besiktigelse. Bør sees for riktig inntrykk av utsiktsforhold.
Oversikt tomt 1, 2 og 3 (grense ikke nøyaktig)

Høllandsvegen 21A, Rogaland

 • Tomt
  1374.5m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomt/tomteareal Tomt 1, gnr. 29, bnr. 199: 1.374 kvm Tomt 2, gnr. 29, bnr. 198: 1.105 kvm Tomt 3, gnr. 29, bnr. 158: 1.506 kvm Tomtene overtas "as-is". Grenser/fargelagt flyfoto er ikke nøyaktig. For nøyaktig grensepunkt se matrikkelrapport. Tomt 1 og 2 har realsameie for eiendom som blir fradelt bnr. 2.

  Beliggenhet
  Sjelden god beliggenhet for boligtomt i Sauda. Det kan nevnes bl.a. : - svært gode utsiktsforhold - noen få hundre meter til Fløgstad barneskole, Sauda ungdomsskole og Sauda videregående skole - kort vei til Saudahallen og sentrum - gode solforhold

  Adkomst
  Tomt 1 og 2 har adkomst fra Høllandsvegen. Privat veg inn på tomt via gnr. 29, bnr. 2 (selgers eiendom). Tomtene har sammen ansvar for vedlikehold av vei.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet. Eksempel tomt 1: Tomteverdi kr 800 000,-. Dette gir en dokumentavgift på kr. 20.000,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,- Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer. Kjøper må også betale tilknytningsavgift for vann (kr. 10.310), avløp (kr. 7.880) og anleggsbidrag strøm (grovt estimert kr 25.000). I tillegg kommer gravekostnader. Ta kontakt med entreprenør og/eller leverandør for estimerte kostnader forbundet med dette.

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Relevante heftelser opplyses om nedenfor: 03.06.2021 - Dokumentnr: 656886 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:1135 Gnr:29 Bnr:2 Rettighetshaver: Knr:1135 Gnr:29 Bnr:158 Rettighetshaver: Knr:1135 Gnr:29 Bnr:198 Rettighetshaver: Knr:1135 Gnr:29 Bnr:200 03.06.2021 - Dokumentnr: 656957 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Sauda Kommune Org.nr: 964 979 367 Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler Gjelder denne registerenheten med flere 26.03.2020 - Dokumentnr: 2273978 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1135 Gnr:29 Bnr:2 Elektronisk innsendt 03.06.2021 - Dokumentnr: 656886 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:1135 Gnr:29 Bnr:198 Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli nødvendig ifm veirett, samt evt. påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m. Tomt 1 vil få rett til å kjøre over tomt 2 (svingradius).

  Vei, vann og avløp
  Offentlig

  Regulerings- og arealplanner
  Tomtene er regulert til bolig. Gjeldende reguleringsplan er plan "Hølland" , fra 1987. Kommuneplan skal opp til 1. gangs behandling i juni og 2. gangs behandling etter sommeren. Behandling av kommuneplanens arealdel vil kunne få betydning for eiendommenes regulering. Alle tre tomtene ligger i marin grense (som gjelder hele sentrum, Birkeland og Rød). Det utløser behov for geologisk undersøkelse ifm. bygging, kostnad på kr. 25-30.000 (kan antageligvis deles mellom tomtene). Tomt 3, gnr. 29, bnr. 158: Tomten ligger delvis inn under båndleggingssone H730, kulturminne. I tillegg delvis inn under Flomsone. Byggegrense går inn på eiendom og det må derfor søkes dispensasjon for å bygge nærmere vei, tilsvarende naboeiendommer. Kontakt Sauda kommune for nærmere informasjon om hvilke krav som stilles ved oppføring av nybygg.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet. Eksempel tomt 1: Tomteverdi kr 800 000,-. Dette gir en dokumentavgift på kr. 20.000,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet. Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,- Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,- Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer. Kjøper må også betale tilknytningsavgift for vann (kr. 10.310), avløp (kr. 7.880) og anleggsbidrag strøm (grovt estimert kr 25.000). I tillegg kommer gravekostnader. Ta kontakt med entreprenør og/eller leverandør for estimerte kostnader forbundet med dette.

  Omk. kjøper beløp
  21050

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende fastpris kr. 30.000,-/tomt for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr og oppgjørshonorar kr. 14.500,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilrettelegging og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Kurt Inge Nybru

Megler

Kurt Inge Nybru

91 52 30 26

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev