aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Leirbakken 2, 4 og 5B
- nye tomter i Vestlie
Velkommen til Leirbakken 2, 4 og 5B - nye tomter i Vestlie

ÅL Leirbakken 2

Ål: Vestlie - 3 tomter med sol, utsikt og gangavstand til sentrum

 • kr 550 000
 • Prisantydningkr 550 000
 • Omkostningerkr 30 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 580 792
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt593 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 550 000,- // 650 000,- // 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- // 16 250,- // 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,00))   30 792,- // 33 292,- // 38 292,- (Omkostninger totalt)   580 792,- // 683 292,- // 888 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
3 nyetablerte tomter i etablert og familievennlig boligområde i Vestlie, med utsikt og gode solforhold. Kort vei til barnehage og skoler, og til Sundre med sentrumstilbud: kjøpesenter, kaféer, dagligvarebutikker og forretninger, samt kultur-, service- og tjenestetilbud. Prisantydning pr. tomt: Leirbakken 2 (ca 593 kvm): kr 550 000,- Leirbakken 4 (ca 661 kvm): kr 650 000,- Leirbakken 5B (ca 989 kvm): kr 850 000,- Verdt å trekke frem: - Flott utsikt utover Sundre (særlig Leirbakken 4 og 5B) - Det er vei, strøm, vann og avløp til tomtegrensene. - Store deler av tomtene 2 og 5B er allerede opparbeidet. - Husk muligheten for å søke om Ål kommunes tilskuddsordning på kr 300 000,- for førstegangsetablerere (18 - 40 år) som bygger eller kjøper bolig i Ål kommune (bindingstid 6 år).
Leirbakken 2 er på 592,8 kvm

Leirbakken 2, Viken

 • Tomt
  593m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomtene har vei, strøm, vann og avløp til tomtegrense. Leirbakken 2 (gnr. 110 bnr. 730): 592,8 kvm eiet tomt Store deler av tomten er opparbeidet, planert ut. Resten i hellende terreng. Leirbakken 4 (gnr. 110 bnr. 731): 661,1 kvm eiet tomt Hellende terreng. Leirbakken 5B (gnr. 110 bnr. 729): 989,3 kvm eiet tomt Deler av tomten er opparbeidet/planert.

  Beliggenhet
  Tomtene ligger i et etablert og familievennlig boligområde i Vestlie, Ål. Kort vei til barnehage og skoler, og til Sundre med sentrumstilbud: kjøpesenter, kaféer, dagligvarebutikker og forretninger, samt kultur-, service- og tjenestetilbud. Tomtene har gode solforhold og utsikt utover Sundre. Se linker for mer informasjon om Ål: - Barnehager og skoler: www.aal.kommune.no/meny/barnehage-og-skule - Turforslag i nærheten: www.ut.no, www.skisporet.no Vurderer du å flytte til Ål? Se informasjon om "Bu- og blilyst" på www.aal.kommune.no/meny/teknisk-eigedom-og-naring/bustad-og-eigedom/flytt-til-al. Ta gjerne kontakt med megler eller kontaktperson for Bu- og blilyst for en trivelig prat om bygda.

  Adkomst
  Følg Riksvei 7 Ta av mot Ål sentrum (Fv245), og hold til venstre mot Ål stasjon. Ta til venstre ut på Stasjonsvegen etter 200 meter. Ta deretter til venstre etter brua, og følg veien i ca 600 meter. Ta skarpt til venstre inn på Bekkefaret, og hold deretter til venstre inn på Leirbakken. Leirbakken 2 ligger på høyre hånd etter ca 50 meter. Leirbakken 4 og 5B er på hhv. høyre og venstre hånd etter ytterligere 50 meter. Tomtene er skiltet.

  Bebyggelse
  Området består av boligbebyggelse. For tillatt bebyggelse på tomtene, se punktet "Regulerings- og arealplaner".

  Barnehage/skole/fritid
  Sundre Barnehage (1,1 km). Nedre-Ål skole, 1. - 7. trinn (1,6 km) Ål ungdomsskole (1,6 km) Ål videregående skole (1,7 km)

  Diverse
  Ål kommune vedtok 25. mai 2023, en tilskuddsordning der førstegangs etablerere, mellom 18 og 40 år, som bygger eller kjøper bolig i Ål kommune, kan søke om tilskudd på kr 300 000 for en bindingstid på 6 år. Les mer her: www.aal.kommune.no/meny/teknisk-eigedom-og-naring/tilskot

  Prisantydning inkl. omkostninger
  550 000,- // 650 000,- // 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- // 16 250,- // 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,00))   30 792,- // 33 292,- // 38 292,- (Omkostninger totalt)   580 792,- // 683 292,- // 888 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter for eiendommene pr. 2023: - Renovasjon: kr 4 688,- - Avgift vann og avløp: kr 4 864,- (vann) + kr 6 263,- (avløp). - Eiendomsskatt

  Info om eiendomsskatt
  Det er ikke beregnet eiendomsskatt for eiendommene. Skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader vert sett til verdet multiplisert med 0,7. Skattesatsen er satt til 2 promille. Sundre-området har sonefaktor 1,2.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi er pr. dags dato ikke beregnet for tomtene. Formuesverdi vil bli beregnet. Formuesverdi for primærbolig er 25 prosent av boligens markedsverdi.

  Info vannavgift
  Vannavgift består av: Abonnementsgebyr, bolig: kr. 1 458,- Forbruk: kr 22,7 pr. m3 (boenhet over 80 kvm: stipulert 150 m3 = kr 3 405,-) Avgift avløp består av: Abonnementsgebyr, bolig: 2 475,- Forbruk: kr 25,25 pr m3 (boenhet over 80 kvm: stipulert 150 m3 = 3 788,-) Kjøper må betale tilkoblingsavgift ved tilkobling til kommunalt vann/avløp, se punktet Vei, vann og avløp. . Priser er oppgitt inkl. mva.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett, branntilsyn og feiing mv. Avgift for tilkobling til strømnettet vil påløpe fra nettleverandør.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende dokumenter (herunder heftelser og rettigheter) som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3043/110/731: 03.01.1939 - Dokumentnr: 990119 - Utskifting vedr Sundrelien Overført fra: Knr:3043 Gnr:110 Bnr:136 Gjelder denne registerenheten med flere 16.05.1989 - Dokumentnr: 2113 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3043 Gnr:110 Bnr:573 Overført fra: Knr:3043 Gnr:110 Bnr:136 Gjelder denne registerenheten med flere 16.05.1989 - Dokumentnr: 2114 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:3043 Gnr:110 Bnr:573 Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold til Bygningsloven Overført fra: Knr:3043 Gnr:110 Bnr:136 Gjelder denne registerenheten med flere 25.10.2022 - Dokumentnr: 1208308 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3043 Gnr:110 Bnr:136 Elektronisk innsendt

  Vei, vann og avløp
  Kommunal vei til tomtegrense. Eiendommene skal tilkobles kommunalt vann/avløp. (Tilkoblingsgebyr: kr. 20 000,-). Det er vann og avløp til tomtegrense.

  Regulerings- og arealplanner
  Tomtene ligger under følgende planer: Kommunedelplan for Sundreområdet Plan-ID: 2014 001 Arealformål: boligbebyggelse Reguleringsplan for Vestlia felt C Plan-ID: 1979 001 Arealformål: boliger Se kommunedelplan og reguleringsplan, samt tilhørende bestemmelser, vedlagt i prospektet. Reguleringsplanen gjelder der denne ikke er i strid med kommunedelplanen. Bestemmelser om utforming hentet fra reguleringsplanen: (a) I boligområdene kan oppføres bolighus i inntil 2 etasjer med tilhørende garasje/uthus i 1 etasje. Der terrenget, eller bygningsrådets skjønn ligger tilrette for det, kan det for 1 etasjes hus tillates innredet underetasje i samsvar med bestemmelsene i byggeforskriftene. (b) Bebygd tomteareal, medregnet garasje må ikke overstige 30% av tomta. Det skal avsettes plass for garasje og minst 1 biloppstillingsplass pr. leilighet. Garasje og uthus skal til sammen ikke overstige 50 m². (c) Gesimshøyden må ikke overstige 5,5 m. Høyde fra terreng til møne skal ikke overstige 7,5 m. (d) Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel 22º - 35º. (e) Bygningsrådet skal godkjenne utforming, høyde og farge på gjerder, murer og skjermvegger. (f) Eksisterende vegetasjon bør søkes bevart Eiendommene ligger i hensynssone: Fareområde skred (H310 i kommunedelplan). Det ble utarbeidet skredfarevurdering i forbindelse med etablering/utskilling av tomtene. Ved utvikling av tomtene, gjelder TEK 10 § 7-3 ("Sikkerhet mot skred").

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen ligger i en kommune med 0-konsesjon. Det er derfor boplikt på eiendommen. Det må fylles ut egenerklæring om konsesjonsfrihet ved kjøp der kjøper bekrefter at eiendommen skal benyttes til helårsbolig.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  550 000,- // 650 000,- // 850 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 13 750,- // 16 250,- // 21 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 850 000,00))   30 792,- // 33 292,- // 38 292,- (Omkostninger totalt)   580 792,- // 683 292,- // 888 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  30792

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket kan motta godtgjørelse ved salg av boligkjøperforsikring.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fast provisjonsbasert vederlag stort kr 28 000,- til kr 35 000,-, avhengig av tomt. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke samlet tilretteleggingsgebyr stort kr 13 500 ,- oppgjørshonorar kr  5 500,- pr tomt. Meglerforetaket har videre krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.

Dokumenter

Tiril Grytli

Megler

Tiril Grytli

90 62 60 52

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev