aktiv-eiendomsmegling

ÅL Sundrevegen 97

Ål sentrum - næringseiendom. Tidligere bilverksted. Flott beliggenhet og stort potensial. Behov for totalrenovering

 • kr 4 000 000
 • BRA 693 m²
 • Prisantydningkr 4 000 000
 • Omkostningerkr 101 342
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 4 101 342
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1987
 • Soverom -
 • Areal -
 • Tomt1 692.2 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 4 000 000,- (Prisantydning)   -------------------- Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 100 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,00))   -------------------- 101 342,- (Omkostninger totalt)  -------------------- 4 101 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Eiendommen er sentralt beliggende i sentrum av Ål. Eiendommen ernærmere bestemt beliggende ved Torget, ca. 1000 meter nord for Ål stasjon og rett nordøst for Ålingen kjøpesenter. Offentlig kommunikasjon i form av buss er tilgjengelig i umiddelbar nærhet. Det meste av øvrige servicetjenester, foruten skoler og barnehage, er tilgjengelig i nærområdet. Eiendommen er bebygget med kombinasjonsbygg over 2 etasjer, med bilverksted og lagerlokaler i 1. etasje, og rålokaler i 2. etasje. I henhold til mottatte opplysninger har bilverkstedet et areal på ca. 425 m² BTA i 1. etasje og ca. 500 m² BTA i 2. etasje. Bygningen er av eldre dato og det anses som nødvendig med betydelige oppgraderinger og tilpasninger for å bruke bygningen. Se vedlagt verdivurdering fra takstmann i prospektet.

Sundrevegen 97, Viken

 • Tomt
  1692.2m²

  Beliggenhet
  Eiendommen er sentralt beliggende i sentrum av Ål. Eiendommen ernærmere bestemt beliggende ved Torget, ca. 1000 meter nord for Ål stasjon og rett nordøst for Ålingen kjøpesenter. Offentlig kommunikasjon i form av buss er tilgjengelig i umiddelbar nærhet. Det meste av øvrige servicetjenester, foruten skoler og barnehage, er tilgjengelig i nærområdet.

  Adkomst
  Adkomst fra Sundrevegen.

  Bebyggelse
  Ligger i sentrumsområdet med næring/forretning -og boligbebyggelse.

  Byggemåte
  Eiendommen er bebygget med kombinasjonsbygg over 2 etasjer, med bilverksted og lagerlokaler i 1. etasje, og rålokaler i 2. etasje. I henhold til mottatte opplysninger har bilverkstedet et areal på ca. 425 m² BTA i 1. etasje og ca. 500 m² BTA i 2. etasje. Bygningen er av eldre dato og det anses som nødvendig med betydelige oppgraderinger og tilpasninger for å bruke bygningen.

  Innhold
  Bilverksted og lagerlokaler i 1. etasje. Rålokaler i 2. etasje.

  Standard
  Eldre verkstedbygning med stort behov for totalrenovering.

  Parkering
  Parkering på egen grunn. Naboeiendommen har tinglyst rett til parkering og adkomst over eiendommen.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  4 000 000,- (Prisantydning)   -------------------- Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 100 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,00))   -------------------- 101 342,- (Omkostninger totalt)  -------------------- 4 101 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  10416

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3043/110/331: 04.05.1956 - Dokumentnr: 507 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3043 Gnr:110 Bnr:127 Bestemmelse om garasje/parkering 01.02.2012 - Dokumentnr: 92289 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3043 Gnr:110 Bnr:224 Snr:1 Rettighetshaver: Knr:3043 Gnr:110 Bnr:224 Snr:2 Rettighetshaver: Knr:3043 Gnr:110 Bnr:224 Snr:3 Rettighetshaver: Knr:3043 Gnr:110 Bnr:224 Snr:4 Rettighetshaver: Knr:3043 Gnr:110 Bnr:224 Snr:5 Rettighetshaver: Knr:3043 Gnr:110 Bnr:224 Snr:6 Rettighetshaver: Knr:3043 Gnr:110 Bnr:224 Snr:7 Rettighetshaver: Knr:3043 Gnr:110 Bnr:224 Snr:8 Rettighetshaver: Knr:3043 Gnr:110 Bnr:224 Snr:9 01.11.2012 - Dokumentnr: 920260 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3043 Gnr:110 Bnr:178 Rettighetshaver: Knr:3043 Gnr:110 Bnr:226 Rettighet tinglyst på annet bruksnummer: 04.05.1956 - Dokumentnr: 990109 - Best. om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3043 Gnr:110 Bnr:127 Bestemmelse om garasje/parkering

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Midlertidig brukstillatelse gitt 23.12.1987. Rammetillatelse gitt 01.11.1986 Igangsettingstillatelse gitt 04.11.1986 Foreligger ikke ferdigattest i kommunens arkiver.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei/vann/avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert i henhold til reguleringsplan for Sundre sentrum (PlanID 2003003). Den angjeldende eiendommen omfattes av felt B/F/K 12 i reguleringsplanen, markert med rødt omriss på bildet til høyre. Eiendommen er regulert til bolig, forretning og kontor, og har maks. %-BYA på 70 %. Det skal være publikumsrettet funksjoner ut mot offentlig gate. Resterende etasjer kan brukes til boligformål. Det skal avsettes en parkeringsplass pr. 50 m² publikumsareal og forretning/kontorareal, en plass pr. bolig/leilighet og en plass pr. 200 m² lagerareal. Maksimalt etasjetall er satt til 2 + underetasje. I henhold til Ål kommunes kartsider er eiendommen i sin helhet avsatt til sentrumsformål (S) samt hensynssone H570_3 - bevaring av kulturmiljø i "kommunedelplan for Sundreområdet" (PlanID 2014001). I hensynssone Kulturmiljø H570_3 Sundre skal nye bygninger plasseres i byggelinje langs Gamlevegen, Trolldalsvegen, Sundrevegen, Torget og Stasjonsvegen. Videre skal nye bygninger og ombygging av eksisterende bygninger tilpasses eksisterende bygningsmiljø med hensyn til plassering, retning på bygget, størrelse, form og estetisk uttrykk. Formålet er å ta vare på det særpregede kulturmiljøet med bygninger, murer, veger og hager. For nye forretningsbygg eller andre bygg i sentrum skal 50 % av parkeringsarealet ligge under bakken.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen ligger i en kommune med 0-konsesjon. Det er derfor boplikt på eiendommen. Det må fylles ut egenerklæring om konsesjonsfrihet ved kjøp der kjøper bekrefter at eiendommen skal benyttes til helårsbolig.

 • Lovanvendelse
  Handelen reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven.    Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøper kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg. Lov om avhending av fast eigedom får ikke anvendelse ved tvangssalg.   I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:  (a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.  (b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller  (c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.    Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves.   Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav.   Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.   Når et bud er rettskraftig stadfestet og kjøpesummen innbetalt, skal retten på kjøperens begjæring utstede skjøte, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-3. Skjøtet blir så sendt til medhjelper.  Dersom kjøper helt eller delvis har innbetalt kjøpesummen via låneinstitusjon vil denne normalt kreve at medhjelper innestår for at pantedokumentet får tinglyst rett prioritet i eiendommen. Medhjelper sørger for tinglysing av skjøte og pantedokument. Utstedelse av blankoskjøte er ikke mulig.

  Budgivning
  Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  4 000 000,- (Prisantydning)   -------------------- Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 100 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 000 000,00))   -------------------- 101 342,- (Omkostninger totalt)  -------------------- 4 101 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  101342

  Betalingsbetingelser
  Kjøpesum inkludert omkostninger skal være innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen oppgjørsdato. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.   Det er spesielle regler for hvordan oppgjøret skal foretas ved tvangssalg. Oppgjør skal skje på en bestemt oppgjørsdag. Oppgjørsdagen er vanligvis tre måneder etter at medhjelper har forelagt et bud for Tingretten for stadfestelse. Betaler ikke kjøper på oppgjørsdagen, påløper renter i henhold til bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27.   Er eiendommen fraflyttet kan medhjelper, dersom kjøper ønsker det, tillate at overtakelse skjer før oppgjørsdato. Skal eiendommen overtas før oppgjørsdato må hele kjøpesummen betales av kjøper før innflytting kan skje. Eventuell innflytting før ankefristens utløp skjer på kjøpers risiko. Dersom en anke ikke er avgjort før oppgjørsdagen inntrer, forskyves betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å betale kjøpesummen til oppgjørsdato eller betale renter i henhold til bestemmelsene i tvangsfullbyrdelseslovens § 11-27 frem til betalingsplikten inntrer.   Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte (tidligere eier) og hans husstand å fraflytte eiendommen. Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøper skal overta eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøper har innbetalt kjøpesummen. Kjøper blir ansvarlig for eventuelle sideutgifter f.eks. til bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse kan sendes Namsmannen i den rettskrets eiendommen ligger i.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Meglers vederlag
  Medhjelpers vederlag og rett til dekning av utlegg er fastsatt i forskrift til tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 3.

Ludvig Hungerholdt

Megler

Ludvig Hungerholdt

90 88 64 42

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev