aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Velkommen til Nesveien 280 presentert av Aktiv v/ Kaia Hostvedt Dahle

Andebu Nesveien 280

Bud innkommet! Spennende småbruk/gårdsbruk. Rivingsobjekt på eiendommen. Ingen odel/konsesjon!

 • OMKOSTNINGER76 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 066 142
 • EIENDOMSTYPELandbruk
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT80 895 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  60 000,- (Dokumentavgift)
  --------------------------------------------------------
  76 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 066 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Nesveien 280, Vestfold og telemark

 • Denne eiendommen har et fantastisk potensiale for noen som har pågangsmot og ønsker å skape seg et småbruk i idylliske Andebu. Fullstendig usjenert og med store skogarealer rundt tunet er dette en plass hvor man kan forme slik man selv ønsker.
  Det er ikke ordentlig vei inn på eiendommen og kjøper er ansvarlig for evt å skaffe de tillatelsene som evt trengs for etablering av avkjørsel.

  Alle bygninger er falleferdig og må anses som rivingsobjekter. Det er derfor ikke avholdt tilstandsrapport. Huset er ikke trygt å besiktige inne og det er derfor sikret med gjerder rundt boligen.

  Utedo på eiendommen.
 • Landlig beliggenhet, kun 10 minutter med bil til Andebu og ca 25-30 min til Sandefjord og Tønsberg. Natur og friluftsområder rett utenfor døren. Kleivern og Ihlestadvannet som er populære badevann er ca 10 min unna med bil. Trollsvann turisthytte ligger heller ikke langt unna eiendommen.
 • Våningshus og uthus.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Det er ikke utført tilstandsrapport på eiendommen da det ikke er mulig å besikte noen av bygningene på eiendommen.
 • Det er ikke oppmålt arealer på boligen og oppgitte arealer er kun estimert.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.
 • Tomtearealet er for både bnr 8 og bnr 13.

  Stor tomt med fulldyrka, overfaltedyrka, innmarksbeite og produktiv skog.
 • Det er pt vanskelig med parkering. Evt parkering langs vei på eget ansvar.
 • Det er brønn på eiendommen for vanntilførsel, det er opplyst fra selger at kvaliteten på vannet ikke er tilfredsstillende. Det er fare for at dyr kan falle i brønnen. Kjøper må påregne å etablere ny vanntilførsel.

  Det er utedo på eiendommen.

  Offentlig vei.

  Det er ikke etablert vei inn til boligen fra hovedveien. En gammel traktorvei går inn til boligen, men denne er overgrodd og ikke å anbefale å kjøre på pt.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 553 400 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 992 240 per 31.12.20
  Gjelder for bnr 8.

  Ligningsverdi for bnr 13 er ikke mulig å innhente på dette tidspunktet.
 • I dag betaler denne eiendommen ingen kommunale gebyr. Det vil komme på renovasjonsgebyr. Vann- og avløpsforhold, med tilhørende gebyr, må sanitæravdelingen hos Sandefjord kommune vurdere.
 • Kommunale avgifter, forsikring, strøm, mm.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommenr.

  Det foreligger ikke tegninger på eiendommene.

  Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette.

  Kommunen opplyser følgende:
  For denne eiendommen mangler den opprinnelige byggesakmappa i kommunens byggesaksarkiv. Byggesaksarkivet er imidlertid ufullstendig, så manglende dokumentasjon betyr ikke mistanke om ulovlig oppføring. Det foreligger ikke ferdigattest for oppføring av tiltakene i kommunens arkiv. Forholdet til manglende ferdigattest for eldre bygg er tatt inn i lovteksten ved revisjon av plan og bygningsloven i 2014 i § 20-1 «Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998». Siden tiltaket er fra før dette, betyr det at tiltaket er lovlig uten ferdigattest.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Det går en vei over eiendommen til Gnr/Bnr 292/22.
 • 1955/9000027-1/200 Bestemmelse om vannrett
  13.09.1955
  rettighetshaver:Knr:3804 Gnr:290 Bnr:26
  Opprinnelig dok nr 502330/1955 fra TØNSBERG TINGRETT

  1980/9000293-1/200 Jordskifte
  20.03.1980
  Grensegangssak
  Opprinnelig dok nr 501838/1980 fra TØNSBERG TINGRETT
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1981/9000362-1/200 Elektriske kraftlinjer
  22.12.1981
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Opprinnelig dok nr 508884/1981 fra TØNSBERG TINGRETT
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1989/9001002-1/200 Jordskifte
  25.04.1989
  Grensegangssak
  Opprinnelig dok nr 6359/1989 fra TØNSBERG TINGRETT
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Eiendommene ligger i et område som i kommuneplan (24.9.2019) er avsatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - nåværende, hensyn friluftsliv, spredt bolig-, fritids-, eller næringsbebyggelse, gul sone iht. T-1442 (støy).

  Kommentar fra kommunen: Eiendommen er utsatt for støy fra veitrafikk fra Nesveien. Rød og gul støysone iht. Miljøverndepartements "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging". Denne er markert med hensynssone i kommuneplanen og framgår av kartløsningen på kommunens hjemmeside under "Temakart til kommuneplanen, støy".

  Det er registrert kulturminne på Gnr 8 på våningshus og hus for dyr/landbruk lager/silo

  Det er registrert sefrakminne på Gnr 8 på våningshus og hus for dyr/landbruk lager/silo

  «SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger. Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden 1975-1995. I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På http://www.ra.no/ finnes mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert.»

  Tilknyttet bygning 140474967
  45. Objektnavn FRAMHUS, BØEN, ULEBAKKEN, ANDEBU
  48. Lokalt navn FRAMHUS
  61. Verdivurdering 1.5 - Hus i 1 1/2 etasje
  24. Hovedmål, lengde 980
  24. Hovedmål, bredde 580
  25. Skorsteiner, antall 1
  12. Opprinnelig funksjon 111 - Bolighus for eier/bruker
  13. Nåværende funksjon 312 - Hytte, sommerhus
  14. Opprinnelig sosialt miljø 27 - Håndverker, småindustridrivende
  14. Opprinnelig sosialt miljø 25 - Bonde
  14. Opprinnelig sosialt miljø, merknad SNEKKER
  15. Forhold til andre hus AF - Del av anlegg (gruppe), frittstående
  16. Fysisk miljø 32 - Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon
  16. Fysisk miljø, merknad JORDA ER SOLGT.
  17. Konstruksjon underbygning 12 - Grunnmur. Naturstein med bindemiddel, fuget
  18. Utnyttelse kjeller/underbygning 13 - Tregolv direkte på grunnen
  18. Utnyttelse kjeller/underbygning 31 - Kryperom. Rommet overdekket med trebjelker og tregolv
  18. Utnyttelse kjeller/underbygning, merknad LITE ROM UNDER STUE.
  19. Utnyttelse yttervegg 15 - Lafteverk
  19. Utnyttelse yttervegg 13 - Reisverk
  19. Utnyttelse yttervegg, merknad REISVERK I TILBYGG MOT NORD.
  20. Fasadekledning 38 - Vertikalt trepanel,høvlet,pløyd, med eller uten kantprofil
  20. Fasadekledning, merknad MED KANTPROFIL.
  21. Takform 11 - Vanlig saltak
  22. Taktekkingsmaterialer 41 - Krum tegl takstein, uglassert
  28. Tidfesting/byggeår 183 - 1850-1874
  28. Tidfesting/byggeår, merknad HUSET ER OVER 100 ÅR IFLG. EIER ROLF BØEN.
  29. Tilbygging/ombygging 192 - 1925-1949
  29. Tilbygging/ombygging, merknad BYGD PÅ MOT NORD CA 1935-1940.
  30. Flytting 190 - 1900-1999
  30. Flytting, merknad HUSET ER FLYTTET FRA KLOSTERVANN IFLG. EIER ROLF BØEN, VET IKKE NÅR. Felt registrert dato 12.09.1990 Felt registrert dato, merknad ANDEBU, 12/9-90 RAGNHILD SOLHEIM TØNSBERG, 4/3-91 GRETHE MØLLERPLASS
  38. Eldre fotografier/tegninger, merknad FOTO I EIER ROLF BØEN'S EIE.
  2. Fotohenvisninger Filmnr: 4 Bildenr fra: 1 Bildenr til: 6
  43. Andre opplysninger, merknad EIER VED REG. ROLF BØEN MED FLERE, EIK

  Tilknyttet bygning 140474975
  45. Objektnavn SKJUL, BØEN, ULEBAKKEN, ANDEBU
  48. Lokalt navn SKJUL
  61. Verdivurdering 1 - Hus i 1 etasje
  24. Hovedmål, lengde 700
  24. Hovedmål, bredde 470
  25. Skorsteiner, antall 1
  12. Opprinnelig funksjon 141 - Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr
  13. Nåværende funksjon 341 - Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr
  14. Opprinnelig sosialt miljø 27 - Håndverker, småindustridrivende
  14. Opprinnelig sosialt miljø 25 - Bonde
  14. Opprinnelig sosialt miljø, merknad SNEKKER
  15. Forhold til andre hus AF - Del av anlegg (gruppe), frittstående
  16. Fysisk miljø 32 - Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon
  16. Fysisk miljø, merknad JORDA ER SOLGT.
  17. Konstruksjon underbygning 12 - Grunnmur. Naturstein med bindemiddel, fuget
  18. Utnyttelse kjeller/underbygning 13 - Tregolv direkte på grunnen
  19. Utnyttelse yttervegg 17 - Bindingsverk
  20. Fasadekledning 35 - Vertikalt over-og underliggerpanel, med eller uten kantskjæring
  20. Fasadekledning, merknad MED KANTSKJÆRING OG SMAL OVERLIGGER.
  21. Takform 11 - Vanlig saltak
  22. Taktekkingsmaterialer 41 - Krum tegl takstein, uglassert
  28. Tidfesting/byggeår 183 - 1850-1874
  28. Tidfesting/byggeår, merknad OVER 100 ÅR GAMMELT IFLG. EIER ROLF BØEN. Felt registrert dato 12.09.1990 Felt registrert dato, merknad ANDEBU, 12/9-90 RAGNHILD SOLHEIM TØNSBERG, 4/3-91 GRETHE MØLLERPLASS
  38. Eldre fotografier/tegninger, merknad FOTO I EIER ROLF BØEN'S EIE.
  2. Fotohenvisninger Filmnr: 4 Bildenr fra: 7 Bildenr til: 11
  43. Andre opplysninger, merknad EIER VED REG. ROLF BØEN MED FLERE, EIK
 • Gnr. 290 Bnr. 8 og Gnr. 290 Bnr. 13 i Sandefjord kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,8% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 17000. -, oppgjørshonorar kr. 4900,- og visninger kr. 2500,-(3500,- helg). Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 55000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket et rimelig vederlag samt utgifter til annonsering og utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Henry Bøen
  Jan Fredrik Bøen
Kaia Hostvedt Dahle

Megler

Kaia Hostvedt Dahle

90 98 29 98

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev