aktiv-eiendomsmegling
Omradebilde

Andebu Nesveien 405

Spennende småbruk/næring på 13 mål med muligheter! Garasjebygg er tidligere godkjent til omgjøring til bolig.

 • 2 990 000
 • BRA 100 m²
 • PRISANTYDNING2 990 000
 • OMKOSTNINGER76 092
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 066 092
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR2 002
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT13 714 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 990 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  74 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 990 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  76 092,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 066 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Dobbel Garasje med innredet rom/kontor.
Tidligere 3 utebokser til hest i tilknytning til garasjen.
Omradebilde

Nesveien 405, Vestfold og telemark

 • Gnr. 280 Bnr. 4 i Sandefjord kommune
 • Småbruk, registrert som næring, men tidligere godkjent for ombygging til bolig.
 • Velkommen til denne spennende eiendommen i Høyjord. Stor eiendom på drøye 13 mål.
  Det står en garasje/kontor på eiendommen hvor det i 2017 ble søkt om å omgjøre dette til bolig og gitt IG i 2018. Denne godkjenningen er gått ut på dato og ny søknad må evt utføres av ny eier. Tegninger kan evt fås ved henvendelse til megler.
  Garasjen er oppført i 2002 og ble utvidet i ca 2008 med stallrom. Den ene delen er innredet som kontor med heltre gulv, panel på vegger, tilkoblet strøm og godt med vindusflater som gir mye lys. Egen inngangsdør.
  Det er antakelig ikke brannsikring mellom kontorrom og garasje.
  Den doble garasjen er også isolert. En garasjeport med automatisk portåpner.

  Nord/øst vegger er kledd om i 2004. Sørveggen er etterisolert og byttet kledning. Ellers bør deler av kledningen byttes.
  Gulv i kjøkken er tatt opp og støpt betongplate i 2004.
 • Småbruket ligger i tilknytning til boligområde og har derfor nærhet til lekekamerater, lekeplass, bussforbindelser med mer. Det er busstopp kun 30 meter fra eiendommen. Landlig beliggenhet, kun 10 minutter med bil til Andebu og ca 25 min til Sandefjord og Tønsberg. Natur og friluftsområder rett utenfor døren, badevann og fiskevann. Kleivern og Ihlestadvannet som er populære badevann er ikke langt unna. Vinterstid går skiløypene i enden av eiendommen mot Moafeltet. Spenn på skiene hjemme og gå en tur i nærområdet. Lysløypa som går her er forbudet med Andebu/Kodal og du kan få lange fine turer om du ønsker det.
  Trollsvann turisthytte ligger heller ikke langt unna. Man kan gå tur gjennom skogen hit.
 • Fra Tønsberg kjører man mot Andebu og oppover Andebuveien. Etter avkjøringen til Andebu fortsetter du rett frem og kjører ca. 7-8 km til avkjøringen til Høyjord/Moa ta til venstre. Du er nå på Nesveien. Velkommen til Nesveien 405.
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.
 • Selger har valgt å ikke utføre boligsalgsrapport da eiendommen ikke kan anses som en beboelig eiendom. Bebyggelsen er oppført som garasje og det er ikke våtrom. Eiendommen er å anse som tomtesalg med muligheter for en bolig.
 • Beregnet areal og oppgitt areal avviker. Oppgitt areal er 15600 kvm og er antakelig fra før eiendommen ble fradelt.

  Noen av grensemerkene er ikke oppmålt og arealet kan derfor være noe unøyaktig.
 • Rikelig med parkering på eiendommen samt dobbel garasje.
 • Ca 100 kvm BRA
 • Eiendommen er på nåværende tidspunkt ikke utleid.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 466 720 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 680 193 per 31.12.20
 • Elektrisk oppvarming
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
  3-fas uttak i garasje/kontor.
 • Kommuneplan/ Kommunedelplan:
  Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen (24.09.2019) er avstatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, boligbebyggelse, og idrettsanlegg - nåværende. Området er i kommunenplanen også avsatt til gul sone iht. T-1442 (støy).

  Reguleringsplan:
  Eiendommen ligger i et regulert område med planID 3804 19810016 plannavn X Moa 1 (03.09.1981) hvor reguleringsformålet er park.

  Kommentar:
  - Eiendommen er uregulert, og kommuneplanens bestemmelser er gjeldende. Kommuneplanen med tilhørende bestemmelser kan lastes ned fra kartløsningen på kommunens hjemmeside.
  - Deler av eiendommen ligger i område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). I LNFR-områder er det generelt bygge- og deleforbud. Se kapittel 3 i utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel for eventuelle muligheter til utvikling av eiendommen.
  - Eiendommen er utsatt for støy fra veitrafikk fra Nesveien. Rød og gul støysone iht. Miljøverndepartements "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging". Denne er markert med hensynssone i kommuneplanen og framgår av kartløsningen på kommunens hjemmeside under "Temakart til kommuneplanen, støy".
 • Privat vann. Offentlig avløp og vei.
  Veirett for Nesveien 403 over denne eiendommen med flere bestemmelser. Henv. megler for å få kopi av avtalen.
 • Eiendommen var tidligere driftsbygning/garasje til Nesveien 403. Det foreligger ikke ferdigattest for oppføring av dette i kommunens arkiv. Det foreligger ikke ferdigattest for godkjent ombygging til bolig. Dersom det ønskes at kommunen skal utstede ferdigattest, må det innsendes anmodning om dette, enten av ansvarlig byggmester eller annen bygningskyndig person som vil påta seg ansvaret.

  Det ble i 2019 gitt tillatelse fra kommuen til tilbygg og fasadeendring. Dette vedtaket er ikke lenger gyldig, og eventuell søknad må derfor sendes til kommunen på nytt for ny behanding.

  Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig innflytningstillatelse på bygningen i kommunens arkiv. Forholdet til manglende ferdigattest for eldre bygg er tatt inn lovteksten ved revisjon av plan og bygningsloven i 2014 i § 20-1 « Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998». Siden ombyggingen av dette huset er omsøkt i 1985, innebærer det at huset kan brukes uten at det foreligger ferdigattest.
  Bad/vindfang og driftsbygning er byggemeldt hos kommunen.
 • Kr. 6 418 pr. år
  Faktura sendes i 4 terminer.
  Det betales kommunale avgifter for avløp (kr. 4157,50) og renovasjon (kr 2260,-)
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke med enn 25 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Det betales ca Kr. 1000,- pr år for felles pumpestasjon.
  Det er nylig lagt offentlig vann i denne delen av Nesveien. Kontakt kommunen for muligheter for å koble seg på dette.
  Innredet areal i driftsbygningen er redskapsbod/lagring på tegninger og er derfor ikke lovlig oppholdsrom.
  Det ligger en El-nettsatsjon på eiendommen.
  Det gjøres oppmerksom på at felles pumpehus er oppført på denne eiendommen. Drift og vedlikehold av dette er tinglyst med fordelingsnøkkel 1/7 til bnr 4. Se tinglyst avtale for nærmere informasjon.
  Det er tinglyst avtale om adkomstrett over eiendommen for gnr 280, bnr 133. Kostnader ifm brøyting og vedlikehold deles solidarisk. Se tinglyst avtale for nærmere informasjon.
  Tinglyste avtaler er vedlagt salgsoppgaven eller kan fås hos megler.
  Selger rydder tomten etter eget ønske og kjøper må derfor påregne endel løsøre/søppel som blir stående på eiendommen.
  Det går sti/langrennsløyper over eiendommen helt ytterst mot øst. Se kart.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.
 • Bjørn Tommy Mosæther
  Harald Karsten Langemyhr
Kaia Hostvedt Dahle

Megler

Kaia Hostvedt Dahle

90 98 29 98

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev