aktiv-eiendomsmegling
Mot vest

Skatval Ørhaugen B1 OF 67/1

Regulert tomtefelt

 • 0
 • PRISANTYDNING0
 • OMKOSTNINGER16 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER16 142
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT12 500 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  16 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  16 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Ørhaugen 67 1 oversikt

Ørhaugen B1 OF 67/1, Trøndelag

 • Tomten ligger etter vei ca. 1,4 km fra sentrum i Skatval. Skatval sentrum med butikk, skoler, barnehage, idrettshall, kunstgressbane og togstasjon.
 • Det er ingen bebyggelse på eiendommen
 • Fra E6 ,- kjør gjennom Skatval sentrum ta til venstre mot Vinge, langs Auranvegen. Arealet ligger til høyre før det heller nedover mot Vinge, -feltet ligger sør for eksisterende byggefelt i Ørhaugen.
 • Kjøper/Utbygger må selv ta kontakt med Stjørdal kommune vedrøende vann, avløp og vei til avsatt område til bolig i arealplan.
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling ikke er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • De arealene som på Stjørdal kommune arealplan er betegnet som B1 Ørhaugen. Selgerne har fått laget "Skisseforsalg til alternative utbygginger " av Arcideco AS i 2012.. Disse skissene inkluderer også areal som ikke er regulert til bolig.

  Kjøper/Utbygger må selv ta kontakt med Stjørdal kommune vedrøende vann, avløp og vei til avsatt område til bolig i arealplan. Kjøper /utbygger må selv også ta kontakt med det offentlige omkring forhold vedrørende høyspentledning over arealet, og strømtilførsel til området..

  B1 Ørhaugen, og selges av grunneier som et "råtomt"- område.

  Iflg opplysninger fra Stjørdal kommune per mail, gjelder følgende: For B1 gjelder følgende:

  I nye områder avsatt til fremtidig bebyggelse og anlegg, herunder masseuttak, kan det ikke utføres arbeid og gis tillatelse til søknadspliktige tiltak etter § 1-6, og som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1, før arealet og tiltaket inngår i reguleringsplan, jfr. Pbl §§ 12-1, 12-2 og 12-3. Plankravet gjelderikke for tiltak etter §§ 20-2 og 20-3.
  Utbygging av B1 a,b, delområdet Ørhaugen/Mæresmoen, i Skatval kan ikke finne sted før delområdet er tilknyttet eksisterende gang- og sykkelvei langs Fv 39.

  Selger vil ved en eventuell avtale ikke være ansvarlige for noen kostnader knyttet til regulering og utbygging av feltet.

  Selges som besiktiget. Selger ønsker ikke å delta i utbyggingen, men ønsker å selge "råtomt"-arealet. Selger tar forbehold om å kunne forkaste ethvert bud og anser seg ikke nødvendigvis forpliktet til å anta høyeste bud i det finansieringsmåte og andre forhold kan bli vektlagt. I prisantydning under er nevnt forventet total godtgjørelse for feltet.

  Selgerne er åpne for forhandling om oppgjørsform. Det være seg opsjonsløsninger, delbetaling, betaling per enhet eller annet.

  Ved eventuelt kjøp og delbetaling vil det være vesentlig at første betaling gir dekning for utløst skatt, og at det blir stilt tilfredsstillende sikkerhet for restbeløp
 • Eiendommen vil selges fri for pengeheftelser. Eldre servitutter vil kunne bli stående.
 • Parsell av gnr 67 bnr 1 i Stjørdal kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud. Alternativ vil det utarbeides en opsjonsavtale
 • Etter avtale med selger
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.
 • Megler har provisjon 3% av salgssum og dekning av utlegg.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ola Fiskvik
Henrik Valstad

Megler

Henrik Valstad

95 73 48 60

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev