aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Lillebyåsen!

Aremark Tomt Lillebyåsen

Boligtomt i veletablert villaområde! Velkommen til Aremark

 • 500 000
 • PRISANTYDNING500 000
 • OMKOSTNINGER28 642
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER528 642
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 168 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  12 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  28 642,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  528 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Bøensætre

Tomt Lillebyåsen, Viken

 • Barnevennlig og solrikt beliggende i et allerede veletablert og koselig villastrøk i Aremark.
  Her er det kort vei til både butikk, buss, barne- og ungdomsskole, idrettshall og mye mer.
  Naturen rundt byr på et eldorado av tur- og rekreasjonsområder både i Aremarksjøen, Haldenvassdraget, samt i skogene omkring. Her er det flotte sykkel og treningsveier, fiske- og badevann m.m.

  Les mer om Aremark her: https://www.boiaremark.no/
 • Området består hovedsakelig av etablert villa og småhusbebyggelse.
 • Kjøre RV 21, Aremarkveien, til Aremark og til høyre ved Rådhuset, inn Østkroken. Avkjøring til Lilleby kommer etterhvert til venstre. Følg 1320 videre rett frem og avkjøring til Lillebyåsen kommer til venstre etter ca 500m. Tomten ligger som første tomt rett frem, hjørnetomt.
 • Eiet tomt til bolig.
 • Eiet tomt på 1168 kvm. Tomten er oppmålt og fradelt i september 2022.
 • Det offentlig VA-nettet ligger i veien på oversiden og gråvann/kloakk må pumpes opp til det offentlige ledningsnettet fra denne tomten. Kostnaden for dette vil ligge på kjøper.
  Tilkoblingsavgifter tilkommer for kjøper i forbindelse med bygging. Vann kr 18750 og avløp kr 43750.
  Tomten ligger til offentlig vei.
  Fiber tilgjengelig fra GP data er lagt i veien.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
  Det foreligger ingen eiendomsskatt for tomten da skattetakst ikke er fastsatt.
 • Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen. Gebyrer ihht kommunen gebyrregulativ for 2022:

  Vann bolig:
  Fastgebyr kr 2541,25 ink mva per år.
  Bolig uten vannmåler kr 5235 per år. (200 m3)
  Bolig med vannmåler betaler kr 26,18 ink mva per m3.

  Avløp bolig:
  Fastgebyr kr 4110 ink mva per år.
  Bolig uten vannmåler kr 9562,50 per år. (200 m3)
  Bolig med vannmåler betaler kr 47,82 ink mva per m3.

  Renovasjon pr. husstand for 270 liter kr. 2116,25 ink mva pr. år.
  Feiegebyr kr 612,50 ink mva per år

  Det er innført eiendomsskatt i Aremark kommune. Eiendomsskatten vil utgjøre 4 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. Skattegrunnlag fastsettes etter ferdigstillese av bygg på tomten.

  Endelige totale kommunale avgifter vil først bli fastsatt etter ferdigstillelse av bygg på tomten.
 • Kommunale avgifter.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og vil bli godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Selger har følgende forutsetninger:
  Byggesaken må være igangsatt innen 12 mnd fra overdragelsesdato.
  Byggestart må være innen 12 mnd etter at IG er gitt.
  Bygget må ferdigstilles innen 24 mnd etter byggestart.
  Eiendommen tilbakeføres til Aremark kommune til kostpris hvis vilkårene over ikke etterleves.
  Aremark kommune kan etter avtale med kjøper særskilt avtale mindre justeringer det enkelte vilkår hvis det viser seg å være påkrevd grunnet offentlig saksbehandling eller andre tungtveiende grunner.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.
  Eiendommen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Aremark kommune opplyser at eiendommen omfattes av reguleringsplan Lillebyfeltet med formål boliger.
 • Gnr. 23 Bnr. 186 i Aremark kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale. Fradeling og oppmåling må foreligge.
 • Selger kan ikke tegne boligselgerforsikring.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende fastpris kr 25 000 per tomt for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 3900, oppgjørshonorar kr 4900 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 8485. Utleggene omfatter internett og sikringsobligasjon. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Andreas Lervik
Lars-Håkon Nohr

Megler

Lars-Håkon Nohr

90 60 98 09

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev