aktiv-eiendomsmegling
Spennende utviklingsområde i Årnes sentrum!

Årnes Øvre Hagaveg 14 (Fys-Ark Gården AS )

Årnes - Spennende utviklingsområde med sentrumsnær beliggenhet. Se detaljregulering for oppføring av ny blokkbebyggelse!

 • 20 000 000
 • PRISANTYDNING20 000 000
 • OMKOSTNINGER757
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER20 000 757
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT5 943 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 20 000 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  --------------------------------------------------------
  757,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  20 000 757,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Gnr. 169, bnr. 79 og 169, bnr. 263 må ses under ett. Se detaljreguleringsplan for Fys-Ask Gården.

gnr. 169, bnr. 247 er tomteområde på 2.774kvm regulert til frittliggende småhusbebyggelse

Øvre Hagaveg 14 (Fys-Ark Gården AS ), Viken

 • Meget spennende utviklingspotensiale i et sentrumsnært område med gangavstand til togstasjon og alt av servicetilbud.

  Gnr. 169, bnr. 79 og bnr. 263:
  Det er vedtatt detaljreguleringsplan hvor eksisterende bebyggelse på bnr. 79 foreslås revet og erstattet med ny blokkbebyggelse, kombinert av næringsareal i 1.etasje og leilighetsbebyggelse i etasjene over. Ny bygning skal oppføres helt inntil eksisterende bygning på gnr. 169, bnr. 249 og flukte med denne.

  Det er utarbeidet et notat/ mulighetsstudie for bebyggelse av blokk.

  Gnr. 169, bnr. 247 er område regulert til frittliggende småhusbebyggelse.
 • Fys-Ask Gården AS eier eiendommene og det er dette aksjeselskapet som er til salgs.

  Eiendommene er selskapets hovedaktivum.
 • Aksjonærer i Fys-Ark Gården AS
 • Gnr. 169 Bnr. 79 og Gnr. 169 Bnr. 263 og Gnr. 169 Bnr. 247 og Gnr. 169 Bnr. 58 i Nes kommune
 • Eksisterende selveiet næringseiendom, for tiden delvis utleid, på gnr. 169, bnr. 79.

  Ubebygd tomteareal på gnr. 169, bnr. 247 og 263.
 • Det er ikke utarbeidet tilstandsrapport for eksisterende bebyggelse da formålet er at dette på sikt skal rives.
 • Området er en del av sentrumskjernen i Årnes med gangavstand til dagligvarebutikker, alt av servicetilbud, skoler i alle trinn, barnehage, togstasjon, kjøpesenter og spisesteder. Årnes har også kulturhus med kinosaler og gode kulturtilbud.

  Det er gangavstand til offentlig kommunikasjon med både buss og tog. Fra Årnes stasjon tar det ca. 40min med tog til Lillestrøm og ca. 50min til Oslo.

  Med bil tar det ca. 19 min til Jessheim, ca. 27 min til Oslo Lufthavn, ca. 34 min til Lillestrøm og ca. 40 min til Oslo S.

  Fra Årnes er det også umiddelbar nærhet til flotte tur og fritidsmuligheter langs blant annet Glomma. Her er det flotte tilrettelagte turstier, fiskemuligheter og et yrende båtliv. Det er også kort vei til lysløype, ny svømmehall og idrettsanlegg hvor Raumnes og Årnes IL byr på et godt og variert tilbud. Nes kommune kan ellers også by på to golfbaner.
 • Se vedlagte kart. Det vil bli satt opp visningsskilt ved fellesvisninger
 • Næringseiendom som for tiden er utleid.
 • Tomtens grunnareal:
  gnr. 169, bnr. 79: 962kvm

  gnr. 169, bnr. 263: 2.207kvm

  gnr. 169, bnr. 247: 2.774kvm
 • Det er opparbeidet parkeringsplass på både gnr. 169, bnr. 79 og bnr. 263.
 • Ikke oppgitt
 • Ikke oppgitt
 • Eiendommen er på nåværende tidspunkt utleid. Alle leieforhold på eiendommen vil medfølge salget. Samlet leieinntekt i 2020 var på kr. 381.194,-. Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering.
 • Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2017/18. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).
 • Reguleringsområdet ligger innenfor konsesjonsområdet til Årnes Fjernvarme AS. For alle nye leiligheter gjelder tilknytningsplikt for fjernvarme i Årnes sentrum.
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Deler av eiendommen ligger i et område regulert til sentrumsbebyggelse med detaljreguleringsplan for Fys-Ask Gården.

  Deler av eiendommen ligger i et område regulert til frittliggende småhusbebyggelse.

  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig.
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • Se årsregnskap vedlagt i salgsoppgaven.
 • Se årsregnskap vedlagt i salgsoppgaven.
 • Se årsregnskap vedlagt i salgsoppgaven.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt/ aksjekjøpsavtale etter aksept av bud.
 • Etter avtale
 • Selskapet og Eiendommen selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som vil følge av aksjekjøpsavtalen. Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at aksjekjøpsavtalen vil bli bygget på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige. Eiendomsmeglingsloven § 6- 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Fys-Ark Gården AS
Vibeke Voksøy

Megler

Vibeke Voksøy

40 22 38 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev