aktiv-eiendomsmegling

Årnes - Solrik og fint beliggende tomt på 69 mål

 • 4 500 000
 • PRISANTYDNING4 500 000
 • OMKOSTNINGER113 842
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 613 842
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT69 601 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 500 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 500 000,-))
  --------------------------------------------------------
  113 842,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 613 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Kveldrovegen, Vestfold og telemark

 • Tomten ligger på Årnes ikke langt fra Gvarv, mellom Årnes Kafeteria og Årnes båthavn/brygge. Landlig og solrik beliggenhet med gode utsiktsforhold og et steinkast til båthavna. Til Gvarv er det ca. 4 km og til Bø er det ca. 10 km. Det er nærhet til turområder. Det er gang- og sykkelsti langs RV36. Tomten ligger i et området som er avsatt til nåværende boligbebyggelse. Potensiell utvikling av området er ikke undersøkt med kommunen.
 • Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse.
 • Se kartskisse.
 • Selveier
 • 69 601 kvm.

  Ca. 65 700 kvm består av produktiv skog ifølge Gårdskart.
 • Etablering av avkjørsel og tilkobling til vann, avløp, strøm og kommunikasjonskabel på tomten er kjøpers ansvar.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
 • Kommunale avgifter blir først satt etter tomter blir bebygd.
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kjøper har risikoen og er ansvarlig for videresalg dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd: Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.
 • Det er utført kulturminneregistreringer i planområdet i forbindelse med registrert grav og kokegrop på tomten som viser bosetting i og bruk av området i forhistorisk tid. Arkeologisk rapport i forbindelse med dette er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at kun deler av den arkeologiske registreringen er gjennomført pga manglende hogst/tilgang. Se rapport og brev fra fylkeskommunen vedlagt salgsoppgaven for mer informasjon, eller ta kontakt med megler for å få denne tilsendt.

  Det er ikke utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse.

  Iht. kjøpekontrakt mellom selger og tidligere selger, skal tidligere ha 1 stk valgfri tomt (førstevalg). Kjøper forplikter seg til å legge inn strøm, vann og avløp kostnadsfritt når opparbeidelse med dette starter. Tidligere selger forplikter seg til å velge tomt straks regulering av området starter.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Følgende er tinglyst på eiendommen og vil medfølge slik som opplistet under:

  - Utskifting tinglyst 26.02.1927.
  - Utskifting tinglyst 25.06.1927.
  - Erklæring/avtale tinglyst 15.08.1941. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Rettighetshaver Bø og Sauherad Energi.
  - Bestemmelse om vannrett tinglyst 12.10.1953. Bestemmelse om vannledning. Rettighetshaver Aarnes Paul.
  - Erklæring/avtale tinglyst 02.02.1967. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Rettighetshaver Sauherad Kraftverk.
  - Jordskifte tinglyst 03.02.1981. Grensegangssak
  - Best. om vann/kloakkledning tinglyst 10.05.1989. Rettighetshaver Sauherad kommune.
 • Feltet ligger i et uregulert område og kommuneplanens bestemmelser vil være gjeldene. Området er all hovedsak avsatt til boligbebyggelse - nåværende, og en mindre del av feltet er avsatt til LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse.

  Kommuneplaner:
  Id: 202001
  Navn: Kommuneplanens arealdel 2021-2033
  Plantype: Kommuneplanens arealdel
  Status: Endelig vedtatt arealplan
  Ikrafttredelse: 21.06.2021

  Delareal: 67 838m2
  Arealbruk: Boligbebyggelse, Nåværende
  Områdenavn: B9
  Delareal: 1 763 m2
  Arealbruk: LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv, Nåværende
  Områdenavn: BN7

  Reguleringsplaner under arbeid:
  Id: 12092014
  Navn: Årnes II boligområde
  Status: Planlegging igangsatt
  Plantype: Detaljregulering

  Det gjøres oppmerksom på at forslaget til reguleringsplan kun er et forslag, og ikke en endelig, vedtatt reguleringsplan.

  Plankart og planbestemmelser kan fås ved henvendelse til megler eller på Midt-Telemark kommune sine hjemmesider.
 • Gnr. 196 Bnr. 85 i Midt-Telemark kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved eiendommen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,9% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4900,-, markedsføringspakke kr 9900,-, oppgjørshonorar kr 1500,-, elektronisk grunnbok kr 250,- og visninger kr 1750,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 34 900,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på dekning av vederlag for utført arbeid med kr 1750,- pr. time inkl. mva begrenset oppad til kr 20 000,-.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Brian Støa
Birthe Hedvall

Megler

Birthe Hedvall

97 55 49 05

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev