aktiv-eiendomsmegling

Askim Kro med enebolig til salgs! Sentral beliggenhet ved fylkesvei 128, 2 km unna sentrum. Stort utviklingspotensial.

 • 17 000 000
 • BRA 543 m²
 • PRISANTYDNING17 000 000
 • OMKOSTNINGER426 342
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER17 426 342
 • EIENDOMSTYPEAndre
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR1 975
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT4 655 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 17 000 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  425 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 17 000 000,-))
  --------------------------------------------------------
  426 342,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  17 426 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Næringstomt bestående av restaurant/veikro og enebolig.
Eiendommen ligger ved fylkesvei 128 i randsonen av tettbebyggelsen i Askim i et område med eksisterende og planlagt næringsbebyggelse cirka 2 kilometer fra Askim sentrum med gang- og sykkelvei til sentrum.
Avstand til påkjøring E-18 ved Sekkelsten er cirka 2 kilometer.
Tomten ligger i et område regulert til næringsformål, og egner seg fint for utsalgssteder, kontor eller bevertning. (For eksempel restaurant, bilforretning, dagligvarebutikk).
Tomten er hovedsaklig flat jordtomt, og har stort areal til parkering.

Om bygningene på tomten:
Askim Kro:
Oppført i 1966, ombyd/tilbygd i flere omganger senere, blant annet i 1984, 1995 og 2004. DEt er opplyst ca. 140 gjesteplasser i innvendige arealer i kafeteria/restaurantavdeling og cirka 60 plasser utendørs.

Eneboligen:
Enebolig med dobbelgarasje oppført i 1975, tilbygd i 2004 i én etasje og delvis kjeller. Boligen har elektrisk oppvarming (varmepumpe,
varmekabler og panelovner) og fast brensel. Utgang til skiferbelagt terrasse på mark. Overbygd inngangsparti. Kjelleretasje har separat
inngang. Dobbelgarasje har god standard og har adkomst til romslig loft med fast gulv. Takoverbygg m/skjermvegg oppført mot nord
(fundamentert på jordspyd og har pulttak i tre tekket med papp). Eiendommen har fungert som vaktmesterbolig for driver av kroa.

Begge tomter (2 gårdsnummer og bruksnummer) selges samlet.

Buersvingen 2, Viken

 • Gnr. 59 Bnr. 44 (næring) og 75 (enebolig) i Indre Østfold kommune.
 • Enebolig m/dobbelgarasje.
 • Normal standard på bygget ut fra alder/konstruksjon - jf beskrivelse under konstruksjoner. Bygget er jevnlig vedlikeholdt.
  Tilbygg fra 2004 med soverom 1. etasje vest, tilbygg soverom+kjøkken1.etg øst og tilbygg 1. etasje garasje med WC-rom og loft.

  Tilstandsgarder enebolig med garasje
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  TG3 - STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
  Utvendig trapper: Det er ikke montert rekkverk. Utvendig kjellertrapp mangler håndløper. Det bemerkes videre at utvendige flislagte trapper
  ikke er sklisikre. Det er registrert noe råte i nederste del av rundstokker inngangsparti.

  Innvendig etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er ikke registrert symptomer på funksjonssvikt, men vær oppmerksom dersom det registreres endringer.

  Innvendig pipe og ildsted: Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Noe skade på himlingsplater kjellerstue.

  Bad generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse etter standardens krav. Det er foretatt fuktsøk i kjøkkenvegg mot bad - fukt ikke påvist. TG satt på grunn av alder.

  Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse etter standardens krav. Tilstandsgrad er satt på grunn av alder. Hulltaking ikke utført- bygningskonstruksjoner av mur og betong.

  WC spesialrom overflater og konstruksjon: Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Gjelder toalettrom garasje.

  Tomteforhold terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. Avviket gjelder en mindre del av terrenget mot nord.

  TG2 - AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
  Utvendig nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Plasttakrenne mot nord antas å være fra byggeåret. Tilstandsgrad satt ut fra dette forhold. Beslag pipe har noe utradisjonell løsning.

  Utvendig takkonstruksjon/Loft: Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Enkelte fakk har misfarging og svertesopp (gjelder spesielt tilbygg mot vest). Downlights ikke isolert. Kloakkrør ikke isolert. Det bemerkes at mønet tilbygg vest ikke flukter med opprinnelig bygningskropp.

  Utvendig vinduer: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Vinduer mot syd har sålebenkbeslag som ikke er tilfredsstillende utført med fare for
  vann/snøinntregning.

  Innvendig rom under terreng: Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Det ble registrert fuktighet i utforet vegg ved inngangsdør kjeller. For yttervegg kjellerstue mot nord (ved utvendig nedløp) er det ikke registrert unormalt fuktnivå.

  Kjøkken overflater og innredning stue/kjøkken: Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning
  utover normal slitasjegrad. Det er påvist noe skader i kjøkkengulv ved at laminatparkett har sprukket opp i skjøter. Kjøkkeninnredningen: Innredning har lite fagmessige utførelse og er slitt. For øvrig: Himlingsplate/r har noe misfarging - ikke målt fukt på befaringsdagen. Lekkasje fra vannlås benkeskap.

  WC spesialrom overflater og konstruksjon: Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

  Tekniske installasjoner avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

  Tekniske installasjoner, elektrisk anlegg

  Tomteforhold drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Jf avsnittet rom under terreng.

  Tomteforhold utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

  TG2 - AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
  Utvendig taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Undertak opprinnelig konstruksjon er opplyst å være fra byggeår.

  Utvendig dører 2: Kjeller: Ytterdør montert med yttersiden inn. Garasjedør: Spalteåpning mellom terskel og dørblad der det samler seg vann/snø.

  Innvendig overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Laminatparkett generelt har dårlig utførelse. Gulvbord kjellerstue har stor overflateslitasje. Himlingsplate gang har misfarging.

  Innvendig radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

  Innvendig pipe og ildsted 2: Ildfast plate mangler på gulvet under feieluken. For øvrig mangler sotluke tilfredsstillende lukking.

  Innvendig innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

  Innvendige dører: Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.

  Tekniske installasjoner vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Tilstandsgrad er satt ut fra alder kobberrør.

  Tekniske installasjoner varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Varmtvannstank er oppført på sokkel med sluk. Usikkert om det er montert reduksjonsventil.
 • Adkomst til eiendommen fra Buersvingen.
  Eiendommen ligger ved fylkesvei 128 i randsonen av tettbebyggelsen i Askim i et område med eksisterende og planlagt næringsbebyggelse cirka 2 kilometer fra Askim sentrum med gang- og sykkelvei til sentrum. Avstand til påkjøring E-18 ved Sekkelsten er cirka 2 kilometer.
 • Yttertaket er tekket med Decra takpanner. Saltak i tre. Luke i himling med adkomst til loft i boligdel. Ytterkledning har stående trekledning.
  Trebjelkelag og antatt støpt dekke (tilbygg). Vinduer har 2-lags glass. Koblet vindu WC garasje.
  Dels faste vinduer i stue fra 1997; rammer og luftesjalusier fra byggeår og vinduer med utvendige sprosser, antatt cirka
  2002-04. Hovedinngangsdør i teak med sidefelter i glass. Garasjedør i aluminium. Balkongdør i malt tre med sprosser og ytterdør kjeller med riflet
  glass.

  Enebolig med dobbelgarasje oppført i en etasje og delvis kjeller. Bygningen er oppført i 1975, tilbygd i 2004. Boligen har elektrisk oppvarming (varmepumpe, varmekabler og panelovner) og fast brensel. Utgang til skiferbelagt terrasse på mark. Overbygd inngangsparti. Kjelleretasje har separat inngang. Dobbelgarasje har god standard og har adkomst til romslig loft med fast gulv. Takoverbygg m/skjermvegg oppført mot nord (fundamentert på jordspyd og har pulttak i tre tekket med papp).
 • Tomtens grunnareal: 4 655,2 kvm.

  Næringtomtens grunnareal: 3 631,9 kvm.
  Eneboligens grunnareal: 1 023,3 kvm.
  I henhold til matrikkelenheten.

  Veirett over hjemmelshavers eiendom - Buersvingen 2 (Gnr: 59, Bnr: 44) med adkomst til rettighetshavers eiendom Gnr: 60, Bnr: 25. Veiretten er midlertidlig og opphører når regulert veiløsning til rettighetshavers eiendom tas i bruk på et senere tidspunkt.

  Gnr 60/23 har rett til adkomst over 59/44 og 59/75.
  Eier og bruker av Gnr 59/75 i Askim har veirett over Gnr 59/44.
 • Tomten har gode parkeringsmuligheter.
 • Enebolig m/dobbelgarasje byggår: 1975
 • TOTALT ENEBOLIG
  P-ROM: 170 KVM
  BRA: 217 KVM

  1.etg:
  P-ROM: 110 KVM
  S-ROM: 47 KVM
  Følgende rom inngår i primærareal:
  Stue/kjøkken, soverom , soverom 2, soverom 3, soverom 4, bad, Wc, gang og vindfang.

  Garasje:
  S-ROM: 47 kvm
  BRA: 47 kvm
  Følgende rom inngår i sekundærareal:
  Wc og garasje.

  Kjeller:
  P-ROM: 60 kvm
  BRA: 60 kvm
  Følgende rom inngår i primærareal:
  Kjellerstue, soverom, bad, og gang/vaskerom.

  Soverom tilbygg 1. etasje tilfredsstiller ikke byggeårets krav til størrelse/volum iht teknisk forskrift, men trenger ikke å være ulovlig.

  TOTALT KRO
  BTA: 350 kvm
  BRA: 326 kvm

  1.etg:
  BTA: 290 kvm
  BRA: 275 kvm
  Følgende rom inngår i bruksareal:
  Kafeteria m/restaurantavdeling, kjøkken m/ekspedisjon, kjølerom (tilpasset dagens drift), bakrom, varemottak, garderobe, 3 WC-rom og gang.

  Underetasje:
  BTA: 60 kvm
  BRA: 51 kvm
  Underetasjen består av to lagerrom.
 • Eiendommen er på nåværende tidspunkt utleid/ikke utleid. [Hvis aktuelt: Det gjøres oppmerksom på at det er/ikke er stilt sikkerhet/depositum for leieforholdene.] Alle leieforhold på eiendommen vil medfølge salget. Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering.
 • Formuesverdi som primærbolig er på kr 867 977,- per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig er på kr 3 124 718,- per 31.12.20
 • Boligen har oppvarming med varmepumpe, varmekabler gulv/panelovner og 2 stk elementpeiser. Varmekabler i vindfang, utvendig trapper, gang
  og bad kjeller, og wc-rom garasje.
 • Det som ev. ikke fungerer eller mangler av fastmontert utstyr, brannsikringsutstyr eller lignende ved besiktigelse vil ikke bli istandsatt eller fremskaffet av selger før overtakelse.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til næringsformål. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven.
 • Offentlig. Kopi av tinglyste avtaler vil bli utlevert ved henvendelse til megler.
 • Det er utstedt ferdigattest på eiendommen.
 • Næring
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
  Årlig kommunale er beregnet til kr.27 244,30,-.
  Kommunale avgifter i 2021 utgjorde kr. 28 305,50,-

  Enebolig
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.
  Årlig kommunale er beregnet til kr. 9 808,34,-
  Kommunale avgifter i 2021 utgjorde kr. 8 353,75,-
  I tillegg var renovasjonavgiften i 2021 på kr. 3 035,- (Beregnet til å bli i 2022 kr. 3 250,-)
 • Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord. Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtakelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Rentene på forskudd tilfaller selger.
 • Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til Selskapet, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse etter nærmere avtale med selger.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til eiendommen som er tilgjengelig på meglers kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Thi Cuc Vo

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev