aktiv-eiendomsmegling
Tømmeråsen 1 illustrert med tenkt bebyggelse på nedre og øvre del. Tomtene ligger i midtre rekke. Illustrasjonsbilde
Tømmeråsen 1 illustrert med tenkt bebyggelse på nedre og øvre del. Tomtene ligger i midtre rekke. Illustrasjonsbilde

Askim Tømmeråsveien

3 SOLGT!!! Korsegård skolekrets - 9 boligtomter for selvbyggere på Tømmeråsen! - Første gang siden 1980-tallet!

 • kr 1 690 000 - 1 950 000
 • Priser fra og tilkr 1 690 000 - 1 950 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 1 690 000 - 1 950 000
 • Omkostninger fra og tilkr 0 - 48 750
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 1 690 000 - 1 998 750
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 0 - 0
 • Areal primærareal - fra og til0 - 0 m²
 • Areal bruksareal - fra og til0 - 0 m²
 • Tomt -
 • EierformEiet
 • MatrikkelGNR. 46 BNR. 51
 • Informasjon om meglerforetaketSparebankenes Eiendomsmegler AS Stasjonsmester Frost gate 18 1830 Askim
 • OppdragsansvarligPål Engum Jørgensen
 • Oppdragsnummer1102235045
 • 1 690 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 250,- (Dokumentavgift (ved salgssum: 1 690 000))   43 592,- (Omkostninger totalt ved salgspris kr. 1 690 000)   1 733 592,- (Totalpris inkl. omkostninger ved salgssum kr 1 690 000) Valgfritt: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  Dokumentavgiften vil øke ved boligtomt med høyere salgspris.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tømmeråsen - tomter 3D - Illustrasjon
Oversiktsbilde

Tømmeråsveien, Østfold

 • Om prosjektet
  Nå starter utviklingen av et nytt boligfelt på Tømmeråsen. Feltet er tilknyttet Korsegård skolekrets. Dette har ikke skjedd siden 1980-tallet! Nå kan du sikre deg en av et fåtall boligtomter som legges ut for selvbygging på denne siden av Askim! Tømmeråsen er et samarbeid og utvikles i regi av Varde-Eiendom AS. Utviklerene har en visjon om å skape attraktive hjem som begeistrer og er gode å leve i. "Boliger fra Varde skal bidra til å løfte lokalsamfunnet og nabolag, sten for sten, sted for sted. Ingen bygger en Varde alene." Utviklerene har stått bak mange spennende prosjekter blant annet i Stor-Oslo og Mysen. Se forøvrig https://www.vardeeiendom.no/ for mer informasjon om tidligere prosjekter og info om utvikler. Nå gjør utvikler en liten vri i prosjektet før de igangsetter sin videre utbygging! 9 boligtomer legges ut for salg for deg som enten ønsker å bygge i egen regi eller ønsker å igangsette et boligprosjekt for salg! Tømmeråsen skal videre utvikles med småhusbebyggelse og består av Tømmeråsen 1 (Tømmeråsen 2 med ca 25 DA er tatt inn i kommuneplanen og avsatt til fremtidig boligbebyggelse). Utbygger planlegger utbygging av Tømmeråsen 1 med ca. 50 boenheter bestående kun av småhusbebyggelse. Tomt 1: SOLGT | Ca. 900 kvm Tomt 2: Kr. 1 750 000,- | Ca. 640 kvm Tomt 3: Kr. 1 690 000,- | Ca 640 kvm Tomt 4: Kr. 1 690 000,- | Ca 640 kvm Tomt 5: Kr. 1 750 000,- | Ca 640 kvm Tomt 6: Kr. 1 850 000,- | Ca 640 kvm Tomt 7: Kr. 1 900 000,- | Ca 551 kvm Tomt 8: Kr. SOLGT |Ca 551 kvm Tomt 9: Kr. SOLGT | Ca 588 kvm

  Priser fra og til
  kr 1690000 - 1950000

  Omkostninger fra og til
  kr 0 - 48750

  Tomteareal
  nullm²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  9 boligtomter med varierende størrelse fra 551 - 900 kvm. Alle tomter er antatt på fjellgrunn og ligger i skrående/svakt skrånende terreng vendt mot syd og vest. - Det er regulert inn friområder på boligfeltet, blant annet mellom tomt 6 & 7. Se forøvrig reguleringskart for mer oversikt. - Infrastruktur som vei, vann, avløp, strøm og fiber vil legges frem til tomtegrense.

 • Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".

  Velforening
  Det er pt ikke avklart hvorvidt det vil etableres et realsameie og vel vedrørende de interne lekeplasser og fellesarealer. Dette vil være avklart før kontraktsignering. Ved opprettelse av et realsameie vil hver tomt få en ideel eierandel i lekeplass/friareal.

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3014/46/51: 08.07.1971 - Dokumentnr: 3060 - Erklæring/avtale Bestemmelse om kloakkledning
  Vegvesenets betingelser vedtatt
  Overført fra: Knr:3014 Gnr:46 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  07.04.1983 - Dokumentnr: 2201 - Jordskifte Overført fra: Knr:3014 Gnr:46 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  02.06.2004 - Dokumentnr: 3734 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver FORTUM DISTRIBUSJON AS
  Bestemmelse om adkomstrett
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: Knr:3014 Gnr:46 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  08.10.2019 - Dokumentnr: 1185201 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3014 Gnr:46 Bnr:1
  Elektronisk innsendt
  01.01.2020 - Dokumentnr: 63781 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0124 Gnr:46 Bnr:51


  Vann, vei og avløp
  Kotehøyder for vei/fortau er ikke endelig prosjektert. Plassering av kjørevei og gangvei er ferdig planlagt.

  Reguleringsplan og rammetillatelse
  Detaljregulering etter PBL §12-3 for Tømmeråsen, gbnr 46/51 PlanID 301420200003. Utdrag av reguleringsplan: § 5.2 Boligbebyggelse (B3-5) a) Innenfor felt B3-5 tillates oppført boligbebyggelse i form av eneboliger, tomannsboliger, rekkehus/kjedehus og flermannsboliger. b) Boligbebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankart. Garasjer, uteboder, terrasser, pergola og lignende tillates oppført inntil 1 meter fra eiendomsgrense. Ved plassering av garasje nærmere kjøreveg enn 5 meter skal innkjøring til garasje være parallelt med kjøreveg. c) Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 35% d) Bebyggelsen tillates oppført med maksimal mønehøyde 9 m, og maksimal gesimshøyde 8 m, målt fra ferdig planert terreng langs den enkelte fasade. e) Eksisterende terreng skal være førende for plassering og gruppering av hus. Bygningene skal være tilpasset terrenget. Synlige sprengsteinsfyllinger og store skjæringer skal i størst mulig grad unngås. Eventuelle synlige fyllinger og skjæringer skal beplantes. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for, tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå. Reguleringsplan må leses i sin helhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.    Dersom eiendommen har et mindre areal enn kjøperen har regnet med, utgjør dette likevel ikke en mangel med mindre arealet er vesentlig mindre enn det som er opplyst av selgeren eller selgers medhjelpere, eller disse har opptrådt særlig klanderverdig, jf. avhendingsloven § 3-3 (1).   Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har ferdigstilt infrastruktur.

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Kjøpekontrakt
  Utkast til kjøpekontrakt følger som vedlegg til salgsoppgave. Etter avtaleinngåelse vil kjøper få tilsendt akseptbrev med utkast til kjøpekontrakt. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgaven med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og salgsbetingelser fra selger. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.


Dokumenter

Pål Engum Jørgensen

Megler

Pål Engum Jørgensen

92 22 22 43

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev