aktiv-eiendomsmegling
Dronefoto
Dronefoto

LANGESUND Hydalsveien 25

Boligtomt med en meget attraktiv beliggenhet i Langesund!

 • kr 1 380 000
 • Prisantydningkr 1 380 000
 • Omkostningerkr 50 642
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 430 642
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt662.6 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 1 380 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  34 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 380 000))

  50 642 (Omkostninger totalt)

  1 430 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Dronefoto

Hydalsveien 25, Telemark

 • Tomt
  662.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt, ubebygget. Tomten grenser til idyllisk tjern mot vest og med noe utsikt til sjøen mot øst. Tomten er fra øst lett skrånende opp mot et forholdsvis flatt platå. Det er ikke gjort grunnundersøkelser.

  Beliggenhet
  Tomten har en meget attraktiv beliggenhet i et populært og attraktivt boligområde. Med gode solforhold, nærhet til de fleste fasiliteter og kort vei til både sjø og skog, har denne tomten det meste en kunne ønske seg! Området er veletablert, attraktivt og er bebodd av personer i alle aldre. Meget barnevennlig med kort og trygg vei til skoler (både barne-, ungdoms- og videregående skole), barnehage, dagligvare, Skjærgårdshallen, badeparken, lekeplasser mm. Flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet, sommer som vinter med bl.a. lysløype i skogsterreng , skibakke med heis, skøytedam og bademuligheter. I tillegg til at man har umiddelbar tilgang til en av Norges vakreste skjærbårder! Man har også kort vei til Langesund sentrum som er en av Norges vakreste sommerbyer med Wrightegaarden som er sommerens høydepunkt med konsertarrangement gjennom hele sommeren. Sommeren i Langesund byr også på mange festivaler som Fiskefestivalen, Shantyfestivalen, Revyfestivalen mm. Quality Hotel Skjærgården med badepark er et populært supplement til sjøen for de badelystne på sommeren med 31 grader i vannet hele året, badstue og vannsklier. Bamble ligger sentralt til med kort vei til et stort jobbmarked både innenfor kommunegrensen samt Porsgrunn, Skien, Larvik og Kragerø.

  Adkomst
  Se kartskisse. Tomten er godt merket med vår "til salgs" jordspyd.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger/flermannsboliger og småhus.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 380 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  34 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 380 000))

  50 642 (Omkostninger totalt)

  1 430 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Ikke fastsatt før ferdigstilt hus. Normale kommunale avgifter estimeres å være 16 000 - 22 000,- pr .år basert på kommunens gebyrliste på vann, avløp og renovasjon. Gebyrliste ligger vedlagt salgsoppgaven. Eiendomsskatt er ikke medregnet og vil bli beregnet etter ferdigstillelse. Avvik kan forekomme.

  Andre utgifter
  Etter bygging må enhver huseier beregne seg faste/variable kostnader som strøm, eiendomsskatt, tv-/internett, forsikring o.l.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Eiendommen overleveres fri for pengeheftelser.

  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei frem til vendhammer hvor det derfra er felles, privat adkomst til Hydalsveien 25, 27 og 29 med vedlikehold i fellesskap. Offentlig vann/avløp like utenfor tomtegrensen (like utenfor asfalten, lett synlig). Iflg. kommunen er det nytt anlegg i 2019. Det er ført frem strøm og fiber frem til tomtegrensen på østsiden. Tilknytningsavgift: Kr. 125,- pr. tilkobling.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i regulert område, vist som boliger. Gjeldende reguleringsplan er "Hydal" med planID 3813 42 og denne ligger vedlagt salgsoppgaven. Det er § 3 "areal for småhusbebyggelse" som er gjeldende for tomten og sier følgende: "Frittliggende bolighus skal oppføres i 1 etasje. Sokkeletasje kan, hvor terregnet etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, innredes til beboelse innenfor rammen av bestemmelsen i byggeforskriftene. Gesims og sokkelhøyde fastsettes av bygningsrådet". Videre sier pnkt C under samme paragraf i reguleringsplanen at "bygningens grunnflate, inklusiv garasje må ikke overstige 25% av tomtens nettoareal". Utover dette kan man naturligvis søke dispensasjon. Forøvrig gjøres det oppmerksom på at interessenter er selv ansvarlig for å sette seg inn i hva som kan bebygges på tomten, og er man i tvil anbefales det at kommunen kontaktes for avklaring før kjøpsavtale inngås. Det er igangsatt arbeider på nabotomten hvor plate er støpt og prosjektet er lagt ut for salg. Som vedlegg til prospektet ligger tegninger av ny bebyggelse og reguleringskart vedlagt. Arbeidet kan også sees på dronebilder.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er boplikt i Bamble kommune. Det gjøres oppmerksom på at det er boplikt i Bamble kommune.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 380 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  34 500 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 380 000))

  50 642 (Omkostninger totalt)

  1 430 642 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  50642

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,5% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Minimumsprovisjon kr. 40 000,-. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 5000 ,- oppgjørshonorar kr 5900 ,- og visninger kr  2500, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket sine utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Dokumenter

Barbro Trotland

Megler

Barbro Trotland

95 48 51 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger