aktiv-eiendomsmegling
Her har du muligheten til å kjøpe ekstra garasje med en svært god beliggenhet på Aurskog, 5 min gåavstand til sentrum.

Aurskog Finstadhagan 4 A

Helt nye lagerseksjoner for salg i gangavstand fra Aurskog sentrum. Fra 69 kvm og 126 kvm bra og 6 m takhøyde

 • 1 480 000
 • BRA 69 m²
 • PRISANTYDNING1 480 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 480 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 022
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 545 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 480 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  1 480 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Lokalene er tenkt brukt til en rekke formål, med hovedfokus på garasjer og lagerplass.

Finstadhagan 4 A, Viken

 • Her har du muligheten til å kjøpe ekstra garasje med en svært god beliggenhet på Aurskog, 5 min gåavstand til sentrum. Det tilbys 8 seksjoner fordelt på 69 kvm, 71, kvm, 123 kvm og 126 kvm. Priser fra kr 1.480.000,- + omk. For spørsmål, ta kontakt med utbygger eller megler.

  Prisene på seksjonen fremgår av til enhver tid gjeldende prisliste. Selger står til enhver tid fritt til å endre prisene på seksjonene som ikke er solgt.
  Seksjonene leveres som rå-lokale med grunnbelysning og stor elektrisk kjøreport, klar for innredning etter eget ønske.

  Alle seksjoner er klargjort for vann/avløp og bredbånd som er trukket inn hver enkelt seksjon for direkte tilkobling. Tilkobling må besørges og bekostes av kjøper. Hver seksjon har også 32 Amper strømtilkobling.

  Lokalene er tenkt brukt til en rekke formål, med hovedfokus på garasjer og lagerplass. Det kan være spesialtilpasset lagerplass for små og mellomstore bedrifter, opplagsplass for båt, bil og bobil, hobbyverksted eller en kombinasjon av bruksområder. Som eier disponerer og innreder du lokalene etter eget ønske, og lokalene er tilgjengelige 24/7. Stor elektrisk kjøreport og flat tomt gjør adkomst og av og pålessing enkelt.

  Som eier av egne lokaler disponerer du til enhver tid lokalene, og bestemmer selv hvordan innredning og planløsning skal være. Alle utgifter er forutsigbare, og du tar selv del i antatt verdistigning. Fleksibel fremleie er mulig ved for f.eks sesongmessig bruk. Seksjonen kan også belånes. Alle trenger ekstra lagerplass, og ved å eie selv har du full råderett. Det kan være en god investering på sikt.
 • Ferdigstilles oktober 2022
 • Meget god intern beliggenhet i syd/østre hjørnet av næringsparken med kort gangavstand til Aurskog Sentrum, 300 m fra rundkjøring ved Aur gjestegård.
 • Se kart.
 • Seksjonene selges som frostfrie lagerseksjoner uten oppvarming, ventilasjon og uten innredning. Det er kjøpers ansvar og til enhver tid sørge for at eget bruk tilfredsstiller evt. regler og forskriftskrav.

  Bilder, skisser og tegninger er kun ment til illustrasjon. Møbler, hvitevarer og liknende inngår ikke - utover det som fremkommer av leveringsbeskrivelsen. Fargevalg på byggene kan være noe avvikende i forhold til salgsoppgave.
 • Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor lokalets omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal.
 • Tomten leveres planert og med asfaltert adkomst og innkjøring.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

  Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.
 • 1 480 000 - 2 560 000

  Finstadhagan 4A
  126 kvm - kr. 2.560.000,- - Reservert!

  Finstadhagan 4B
  71 kvm - kr. 1.480.000,-

  Finstadhagan 4C
  71 kvm - kr. 1.480.000,- Solgt!

  Finstadhagan 4D
  71 kvm - kr. 1.480..000,-

  Finstadhagan 4E
  123 kvm - kr. 2.560.000,-

  Finstadhagan 4F
  69 kvm - kr. 1.480.000,-

  Finstadhagan 4G
  69 kvm - kr. 1.480.000,-

  Finstadhagan 4H
  69 kvm - kr. 1.480.000,-
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 100.000,- pr seksjon. Dette gir en dokumentavgift på 2500,- pr enhet.. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
  Gebyr for pantattest kr. 206,-

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Felleskostnadene er stipulert til kr. 3.000 - 6.000,- pr. år avhengig av størrelse på seksjon.
 • Kommunale avgifter som er aktuelle for denne type bygg inngår i de stipulerte felleskostnadene. For detaljer, oppfordres det til å kontakte kommunen.

  Kommunale gebyrer for vann og avløp, avregnes etter forbruk i den enkelte seksjon. Vannmåler må bestilles når vann tas i bruk i den enkelte seksjon. Alle tilkoblinger bekostes og besørges av den enkelte kjøper.

  Det tas forbehold om at kommunen fakturerer seksjonseier direkte for tilkobling, montering av vannmåler og kommunale avgifter. Da vil stipulerte felleskostnader i så fall bli redusert tilsvarende.

  Utbygger betaler felleskostnader for usolgte seksjoner ved ferdigstillelse.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Det er innført eiendomsskatt i Aurskog-Høland kommune. Se kommunens nettsider for regulativ og bestemmelser.
 • Det forutsettes fullt oppgjør til meglers klientkonto i forkant av avtalt overtakelse.
 • Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie.
 • Det vil være opp til seksjonseierne å velge eventuell forretningsfører.
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.
 • Hel eller delvis utleie av seksjon skal godkjennes av styret. Sameiet kan ikke nekte utleie uten saklig grunn. Dette iht. utkast til vedtekter.
 • Hele bygget er fullverdiforsikret frem til overtakelse. Kjøper er forpliktet til å tegne forsikring fra overtakelse.
 • Seksjonene leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til Eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.
 • Gnr. 193 bnr. 96 under seksjonering i Aurskog-Høland kommune.
 • Lokalene vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.
 • Seksjonen overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på seksjonen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Eiendommen ligger i et område regulert til næringsforhold.
 • Ikke aktuelt.
 • Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet.

  Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt.

  Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige.

  Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker.

  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Det er ingen forbehold fra selgers side.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 50.000,- inkl. mva.

  Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Jano Bygg AS
Kenneth Sverre

Megler

Kenneth Sverre

93 02 96 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev