aktiv-eiendomsmegling
Her har du muligheten til å kjøpe ekstra garasje med en svært god beliggenhet på Aurskog, 5 min gåavstand til sentrum.
Her har du muligheten til å kjøpe ekstra garasje med en svært god beliggenhet på Aurskog, 5 min gåavstand til sentrum.

AURSKOG Finstadhagan 4 H

Nye ferdigstilte lagerseksjoner for salg i gangavstand fra Aurskog sentrum. 69 og 71 kvm bra og 6 m takhøyde

 • kr 1 480 000
 • BRA 69 m²
 • Prisantydningkr 1 480 000
 • BRAP-rom 69 m²
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 480 000
 • ObjektstypeLager
 • EierformEierseksjon
 • Byggeår2022
 • Felleskostnader pr. mndkr -
 • Tomt -
 • Eierform tomtEiet
 • 1 480 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 37 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 480 000)) 50 042 (Omkostninger totalt) 1 530 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Her har du muligheten til å kjøpe ekstra garasje med en svært god beliggenhet på Aurskog, 5 min gåavstand til sentrum. Bygget består av 8 seksjoner fordelt på 69 kvm og 126 kvm. Seksjon nr. 2 og 4 er på 71 kvm Bra og snr. 5 og 7 er på 69 kvm. Begge har prisantydning kr. 1.480.000,-. For spørsmål, ta kontakt med utbygger eller megler. Seksjonene leveres som rå-lokale med grunnbelysning og stor elektrisk kjøreport, klar for innredning etter eget ønske. Alle seksjoner er klargjort for vann/avløp og bredbånd som er trukket inn hver enkelt seksjon for direkte tilkobling. Tilkobling må besørges og bekostes av kjøper. Hver seksjon har også 32 Amper strømtilkobling.
Lokalene er tenkt brukt til en rekke formål, med hovedfokus på garasjer og lagerplass.

Finstadhagan 4 H, Akershus

 • BRA
  69m²

  BTA
  nullm²

  Beliggenhet
  Meget god intern beliggenhet i syd/østre hjørnet av næringsparken med kort gangavstand til Aurskog Sentrum, 300 m fra rundkjøring ved Aur gjestegård.

  Adkomst
  Se kart.

  Bebyggelse
  Området består i hovedsak av lagerlokaler og andre næringsbygg.

  Konstruksjon
  Seksjonene selges som frostfrie lagerseksjoner uten oppvarming, ventilasjon og uten innredning. Det er kjøpers ansvar og til enhver tid sørge for at eget bruk tilfredsstiller evt. regler og forskriftskrav. Bilder, skisser og tegninger er kun ment til illustrasjon. Møbler, hvitevarer og liknende inngår ikke - utover det som fremkommer av leveringsbeskrivelsen. Fargevalg på byggene kan være noe avvikende i forhold til salgsoppgave. Det er ikke avholdt tilstandsrapport over lagerlokalene.

  Innhold
  Lokalene er tenkt brukt til en rekke formål, med hovedfokus på garasjer og lagerplass. Det kan være spesialtilpasset lagerplass for små og mellomstore bedrifter, opplagsplass for båt, bil og bobil, hobbyverksted eller en kombinasjon av bruksområder. Som eier disponerer og innreder du lokalene etter eget ønske, og lokalene er tilgjengelige 24/7. Stor elektrisk kjøreport og flat tomt gjør adkomst og av og pålessing enkelt. Som eier av egne lokaler disponerer du til enhver tid lokalene, og bestemmer selv hvordan innredning og planløsning skal være. Alle utgifter er forutsigbare, og du tar selv del i antatt verdistigning. Fleksibel fremleie er mulig ved for f.eks sesongmessig bruk. Seksjonen kan også belånes. Alle trenger ekstra lagerplass, og ved å eie selv har du full råderett. Det kan være en god investering på sikt. Prisene på seksjonen fremgår av til enhver tid gjeldende prisliste. Selger står til enhver tid fritt til å endre prisene på seksjonene som ikke er solgt.

  Standard
  Seksjonene selges som frostfrie lagerseksjoner uten oppvarming, ventilasjon og uten innredning. Det er kjøpers ansvar og til enhver tid sørge for at eget bruk tilfredsstiller evt. regler og forskriftskrav. Bilder, skisser og tegninger er kun ment til illustrasjon. Møbler, hvitevarer og liknende inngår ikke - utover det som fremkommer av leveringsbeskrivelsen. Fargevalg på byggene kan være noe avvikende i forhold til salgsoppgave.

  Beskrivelse av tomt
  Tomten leveres planert og med asfaltert adkomst og innkjøring. Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

 • Energiklasse
  unknown

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter som er aktuelle for denne type bygg inngår i de stipulerte felleskostnadene. For detaljer, oppfordres det til å kontakte kommunen. Kommunale gebyrer for vann og avløp, avregnes etter forbruk i den enkelte seksjon. Vannmåler må bestilles når vann tas i bruk i den enkelte seksjon. Alle tilkoblinger bekostes og besørges av den enkelte kjøper. Det tas forbehold om at kommunen fakturerer seksjonseier direkte for tilkobling, montering av vannmåler og kommunale avgifter. Da vil stipulerte felleskostnader i så fall bli redusert tilsvarende. Utbygger betaler felleskostnader for usolgte seksjoner ved ferdigstillelse. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.

  Info om eiendomsskatt
  Det er innført eiendomsskatt i Aurskog-Høland kommune. Se kommunens nettsider for regulativ og bestemmelser.

  Info formuesverdi
  Likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. For mer informasjon se www.skatteetaten.no.

 • Ferdigattest/brukstillatelse
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3026/193/96/2: 09.03.2021 - Dokumentnr: 289095 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:3026 Gnr:193 Bnr:64
  Bestemmelse om rett til å bygge inntil 1 meter fra tomtegrensen
  Overført fra: Knr:3026 Gnr:193 Bnr:96
  Gjelder denne registerenheten med flere
  23.11.2022 - Dokumentnr: 1331129 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 2
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 71/669
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3026/193/96/1: 09.03.2021 - Dokumentnr: 289095 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:3026 Gnr:193 Bnr:64
  Bestemmelse om rett til å bygge inntil 1 meter fra tomtegrensen
  Overført fra: Knr:3026 Gnr:193 Bnr:96
  Gjelder denne registerenheten med flere
  23.11.2022 - Dokumentnr: 1331129 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 1
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 126/669
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3026/193/96/1: 09.03.2021 - Dokumentnr: 289095 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:3026 Gnr:193 Bnr:64
  Bestemmelse om rett til å bygge inntil 1 meter fra tomtegrensen
  Overført fra: Knr:3026 Gnr:193 Bnr:96
  Gjelder denne registerenheten med flere
  23.11.2022 - Dokumentnr: 1331129 - Seksjonering Opprettet seksjoner:
  Snr: 1
  Formål: Næring
  Sameiebrøk: 126/669


  Ferdigattest/brukstillatelse datert
  Det foreligger ferdigattest for nybygg lagerbygg.

  Vei, vann og avløp
  Lokalene vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til næringsforhold.

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen og dens tilbehør selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av kjøpekontrakten som er vedlagt prospektet. Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at kjøpekontrakten bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt. Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige. Eiendomsmeglingsloven § 6 - 7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller akseptere ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/ investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales spesifikt ved avtaleinngåelse, og spesifiseres i kjøpers bud. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven. Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. kjøper beskrivelse
  1 480 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 37 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 480 000)) 50 042 (Omkostninger totalt) 1 530 042 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon. Det forutsettes av skjøtet tinglyses på ny eier, med mindre det er tatt andre forbehold i budgivningen. 

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

Dokumenter

Kenneth Sverre

Megler

Kenneth Sverre

93 02 96 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev