aktiv-eiendomsmegling
Dronefoto som viser tomtenes fantastiske beliggenhet!

STATHELLE Grunnsundveien

BAMBLE - SEKKEKILEN | 5 flotte sjønære boligtomter selges samlet (4 ferdig opparbeidet). Mulighet for båtplasser!

 • kr 3 490 000
 • Prisantydningkr 3 490 000
 • Omkostningerkr 102 892
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 592 892
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt3 117 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  87 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000))

  103 392 (Omkostninger totalt)

  3 593 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Grunnsundveien, Vestfold og telemark

 • Tomt
  3117m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt. Tomt 1-4 er ferdig opparbeidet (byggeklare) av grunnentreprenør. Det er til disse tomtene også ført frem vann og avløp. Det er ikke ført frem strøm og kostnad/ansvar for dette tilfaller kjøper. Tomt 5 selges som en råtomt og kjøper må selv opparbeide/bekoste egen adkomst til tomten iht reguleringsplan, fremføring av vann-/avløpsledninger og strømtilknytning. Tomt 1: Grunnsundveien 48. Gnr. 85 Bnr. 448 - 472,1 kvm Tomt 2: Grunnsundveien 46. Gnr. 85 Bnr. 447 - 487,5 kvm Tomt 3: Grunnsundveien 44. Gnr. 85 Bnr. 446 - 638,6 kvm Tomt 4: Grunnsundveien 42. Gnr. 85 Bnr. 445 - 477,6 kvm Tomt 5: Fløyasveien 2. Gnr. 85 Bnr. 450 - 1041,5 kvm Samlet pris for ovennevnte tomter: Kr 3 490 000,- + omkostninger

  Beliggenhet
  Tomtene ligger i landlige, idylliske og maritime omgivelser med kun noen "steinkast" ned til sjøen (2 min. gangavstand!). Her er det lune småbåthavner inne i Sekkekilen, badeplasser og fantastiske turløyper med blant annet kyststien. Via Trosbyfjorden har man umiddelbar tilgang til en av Norges flotteste skjærgårder. Variert skjærgård hvor man har alt i fra åpne fjorder til trange sund og kanaler, samt et stort antall flotte frihavner. Med båt er det kort tur både til steder som Langesund, Stråholmen, Jomfruland, Valle og Kragerø. Det er nærbutikk både på Trosby og Valle. På Valle er det også marina, restaurant, isbar mv., og et yrende liv sommerstid. Nærområdet byr i tillegg på koselige spisesteder som Sjøterrassen og Havparadiset på Kjønnøya. Populær 9 hulls golfbane på Kjørstad, få minutter fra tomtene. Her bor man i landlige og rolige omgivelser, men allikevel sentralt hvor det kun er ca. 20 min. kjøring til Stathelle, ca. 35 min. kjøring til Porsgrunn, ca. 45 min. til Skien og ca. 25 min. til Kragerø. Området sokner til Rønholt skolekrets med barneskole. På Rønholt er det også barnehage, flerbrukshall, innendørs skytebane og ungdomsklubb. I tillegg til sjøen har Bamble store skogsområder og mange fine ferskvann med både badeplasser og gode fiskemuligheter. Øst for tomt 1-4 er det i forbindelse med tomteutviklingen regulert inn felles grøntområde. Her er det også enkel adkomst til grusveien som raskt fører deg frem til bryggene.

  Adkomst
  Fra Stathelle: Kjør sørover langs "gamle" E-18 og ta første avkjøring skiltet Valle. Følg veien videre til Finnmarksstrand hvor det er skiltet inn til Grunnsundveien (Sekkekilen). Det er forøvrig også skiltet ved Valleveien med vårt "til salgs" skilt. Dersom man kommer sørfra kan man også kjøre ta av mot Valle fra Feset. Se også kartskisse.

  Bebyggelse
  Nærområdet består av spredt bolig og fritidsbebyggelse.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  87 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000))

  103 392 (Omkostninger totalt)

  3 593 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Ikke fastsatt før ferdigstilt hus. Normale kommunale avgifter estimeres å være 16 000 - 20 000,- pr .år basert på kommunens gebyrliste på vann, avløp og renovasjon. Eiendomsskatt er ikke medregnet og vil bli beregnet etter ferdigstillelse. Avvik kan forekomme.

  Andre utgifter
  Etter bygging må enhver huseier beregne seg faste/variable kostnader som strøm, tv-/internett, forsikring o.l. Årlig veiavgift til veilaget p.t: Kr. 455,- pr. tomt som inkluderer brøyting og vedlikehold. Grunneier har båtplass til leie til hver tomt om ønskelig, 2,5-3 meter bredde. P.t tas det kr. 6000,- pr. båtplass i årlig leie.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Tomtene blir levert fri for heftelser med følgende unntak: Dagboknr. 501615, tinglyst 29/8-1958 - rettighetshaver gnr. 85 bnr. 73, "bestemmelse om veg, bestemmelse om vannrett". Heftelsen er fulgt over fra hovedbølet og har ingen praktisk betydning for noen av tomtene. Kan evnt. fåes hos megler på forespørsel. Tomt nr. 3 har tavle/pumpekum rett på innsiden av sin eiendomsgrense, noe kjøper av tomten må akseptere, uten videre ansvar for selger.

  Vei, vann og avløp
  Privat vei. Offentlig vann og avløpstilknytning via privat v/a forening. Tilknytningsgebyr vann/avløp: kr 55 000,- pr. tomt. Tilknytning til strøm må selv besørges og bekostes av tomtekjøper. Det er iflg. oppdragsgiver selvfall ned til felles kum som pumper videre til hovedkum som står rett på innsiden av tomtegrense til tomt 3. Tomt 1-4 har vann og avløp ført frem til sine tomter. Grunnentreprenør opplyser om at tomt 4 bør ha mer overdekning av ledninger (lagt ledninger noe grunt i terreng). Tomt 5 selges som råtomt og her må kjøper selv besørge for å føre frem vann-/avløpsledning og strøm til tomten, samt veiadkomst i tråd med reguleringsplan. Segler opplyser om at det er lagt fiber til tomtegrenser.

  Regulerings- og arealplanner
  Tomtene er regulert, Plan ID 3813241, "Sekkekilen boliger". Reguleringsformål: Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse. Reguleringsplanen er vedlagt salgsoppgaven i sin helhet. Utdrag fra reguleringsbestemmelsene: Utnyttelse Prosent bruksareal skal ikke overstige BYA =40% inklusiv overflateparkering. Byggehøyder Ny bebyggelse i flatt terreng kan ha gesimhøyde på inntil 5,5 m og mønehøyde på inntil 8,5 m, begge deler i forhold til planert terengs gjennsnittsnivå rundt bygningen. For flate tak tillates maksimal gesimshøyde 8,5 m. I skrått terreng skal boligen ha underetasje. Med skrått terreng menes at terrenget faller minst 1,5 m i husets bredde. Med skrått terreng og underetasje kan boligen ha gesimshøyde på inntil 6,0 m og mønehøyde på inntil 9,5 m, begge deler i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Plassering av bygg Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL §29-4) kan oppføres inntil 1 m fra tomtegrense/eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på naboeiendom. Slike mindre bygninger skal ligge minst 3 m fra kanten av regulert kjøreveg/fortau. Utforming av bebyggelse og anlegg Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Bygningenes hoveddelskal ha skråtak med takvinkel mellom 27 og 45 grader, alternativt flate tak. For pulttakskvister (arker) på inntil 1/3 av bygningens lengde, tillates takvinkler på 25 grader. Alle skrå takfalter skal kles med enkeltkrum, brent, rød teglstein. Dette gjelder boliger, garasjer osv. Bygningsfasader bør fortrinnsvis ha trepanel, av samme type i alle etasjer (inkl. sokkel). Garasje, uthus o.l. mindre bygninger skal oppføres i samme materialer og med sammen formspråk som hovedhuset. Dersom man som interessent er i tvil om hva man kan bygge på eiendommen, anbefales det å kontakte kommunen for avklaring.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Tomtene er ubebygd, hver tomt er mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er boplikt i hele Bamble kommune.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 490 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  87 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 490 000))

  103 392 (Omkostninger totalt)

  3 593 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  102892

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,125% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 13 900-, og oppgjørshonorar kr. 5900,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Utleggene omfatter annonsering, internett, innhenting av lovpålagt informasjon, fotograf, tinglysing av sikringsobligasjon mv. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket sine utlegg. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Simen Dippner Bakke

Megler

Simen Dippner Bakke

90 92 22 27

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev