aktiv-eiendomsmegling
Ute
Ute

BEITSTAD Bartnesvegen 238

Sør-Beitstad - 7 mål eiertomt med 80 meter strandlinje. Nydelig utsikt!

 • kr 790 000
 • Prisantydningkr 790 000
 • Omkostningerkr 21 092
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 811 092
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt6 951 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 790 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,00))   21 092,- (Omkostninger totalt)   853 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  

Meld deg på visning!

Påmelding
Velkommen til Bartnesvegen 238! Romslig tomt med flott beliggenhet på Sør-Beitstad. Se salgsoppgave for kart og grenselinjer. Interessenter kan fritt besiktige tomten. Ved interesse eller budvarsel kontakt megler eller registrer deg via Finn annonsen.
Ute

Bartnesvegen 238, Trøndelag

 • Tomt
  6951m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på Ca.6 951kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.   Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Stor solrik tomt med strandlinje, beliggende like ved Bartnesvegen Ca.15km fra Steinkjer sentrum.

  Adkomst
  Fra Steinkjer - følg E6 norover gjennom Eggetunellen og ta til venstre og deretter til høyre og følg denne vegen til du kommer til skilt Bartnes. Følg Bartnesvegen ca 1,5 km og du får tomten på venstre hånd rett før Hammer gård.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Radonmåling
  Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Diverse
  Selger fraskriver seg ansvar for grunnens beskaffenhet og er uvitende om eventuelle forurensninger eller fornminner. Det gjøres oppmerksom på kulturminne registrert på andre side av fylkesvegen for tomten (Helleristning) samt kulturminne registrert på naboeiendommen (bebygd). Det vites ikke om disse registreringene kan få konsekvenser for denne eiendom. Se vedlagte kart til salgsoppgave som viser beliggenhet. Hvorvidt tomten kan bebygges eller utnyttes er kjøpers fulle risiko og ansvar. Interessenter bes kontakte kommunen for å avklare om sine planer for eiendommen kan gjennomføres før innleggelse av bud. Naboeiendommen Bartnesvegen 240 benytter eksisterende adkomstvei som delvis ligger på denne eiendom. Det foreligger ingen tinglyst avtale rundt forholdet i grunnboka og megler er ikke forevist noe vtale rundt forholdet. Det anbefales på generelt grunnlag at avtale om bruk og deling av kostnader knyttet til drift etableres mellom brukerne og at denne formalisereres via tinglysning. Kjøpers risiko og ansvar. Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges ved fullmektig. Fullmaktshaver(e) (selger(e)) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  790 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,00))   21 092,- (Omkostninger totalt)   853 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  

 • Info kommunale avgifter
  Kommunale avgifter er ikke tillagt, men ved ev. bygging vil dette skje. Ved bygging vil det forekomme årlig gebyr for vann og avløp.

  Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Info formuesverdi
  Man har per salgsoppgavedato ikke klart å finne en registrert formuesverdi på eiendommen. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Formuesverdien settes da etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Formuesverdien er 25 prosent av markedsverdi for primærbolig og 95 prosent for sekundærbolig for inntektsåret 2022 og 100 prosent for inntektsåret 2023. Ytterligere informasjon finnes på skatteetaten.no.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter», vil det kunne påløpe etter ferdigstillelse kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/458/6: 06.08.1971 - Dokumentnr: 3608 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:458 Bnr:5
  01.01.2018 - Dokumentnr: 222817 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:458 Bnr:6
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1588201 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:458 Bnr:6


  Vei, vann og avløp
  Offentlig vei til avkjøring på egen tomt. Tomten er ikke tilkoblet vann og avløp. Kjøper må selv dekke kostnader til opprettelse av godkjent avkjøring fra fylkesveg og eventuell tilkoblings avgift til vann og avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Ingen innsendte reguleringsplaner. Gjeldende plan er kommuneplanens arealdel. LNF-område - B. Eiendommen ligger i LNFR-område (Landbruks-, natur- ,frilufts- og reinområde) i henhold til kommunedelplan. Dette kan medføre begrensninger når det gjelder utvikling av eiendommen. I kommuneplanens arealdel fremgår b.la: Innen landbruks-, natur- og friluftsområder, sone B (LNF B) tillates, spredt boligbebyggelse på følgende vilkår: - tilfredsstillende løsninger oppnås i forhold til landskaps- og bygningsmiljø i hht. retningslinje til denne planbestemmelsen - Det kan ikke bygges på dyrka mark. Driftsmessige hensyn for landbruket skal vektlegges. - Ikke i konflikt med friluftsområder og turdrag - Ikke konfliktfylt i forhold til kulturminner - Biologisk mangfold skal ivaretas - For grupper på 3 boligenheter eller flere, inkludert eksisterende bebyggelse, kreves godkjent bebyggelsesplan. Bebyggelsen betraktes som gruppe når avstanden mellom bygningene er mindre enn 100m. - Minimumsavstand på 50m fra bygning til vassdrag, og på 100m fra bygning til sjøen, til verna vassdrag eller til Snåsavatnet. - Maksimum tomtestørrelse er 5 daa. - Maksimum utnytting, parkering inkludert, ikke overskrider BRA% = 25%, og maksimum bebygd areal, parkering inkludert, ikke overskrider BYA= 220 m2. - Bygningers høyde ikke overskrider de bestemmelser som er gitt i lovens § 70. - For utforming av bebyggelse og anlegg gjelder samme bestemmelse som for utbyggingsområder. I liste på plankartet er det oppført maksimum antall nye boliger som kan oppføres innen 10 år fra planens godkjenning, innen de ulike områder. Innen LNF B-områder tillates ikke spredt nærings- eller fritidsbebyggelse. Interessenter bes kontakte kommunen ved konkrete planer for tomten for å avklare om disse kan realiseres innenfor planens bestemmelser

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er ubebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  790 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 19 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 790 000,00))   21 092,- (Omkostninger totalt)   853 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) Valgfrie omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  

  Omk. kjøper beløp
  21092

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,5 % av kjøpesum, minimum kr. 33.900,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr  9.900,- oppgjørshonorar kr  4.750,-, søk eiendomsregister kr. 1.250,-, markedspakke kr. 12.900,-, kommunale opplysninger kr. 2.500,- og visninger kr  1.875, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr  ,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  5.712,-. Utleggene omfatter foto, tinglyste servitutter og sikringsobligasjon. I tillegg kommer boligselgerforsikring og eventuell takst. Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp, har megler krav på å få dekket vederlag stort kr  1.800 ,- per time for utført arbeid, oppad begrenset til kr   25.000,-, samt øvrige avtalte vederlag og utlegg.  Alle beløp er inkl. mva. 

Georg Høin

Megler

Georg Høin

99 00 00 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev