aktiv-eiendomsmegling
IMG_8236.JPEG

BEITSTAD Vestvikvegen 143

Beitstad - Frittliggende enebolig med 3 soverom. Romslig eiendomstomt.

 • kr 1 290 000
 • BRA 156 m²
 • 3 soverom
 • Prisantydningkr 1 290 000
 • Omkostningerkr 49 292
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 1 339 292
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår1 983
 • Soverom3
 • ArealP-rom 147 m²
 • Tomt1 659.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 1 290 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  32 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 290 000))

  49 292 (Omkostninger totalt)

  1 339 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Eiendommen ligger like utenfor Beitstad sentrum, ca. 15 minutters kjøring fra Steinkjer. Kort veg til butikk, barnehage/barneskole og idrettsanlegg. Stor eiet tomt, med romslig gårdsplass. Innhold: U. Etasje: Entre, gang, 2 soverom, kjellerstue, vaskerom og bad. Bod. 1. Etasje: Stue, kjøkken, soverom og bad. Velkommen på visning!

Vestvikvegen 143, Trøndelag

 • Arealbeskrivelse

  Bruksareal
  Kjeller: 75 kvm
  1. etasje: 81 kvm
  Primærrom
  Kjeller: 66 kvm
  1. etasje: 81 kvm  Tomt
  1659.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på Ca.1 659 kvm iht. matrikkelbrev fra kommunen.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger like utenfor Beitstad sentrum, ca. 15 minutters kjøring fra Steinkjer sentrum. 5 minutters kjøring inn til Beitstad med dagligvare, skole og idrettsanlegg.

  Adkomst
  Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av spredt boligbebyggelse og gårdsbruk.

  Byggemåte
  Grunnmuren er oppført i betong. Veggkonstruksjoner forøvrig er oppført i tre og er utvendig kledd med stående panel. Taket har saltaksform tekket med metallplater. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vindu med 2-lags isolerglass. Se vedlagte tilstandsrapport avholdt 13.04.2023 av Norconsult AS for teknisk beskrivelse av eiendommen. 

  Innhold
  U. Etasje: Entre, gang, 2 soverom, kjellerstue, vaskerom og bad. Bod. 1. Etasje: Stue, kjøkken, soverom og bad.

  Standard
  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Denne er vedlagt salgsoppgaven. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og TG 3.   Forhold som har fått TG2: - Grunnmur og fundament Totalvurdering: Grunnmur har horisontale og vertikale riss. Dette kan tyde på jordpress fra terreng bakenfor. Anbefalte tiltak: Løpende observasjoner anbefales for å bekrefte eller avkrefte en negativ utvikling. - Rom under terreng Totalvurdering: Fuktmålinger viser et fuktinnhold opp i mot faren for en skadeutvikling i form av sopp-/råteskader. Ventilering kun med ventiler i vinduer, eller ved å åpne vinduer. Anbefalte tiltak: Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader. - Vinduer og dører Totalvurdering: Flere vindusglass er punktert (tettingen mellom glasslagene er utette, slik at gassen mellom vindusglassene siver ut og luftlommer inn) Vindusglasset isolerer pga dette dårlig og det vil oppstå dugg inne mellom glassene. Det registreres feil utførelse på utvendige vindusbeslag. Det registreres værslitte vinduskarmer. Anbefalte tiltak: Punkterte glass bør skiftes, alternativt vurdere å skifte hele vinduet som kan være gunstig ut fra et energiøkonomisk synspunkt. Overflatebehandlinger må påregnes. - Yttervegger Totalvurdering: Fasadene er værslitte. Det registreres manglende/dårlig lufting bak kledningen. Manglende eller dårlig lufting av kledning kan medføre fuktskader i veggen på grunn av sen uttørking av fukt i veggen som kan oppstå på grunn av inndriv av nedbør og kondensering. Det registreres missfarging/ svertesopp/ algevekst i overflater på fasadene Anbefalte tiltak: Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen. Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes. - Loft (konstruksjonsoppbygging) Totalvurdering: Det registreres utilstrekkelig/utett dampserre (plastfolie) i taket mot kaldtloftet. Det ble registrert organisk vekst av ukjent type i takkonstruksjonen. Dette skyldes erfaringsmessig kondensering ved at varm luft fra underliggende rom (herunder ventilasjonsavtrekk fra kjøkken) stiger opp på loftet. Når varm luft treffer en kald overflate oppstår kondensering. Dette medfører til fuktighet over tid som gir grobunn for soppvekst. Konstruksjonens isolering må stedvis utbedres. Åpent avtrekksrør fra kjøkkenventilator gis TG-3. Anbefalte tiltak: Plast/diffusjonssperre i etasjeskille må utbedres ved gjennomføringer, og tilstand på plast/diffusjonssperre i sin helhet bør kontrolleres nærmere. Stedvis utbedring av isolering bør gjøres. Videreføre avtrekkskanal fra kjøkkenvifte over tak må gjøres. - Renner og nedløp Totalvurdering: Det registreres drypplekkasjer fra takrenner. Anbefalte tiltak: En utbedring bør sees i sammenheng med en fremtidig utskifting av taktekking. - Taktekking Totalvurdering: Ikke inspisert pga. manglende adkomst. Tekkingen har nådd en alder som gjør tettheten i tiden som kommer usikker. Anbefalte tiltak: Inspeksjon og vurdering av taktekking anbefales når forholdene gjør det mulig. Snøfanger må etableres for god personsikkerhet. - Etasjeskille og gulv på grunn: Støpt dekke i sokkel Totalvurdering: Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert et avvik på 25 mm. Anbefalte tiltak: Det anbefales å kontrollere dekket jevnlig for å se om skjevhet utvikler seg ytterligere. - Etasjeskille og gulv på grunn: Mellom sokkel og 1. etg Totalvurdering: Med bruk av nivelleringslaser ble det registrert et avvik på 15 mm Anbefalte tiltak: Det anbefales jevnlig kontroll for å se om skjevhet utvikler seg ytterligere. - Ildsted/Skorstein Totalvurdering: Det er ikke oppsatt forskriftsmessig stige slik at pipa ikke er kontrollert utvendig over tak. Det er for kort avstand mellom sotluke og brennbart materiale. Anbefalte tiltak: Tiltak for å øke avstanden til brennbart materiale må utføres. - Kjøkken Totalvurdering: Mangler tilkobling av avtrekkskanal for å få ført avtrekksluft helt ut. Kjøkkeninnredningen er slitt. Anbefalte tiltak: Avtrekkskanal må kobles så avtrekksluft blir ført helt ut. Tiltak må påregnes. - Trapp Totalvurdering: Rekkverk er for lavt og bør sikres bedre. Det mangler håndløper på veggen. Dette var ikke et krav da boligen ble oppført. Det er for stor avstand mellom trappetrinn (over 10 cm). Det er for stor avstand mellom rekkverksspiler (over 10 cm). Anbefalte tiltak: Det anbefales å redusere avstanden mellom trinn slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Det anbefales å redusere avstanden mellom rekkverksspirer slik at åpningen ikke overstiger 10cm. Håndløper på veggen for bedre sikkerhet anbefales etablert. - Avløpsrør Totalvurdering: Det registreres sen avrenning fra tappesteder som skyldes en delvis fortetning i rør. Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Avløpsrør fra boligen og ut til offentlig kloakk eller septik ligger under bakken og er ikke vurdert. Anbefalte tiltak: Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Pga. sen avrenning fra tappesteder anbefales en kontroll / utbedring av rørlegger. - Vannledninger Totalvurdering: Vannrør er fra byggeåret, og har nådd en alder som tilsier at skader / lekkasjer kan oppstå. Stoppekran stenger ikke vannet helt. Anbefalte tiltak: Det anbefales å føre en jevnlig kontroll med anlegget pga at skader lettere kan oppstå pga alder. Funksjon på stoppekran må utbedres. - Elektrisk Totalvurdering: Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon, og feil kan ikke utelukkes. Kursfortegnelse er ikke oppdatert da varmepumpe ikke er ført på. Anbefalte tiltak: Boligen har et eldre elanlegg uten dokumentasjon. Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person, og nødvendige tiltak vurderes deretter. - Varmtvannsbereder Totalvurdering: Berederen har passert 20 år og har usikker restlevetid. Anbefalte tiltak: En utskifting av bereder som følge av oppnådd alder/( over 20 år) er påregnelig. - Ventilasjon Totalvurdering Boenheten mangler ventilering (tilførsel av frisk luft), utover ventiler på vindu og muligheten for åpning av vindu. Anbefalte tiltak: Klaffventiler på yttervegg anbefales etablert. - Våtrom: Vaskerom Totalvurdering fukt: Det er foretatt fuktsøk på overflater i rommet. Undersøkelsen viser tegn til fukt i dekke. Anbefalte tiltak fukt: Nærmere undersøkelser anbefales. - Våtrom: Bad sokkel Totalvurdering overflater: Lekkasjevann utenfor dusjsjonen vil ikke i tilstrekkelig grad ledes til sluk. Anbefalte tiltak overflater: Det anbefales å installere et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. Nevnte forhold ifm fall og tilgang til sluk bør utbedres. Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder på tettesjikt og derav økt risiko for lekkasjer. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Løsningen/utførelsen rundt rørgjennomføringer gir fare for fukt inn i konstruksjoner. Lokal utbedring må vurderes. Det anbefales å installere et dusjkabinett for å begrense overflater for belastning med fritt vann. Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Rommet mangler tilstrekkelig tilluft og ventilering av rommet blir redusert. Rommet har kun naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og større temperaturforskjeller inne og ute. Tilstandsgrad 2 er satt selv om løsningen tilfredsstiller forskriften ved byggeåret. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å etablere bedre tilluft for å tilrettelegge for bedre luftutskifting. Klosettet bør festes bedre til gulv.   Forhold som har fått TG3: - Drenering Totalvurdering: Drenering er fra byggeåret og med bakgrunn i alder kan det ikke gis noen garanti for dreneringens tilstand. På innside av grunnmur i utforet vegg er det ved piggmåling målt 19,6 fuktprosent i svill. Bratt terreng nærmere enn 3 meter fra boligen fører til økt fuktbelastning på grunnmur/drenering. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000 Anbefalte tiltak: Fall på terreng rundt boligen, og/eller en avskjæringsgrøft bør tilordnes slik at overflatevann renner bort fra boligen. Rom under bakkenivå bør holdes under observasjon. Lagring av varer bør unngås og god utlufting ivaretas. Drenering må skiftes. - Balkong, terrasse, platting: Foran soverom Totalvurdering: Rekkverk er for lavt. Liggende rekkverk med åpninger som gjør det mulig å klatre. Det er råteskader obsrevert i konstruksjonen - en av bjelkene som ligger åpent. Det er fare for at det er råteskader også lenger inn i konstruksjonen om tekkingen er utett. Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000 Anbefalte tiltak: Balkongen bør bygges opp på nytt. - Balkong, terrasse, platting: Utenfor stue Totalvurdering: Det er ikke montert rekkverk. Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikre med rekkverk. Det er skjevheter i søyler/fundament. Det påvises fuktmerker på undersiden av konstruksjonen som er et symptom på kondensering eller utettheter. Skjevheter skyldes underdimensjonering (svak konstruksjon). Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000 Anbefalte tiltak: Verandaen bør bygges opp på nytt. - Utstyr på tak Totalvurdering: Det er ikke etablert stige for feier på taket. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak: Forskriftsmessig adkomst for feier må etableres. Det anbefales å etablere snøfangere for god personsikkerhet. - Varmesentral Totalvurdering: Varmepumpe er defekt. Må repareres eller byttes ut. Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000 Anbefalte tiltak: Reparasjon eller bytte av varmepumpe må gjøres. - Våtrom: Vaskerom Totalvurdering: Det er hull i gulvbelegg. Fuktskader på plater under utslagskum. Noe forhøyede fuktverdier målt på gulv med kapasitiv fuktmåler. Tegn til skadedyr av ukjent type, antatt en type bille. Manglende mansjetter på gjennomføringer. Rørgjennomføring til utekran uten god tetting. Utbedringskostnader: 150 000 - 300 000 Anbefalte tiltak: Vaskerommet må totalrenoveres. - Våtrom: Bad 1. etg Totalvurdering: Det er hull i våtromsbelegg. Gulv har for lite fall så det er fare for at lekkasjevann kan komme ut under dør. Våtromsplater er ikke montert i h.h.t. monteringsanvisning. Det er observert plast bak våtromsplater på yttervegg. Gjennomføringer har ikke mansjetter. Kondensskader i himling rundt ventil. Kondensskader på vindu. Dårlig ventilering pga smal tilluftsspalte. Utbedringskostnader: Over 300 000 Anbefalte tiltak: Badet må totalrenoveres.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Moderninseringer og påkostninger
  2020 Flyttet inngang til kjøkken, og byttet ventilator på kjøkken - egeninnsats. 2020 Tatt bort dør til vindfang - egeninnsats.\ 2022 Byttet noen få baderomsplater i våtsone på bad i 2. etg - egeninnsats. 2018 Byttet altandør, dør som ble montert var brukt. Antatt fra tidlig 2000 tall. Egeninnsats. 2020 Påbegynt veranda/carport. Ikke fullført. Egeninnsats. 2020 Lagt laminatgulv på stue og kjøkken. Egeninnsats

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  1 290 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  32 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 290 000))

  49 292 (Omkostninger totalt)

  1 339 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Oppvarming
  Oppvarming med strøm og vedfyring. Varmepumpe.

  Energiklasse
  E

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  14616

  Kommunale avgifter år
  2023

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene omfatter vann- og septiktømming, renovasjonsgebyr samt eiendomsskatt. Feie- og tilsynsavgift kommer i tillegg og faktureres direkte fra Brannvesenet Midt IKS. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift

  Formuesverdi primær
  516199

  Formuesverdi primær år
  2021

  Formuesverdi sekundær
  1858316

  Formuesverdi sekundær år
  2021

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «kommunale avgifter» og fyll inn eventuelle andre relevante punkt, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Vannavgift
  1144

  Vannavgift år
  2023

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5006/431/18: 30.06.1978 - Dokumentnr: 4875 - Bestemmelse om vannledn. Vegvesenets betingelser vedtatt
  11.12.1979 - Dokumentnr: 9854 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:5006 Gnr:431 Bnr:10
  01.01.2018 - Dokumentnr: 149950 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1702 Gnr:431 Bnr:18
  01.01.2020 - Dokumentnr: 460519 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:5004 Gnr:431 Bnr:18
  11.12.1979 - Dokumentnr: 9855 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:5006 Gnr:431 Bnr:10


  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er utstedt ferdigattest på eiendommen datert 25.03.1983.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei og vann. Det er private stikkledinger/stikkveger frem til offentlig tilkobling som driftes av eier. Privat avløp med septiktank.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Gjeldene plan med bestemmelser er: FV.17 Østvik - Beitstadsundet/alhusøra - Sprova. Eiendommen ligger i et LNFR område (Landbruks-, natur, og friluftsområde samt reindrift). Dette betyr at området som hovedregel ikke kan utvikles med tanke på boligbygging eller annet bebyggelse, fordi det blant annet skal tas hensyn til f.eks. allemannsretten, naturvern, landbruk eller friluftsliv. I LNFR område kan det være bygge- og deleforbud, i tillegg er det ikke sannsynlig at man får godkjent bruksendring av eksisterende bygninger eller godkjent oppføring av bygninger i strid med hovedregelen. I arealdelen i kommuneplanen kan det fremkomme opplysninger om virkningen av LNFR kategorien. Reguleringen gjelder fremtidige tiltak, dvs. eksisterende hus og fritidsboliger kan nyttes i tråd med tidligere gitte kommunale tillatelser, men reguleringen kan få konsekvenser ved eventuell gjenreisning, for eksempel etter brann. Oppføring av nye boliger i LNFR område kan ikke skje uten etter dispensasjon eller som følge av bestemmelsene i reguleringsplanen. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon.

  Adgang til utleie
  Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  1 290 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 900 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  32 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 290 000))

  49 292 (Omkostninger totalt)

  1 339 292 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  49292

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Dødsbo
  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Arvingene (selgerne) har ikke bebodd eiendommen og har ingen kunnskap vedrørende eiendommen og eiendommens beskaffenhet utover det som her fremgår av salgsoppgaven. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk sakkyndig.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 37 000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 3 000,- oppgjørshonorar kr  4 750,- og visninger kr  1 875, -. Alle beløp er inkl. mva. 

Anders Borgsø

Megler

Anders Borgsø

92 89 29 38

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev