aktiv-eiendomsmegling
Aktiv Eiendomsmegling ved Anniken Waagø har gleden av å presentere denne unike eiendommen
Aktiv Eiendomsmegling ved Anniken Waagø har gleden av å presentere denne unike eiendommen

BINDALSEIDET Lilleheilsodden

Velkommen til Lilleheilsodden hyttefeltområde. Eiendommen består av hyttetomter, marina med mulighet for 12-14 båtplasser, båtopptrekk, sløyebod og gapahuk.

 • kr 3 458 000
 • Prisantydningkr 3 458 000
 • Omkostningerkr 103 492
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 561 492
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt59 970 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 3 458 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 86 450,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 458 000,00))   103 492,- (Omkostninger totalt)   3 561 492,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Eiendommen består av hyttetomer (6 for utleie og 1 for fritid/turist), marina med 12-14 båtplasser, båtopptrekk, sløyebu og gapahuk. Det gjøres oppmerksom på at 2 av båtplassene er forbeholdt Holmslveien 1711 og Holmsveien 1709, og det forutsettes at kjøper overtar utleieforholdet på disse. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Lilleheilsodden, Nordland

 • Tomt
  59970m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiet tomt på ca. 59 979 kvm ihht matrikkelrapport mottatt fra Bindal kommmune. Eiendommen består av områder som er regulert til fritids og turistformål, utleiehytter, småbåtanlegg, veg, gang/sykkelveg, annen veigrunn, parkering, landbruk, natur og friluftsområde samt reindrift. På eiendommen er det registrert et kulturminne, ID16372, som består av to gravminner fra jernalderen. Kulturminnet er ivaretatt gjennom plankartet med tilhørende bestemmelser. Se vedlagte info i salgsoppgaven for mer informasjon.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger ved sjøen, ca 2 km fra ferjeleiet på Holm, 7 mil fra Brønnøysund og 13 km unna Bindalseidet hvor det også er matvarebutikk, skole og idrettsanlegg.

  Adkomst
  Følg RV 17, hyttefeltet ligger på venstre side (hvis du kjører nordover) av veien.

  Bebyggelse
  Eiendommen består av hyttetomer (6 for utleie og 1 for fritid/turist), marina med 12-14 båtplasser, båtopptrekk, sløyebu og gapahuk. Det gjøres oppmerksom på at 2 av båtplassene er forbeholdt Holmslveien 1711 og Holmsveien 1709, og det forutsettes at kjøper overtar utleieforholdet på disse. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

  Barnehage/skole/fritid
  Bindalseidet

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Det gjøres oppmerksom på at selger har ingen kunnskap rundt eventuelle skjulte grunnforurensninger i området. Kjøpers risiko og ansvar. Det gjøres oppmerksom på at selger ikke har foretatt radonmålinger for området. Eventuelle radonmålinger over tillatt årsmiddelverdi er kjøpers risiko og ansvar. Interessenter med spesielle planer for eiendommen oppfordres til å sette seg godt inn i gjeldende reguleringsplan og kontakte kommunen for avklaring om planene kan gjennomføres. Kjøpers risiko og ansvar. Det oppfordres til grundig gjennomgang av utarbeidet salgsoppgave som inneholder bla: verditakst, reguleringsplan med bestemmelser, planbeskrivelse, ROS analyse, kart over kulturminne m.m.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 458 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 86 450,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 458 000,00))   103 492,- (Omkostninger totalt)   3 561 492,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  I følge opplysninger fra kommunen er det ikke igangsatt fakturering av kommunale avgifter for området. Dette vil bli igangsatt når eiendommen er ferdig fradelt og ny eier overtar. Fakturering vil avhenge av hvordan eiendommen driftes. Kjøper plikter å betale de til enhver tids gjeldende avgifter i kommunen. Kjøpers risiko og ansvar.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1811/13/12: 01.06.1885 - Dokumentnr: 900031 - Erklæring/avtale Grensegangssak
  Overført fra: Knr:1811 Gnr:13 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  30.09.1937 - Dokumentnr: 983 - Bestemmelse om veg Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn
  Overført fra: Knr:1811 Gnr:13 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  12.05.1953 - Dokumentnr: 717 - Erklæring/avtale Grensegangssak
  Overført fra: Knr:1811 Gnr:13 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  09.11.1955 - Dokumentnr: 1532 - Erklæring/avtale Grensegangssak
  Overført fra: Knr:1811 Gnr:13 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  26.04.2002 - Dokumentnr: 1006 - Bestemmelse om vannledn. Rettighetshaver BINDAL KOMMUNE til å legge og vedlikeholde
  vannledninger over eiend. m.vilk.
  Overført fra: Knr:1811 Gnr:13 Bnr:1
  Gjelder denne registerenheten med flere
  20.07.2022 - Dokumentnr: 805800 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass Rettighetshaver: Knr:1811 Gnr:13 Bnr:1
  Rett til å benytte parkering og annen infrastruktur
  13.10.2021 - Dokumentnr: 1276479 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:1811 Gnr:13 Bnr:1


  Vei, vann og avløp
  Privat vei fra avkjørselen fra RV17, og den er ferdig opparbeidet. Vann er kommunalt med private stikklendinger. Lagt vann og strøm frem til forgreiningstanke på fire tomter og de er klare til tilkobling. Kjøper må legge ut strøm ned til de andre tomtene. Septikktank er ikke gravd ned. Det er planlagt biomekaniske tanker og 2 tanker holder for alle 7 hyttene, men disse medfølger ikke handelen.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er omfattet av en egen reguleringsplan, som åpner for å bygge 6 utleiehytter og 1 hytte bygd for fritid/turist. Området består også av ei småbåthavn, et sløyerhus og gapahuk. Det er åpning for å bygge et servicebygg med overnatting og matservering. Viser forøvrig til punkt 6.2.2 i reguleringsplanen. En eventuell omregulering fra utleiehytter til fritid, må gjøres av kjøper. Kjøpers risiko og ansvar. Interessenter bes sette seg godt inn i gjeldende reguleringsplan og bestemmelser før eventuell avgivelse av bud. Reguleringsplan og bestemmelser følger som vedlegg til salgsoppgaven.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 458 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 86 450,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 458 000,00))   103 492,- (Omkostninger totalt)   3 561 492,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  103492

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Kommunale opplysninger (Kr.5 716) Markedspakke ihht avtale (Kr.7 100) Visninger (Kr.1 500) Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 3 458 000,-) (Kr.44 954) Tilretteleggingshonorar (Kr.5 000) Oppgjørsgebyr (Kr.4 750) Fotografering(utlegg) (Kr.1 500) Prospekter/salgsoppgave UNI 130791 (Kr.1 393,75) Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.585) Spørregebyr elektronisk grunnbok (Kr.250) Tinglyst erklæring (Kr.200) Utleggsgebyr (Kr.4 000) Selger dekker alle dokumenterte utlegg.

Anniken Waagø

Megler

Anniken Waagø

97 12 97 62

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev