aktiv-eiendomsmegling

BIRI Smedmovegen

Flott tomt med Mjøsutsikt og gangavstand til Mjøsa

 • kr 350 000
 • Prisantydningkr 350 000
 • Omkostningerkr 25 792
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 375 792
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt619 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 350 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000,00))   25 792,- (Omkostninger totalt)   375 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding

Smedmovegen, Innlandet

 • Tomt
  619m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomten er en selveier boligtomt. Tomten er per salgsoppgavedato en ubehandlet. Kjøper besørger opparbeiding av tomten. Det gis ingen garanti for grunnforholdene på tomten. Dette betyr, for eksempel, at kjøper bærer risikoen for eventuelle behov for masseutskiftninger. Eiertomt på ca. 619 m². Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes. Kjøper bekoster og utfører opparbeidelse av tomt, herunder også nødvendig infrastruktur. Det gis ingen garanti for grunnforholdene på tomten. Dette betyr at kjøper bærer risikoen for eventuelle behov for masseutskiftninger.

  Beliggenhet
  Tomten ligger fint til i et etablert boligområde ca. 2 km sør for Mjøsbrua. Det er gangavstand og utsikt til Mjøsa, badeplasser og båtliv. Det er kort vei til både Moelv, Biri og Gjøvik. Bussholdeplass kun ca. 100 meter fra tomten.

  Bebyggelse
  Ubebygd tomt.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  350 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000,00))   25 792,- (Omkostninger totalt)   375 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Med unntak av eiendomsskatt, vil løpende offentlige/kommunale avgifter først trå i kraft i det eiendommen (tomten) blir bebygget. Tomten er registrert fradelt i april 2022 og det er derfor foreløpig ikke fastsatt noen eiendomsskatt på eiendommen. Eiendomsskatt vil utgjøre 4 promille av eiendommens skattegrunnlag (baseres på Skatteetatens beregnede markedsverdier). Markedsverdien reduseres med 30%. Fra denne eiendomsskattetaksten trekkes det fra et bunnfradrag som per 2022 er kr. 220.000,- per boenhet når boenheten er større enn 30 m². Summen man da sitter igjen med, er beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt. Det vil bli gjort ny beregning av eiendomsskatten fra 1. januar året etter at eiendommen er bebygd. Forbruk vann og avløp beregnes/avregnes etter avlest vannmåler. Størrelse på renovasjonsavgift avhenger av størrelse på dunke(er). Feie- og tilsynsgebyr avhenger av hvor mange pipeløp som må feies/inspiseres. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi. Når eiendommen er bebygd fastsettes formuesverdien med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter" og, påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 29.09.2022 - Dokumentnr: 1090932 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3407 Gnr:188 Bnr:33 Elektronisk innsendt

  Vei, vann og avløp
  Gjøvik kommune har kommunalt VA-anlegg i nærheten av de aktuelle eiendommene, og har kapasitet for tilknytning. Kjøper må ta kontakt med kommunen når prosjektering skal starte opp, for å få ytterligere nødvendige opplysninger. Vedlagt i salgsoppgaven ligger kartutsnitt som viser kommunalt VA-anlegg. Tilknytningsgebyr: Tilknytning til kommunal avløpsledning per boenhet/fritidsbolig: 5 000 kroner (pris inkl mva. lav sats), 20 000 kroner (pris inkl mva. lav sats) Tilknytning til kommunal vannledning per boenhet/fritidsbolig 5 000 kroner (pris inkl mva. lav sats), 20 000 kroner (pris inkl mva. høy sats)

  Regulerings- og arealplanner
  Tomten er regulert for boligbebyggelse. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Gjøvik 2020-2032, hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til bolig. Området rundt består av annen boligbebyggelse. Riksvei 4 går nedenfor tomten. Tomten grenser til Smedmovegen. Tomten ligger i gul støysone og i faresone for høyspenningsanlegg.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  350 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 8 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 350 000,00))   25 792,- (Omkostninger totalt)   375 792,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  25792

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring, da selger er et selskap som har kjøp og salg av eiendom som del av sin virksomhet. Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: 5. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av den omgivelser? Svar: Ja. Beskrivelse: Støyrapport foreligger. Noe tiltak kan være nødvendig. Nye veier vil muligens velge å lage vei ovenfor eiendommen. Flytte riksveien som nå ligger nedenfor. Positivt for eiendommen. 6. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen? Svar: ja. Beskrivelse: Støyrapport foreligger. Noe tiltak kan være nødvendig. Nye veier vil muligens velge å lage vei ovenfor eiendommen. Flytte riksveien som nå ligger nedenfor. Positivt for eiendommen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en fast provisjon på 27.000 av salgssummen ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 5.900,-), visningshonorar (kr 0,- per stykk), markedspakke (kr 4.500,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 1.500,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Kjetil Gustavsen

Megler

Kjetil Gustavsen

90 99 63 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev