aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til hyggelige Lynghaugvegen i Bjørheimsbygd!

Bjørheimsbygd - Fin tomt uten byggeklausul med vei, vann og avløp på toppen av Lynghaugvegen. Flott utsikt!

 • 890 000
 • PRISANTYDNING890 000
 • OMKOSTNINGER37 720
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER927 720
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT896 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 890 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  22 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000,-))
  --------------------------------------------------------
  37 720,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  927 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Lynghaugvegen er et nyere boligfelt ca. 10 minutter fra Tau.

Lynghaugvegen 106, Rogaland

 • Tomten ligger fint til øverst i feltet i et nytt og populært boligfelt i Bjørheimsbygd, like utenfor Tau. Her bor man omgitt av naturskjønne og landlige omgivelser, samtidig som avstanden til butikker, skoler, barnehage og idrettsanlegg er kort. Omtrent 10 minutters kjøring. Nærmeste tettsted til Bjørheimsbygd er Tau.

  Fra eiendommen har man fantastisk utsikt ut over Bjørheimsbygd og Bjørheimsvatnet. I tillegg til den fantastiske utsikten, har man nydelige turområder like utenfor døra. Kan for eksempel nevne Holtaheia. Her er mange flotte turer, både lange og korte turer.

  Ryfasttunnelen er nå åpnet noe som gir en betraktelig kortere og mer fleksibel reisetid til og fra regionen.
 • Området består i hovedsak at eneboligbebyggelse og gårdsbruk.
 • Fra Ryfast tunnelen tar du til venstre i rundkjøringen og følger veien inn til Tau sentrum og tar deretter til høyre i neste rundkjøring. Følg veien videre i ca.6,5 km før du tar av til venstre inn på Lynghaugvegen og følger vegen til toppen.
 • Selveier boligtomt.
 • 896m²

  Bebyggelse kan oppføres med et bebygd areal på inntil 25% av tomtens nettoareal. (BYA 25%). Gesimhøyde skal ikke overstige 8,0 meter og mønehøyde skal ikke overstige 9,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningene.

  Det kan bygges bolighus med inntil 2 boenheter (enebolig med leilighet eller tomannsbolig).

  Det skal på egen tomt være parkeringsplass for minst 2 biler pr bolig (bruksenhet). Parkeringsplassene skal være ferdig opparbeidet før bebyggelse tas i bruk. Se vedlagt reguleringsbestemmelser. Vi anbefaler alle om å sette seg inn i denne.
 • Tilkobling til offentlig vann, vei og avløp er inkludert i kjøpesum.
 • Ingen formuesverdi pr. dags dato.
 • Ingen avgifter pr. dags dato.
 • Det vil påløpe vanlige løpende kostnader til forsikring, strøm, internett, tv, kommunale avgifter, renovasjon etc. når tomten er bebygd.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  2015/424313-1/200 Refusjonskrav
  15.05.2015
  BELØP: NOK 361.000
  Panthaver: STRAND KOMMUNE
  Org.nr: 964978751
  Overført fra: 1130-25/79
  Gjelder denne registerenheten med flere

  (Denne blir dekket av selger ved overføring av ny eier.)
  Rettigheter på 1130-25/126

  Rettigheter i eiendomsrett

  2015/1157571-2/200 Best. om vann/kloakkledn.
  10.12.2015
  rettighetshaver:Knr:1130 Gnr:25 Bnr:125
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

  Eiendommen har gjerdeplikt mot gnr.25 bnr.32 iflg. selger.
 • Eiendommen er regulert til boligformål, og ligger i et område regulert til dette formålet.

  Anbefaler kjøper å se plankart og reguleringsbestemmelser vedlagt prospekt.
 • Gnr. 25 Bnr. 125 i Strand kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

  Kjøpesum og omkostninger innbetales til megler innen avtalt overtakelsestidspunkt.
  Kjøper innbetaler i forbindelse med oppgjør et akonto beløp på kr. 3000,- for avregning av kommunale avgifter/renovasjon/fellesutgifter/festeavgift.
  Ved innbetaling av for mye, blir tilgodehavende tilbakeført kjøpers konto.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning: Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i bud er korrekt ved å signere elektronisk. Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Budforhøyelser kan gjøres enten ved å logge inn på nytt med BankID eller du kan sende svar til SMS-kvitteringen. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. For bud som inngis skriftlig ved hjelp av budskjema, må budgiver ha legitimert seg overfor megler. Legitimeringen bør ikke skje ved oversendelse av kopi av bankkort. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Alle bud bør derfor ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave, egenerklæring fra selger, takst og andre vedlegg, da dette danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Videre oppfordres det til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.

  Eiendommen kan ha mangel i følgende tilfeller:
  1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
  2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen, jf. avhl § 3-8. Tilsvarende gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er rettet i tide.
  3) Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-9.
 • Ønsker du tilbud på finansiering av bolig?
  Kontakt en av våre rådgivere i Hjelmeland Sparebank for et tilbud på;

  oBoliglån
  oLivs- /gjeldsforsikring
  oForsikring
  oSparing

  Telefon: 51 75 44 00
  E-post: post@hjelmeland-sparebank.no
 • Det er avtalt fastpris kr.30.000,- for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr.5500-, oppgjørshonorar kr.3500 ,- Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr.10.450 ,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket tilretteleggingsgebyr og utlegg ihht. oppdragsavtalen. Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Ivar Nerhus
Helene Byberg

Megler

Helene Byberg

90 62 32 72

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev