aktiv-eiendomsmegling
Annet

Elverum Gamle Trysilveg 69

Boligtomt i Øverleiret nær Ydalir barneskole og barnehage.

 • 950 000
 • PRISANTYDNING950 000
 • OMKOSTNINGER39 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER989 892
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT595 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 950 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  39 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  989 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Annet

Gamle Trysilveg 69, Innlandet

 • Eiendommen ligger i nærhet til ny barneskole og barnehage. Det er regulert til boligbygging rundt skolen og barnehagen, og vil danne et helt nytt boligområde i Elverum. I området er det også flere store butikkjeder, dagligvarebutikk, samt boligområder med både blokker, flermannsboliger og hus.

  Fra boligen er det kort veg til sentrumsfasiliteter i tillegg til uteområder ved Christianfjeld festning, samt til Svartholtet med muligheter for både tur, trim og rekreasjon. Marka byr på sykkelstier som fører til både Starmoen og Damtjernet i tillegg til å ha oppkjørte skiløyper i vintersesongen. I bydelen finner du lysløype i tillegg til hoppbakker i Ydalir og Hermanshula/Loken med aktiviteter for barn på vinterstid. Bydelen har flere barnehager innen kort radius fra hjemmet.
 • Boligtomt.
 • Tomtens areal: ca 595 kvm.
 • Eiendommen er ikke tilknyttet vann og avløp. Fremtidig bebyggelse på eiendommen kan legge private vann- og avløpsledninger frem til offentlig nett.

  Denne eiendommen har tinglyst rett til å anlegge og bruke vann- og avløpsledning over gnr. 30 bnr.1298 frem til offentlig nett. Se trase for vann- og avløpsledning avmerket med grønt på vedlagte kart. Eier av denne eiendom skal sammen med eierne av gnr. 30 bnr 1297 og 235 anlegge vann- og avløpsledningene. Vann- og avløpsledningene skal benyttes og vedlikeholdes felles mellom eiendommene med gnr. 30 bnr 1296, 1297, 1298 og 235. Eier av gnr. 30 bnr 1296, 1297 og 235 gis rett til drift og vedlikehold av anlegget.
  Kostnadene ved vedlikehold av fellesledningene skal fordeles likt mellom eiendommene gnr 30 bnr 1296, 1297, 1298 og 235. Ledningene anses som private etter påkoblingspunkt fra fellesledninger.

  Eiendommene gnr 30 bnr 1296, 1297 og 1298 har vegrett over bnr 1295. Vedlikeholdskostnader på vegstrekningen belastes likt på brukerne av vegen.
 • Opplysningene om formuesverdi er basert på skatteetatens boligkalkulator og det tas forbehold om at den beregnede formuesverdien kan avvike fra eiendommens fastsatte formuesverdi, som ikke har latt seg fremskaffe.

  Formuesverdien vil øke når tomten blir bebygd.
  Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger, herunder boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmeterprissatser. Disse satsene utgjør henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2021. Formuesverdien fastsettes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).
 • Forbrukgebyr for vann- og avløp vil avhenge av om boligen har vannmåler eller om forbruket beregnes etter areal.

  Boliger - med vannmåler:
  Vann pr. m³ målt vannforbruk: kr 16,09
  Avløp pr. m³ målt vannforbruk: kr 22,96

  Boliger - uten vannmåler:
  Vann pr. m² beregnet areal: kr 25,74
  Avløp pr. m² beregnet areal: kr 36,74

  Renovasjon:
  •Grunngebyr husholdningsavfall kr 1 340,-
  •Minstebeløp for restavfall kr 1 526,-,
  •Minstebeløp papirbeholder kr 128,-
  •Minstebeløp glass og metall kr 128,-
  Oppgitte renovasjonspriser er minstepriser.
  Avgiftene avhenger av mengde avfall (størrelse på dunker).
  Renovasjon faktureres direkte fra det interkommunale renovasjonsselskapet SØIR.

  Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 650,- pr pipe og faktureres direkte fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.

  Eiendomsskatten vil utgjøre 3,88 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.

  Avgiftene vil være avhengig av hvilken bolig/antall boliger som bygges på tomten. Det tilpasses boligtypene. Kjøper bærer tilknyttingsavgift til vann, kloakk og strøm. Avgiften avhenger av hvilken størrelse det blir på boligen.

  Oppgitte avgifter gjelder for 2022. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  For nærmere informasjon/oversikt over kommunale avgifter, se Elverum kommunes gebyrregulativ på deres hjemmeside.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygd tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Selgerne har vært i dialog med eier av området rundt tomten som skal være positiv til å ta ned trær for bedre utsikt. Kontakt megler for nærmere opplysninger.

  Ca 1 kvm av det ene hjørnet av tomten vil være forbeholdt bedre innkjøring til Gamle Trysilveg nr 67. Se inntegning i vedlagte kart.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Følgende tinglyste dokumenter medfølger eiendommen:
  dagboknr. 229146-2/200 tingl. 24.02.2021: Tomten kan kun bygges med bolig oppført av Alfarheim Eiendom AS.
  dagboknr. 1388725 tingl. 20.11.2019: Opprettelse av realsameie (gjelder vegrett). (dokumentet følger vedlagt)
  dagboknr. 1421900 tingl. 27.11.2019: Erklæring/avtale. Etablering av ledningstrase over denne eiendom (trekkrør for fiber). Rettighetshaver: gnr. 30 bnr 1297, 1298 og 235. Drift og vedlikehold.
  dagboknr. 1421819 tingl. 27.11.2019: Gjelder bestemmelser om vann/kloakkledning på felles tomt (gnr 30 bnr 1295). Rettighetshaver: gnr 30 bnr 235.
  Dokumentene fås ved henvendelse til megler.

  Alfarheim Eiendom AS har byggeklausul på tomten for bygging av bolig og garasje. Dersom kjøper ønsker seg fri fra denne klausulen, kan dette gjøres ved innbetaling på kr. 300.000,-. Tomten vil da bli fri for byggeklausul overfor selger.
  Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Dokumenter tinglyst på andre eiendommer:
  dagboknr. 1421867-1/200, tingl. 27.11.2019: Gjelder erklæring/avtale. Avtale om etablering av ledningstrase (strømledning). Bestemmelse om drift og vedlikehold av anlegg/ledninger.
  dagboknr. 1421927-1/200, tingl. 27.11.2019: Gjelder bestemmelse om vann/kloakk.
  Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger. (dokumentet følger vedlagt).
  Dokumentene fås ved henvendelse til megler.

  Dokumentene viser blant annet at det er felles drift og vedlikehold med naboeiendommene når det gjelder vann- og avløpsledninger, strømledning og trekkrør for fiber.
 • Eiendommen ligger i et område omfattet av reguleringsplan for Øverleiret, planid. 3420 199604, fra 22.6.1998 (følger vedlagt).
  Eiendommen er også omfattet av kommunedelplan for Elverum byområde (Byplan 2030), hvor eiendommen ligger i område regulert til boligbebyggelse, grønnstruktur og bevaring kulturmiljø. Nyere kommuneplan gjelder foran eldre reguleringsplan.
  I tillegg ligger tomta inntil området omfattet av reguleringsplan for Sagås/Prestmyra planid 3420 200801 fra 03.03.2010 (plankart følger vedlagt).

  Utdrag fra vedlagte reguleringsbestemmelse:
  BOLIG (B - B10)
  a. Ny bebyggelse skal plasseres og utformes slik at strøket bevarer sitt særpreg. Det stilles krav til at nybygg, tilbygg eller påbygg skal ha en dimensjon og utførelse med hensyn til takform, vindusutforming og materialvalg som passer inn og som ikke domminerer eksisterende bygningsmiljø i Øverleiret.
  b. Bebyggelsen skal være frittliggende småhusbebyggelse. I tillegg til hovedleilighet tillates en sekundærleilighet eller inntil 2 hybler. Garasjer/carporter og uthus skal fortrinnsvis oppføres frittliggende.
  Maks. mønehøyde skal være 8,5 m for bolig og 5 m for annen frittliggende bebyggelse.
  Maks. gesimshøyde skal være 5,5 m for bolig og 3 m for annen frittliggende bebyggelse.
  c. Maksimal utnyttingsgrad skal være: %-BYA = 20 %.

  Området er regulert til boligformål, i tillegg ligger eiendommen i en spesialsone som også er regulert til bevaring av bygninger.
  Følgende er tatt med i planen om bevaring: Eksisterende bygninger tillates modernisert eller omarbeidet under forutsetning av at vesentlige trekk i bestående eksteriør holdes uendret eller at tiltaket fører til et mer opprinnelig utseende. Nybygg, tilbygg eller påbygg skal være tilpasset eks. bygningers utforming og plassering. Tiltaket må underordne seg eksisterende bygninger og få en utforming tilpasset det bevaringsverdige miljøet.

  Overfor eiendommen ligger planen for Sagåa/Prestmyra hvor det opprinnelig er regulert en barnehagetomt. Denne har blitt omregulert og er bygget et annet sted. Kommunen opplyser at denne tomten da vil bli omregulert til boligformål. Planprosessen er ikke startet opp og det er derfor usikkert hva planen vil innebære. Det er tenkt bygget med omfattende bebyggelse i 3-4 etasjer, mulig mer. Elverum Tomteselskap skal selge tomten og kan kontaktes for mer informasjon. Mellom tomten og dette området er det regulert til friområde og avstanden mellom tomten og området er på det korteste ca. 5 meter. Se vedlagt situasjonskart.

  Det er igangsatt en planprosess for å tilrettelegge for boligbebyggelse på naboeiendommen - detaljregulering for Ydalirtoppen. Denne planen har vært til offentlig ettersyn. Mer info om planen kan ses her: https://www.elverum.kommune.no/politikk/planer-til-h%C3%B8ring/detaljregulering-for-ydalirtoppen-plan-id-2019004 .

  Det er regulert nytt byggeområde i gamle sandtaket, som ligger nord for dette feltet. Boligfeltet er under oppføring og noe støy må påregnes i byggingsperioden. I dette utbyggingsområdet er det også planlagt ny barneskole, barnehage og forretninger/kontorbygg. Det gjøres oppmerksom på at det er regulert ny omkjøringsveg i reguleringplanen. Denne ligger inne som mulig ny veg, samt gang-/sykkelsti over til St. Hanshaugen. Iht. Elverum kommune er ikke vegen detaljeregulert eller prosjektert så det er uvisst hvor langt fra bebyggelsen en slik veg evt. vil bli liggende.

  Tomtens nærområder er regulert til blant annet skianlegg, offentlig friområde, bolig, veggrunn/parkering, offentlig/almennyttig og flomfare.
 • Gnr. 30 Bnr. 1296 og ideell andel (1/3) av gnr. 30 bnr. 1295 i Elverum kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen.

  Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har ingen bemerkninger i egenerklæringen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som Boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.400,- /kr 2.700,-/kr 2.600,- i kostnadsgodtgjørelse ved tegning av Boligkjøperforsikring, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1.000,- ved tegning av Boligkjøperforsikring Pluss.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 3,2 % av salgssummen, minimum kr 40.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 0,- per stykk), markedspakke (kr 6.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 5.000,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Anders Børresen
  Linn Cecilie Wold
Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev