aktiv-eiendomsmegling
Tomten ligger innerst i en blindvei i det populære boligfeltet Arnstadåsen

Boligtomt Skatval. NY PRIS

 • 1 390 000
 • PRISANTYDNING1 390 000
 • OMKOSTNINGER50 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 440 892
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT750 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 390 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  34 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 390 000,-))
  --------------------------------------------------------
  50 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 440 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Områdebilde

Dansarberget 21, Trøndelag

 • Boligtomt på populære Arnstadåsen. Tomten ligger i enden av en blindvei og ligger litt i høyden med utsikt over resten av feltet. Det er gangavstand til barnehager, barneskole, idrettshall, kunstgressbane, jernbanestasjon og dagligvarebtuikk. Klempen skianlegg med lysløype, skiskytteranlegg og hoppbakker m.m. ligger en kort kjøretur unna. Skatval er i bygd med stor tilflytning og er et attraktivt område for barnefamilier. Gode pendlermuligheter via E-6 og jernbane. Bygda tilbyr et bredt spekter av fritidsaktiviteter gjennom flere lag og foreninger som bl.a. idrettslaget Fram og Skatval skilag. Bygda ligger på dørstokken til flotte turområder både til fjells og ved sjø.
 • Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.
 • Ta utgangspunkt i Skatval sentrum v/dagligvarebutikken. Følg Stasjonvegen vestover langs jernbanelinja forbi kunstgressbanen og opp til man får avkjøring på høyre hånd inn Mæresmoveien. Følg denne veien et lite stykke og ta av til venstre inn Arnstadåsen. Ta så av andre avkjøring til venstre og følg Dansarberget til enden.
 • Boligtomt
 • 750,2 kvm.
 • Kommunalt vann og avløp ligger inntill tomtegrensen. Regulert adkomst til tomten.
 • Formueverdi er ikke beregnet for denne eiendommen.
 • De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det er pliktig med vannmåler i boligen og avgiftene betales ved årlig avgift og etter forbruk. I tillegg kommer avgift til Innherred renovasjon. Avgiftene begynner å løpe fra brukstillatelsen på boligen er utstedt.
 • Det vil bli legalpant for kommunale avgifter.
  Følgende er tinglyst på eiendommen

  16.03.1899 Skjønn
  Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB

  03.11.1902 Skjønn
  Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB

  16.07.1903 Utskifting

  16.12.1905 Erklæring/avtale
  Ekspropriasjonsforr./konduktørforr. vedrørende NSB

  02.12.1918 Elektriske kraftlinjer
  Rettighetshaver Skatval kommunale e-verk

  24.06.1950 Erklæring/avtale
  Visse bygninger unntatt

  02.02.1961 Bestemmelse om veg

  09.10.1969 Elektriske kraftlinjer
  Rettighetshaver: Nord-Trøndelag E-verk

  09.01.1970 Rettighet
  Rettighetshaver:Skatval Vassverk Al

  01.11.1977 Erklæring/avtale
  Bestemmelse om kloakkledning. Vegvesenets betingelser vedtatt

  22.01.1986 Erklæring/avtale
  Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

  12.11.1996 Elektriske kraftlinjer
 • Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. I følge planbeskrivelse detaljplan Arnstadåsen III er tillatt grad av utnyttelse for boligtomten %BYA=25%. Tomtestørrelsen er på 750,2 m2, og gir maksimalt fotavtrykk pr. tomt på utbygging på ca 190 m2 bebygd areal BYA. For å sikre gode utearealer mot sør og vest skal garasje for to biler plasseres i sokkeletasje. Frittliggende garasjer tillates ikke. Tillatte takformer er saltak med maksimalt tillatt takvinkel 27 grader, alternativt flate tak innenfor maksimal gesimshøyde. Hovedmønelinje for boligene skal være langs cotehøydene, og arker/ takoppbygg tillates ikke. Inntil 50 m2 av tillatte m2 BYA kan plasseres i bygningsvolum tverrstilt angitt hovedmøneretning på reguleringsplanen. Utfyllende reguleringsplan med bestemmelser ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Reguleringbestemmelsene inneholder krav om opparbeidelse av lekeplass, tursti og utbedring av sving i Dansarberget. Det er selger som påtar seg å opparbeide/utbedre disse kravene.
 • Gnr. 68 Bnr. 230 i Stjørdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med Hegra Sparebank om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene mottar ikke provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Odd Husby
Jan Morten Svendsen

Megler

Jan Morten Svendsen

95 73 78 71

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev