aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til Melingsvegen - ei ubebygd bustadtomt med kjekk plassering .
Velkomen til Melingsvegen - ei ubebygd bustadtomt med kjekk plassering .

BREMNES Melingsvegen

NY PRIS | Stor tomt til bustad med storslått utsikt og gode solforhald | Råtomt | Ta kontakt for visning

 • kr 750 000
 • Prisantydningkr 750 000
 • Omkostningerkr 37 890
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 787 890
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 873 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,00))   37 890,- (Omkostninger totalt)   787 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomta ligg flott til på Melingsvegen mellom Melingsvegen 48 og 58. Tomta er av god storleik på heile 1.874 m² Det er tinglyst vegrett til eigedommen. Det er tilrettelagt for vatn og avløp fram til tomtegrensa. Ein må pårekna kostnad med påkobling av vatn, avløp og strøm. Tomta ligg i eit område for boligbebyggelse iht kommunedelplanen. VERDT Å MERKE SEG - Flott utsikt - Stor tomt - Klargjort for vatn og avløp - Veg fram til tomta - Gode solforhald
Tomta er ei råtomt.

Melingsvegen, Vestland

 • Tomt
  1873m²

  Beskrivelse av tomt
  Bømlo kommune opplyser at tomta er oppmålt.

  Beliggenhet
  Tomta ligger i eit nyare boligområde på Meling. Det er kort veg frå Bremnes med bil. Her finner ein daglegvarebutikk, servicetilbod og apotek. Aktivitetshallen på Meling er ca. 1 km frå eigedommen.

  Bebyggelse
  Spredt boligbebyggelse

  Barnehage/skole/fritid
  Meling skule (1.-7-kl) c. 2,4 km frå eigedommen Bremnes ungdomsskule (8-10. kl) ca. 6,4 km Bømlo Vidaregåande skule c. 5,7 km Det er flere barnehager på Bremnes.

  Offentlig kommunikasjon
  Frå tomta er det ca. 100 meter til nærmaste busstopp.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,00))   37 890,- (Omkostninger totalt)   787 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Det er ingen kommunale avgifter.

  Info om eiendomsskatt
  Det er ikke eiendomsskatt på uebebygde tomter

  Info formuesverdi
  Formuesverdi for tomten er oppgitt å være kr. 36.300  pr.  31.12.2021

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4613/101/152: 09.05.2007 - Dokumentnr: 383202 - Bestemmelse om gjerde Rettighetshaver: Knr:4613 Gnr:101 Bnr:6 - Parsellen har gjerdeplikt mot 101/6. Eiendommens rettigheter: 09.05.2007 - Dokumentnr: 383202 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:4613 Gnr:101 Bnr:6 Med flere bestemmelser - Hovudbruket skal føre fram asfaltert veg og leggje vass- og avløpsledning fram til parsellen. Parsellen har rett til å leggja vass- og avløpsledning på 101/6. Slamavskiller skal leggjast på 101/152. 101/152 Skal ta del i vedlikehaldet av teknisk anlegg. 09.05.2007 - Dokumentnr: 383202 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4613 Gnr:101 Bnr:6 - 101/152 har vegrett på 101/6.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er ikke tilkoblet vann og avløp pt. Det er lagt kabler frem til tomten, men ikke koblet på. Vei: Bømlo kommune opplyser om følgende: Det er om lag 40 m med privat veg frå fv. 4998 og frem til eiendommen.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er ikke regulert. Eiendommen ligger i et område avsett til boligbebyggelse iht. kommunedelplanen i Bømlo kommune.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  750 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 15 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  240,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 500,- (Tingl.gebyr pantedokument) 500,- (Tingl.gebyr skjøte) 18 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 750 000,00))   37 890,- (Omkostninger totalt)   787 890,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  37890

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt fastpris vederlag på kr. 42.000,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 15.990 ,- oppgjørshonorar kr  7.500,- og visninger kr  0, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr  5.834,-. Utleggene omfatter innhenting av opplysninger og bilder. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket .  Alle beløp er inkl. mva. 

Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev