aktiv-eiendomsmegling
Pil for orientering, unøyaktig plassering kan forekomme

Brønnøya - Solrik og flott beliggende hyttetomt på 2,5 mål nær Oslo

 • 2 250 000
 • PRISANTYDNING2 250 000
 • OMKOSTNINGER72 392
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 322 392
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT2 504 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 250 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  56 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000,-))
  --------------------------------------------------------
  72 392,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  2 322 392,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Pil for orientering, unøyaktig plassering kan forekomme

Vendelveien 58, Viken

 • Brønnøya ligger i Vestfjorden i Asker kommune en kort kjøretur fra Oslo Sentrum. Den er den nest største av øyene i Vestfjorden. Øya er ikke direkte knyttet til fastlandet. Parkering skjer på Nesøya, adkomsten til eiendommen via flytebrygge på vinterstid og kabelferge på sommerstid.

  På Brønnøya kan man nyte naturen og fjorden samtidig som storbyens pulserende liv kun er en kort tur unna. Selve Brønnøya ligger utenfor Nesøya, i Asker kommune. Øya er på ca 1.400 dekar, den er bilfri og byr på flotte naturopplevelser.

  Brønnøya kan by på et velutviklet nett av stier og veier, og er et yndet turområde for både øyas beboere og Askers befolkning. Veinettet er godt vedlikeholdt og byr på fine turmuligheter for hele familien. En rundtur rundt øya er ca 6 km, men også mange stier og veier på kryss og tvers.


  For mer informasjon om Brønnøya, se www.bronnoya.no
 • Området består hovedsakelig av fritidseiendommer.
 • Parkering på Nesøya. Det utstedes parkeringsbevis av velforeningen. Alle tre parkeringsplassene er tilgjengelige for Brønnøya Vel sine medlemmer (når avgiften er betalt). Dog merk. på Vendla 54 gjelder kun ett av tre parkeringsbevis. Alle tre parkeringsbevis gjelder på Vestre vei 95 og Søndre vei 3. Dette fremgår av informasjonen på hvert parkeringsbevis.  Adkomst fra DNB tomta, Søndre Vei 3. Gå noen minutter ned til kabelferje. Videre på sti på Brønnøya i noen minutter, gå mot venstre etter trappen.
 • Eiet
 • Ikke tilkoblet nå. Mulig å koble til Vestfjorden Vann og Avløp.
  Tilkobling koster kr 191 128.-. Eier må undertegne en avtale. Når den er undertegnet, utstedes en bekreftelse på inngått avtale som legges ved søknadspapirer til kommunen. Når søknaden er godkjent og før selve arbeidet med tilknytningen tar til, må beløpet betales.

  Kostnad og prosess med tilkobling av strøm må påregnes av kjøper
 • Vil bli fastsatt på sedvanlig måte av skatteetaten. Utgjør i skrivende strund 80% av markedsverdien.
 • Se detaljer under punktet " faste løpende kostnader ".
 • Pliktig medlemskap i Brønnøya Velforening. Påløper en årlig avgift kr 2450,- for ubebygget og 4900,- for bebygget tomt. Dersom tomten bebygges påløper en årlig avgift for vann og avløp til privat vannverk. Megler har forspurt beløp, men enda ikke mottatt svar. Det påløper da også renovasjonsavgift for sommerrenovasjon for perioden 15.04. - 15.10 årlig kr 3667,- til Asker Kommune..

  Detaljer:
  Nye ruller med søppelsekker og plastsekker deles ut innen 15.04. og 15.10.
  Sekker for papir og plastemballasje kan settes frem hver mandag (morgen).
  Asker kommune oppfordrer alle til å foreta en god kildesortering. Det er kun plastemballasje som skal i den transparente sekken merket med plast og papir/papp/drikkekartong som skal i den oransje sekken.
  Alt restavfall skal i den grå transparente sekken. Mottak for farlig avfall er Shell-stasjonen på Nesbru.
 • Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse av fritidseiendom, og der tomteinndeling er foretatt av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet og er kjent med at denne må signeres og sendes inn.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Eiendommen selges for Askim& Spydeberg Sparebank, som eier 66 % av Aktiv eiendomsmegling Follo / Estator Eiendomsmegling AS.
  Naboeiendom, Vendelveien 56 har tinglyst rett til å benytte stien som går gjennom tomten Vendelveien 58. Nabo har også alene eierskap til port med tilhørende stolper. Dette tinglyste dokumentet er vedlagt i salgsoppgaven. I samme dokumentet er det beskrevet en rett til å anlegge båt, men denne må man se bort fra da det ikke er reelt.
  Selger har betalt og fått tinglyst rett til å parkere på parkeringsplassen DNB tomta, matrikkel 40/1610. Avtalen er med Asker Kommune. Kommunen har om de ønsker rett til å heve avtalen/fjerne retten dersom tomten ikke bebygges innen en viss periode. Tiden er utløpt, men kommunen har ikke gitt signaler om å trekke avtalen. Megler har prøvd gjentatte ganger skriftlig å avklare dette med Asker Kommune, men ikke fått respons enda. Avtaledokumenter rundt parkeringen er vedlagt i sin helhet i salgsoppgaven.
 • 1933/900069-1/100 Erklæring/avtale
  28.04.1933
  VEIAVGIFT KR 10 VED EVENTUELT SALG


  1965/7973-1/100 Best. om adkomstrett
  11.10.1965
  Bestemmelse om båt/bryggeplass
  Bruksrett
  Med flere bestemmelser
  Konverteringsfeil, riktig tinglysingsdato 11.10.1969
 • Eiendommen ligger i et område regulert til fritidseiendom.
  Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser er vedlagt i salgsoppgaven.
 • Gnr. 41 Bnr. 73 i Asker kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • I forbindelse med salg av denne eiendommen er følgende avtalt, alle beløp/satser er inkl. mva.:

  Prosvisjon av salgssum 2,5%
  Tilrettelegging kr 10 900,-
  Markedspakke kr 14 700,-
  Oppgjørshonorar kr 5400,-.

  Megler har rett til å få dekket sine utlegg ifbm. salget.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Sluttet Sluttet
Harald Bjørgengen

Megler

Harald Bjørgengen

94 14 62 83

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger