aktiv-eiendomsmegling
Oversikt område

Boligtomter i Børkelivegen

 • 2 000 000
 • PRISANTYDNING2 000 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER2 000 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT911 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 2 000 000,- (NB: prisen er fast)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  2 000 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Meld deg på visning!

Påmelding
Tomter

Børkelivegen, Innlandet

 • Vi har gleden av å presentere 4 selveiertomter (nr. 1, 3, 4 og 5) i Børkelivegen.

  Beliggende i nordre del av Brumunddal, med nærhet til tur-/friområder. Likevel med kort avstand til meste.. Ca. 400 m til nærmeste barnehage,
  ca. 900 m til barneskole og ca. 1,5 km til sentrum.

  Tomtene har en maksimal utnyttelsegrad (BYA) på 35%.

  Ingen byggeklausul, det vil si at du som tomtekjøper står fritt til å velge egen husleverandør.
 • Solrikt beliggende i syd-/ vestvendt helling, i til dels sterkt skrånende terreng. Veletablert og attraktivt boligområde, hovedsaklig bestående av eneboliger og annen småhusbebyggelse. Eldre verksted grenser mot tomteområdet i vest. Det er kort veg til barnehage samt alle type grunnskoler. Nærområdet byr på flere turområder både sommer- og vinterstid. I Brumunddal sentrum finner man et godt utvalg av butikker og servicetilbud. Du finner blant annet Mølla Storsenter med et godt utvalg av forskjellige forretninger og spisesteder, Bakeriet i Brumunddal med deilige lunsjretter og kaker, og det populære Matfatet med spisested og delikatesseutsalg.

  På varme sommerdager passer det perfekt å ta en tur ned til Mjøsa, som ligger ca. 3 km unna. Her finner du mange fine bademuligheter, samt lekeplass, volleyballbaner, skatepark og basketballbaner. Sveum Idrettspark med blant annet løpebane, tennisbaner og flere fotballbaner ligger heller ikke langt unna. I Brumunddal sentrum finner man også buss- og togstasjon som tar deg til blant annet Hamar, Oslo, Lillehammer og Trondheim.

  Ringsaker er en kommune i stor vekst. Kommunen satser på lokalt næringsliv. Rundt om i kommunen finner du blant annet flere storgårder som har egne spisesteder og utsalg (f.eks. Skafferiet på Hovinsholm), Helgøya Klatrepark, Tretopphyttene og flotte tur- og rekreasjonsområder i Ringsakerfjellet! Alt i alt kan man oppsummere at Ringsaker passer for både eldre og yngre, med både ulike interesser og preferanser.
 • Adkomst inn til/mot tomtene langs Børkelivegen. Børkelivegen er en felles privat vei som per i dag er en del av hovedbølet. Veien benyttes av flere husstander. Veien skal breddeutvides til 4 m. Det er per salgsoppgavedato ikke bestemt hvordan veien skal organiseres med tanke på eierskap/drift (etablering av huseierforening, tinglyst adkomstrett, formelt eierskap i form av realsameie osv.). Det må uansett påregnes kostnader til drift og vedlikehold av veien. Organisering av internveiene f_V2-3 avhenger av hvilke løsning som velges ved oppdeling av planområdet. Adkomstveier opparbeides med gruset dekke. Adkomst inn på egen tomt etableres i henhold til anvisning i vedlagte reguleringskart.
 • Tomtene inngår i reguleringsplan for Børkelivegen. Det regulerte området består av totalt 3 mindre delområder for småhusbebyggelse (B1-B3), med totalt 6 tomter. I tillegg er det avsatt areal til turdrag og lekeplass (GT/UL og GT1), kjøre-/adkomstveger (f_V1-3) og gang- og sykkelveg (o_V4 og o_GS1).

  Denne salgsoppgaven omfatter tomtene 1, 3, 4 og 5.

  Tomtene har størrelser fra ca. 730-910 m² og en maksimal tillatt tomteutnyttelse (BYA) på 35%.
  Boliger skal oppføres i én etasje, eller én etasje med sokkel der terreng ligger til rette for det. Takkonstruksjon med flate tak eller pulttak med maks takvinkel på 8 grader. For øvrige/ytterligere spesifikasjoner, se vedlagte reguleringsbestemmelser.
 • Parkering skal løses på egen tomt. Se vedlagte reguleringsbestemmelser for krav og muligheter knyttet til parkering.
 • Strømkabel føres inn mot tomtegrense. Kjøper må selv besørge graving og tilkobling mot nærmeste tilkoblingspunkt.
 • Blåserør for fiber legges ned samtidig med kabel for strøm. Kjøper må selv undersøke med aktuelle leverandører og bestille tilkobling. Det gjøres
  oppmerksom på at tilkoblingsavgift og abonnement ikke er inkludert i tomteprisene (må dekkes av kjøper). Selger tar forbehold om hvilke muligheter/ leverandører som er tilgjengelige.
 • Priser/prosedyre for kjøp

  Prisene på tomtene er fastsatt og utgjør:
  Tomt nr. 1: Kr 2.500.000,- + omk.
  Tomt nr. 3: Kr 2.000.000,- + omk.
  Tomt nr. 4: Kr 2.000.000,- + omk.
  Tomt nr. 5: Kr 2.000.000,- + omk.

  Tomtene selges etter prinsippet "førstemann til mølla" og til den pris som er fastsatt. De som ønsker å kjøpe tomt, fyller ut og leverer vedlagt tegningsskjema/ kjøpebekreftelse til meglerforetaket. Ovennevnte betyr at det ikke benyttes "budrunde" og frister ved kjøp av tomt i dette prosjektet.

  De som ønsker å kjøpe tomt må, før innlevering av tegningsskjema/kjøpebekreftelse, ha hatt kontakt med en finansieringsinstitusjon som kan bekrefte finansiering på innleveringstidspunktet. Bindende avtale om kjøp anses som inngått i det tegningsskjema/kjøpsbekreftelse (pålydende prisforlangende) er innlevert til meglerforetaket.

  Selger forbeholder seg retten til å godkjenne salg til selskap, til personer som kjøper flere tomter og til personer hvor finansiering ikke kan bekreftes på innleveringstidspunktet.

  Selger forbeholder seg også retten til å endre priser på usolgte tomter.
 • Ved kjøp av fast eiendom, betales følgende omkostninger, i tillegg til kjøpesummen:
  Dokumentavgift på 2,5% av kjøpesummen (prisen).
  Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-.
  Tinglysingsgebyr pantedokument kr 585,- pr. dokument.
  Panteattest kr 172,-.

  Dette gir da følgende totalpriser:
  Tomt nr. 1: Kr 2.563.842,-
  Tomt nr. 3: Kr 2.051.342,-
  Tomt nr. 4: Kr 2.051.342,-
  Tomt nr. 5: Kr 2.051.342,-
 • Per 2022 er de løpende avgiftene (inklusive mva.) som følger:
  Ab.mentsgebyr vann, per boenhet - kr 1.953,76,-
  Vann etter målt forbruk - kr 31,43,- per kubikk
  Ab.mentsgebyr avløp, per boenhet - kr 1.872,86,-
  Avløp etter målt forbruk - kr 54,40,- per kubikk
  Renovasjon, inkl. 80 liters beholder for restavfall, fra kr 3 596,25,-
  Avgift for feiing per pipeløp - kr 583,75,-
  Tilsynsavgift per boenhet - kr 285,-

  I tillegg må kjøper betale avgift til Ringsaker kommune ved tilknytning mot offentlig vann- og avløpsnett. Per 2022 utgjør dette:
  For vann - Kr 25.221,- per boenhet inntil 70 m² og kr 50.442,- per boenhet >70 m²
  For avløp - Kr 34.950,- per boenhet inntil 70 m² og kr 58.234,- per boenhet >70 m²
  I tillegg kommer gebyrer i forbindelse med byggesak.
 • Eiendomsskatt vil utgjøre 4 promille av eiendommens skattegrunnlag og hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets innen overtakelse.
 • Tomtene skal fradeles gnr. 31, bnr. 13 i Ringsaker kommune (også kalt hovedbølet).

  De forskjellige tomtene er inntegnet og nummeret i vedlagte reguleringskart. Det gjøres oppmerksom på at inntegningene kun er foreløpige. Det må kunne påregnes noe avvik i forhold til oppgitte størrelse/ areal. Mangel grunnet arealsvikt, jf. avhendingslovas § 3-3, kan derfor ikke påberopes og kjøper kan av den grunn ikke kreve reduksjon i kjøpesummen.
 • Tomtene skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. Stikkledninger for vann og avløp skal føres inn mot tomtegrense (se vedlagte VA-kart). Tomtekjøperne må selv besørge og bekoste graving fra tilkoblingspunkt og inn mot egen bolig. I tillegg kommer tilknytningsavgift til Ringsaker kommune, se punktet "Kommunale avgifter".

  Overvann skal fordrøyes og/eller infiltreres på den enkelte tomt og i stedegen grunn. Se vedlagte reguleringsbestemmelser for mer informasjon.
 • Kommunen har legalpant i fast eiendom for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  På hovedbølet er det per i dag tinglyst følgende heftelser (dokument) og som vil følge med ut på tomtene ved fradeling:
  Dagboknr. 482464 , tinglyst den 26.04.2021. Gjelder bestemmelse om veg, herunder veirett langs Børkelivegen for gnr. 31, bnr. 596. Bestemmelsen har ingen direkte relevans for tomtene.
  Dagboknr. 748044 , tinglyst den 21.06.2021. Gjelder bestemmelse om veg, herunder veirett langs Børkelivegen for gnr. , bnr. 86. Bestemmelsen har ingen direkte relevans for tomtene.
  Dagboknr. 1021132, tinglyst den 20.08.2021. Gjelder bestemmelse om bebyggelse, herunder rett for gnr. 31, bnr. 596 til å sette opp støttemur nærmere enn 1 meter fra felles grense. Området ligger lenger nede i/langs Børkelivegen og har ingen relevans for tomtene.

  Dokumentene kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Kjøper aksepterer at det på tomtene kan påheftes dokumenter/heftelser som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, omkringliggende eiendommer eller nødvendig for å sikre rettigheter knyttet til tomteprosjektets enheter, herunder erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, nærområder, veiretter og/eller drift og vedlikehold av energi/nettverk m.m. Kjøper kan ikke kreve prisavslag/ erstatning for slike tinglysinger.
 • Tomtene omfattes av reguleringsplan for Børkelivegen, vedtatt av kommunestyret 08.03.2021 (overstyrer kommuneplanens arealdel for det regulerte området). Arbeidet med reguleringsplanen har hatt som hensikt å regulere til boligformål for oppføring av småhusbebyggelse (delområde B1-B3).
  I grøntpassasje (GT/UL og GT1) skal det opparbeides gjennomgående gangforbindelse og sikres sammenheng i grønnstrukturen sør og nord for planområdet. Øvrig del av det regulerte området består av kjøre-/adkomstveger f_V1-3 og gang- og sykkelveg (o_V4 og o_GS1).

  Området rundt tomtene omfattes av en eldre reguleringsplan for Dalby, fra 1985. Reguleringsformål her er boliger og offentlig friområde.

  Gjennom områdene GT1 og GT/UL skal det anlegges og vedlikeholdes offentlig turveg. Innenfor GT/UL skal det etableres område for felles opphold og lek som oppfyller krav til nærlekeplass. Selger har ansvar for å opparbeide ovennevnte områder. Vedlikeholds-ansvaret vil ligge hos tomtekjøperne. Før det gis ferdigattest for boliger innenfor planområdet, skal det være etablert gjerde eller hekk i tomtegrense mot GT1 og GT/UL. Dette må utføres og bekostes av tomtekjøperne.

  Nærmere skissering av oppdeling av områdene fremgår av vedlagte reguleringskart. Selger forbeholder seg retten til å dele opp og organisere
  fellesområdene.
 • Erverv av tomtene er konsesjonsfritt, men i og med at kjøpsobjektet er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.


  Odel er ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Tomten skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke tomten og området nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før tegningsskjema/kjøpsbekreftelse inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av tomten og området, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.

  Dersom noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med meglerforetaket eller en fagkyndig før tegningsskjema/kjøpsbekreftelse inngis.

  Kjøper har krav på at tomten er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan tomten ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10.000,- (egenandel). Egenandel
  kommer først på tale når det er konstatert mangel ved tomten.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges tomten "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke tomten og området, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer ved opparbeidelse og plassering av infrastruktur. Alle opplysninger i denne salgsoppgave
  er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Kjøper aksepterer, uten prisjustering, at selger har rett til å foreta slike endringer. Det tas videre forbehold om behov for masseutskiftninger samt uforutsette pålegg fra myndighetene.
 • Det er avtalt en fast provisjon på kr 35.000,- per solgte enhet. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 5.900,- per solgte enhet), markedspakke digital
  (kr 3.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 1.500,-). Alle beløp er inklusive mva.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med meglerforetaket for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Aktiv Eiendomsmegling Ringsaker tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring.
 • Xproperty AS Viken

Dokumenter

Kjetil Gustavsen

Megler

Kjetil Gustavsen

90 99 63 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev