aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Børkelivegen! Kun 1 tomt igjen.
Velkommen til Børkelivegen! Kun 1 tomt igjen.

BRUMUNDDAL Børkelivegen tomt #5

Kun 1 igjen! Byggeklare boligtomter med attraktiv beliggenhet i Brumunddal - Gåavstand til barnehage, skole og sentrum

 • kr 2 000 000
 • BRA 183 m²
 • Prisantydningkr 2 000 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 000 000
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt733 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 2 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,00))   67 042,- (Omkostninger totalt)   2 067 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Vi har gleden av å presentere 5 selveiertomter (tomt nr. 5 igjen) i Børkelivegen. Beliggende i nordre del av Brumunddal, med nærhet til tur-/friområder. Likevel med kort avstand til meste. Ca. 400 m til nærmeste barnehage, ca. 900 m til barneskole og ca. 1,5 km til sentrum. Tomtene inngår i reguleringsplan for Børkelivegen. Det regulerte området består av totalt 3 mindre delområder for småhusbebyggelse (B1-B3), med totalt 6 tomter. I tillegg er det avsatt areal til turdrag og lekeplass (GT/UL og GT1), kjøre-/adkomstveger (f_V1-3) og gang- og sykkelveg (o_V4 og o_GS1). Salgsoppgaven omfatter tomtene 1, 3, 4 og 5. Tomtene har størrelser fra ca. 730-910 m² og en maksimal tillatt tomteutnyttelse (BYA) på 35%. Boliger skal oppføres i én etasje, eller én etasje med sokkel.

Børkelivegen tomt #5, Innlandet

 • Tomt
  733m²

  Beskrivelse av tomt
  Tomt #5 = gnr/bnr 31/682 i Ringsaker kommune - 732 kvm - Pris kr. 2.000.000,-

  Beliggenhet
  Solrikt beliggende i syd-/ vestvendt helling, i til dels sterkt skrånende terreng. Veletablert og attraktivt boligområde, hovedsaklig bestående av eneboliger og annen småhusbebyggelse. Eldre verksted grenser mot tomteområdet i vest. Det er kort veg til barnehage samt alle type grunnskoler. Nærområdet byr på flere turområder både sommer- og vinterstid. I Brumunddal sentrum finner man et godt utvalg av butikker og servicetilbud. Du finner blant annet Mølla Storsenter med et godt utvalg av forskjellige forretninger og spisesteder, Bakeriet i Brumunddal med deilige lunsjretter og kaker, og det populære Matfatet med spisested og delikatesseutsalg. På varme sommerdager passer det perfekt å ta en tur ned til Mjøsa, som ligger ca. 3 km unna. Her finner du mange fine bademuligheter, samt lekeplass, volleyballbaner, skatepark og basketballbaner. Sveum Idrettspark med blant annet løpebane, tennisbaner og flere fotballbaner ligger heller ikke langt unna. I Brumunddal sentrum finner man også buss- og togstasjon som tar deg til blant annet Hamar, Oslo, Lillehammer og Trondheim. Ringsaker er en kommune i stor vekst. Kommunen satser på lokalt næringsliv. Rundt om i kommunen finner du blant annet flere storgårder som har egne spisesteder og utsalg (f.eks. Skafferiet på Hovinsholm), Helgøya Klatrepark, Tretopphyttene og flotte tur- og rekreasjonsområder i Ringsakerfjellet! Alt i alt kan man oppsummere at Ringsaker passer for både eldre og yngre, med både ulike interesser og preferanser. Tomt #5 = gnr/bnr 31/682 i Ringsaker kommune - 732 kvm - Pris kr. 2.000.000,-

  Adkomst
  Adkomst inn til/mot tomtene langs Børkelivegen. Børkelivegen er en felles privat vei som per i dag er en del av hovedbølet. Veien benyttes av flere husstander. Veien skal breddeutvides til 4 m. Det er per salgsoppgavedato ikke bestemt hvordan veien skal organiseres med tanke på eierskap/drift (etablering av huseierforening, tinglyst adkomstrett, formelt eierskap i form av realsameie osv.). Det må uansett påregnes kostnader til drift og vedlikehold av veien. Organisering av internveiene f_V2-3 avhenger av hvilke løsning som velges ved oppdeling av planområdet. Adkomstveier opparbeides med gruset dekke. Adkomst inn på egen tomt etableres i henhold til anvisning i vedlagte reguleringskart.

  Bebyggelse
  Tomtene har en maksimal utnyttelsegrad (BYA) på 35%. Ingen byggeklausul, det vil si at du som tomtekjøper står fritt til å velge egen husleverandør.

  Diverse
  Parkering skal løses på egen tomt. Se vedlagte reguleringsbestemmelser for krav og muligheter knyttet til parkering. Strømkabel føres inn mot tomtegrense. Kjøper må selv besørge graving og tilkobling mot nærmeste tilkoblingspunkt Blåserør for fiber legges ned samtidig med kabel for strøm. Kjøper må selv undersøke med aktuelle leverandører og bestille tilkobling. Det gjøres oppmerksom på at tilkoblingsavgift og abonnement ikke er inkludert i tomteprisene (må dekkes av kjøper). Selger tar forbehold om hvilke muligheter/ leverandører som er tilgjengelige. føres inn mot tomtegrense. Kjøper må selv besørge graving og tilkobling mot nærmeste tilkoblingspunkt.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,00))   67 042,- (Omkostninger totalt)   2 067 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3411/31/632: 15.02.2010 - Dokumentnr: 115611 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:0412 Gnr:31 Bnr:163
  01.01.2020 - Dokumentnr: 724586 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0412 Gnr:31 Bnr:632


  Vei, vann og avløp
  Tomtene skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. Stikkledninger for vann og avløp skal føres inn mot tomtegrense (se vedlagte VA-kart). Tomtekjøperne må selv besørge og bekoste graving fra tilkoblingspunkt og inn mot egen bolig. I tillegg kommer tilknytningsavgift til Ringsaker kommune. Overvann skal fordrøyes og/eller infiltreres på den enkelte tomt og i stedegen grunn. Se vedlagte reguleringsbestemmelser for mer informasjon. Per 2022 er de løpende avgiftene (inklusive mva.) som følger: ?Ab.mentsgebyr vann, per boenhet - kr 1.953,76,- ?Vann etter målt forbruk - kr 31,43,- per kubikk ?Ab.mentsgebyr avløp, per boenhet - kr 1.872,86,- ?Avløp etter målt forbruk - kr 54,40,- per kubikk ?Renovasjon, inkl. 80 liters beholder for restavfall, fra kr 3 596,25,- ?Avgift for feiing per pipeløp - kr 583,75,- ?Tilsynsavgift per boenhet - kr 285,- I tillegg må kjøper betale avgift til Ringsaker kommune ved tilknytning mot offentlig vann- og avløpsnett. Per 2022 utgjør dette: ?For vann - Kr 25.221,- per boenhet inntil 70 m² og kr 50.442,- per boenhet >70 m² ?For avløp - Kr 34.950,- per boenhet inntil 70 m² og kr 58.234,- per boenhet >70 m² I tillegg kommer gebyrer i forbindelse med byggesak.

  Regulerings- og arealplanner
  Tomtene omfattes av reguleringsplan for Børkelivegen, vedtatt av kommunestyret 08.03.2021 (overstyrer kommuneplanens arealdel for det regulerte området). Arbeidet med reguleringsplanen har hatt som hensikt å regulere til boligformål for oppføring av småhusbebyggelse (delområde B1-B3). I grøntpassasje (GT/UL og GT1) skal det opparbeides gjennomgående gangforbindelse og sikres sammenheng i grønnstrukturen sør og nord for planområdet. Øvrig del av det regulerte området består av kjøre-/adkomstveger f_V1-3 og gang- og sykkelveg (o_V4 og o_GS1). Området rundt tomtene omfattes av en eldre reguleringsplan for Dalby, fra 1985. Reguleringsformål her er boliger og offentlig friområde. Gjennom områdene GT1 og GT/UL skal det anlegges og vedlikeholdes offentlig turveg. Innenfor GT/UL skal det etableres område for felles opphold og lek som oppfyller krav til nærlekeplass. Selger har ansvar for å opparbeide ovennevnte områder. Vedlikeholds-ansvaret vil ligge hos tomtekjøperne. Før det gis ferdigattest for boliger innenfor planområdet, skal det være etablert gjerde eller hekk i tomtegrense mot GT1 og GT/UL. Dette må utføres og bekostes av tomtekjøperne. Nærmere skissering av oppdeling av områdene fremgår av vedlagte reguleringskart. Selger forbeholder seg retten til å dele opp og organisere fellesområdene.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Budgivning
  Tomtene selges etter prinsippet "førstemann til mølla" og til den pris som er fastsatt. De som ønsker å kjøpe tomt, fyller ut og leverer vedlagt tegningsskjema/ kjøpebekreftelse til meglerforetaket. Ovennevnte betyr at det ikke benyttes "budrunde" og frister ved kjøp av tomt i dette prosjektet. De som ønsker å kjøpe tomt må, før innlevering av tegningsskjema/kjøpebekreftelse, ha hatt kontakt med en finansieringsinstitusjon som kan bekrefte finansiering på innleveringstidspunktet. Bindende avtale om kjøp anses som inngått i det tegningsskjema/kjøpsbekreftelse (pålydende prisforlangende) er innlevert til meglerforetaket. Selger forbeholder seg retten til å godkjenne salg til selskap, til personer som kjøper flere tomter og til personer hvor finansiering ikke kan bekreftes på innleveringstidspunktet. Selger forbeholder seg også retten til å endre priser på usolgte tomter.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 000 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,00))   67 042,- (Omkostninger totalt)   2 067 042,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Dokumenter

Kjetil Gustavsen

Megler

Kjetil Gustavsen

90 99 63 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev