aktiv-eiendomsmegling
Slåttsvelia 28
Slåttsvelia 28

BRUMUNDDAL Slåttsvelia 28

BRUMUNDDAL - Ny enebolig under oppføring i Slåttsvelia - Nyere boligfelt - Barnevennlig -Landlig, men sentralt

 • kr 4 690 000 - 4 690 000
 • Priser fra og tilkr 4 690 000 - 4 690 000
 • Andel Fellesgjeld fra og tilkr 0 - 0
 • Andel Innskudd inkl. fellesgjeld fra og tilkr 4 690 000 - 4 690 000
 • Omkostninger fra og tilkr 11 342 - 11 342
 • Total inkl omkostninger fra og tilkr 4 701 342 - 4 701 342
 • Felleskostnader per måned fra tilkr 5 229 - 5 229
 • Areal primærareal - fra og til104 - 104 m²
 • Areal bruksareal - fra og til110 - 110 m²
 • Tomt3 969 m²
 • EierformEierseksjon
 • MatrikkelGNR. 35 BNR. 69
 • Informasjon om meglerforetaketAktiv Eiendomsmegling Ringsaker AS Berger Langmoens veg 6 2380 Brumunddal
 • OppdragsansvarligKjetil Gustavsen
 • Oppdragsnummer1214235010
 • 585 (Tinglysningsgebyr skjøte) 585 (Tinglysningsgebyr pantedokument) 172 (Panteattest kjøper) 10 000,- (Dokumentavgift av andel tomteverdi)   11 342,- (Omkostninger totalt)   4 701 342,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Plantegning.jpg
Bad

Slåttsvelia 28, Innlandet

 • Om prosjektet
  Eneboligen vil ha en flott beliggenhet i flott opparbeidet og veletablert området på Slåttsveen i Brumunddal. Eneboligen skal oppføres som siste seksjon (nr. 21) under eierseksjonssameiet "Slåttsveen Boligsameie B4 og B5".

  Priser fra og til
  kr 4690000 - 4690000

  Omkostninger fra og til
  kr 11342 - 11342

  Garasje/parkering
  Parkering på fellesområdet som eies av eierseksjonsameiet.

  Boder
  Egen sportsbod oppføres i forbindelse med inngangen til boligen. Sameiet disponerer felles bod på gavlsiden av Slåttsvelia 26.

  Fremdriftsplan og ferdigstillelse
  Selgers frist for å ha boligen klar til overtagelse avtales ved bud/aksept. Dersom ikke annet avtales er Selgers frist for å ha boligen klar for overtagelse 300 kalenderdager etter at forbeholdene er bortfalt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt. Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/ begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken   Overtakelse skjer straks boligen er ferdigstilt og bør skje etter at ferdigattest foreligger, dog vil overtakelse skje ved midlertidig brukstillatelse dersom kommunen utsteder slik midlertidig brukstillatelse. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger.    Eiendommen skal overtas ved overtakelsesforretning hvor begge parter deltar. Kjøper skal varsle om ev. forhold som påberopes som mangel ved eiendommen. Det påpekes at dette gjelder alle forhold kjøper avdekker eller med rimelighet burde avdekket ved gjennomgangen. Ev. reklamasjoner og selgers standpunkt til disse skal protokolleres og overtakelsesprotokollen skal signeres av begge parter.   Selger skal overlevere eiendommen i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand.   Kjøper aksepterer at alle utbedringer, overtakelser og ettårsbefaringer avholdes innfor normal kontortid.   Kjøper kan nekte overtakelse dersom eiendommen på overtakelsestidspunktet har feil og/eller mangler som gir rimelig grunn for nektelsen. Selger forplikter seg da til innen rimelig tid å utbedre alle feil og/eller mangler som blir protokollert under befaringen.   Risikoen for eiendommen går over på kjøper når kjøper har overtatt eiendommen. Hvis eiendommen ikke overtas til avtalt tid, og årsaken ligger hos kjøper, har kjøper risikoen fra det tidspunkt eiendommen kunne vært overtatt. Når risikoen for eiendommen er gått over på kjøper, faller ikke kjøpers plikt til å betale kjøpesummen bort ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som selger ikke svarer for.

  Tomteareal
  3969m²

  Fellesareal/utomhus/infrastruktur
  Eiendommens fellesareler er pent opparbeidet med plen, forstøtningsmurer og beplantninger. Felles adkomstveg og parkeringsplasser er delvis asfalterte. Tomtearelaet som påvirkes av eneboligens oppføring vil bli opparbeidet i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal.  Med eiendommen følger ideel eierandel av i fellesarealene i reguleringsområdet. Arealene inngår i et realsameie der dette sameiet har en ideel eierandel på 67/100. Andel av driftsutgifter må påregnes. Kontakt megler for nærmere opplysinger.

 • Info om eiendomsskatt
  Eiendomsskatt beregnes og fastsettes av kommunen etter ferdigstillelse. 

  Info om formuesverdi
  Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten etter ferdigstillelse. Formuesverdien vil avhenge av bruken av boligen etter beregningsmodell som skiller mellom "primærbolig" (der boligeieren er folkeregisteret bosatt) og "sekundærbolig".   Når boligen er overtatt, kan man gå inn på Skatteetaten sin boligkalkulator å få beregnet formuesverdien. Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål vedrørende dette.

  Tilbud på lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

  Organisasjonsform
  Boligen selges som eierseksjon, og er organisert som et eierseksjonssameie. Sameiet består av totalt 21 boligseksjoner. Det er fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som uttrykker sameieandelens størrelse. OBOS er forretningsfører for sameiet. Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av lov om eierseksjoner og vedtektene. Sameiet er ledet av et styre som velges blant eierne. Sameiets styre ivaretar alle saker av felles interesse for sameierne. Sameiets budsjett, vedtekter og husordensregler følger vedlagt salgsoppgaven. Kjøper kan ikke kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet, jf. eierseksjonsloven § 23.

  Vedtekter/husordensregler
  Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i gjeldende vedtekter og husordensregler. Dokumentene følger vedlagt i salgsoppgaven. 

 • Tinglyste heftelser/rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3411/35/69/21: 05.08.1993 - Dokumentnr: 9602 - Erklæring/avtale Bestemmelser om restriksjoner i forbindelse med Narud Vannverk. Rettighetshaver: Ringsaker kommune Med flere bestemmelser Bestemmelse om vann/kloakkledning Overført fra: Knr:0412 Gnr:35 Bnr:69 Snr:22 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 26.10.2018 - Dokumentnr: 1463750 - Bestemmelse om jordvarme/jordsløyfe/fjernvarme Rettighetshaver: Enter Energi AS Org.nr: 918 850 805 Overført fra: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:69 Gjelder denne registerenheten med flere 19.03.2019 - Dokumentnr: 327066 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 21 Formål: Bolig Sameiebrøk: 53/1450 23.10.2019 - Dokumentnr: 1254958 - Reseksjonering Snr: 21 Formål: Bolig Sameiebrøk: 106/1450 Vederlag: NOK 0 Omsetningstype: Uoppgitt Sammenslåing av seksjoner 05.03.2018 - Dokumentnr: 502724 - Bestemmelse om parkering Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:1 Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:2 Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:3 Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:4 Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:5 Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:6 Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:7 Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:8 Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:9 Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:10 05.03.2018 - Dokumentnr: 502724 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:1 Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:2 Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:3 Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:4 Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:5 Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:6 Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:7 Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:8 Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:9 Rettighetshaver: Knr:3411 Gnr:35 Bnr:67 Snr:10 01.01.2020 - Dokumentnr: 553308 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0412 Gnr:35 Bnr:68

  Vann, vei og avløp
  Boligen vil være tilknyttet offentlig vei og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. 

  Legalpant
  De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer.

 • Lovanvendelse
  Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.   Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen. Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger og arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres av avhendingsloven.   Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.

  Betalingsbetingelser
  Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto ved overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. I henhold til bustadoppføringslova vil kjøpers innbetaling være å anse som forskudd inntil eiendommen er overtatt og skjøtet er tinglyst.

  Viktig informasjon
  Dersom oppgitt byggetid (inkludert ev. tidsforlengelse) overskrides, vil forsinkelse være å regne fra dette tidspunkt, med unntak som nevnt under.
  Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jf. buofl. § 10).
  Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser.
  Selger har rett til tilleggsfrist uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova § 11. Forhold som gjelder her er:
  ? Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/overtakelse.
  ? Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for.
  ? Dersom det oppstår forsinkelser som er utenfor selger/entreprenørs kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks. force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.).

  Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter buofl. § 10 og § 11 som nevnt over. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve.

  Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve:
  1. dagmulkt
  2. heve avtalen
  3. kreve erstatning
  4. tilbakeholde deler av kjøpesum

  Vilkår for de ulike alternativene fremgår av buofl. §§ 18, 19, 20 og 22.
  Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved ev. salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. Kjøper må være innforstått med og akseptere de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring av byggeprosjektet, også etter innflytting har funnet sted. Dersom selger ferdigstiller boligene i ulike byggetrinn, og/eller fellesareal ikke er ferdigstilt til overtakelse, må kjøpere som flytter inn regne med en periode med byggearbeider, støv og noe anleggsstøy på dagtid. Dette omfatter også rett til å ha maskiner og utstyr stående på eiendommen/i området frem til arbeidene er ferdigstilt.   Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun med følge av representant fra selger. Dette på grunn av selgers ansvar og forsikring for bygg og personer som oppholder seg på anleggsplassen.        

  Hvitvaskingsloven
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

Dokumenter

Kjetil Gustavsen

Megler

Kjetil Gustavsen

90 99 63 13

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev