aktiv-eiendomsmegling
Rolig og barnevennlig boområde med svært lite trafikk da eiendommen ligger i enden av en blindgate.

Mo i Rana Brennslettveien 26

Bygg din egen drømmebolig på attraktive Selfors! - Luftig beliggenhet med en nydelig utsikt og gode solforhold!

 • 600 000
 • PRISANTYDNING600 000
 • OMKOSTNINGER31 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER631 142
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT915 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 600 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,-))
  --------------------------------------------------------
  31 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  631 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Endetomt i høyden på Selfors, lang solgang og en vannvittig utsikt!

Brennslettveien 26, Nordland

 • Bygg din egen drømmebolig på attraktive Selfors! Eiendommen har en luftig beliggenhet med flotte sol- og utsiktsforhold. Rolig og barnevennlig boområde med svært lite trafikk da eiendommen ligger i enden av en blindgate. kort vei til både skole, barnehage, turområder og kollektivtransport. For den turlystne byr nærmiljøet på flere flotte turmuligheter.

  Endetomt i høyden på Selfors, lang solgang og en vannvittig utsikt!

  Hvorfor bygge nytt?
  - Du får tilpasset boligen etter eget behov.
  - Boligen er i forskriftsmessig stand med mange års reklamasjonsfrist.
  - Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.
  - Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først.
  - Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid.

  Visning etter nærmere avtale med megler. Send gjerne tekstmelding, e-post eller ring for å avtale et tidspunkt som passer for deg!
 • Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av villa, leilighet og småhusbebyggelse.
 • Se vedlagt kart. Kjør til du når toppen og enden av veien.
 • Tomten er lett skrånende, og kan skilte med gode lys- og solforhold, samt en fantastisk utsikt. Størrelsen på tomten er på 915,4 kvm og består for det meste av busker, trær og naturlig vegetasjon.
 • 915,4 kvm.
 • Eiendommen er ikke tilknyttet vann og avløp.
  Privat vei.

  Bestemmelse om veg jfr. mottatt erklæring av avtale datert 14 juli 2006, dagboknummer: 3430. Det er tinglyst vegrett;
  "Herved bekreftes at herr Dag Gundersen og herrr Alf Morberg får tillatelse til å opparbeide den gamle buveg i østre del av Varmoskogen, samt utvide denne til en 4 m bred bilveg fram til sine hustomter i Ørfjellet.
  Da vegen danner en del av en grense for skog/eiendom, påligger det de overnevnte tomteeiere å på forhånd få denne grense inntegnet i kartverket ved oppmålingsvesenet og jordskifteverket.
  Tillatelsen ovenfor gjelder for følgende bruksnr. under gårdsnummer. 99, Selfors:
  Bnr. 173, 174, 182 og 183."
  Kostnad for opparbeidelse av vei fra eksisterende vei og frem til tomten tilfaller kjøper.
 • Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2017/18. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).

  Formuesverdi for inntektsåret 2020 er: kr 15 963,-
 • Eiendommen er ubebygd, det foreligger derfor ikke kommunale avgifter på eiendommen p.t. Kjøper må påregne at det tilfaller kommunale avgifter på eiendommen straks den er bebygd.
 • Eiendomsskatt mm.
  Typiske utgifter for eier etter oppføring er: Bygningsforsikring, innboforsikring, kommunale avgifter, brøyting, opparbeidelse/vedlikehold av privat vei, etc.
 • Tomten er ubebygd. Egenerklæring om konsesjonsfrihet må derfor innsendes og godkjennes av Rana kommune. Risiko forbundet med egenerklæringen om konsesjonsfrihet påhviler kjøper.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Heftelser
  1964/3933-1/72 Bestemmelse om gjerde
  28.10.1964

  Rettigheter på andre eiendommer
  1964/1933-2/72 Bestemmelse om veg
  03.06.1964
  rettighetshaver:Knr:1833 Gnr:99 Bnr:183

  Rettigheter på 1833-99/2, 1833-99/3, 1833-99/6, 1833-99/13, 1833-99/204, 1833-99/599
  Rettigheter i eiendomsrett

  2006/3430-1/72 Erklæring/avtale
  14.07.2006
  rettighetshaver:Knr:1833 Gnr:99 Bnr:173
  rettighetshaver:Knr:1833 Gnr:99 Bnr:174
  rettighetshaver:Knr:1833 Gnr:99 Bnr:182
  rettighetshaver:Knr:1833 Gnr:99 Bnr:183
  Gjelder denne registerenheten med flere
 • Eiendommen ligger i et område regulert av kommunedelplan for MO OG OMEGN Id KDP2013. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner med bestemmelser mm. kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.
 • Gnr. 99 Bnr. 183 i Rana kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt vederlag på kr 49 266,- av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale.

  Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg . Alle beløp er inkl. mva.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Eilin Lillevold
  Sten Harald Nordheim
Marthe Unhjem

Megler

Marthe Unhjem

96 61 32 63

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev