aktiv-eiendomsmegling
Illustrasjon

BYGGING IGANGSATT! Børsa - 16 prosjekterte boliger mellom kløvereng og elv på Naustgjerdet

 • 0
 • PRISANTYDNING0
 • OMKOSTNINGER13 843
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER13 843
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • Omkostninger
  1,- (Dokumentavgift)
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  10 000,- (Startkapital til sameiet)
  2 500,- (Stiftelsesgebyr)
  --------------------------------------------------------
  13 843,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  13 843,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Illustrasjon

Naustgjerdet, Trøndelag

 • Naustgjerdet er det vi kan kalle en perle. Her får du ikke bare en fantastisk sjøutsikt, like nedenfor boligene renner også elva Børselva stille forbi. I gangavstand ligger Børsa sentrum med det meste av servicetilbud og butikker. Her finner du også nye Børsa barne- og ungdomsskole, barnehage og idrettsanlegg. Er du glad i fiske og båtliv ligger en større marina like ved. Området vil bli utviklet med tre ulike boligtyper: - 4 eneboliger i kjede (Hus A-C), over to plan med areal på ca. 135 kvm (BRA) - 8 rekkehus langs elva (Hus J1-8) over tre plan, areal på ca. 103/106 kvm (BRA) - 4 småhus (Hus E-H) over to plan, areal på ca. 93 kvm (BRA) Se boligvelger på www.naustgjerdet.no.
 • Børsa er administrasjonssenter i Skaun kommune som kan tilby et rikt og variert kultur- og aktivitetstilbud med bl.a. gressbane, kunstgressbane og friidrettsanlegg. Nye Børsa Barneskole og Rossvoll Flerbrukshall ble ferdigstilt i 2015, og høsten 2019 ble ny ungdomsskole med kultur- og idrettshall åpnet. Etter at den nye E39 ble bygd har reisetiden inn til Trondheim blitt kraftig redusert, noe som har ført til at mange har bosatt seg bl.a. i Børsa. Med bil eller buss er kjøpesenteret City Syd og omkringliggende butikker kun 20 minutter unna. I motsatt retning ligger Orkanger med trivelig sentrumsgate og flere kjøpesentra. Busstilbudet er godt utviklet og fra bussholdeplassen like ved feltet, går det buss hvert kvarter i rushtid inn mot byen. Børsa ligger i takstsone Stor-Trondheim, så her kommer du deg inn til byen med "bytakst". 10 minutters gange unna feltet har Børsa Båtklubb en flott marina med muligheter for både båtutslipp og båtplass. Feltet ligger tett inntil en landbrukseiendom som mot avtale kan tilby muligheter for dyrking av egne grønnsaker. Her ligger alt til rette for fiske, båtliv, kajakk, rekreasjon og aktivitet.
 • Se utbyggers leveransebeskrivelse i komplett salgsoppgave. Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • Arealer fremgår av både prisliste og tegninger, og er fremlagt/beregnet av selgers arkitekt. Arealene er angitt som boligenes innvendige mål, hvor vegger inne i boligen er inkludert i arealene. De oppgitte arealer i markedsføring er å betrakte som omtrentlig areal og kan være avrundet til nærmeste hele kvm. Størrelse på de enkelte rom kan avvike, slik at et rom kan bli større og et annet rom bli mindre. Prosjektets BRA (bruksareal) tilsvarer p-rom (primærareal) med tillegg av eventuelle innvendige boder/garderober. Prosjektet er i et tidlig stadium og det kan på grunn av tekniske tilpasninger forekomme arealavvik på inntil 5 %, uten at dette gir rett til prisavslag eller andre beføyelser. Det gjøres oppmerksom på at plantegninger inneholder møbleringsplan, dvs. viser forslag til møblering og utstyr som ikke nødvendigvis medfølger i handelen. Følgende inngår ikke i standard leveranse, selv om disse i noen tilfeller kan være inntegnet. - Badekar - Stiplede innredninger - Postkasser - Garderobeskap soverom og gang - Husnummer - Innredning på vaskerom
 • Felles eiendomstomt for sameiet på gnr. 174, bnr. 38 i Skaun kommune. Hver bolig vil bli tildelt egen adresse og vil bli matrikkelført med eget seksjonsnummer. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter. Selger forbeholder seg retten til å fatte alle avgjørelser vedr. organisering/inndeling av tomtegrunn, herunder retten til å etablere ett eller flere sameier, avhengig av hva som er hensiktsmessig mht. utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og bruksrettigheter. Videre forbeholder selger seg også retten til å foreta fradeling av egne tomter til de respektive boliger, dersom dette skulle vise seg hensiktsmessig. Det vil i slikt tilfelle bli foretatt en naturlig inndeling, og fellesareal vil da bli organisert i et realsameie.
 • Parkering i carport samt oppstillingsplasser foran boligene.
 • Alle boligene leveres med balansert ventilasjonsanlegg med roterende varmeveksler, og i henhold til gjeldende forskriftskrav. Over komfyr leveres egen kjøkkenvifte med direkte utkast.
 • Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til Bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeider. Det vil være mulig å gjennomføre tilleggs- og endringsbestillinger med utbygger, se informasjon vedr. tilvalg i prospektet. Alle endringsbestillinger skjer mot utbygger. Selgeren plikter skriftlig å klargjøre for kjøper de kostnads- og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Endringsmøter avholdes etter nærmere avtale, etter at kjøpekontrakt er inngått. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: a) som vil endre kontraktssummen med 15 % eller mer, b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelser eller c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. Mot sikkerhet fra selger etter Bustadoppføringslova § 47, kan selgeren kreve at kjøperen betaler forskudd for vederlag for endringer og tilleggsarbeider. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag. Det gjøres oppmerksom på at alle innbetalinger skal skje til meglers klientkonto, og ikke direkte til selger. Dersom endringsavtale inngås direkte med selgers underleverandører, anbefaler megler at betaling for disse endringene finner sted etter overtagelse har funnet sted. Dersom kjøper velger å betale slik endringsbestilling før overtagelse, gjør megler oppmerksom på at slik betaling vil være usikret ved en ev. konkurs.
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK ...,- pr kvm BRA for boligen. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr. ..,- pr. kvm. BRA for boligen. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 525,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 525,-
  Gebyr for pantattest kr. 206,-

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av sameiets felleskostnader. Forretningsførers forslag til fellesutgifter og budsjett fremgår av vedlagte budsjett.' Disse er stipulert fra kr 1380,- til kr 1680,- og inkluderer bl.a. tv-/internett og øvrige felles driftsutgifter (bl.a. avsetning til felles vedlikehold, forretningsførsel, bygningsforsikring (ikke innbo), snøbrøyting og felles strøm). TV/Bredbånd/Telefoni: Selger vil inngå en kollektiv avtale på vegne av sameiet om leveranse av basis tv- og internettsignal, hvor hver enkelt kan selv velge å oppgradere og bestille tjenester utover dette. Informasjon rundt tilleggstjenester vil bli tilsendt den enkelte fra leverandør i forkant av overtakelse. Tilleggspunkter for TV/Data/Telefoni bestilles direkte gjennom utbygger. Det gjøres oppmerksom på at budsjettet og dermed andel fellesutgifter kan både bli høyere og lavere som følge av sameiernes endring av budsjettet ved stiftelse. Etter ferdigstillelse, plikter utbygger å betale andel fellesutgifter på usolgte boliger.
 • Da boligene selges som nybygg under oppføring, er grunnlaget og satsene ikke beregnet/fastsatt. Kommunale avgifter beregnes og fastsettes av kommunen. For nærmere informasjon vises det til kommunes prisliste.
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Boligene selges som selveide boliger og vil bli organisert som et eierseksjonssameie. Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser overfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke kjøpe eller erverve mer enn 2 seksjoner i et sameie. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no. Selger vil besørge for at eiendommen blir seksjonert i eierseksjoner, senest før overtagelse. Hver bolig vil på et senere tidspunkt, bli tildelt endelig adresse av kommunen. Selger vil også på vegne av sameiet engasjere en forretningsfører til å forestå driften av sameiet. Selger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere sameier, avhengig av hva som er hensiktsmessig mht. utbyggingstakt, salg, fremtidig drift og bruksrettigheter.
 • Utbygger har valgt å engasjere TOBB forvaltning AS til å forestå stiftelse, utarbeidelse av forslag til husordensregler, vedtekter, budsjett, samt forretningsførsel for sameiet. Samme selskap er også engasjert som forretningsfører til og med det første hele driftsår. Utkast til budsjett og vedtekter ligger vedlagt i prospektet. Budsjett og vedtekter kan endres som følge av enten utbyggers eller sameiernes felles enighet ved stiftelse av sameiet.
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Dyrehold reguleres av eierseksjonslova, og det er ikke lagt opp til noen begrensninger rundt dette i utkast til vedtekter for sameiet.
 • Boligene er godkjent av kommunen med 1 selvstendig boenhet pr. bolig. Dette betyr at det ikke er lov til å etablere og leie ut en ekstra selvstendig boenhet uten kommunens godkjennelse. Det foreligger ingen begrensninger om utleie av hovedboligen, herunder utleie av uselvstendige rom (hybel). Dette kan ev. kun begrenses via vedtektene i sameiet.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygningene som inngår i sameiet. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til Eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.
 • Offentlig via private stikkledninger.
 • Leiligheten overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på leiligheten kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Naustgjerdet, og er regulert til boligformål. Reguleringsplan m/bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse dokumentene.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan videreselges under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 20 000,- inkl. mva. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i ev. markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten selgers samtykke.
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
 • Stein Helge Fredheim
Vegar T. Sommerschild

Megler

Vegar T. Sommerschild

47 24 79 47

Send e-post

Start reisen til ditt nye hjem

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev