aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Kjeåsen 15!

Småbruk med enebolig, låve og hytte. Landlig og sentrumsnært med utsikt til Toke. Ingen boplikt!

 • 1 790 000
 • BRA 108 m²
 • 2 soverom
 • PRISANTYDNING1 790 000
 • OMKOSTNINGER60 922
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER1 850 922
 • EIENDOMSTYPEEnebolig
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 90 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT8 800 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 1 790 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  44 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 790 000,-))
  202,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  60 922,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  1 850 922,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Eneboligen inneholder:
1. etasje: Entré m/trapp, stue, spisestue og kjøkken
2. etasje: Trapperom, bad, loftstue og 2 soverom.
Kjeller: Bod x 2, samt krypkjeller.

Fridtidsboligen inneholder:
1. etasje: Gang, Stue/spisestue/kjøkken, bad og soverom.
2. etasje: Hems

Kjeåsen 15, Vestfold og telemark

 • Eiendommen består av hovedhuset og tre tilleggsbygninger, låve, som tidligere ble brukt til gårdsdrift, fritidsbolig med enkel standard og en utebod med utedo. Det er ikke boplikt på eiendommen, i hht. Drangedal kommune, og nåværende eier har benyttet boligen som fritidsbolig.

  Enebolig antas oppført tidlig på 1900-tallet. Opprinnelig del er bygget før 1908, eksakt byggeår vites ikke. Boligen går over 2 plan, samt krypkjeller. Innvendige overflater har generelt stor slitasje.

  På hovedplan er det gang m/trapp, stue, kjøkken og spisestue. Fra stue og spisestueherfra kan man skimte Toke mellom trærne mot sørøst.
  Kjøkkenet har en eldre innredning, og har akomst til kjeller ved potetluke i gulv.

  I 2. etasje er det trapperom, loftstue, bad og 2 soverom. I loftstuen er det innsatt en Jøtul vedovn. Før i tiden var disse ikke et sjeldent syn, og var som regel montert i flere rom i boligen. Badet er oppført etter byggeforskrifter fra før 1997 og det foreligger ingen dokumentasjon. Badet har overskredet forventet levetid og må påregnes å oppgraderes. Fra hovedsoverom er det utsikt til Toke mot sørvest.

  Hytta har en enkel standard. Hytta ligger uskjenert til, på nordsiden av eiendommen. Det er benyttet eldre jernbanesviller i deler av konstruksjonen. Klima- og forurensningsdirektoratet siterer: "Bruk av gamle jernbanesviller, telefonstolper og annet trevirke som er impregnert med kreosot, er forbudt på steder der det kreftfremkallende stoffet lett kan komme i kontakt med huden." Dermed må man ved oppussing av hytta, være nøye med å unngå hudkontakt. Anbefaler å skaffe seg informasjon rundt dette. Deler av kledning på, hus og låve kan også ha bindingsverk og kledning bygget av kreosotbehandlede materialer.

  Låven går over 3 plan, og blir av nåværende eier brukt til lagring.

  Uteboden er oppført i tilknytning til hytta. Her er det utedo. Boden har blitt benyttet til lagring av ved av nåværende eier.

  Eiendommen er gjennomgått av en bygningskyndig og det er utarbeidet en tilstandsrapport. Nedenfor følger informasjon om forhold som har fått TG 2 og 3.

  ENEBOLIG

  Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik, som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid):

  - Taktekking: Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Tekking med stor slitasje. Stedvis er det spikerhull i tekkingen. Tiltak: Taktekkingen må skiftes eller utbedres.

  - Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Vinduene har råteskader. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Tiltak: Det må foretas lokal utbedring. Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten hele vinduet eller kun selve glassene. Vinduer med råteskader må erstattes med nye.

  - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tiltak: For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp.

  - Bad, generelt: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Tiltak: Våtrommet må totalrenoveres

  - Elektrisk anlegg: Det elektriske anlegget bør ha en utvidet el-kontroll. Det er montert panelovn, stikkontakt og varmtvannsberder i våtsone ved badekar. Deler av ledninger, brytere, koblingsbokser og kontakter er meget gamle. Stedvis er det lite fagmessig utførelse, spesielt i hytta.

  Forhold som har fått TG2 (vesentlige avvik og mindre avvik, som kan kreve tiltak eller ikke som ikke krever umiddelbare tiltak):

  UTVENDIG

  - Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Takrennene er stedvis deformert, antatt som følge av ising og / eller snøras fra taket. Tiltak: Stigetrinn for feier må monteres. Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav. Takrenner og nedløp bør skiftes.

  - Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Ytterveggene har noe overflateavvik og skjevheter. Skjevhetene er ikke større enn det som er påregnelig med hensyn til alder og byggemåte. Tilstanden inne i veggene kan ikke avdekkes uten destruktive inngrep. Stedvis er det oppsprukket kledning og vridde bord. Tiltak: Råteskadet trekledning må skiftes ut. Lokal utbedring må utføres.

  - Takkonstruksjon/Loft: Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon. Takkonstruksjonen har skjevheter. Det ble foretatt stikktagninger med kniv og søkt etter fukt i området nær luken til loftet, uten at noe negativt ble registrert. Tiltak: Utbedringer bør gjøres i forbindelse med skifting av taktekkingen.

  - Dører: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Tiltak: Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.

  - Forstøtningsmur: Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Muren er i ferd med å svikte/gli ut, flere steder. Tiltak: Påviste skader må utbedres.

  INNVENDIG

  - Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes.

  - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Tiltak: Det bør gjennomføres radonmålinger.

  - Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Det er påvist at pipe har sprekker og riss. Pipevanger er ikke synlige. I 2. etg. er pipa kledd med strekkfast tapet. Tiltak: Det bør monteres ildfast plate under ildsted. Det må foretas lokal utbedring.

  - Krypkjeller: Det er ingen ventilering av krypkjeller. Det er manglende fuktsperre på bakken. Det ble målt fukt i treverket i krypkjelleren på 20 %. Verdier over 18 % kan gi forhold der mugg/sopp kan utvikle seg. Stedvis henger isolasjon og plater på bjelkelaget. Tiltak: Bedre ventilering må etableres. Fuktsperre på bakken bør etableres.

  - Trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Tiltak: Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder eller åpninger opp til dagens krav, men . p.g.a. sikkerhetsmessige forhold anbefales økning av høyde, samt lage mindre åpninger. Rekkverkshøyde må endres for å tilfredstille krav på byggemeldingstidspunktet.

  - Dører: Noen av dørene har behov for justering og vedlikehold. Tiltak: Enkelte dører må justeres.

  - Kjøkken, overflater og innredning: Det er påvist at overflater har noe skader. Tiltak: Det må foretas lokal utbedring.

  - Kjøkken, avtrekk: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken. Tiltak: Mekanisk avtrekk bør etableres.

  TEKNISKE INNSTALLASJONER

  - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Tiltak: Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Hvordan luftingen av avløpet er løst, er ikke klarlagt. Det ble ikke funnet luftelyre på taket. Tiltak: Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør. Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak: Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom
  som ikke har det.

  TOMTEFORHOLD

  - Byggegrunn: Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Tiltak: Påviste skader må utbedres. Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser. Riss og sprekker utbedres med murpuss.

  - Drenering: Det er ikke drenert og grunnmuren er ikke fuktsikret. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig. For å få TG 0 eller 1 må dreneringen skiftes ut.

  - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Tiltak: Lokal utbedring må utføres. Påviste skader må utbedres. Riss og sprekker utbedres med murpuss.

  Utvendige vann- og avløpsledninger: Utvendige rør er nedgravd og er derfor ikke tilgjengelige for inspeksjon. Rørene vil ha en naturlig aldersslitasje. Det antas at utvendige rør er over 20 år gamle. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vann- og avløpsledninger.Tiltak: Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

  FRITIDSBOLIG

  Forhold som har fått TG3 (store eller alvorlige avvik, som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid):

  - Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke
  krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Takrennene er stedvis deformert, antatt som følge av ising og / eller
  snøras fra taket. Tiltak: Stigetrinn for feier må monteres. Takrenner og nedløp må skiftes.

  - Takkonstruksjon/Loft: Konstruksjonene har skjevheter. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til
  vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er skjold etter fukt ved pipa. Det ble søkt etter fukt i skjolden uten at noe negativt ble registrert. Skjolden har sannsynlivis oppstått før det ble lagt nyere taktekking. Tiltak: Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.

  - Utvendige trapper: Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Tiltak: Trapp og repos må bygges på nytt.

  - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tiltak: For å få TG 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp.

  - Eketrisk anlegg er innlagt fra kurs som kommer fra bolig. Se sjekkpunkt for enebolig.

  Forhold som har fått TG2 (vesentlige avvik og mindre avvik, som kan kreve tiltak eller ikke som ikke krever umiddelbare tiltak):

  - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Tiltak: Overvåk tilstanden jevnlig.

  - Veggkonstruksjon: Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Stedvis er kledningen avsluttet for nær terreng. Tiltak: Lokal utbedring/utskiftning bør utføres.

  - Vinduer: Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.

  - Dører: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Tiltak: Døra bør skiftes ut.

  - Innvendige overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Tiltak: Overflater må utbedres eller skiftes.

  - Pipe og ildsted: Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Pipevanger er ikke synlige. Den ene siden av pipa er mot yttervegg av tre. Tiltak: Pipevanger må gjøres tilgjengelig. Det er en anbefaling om at det bør monteres ildfast plate under luker på pipe.

  - Krypkjeller: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er ingen ventilering av krypkjeller. Tiltak: Bedre ventilering må etableres. Ut ifra visuelle observasjoner fra de besiktigede områdene, gir det grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene.

  - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Tiltak: Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom
  som ikke har det.

  - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Tiltak: Lokal utbedring må utføres.

  Opplysningene er hentet fra tilstandsrapporten utarbeidet av SørTakst AS ved Thomas Kildahl, datert 01.06.2022.
  Rapporten ligger vedlagt salgsoppgaven.

  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
 • Eiendommen beliggende i skjermet, landlige og rolige omgivelser i et rolig boligområde i Drangedal kommune. Kjeåsen var Drangedals første setrum, og var et levende sted med et variert yrkesliv. Fra smed til urmaker, fra skystasjon til lensmann. Eiendommen ligger i underkant av 2 km til Drangedal 10-årige skole. Her får skolebarn taxi til skolen, samt buss hjem, grunnet manglene fortau langs skolevei.

  Eiendommen ligger også i kort avstand fra Drangedal sentrum med dagligvareforretninger, togforbindelse til Oslo og Kristiansand, butikker og ikke minst fine bademuligheter i Drangedals største innsjø - Toke. Toke er en perle med sine utallige øyer og bukter, og en strandlinje på 160 km. Det er et unikt område for bade- og båtliv, samt fine turmuligheter med småbåter og nydelige forhold for kano og kajakk. For den fiskeinteresserte byr også Toke på rikelig med røye, ørret, abbor og sik.

  I Drangedal kommune bugner det av flotte toppturer, blant annet Toskefjell, Braknesheia og Rønnomnibben m.m. på Braknesheia bet ble i 2021 oppført trehuske, samt en gapahuk som var laget av tømrer Per Esporg. Her kan du ta med niste og nyte en flott utsikt.
  Nærmeste topptur starter i boligfeltet, kun 300 meter fra eiendommen, og tar om lag 20-30 minutter. Turen er bratt og krevende, men belønningen venter i enden.

  Til vinterparadiset Gautefall, med alpinanlegg og skiløyper, er det ca. 30 minutter med bil. Vinterparadiset Gautefall er et av Telemarks største skisteder, og ligger sentralt i Sør-Norge, mellom Drangedal og Nissedal/Treungen. Midt på Gautefallheia ligger Gautefall skisenter som kan tilby flotte bakker, kafé, skiutleie og afterski. Anlegget har blitt oppgradert de siste årene med moderne ekspressheis med 6 stoler, og i dag består anlegget av 14 nedfarter, 2 stolheiser og 3 skitrekk. Like ved finner vi også hotellet på Gautefall, Ski Lodge Gautefall. Utenfor hotellet ligger Gautefall Biathlon Skiarena, et helårs skianlegg.
 • Området består hovedsakelig av småhusbebyggelse.
 • Se kartskisse.
 • ENEBOLIG
  Taket er tekket med bølgeblikkplater. Det er ikke undertak. Takrenner og nedløp av sink, på en side. Yttervegger i trekonstruksjon med trekledning.
  Det er saltak i trekonstruksjon. Det er vinduer med enkle glass. Det er tredører.

  FRITIDSBOLIG
  Taket er tekket med asfalttakshingel. Takrenner og nedløp av plast. Yttervegger av bindingsverk med trekledning. Materialene i veggene er laget av
  jernbanesviller, impregnert med kreosot. Det er saltak i trekonstruksjon. Det er vinduer med enkle glass. Det er tredør. Det er trapp og repos av tre.

  LÅVE
  Bygning med stort behov for vedlikehold og oppgraderinger. Det er store skjevheter, stedvis råte og treverk angrepet av borebiller. Det kan ha blitt benyttet kreosotimpregnerte materialer i deler av bygningen. Ukjent byggår. Bygningen er ikke tilstandsvurdert

  BOD
  Bygning i trekonstruksjon med stort vedlikeholdsbehov. Det kan ha blitt benyttet kreosotimpregnerte materialer i boden. Bygningen er ikke tilstandsvurdert. Ukjent byggår.
 • ENEBOLIG
  1.etasje: 51 m² BRA / 51 m² P-rom
  2.etasje: 39 m² BRA / 39 m² P-rom
  Kjeller: 18 m² BRA / 0 m² P-rom

  Totalt: 108 m² BRA / 90 m² P-rom

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Eneboligen inneholder:
  1. etasje: Entré m/trapp, stue, spisestue og kjøkken
  2. etasje: Trapperom, bad, loftstue og 2 soverom.

  FRITIDSBOLIG
  Totalt: 32 m² BRA / 32 m² P-rom

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Gang, Stue/spisestue/kjøkken, bad og soverom.

  LÅVE
  Totalt: 30 m² BRA / 0 m² P-rom

  BOD
  Totalt: 10 m² BRA / 0 m² P-rom
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Elektrisk, samt vedfyring er innstallert i enheten.
 • Eiet tomt. Det er to parseller på eiendommen, med et totalt areal på ca. 8 866 m². Deler av tomtearealet er privat vei. Hovedparsellen med enebolig og låve har et areal på ca. 8 400 m². Grensene er beskrevet i en jordskifte dom fra 1994, ligger vedlagt i salgsoppgaven. Det er utskilt en tomt på eiendommen, med et areal på ca. 400 m². Her er det oppført fritidsbolig med enkel standard. Denne parsell inngår i eiendommens totalareal. Denne tomten er pr. d.d. festet. Festekontrakt vil bli innløst ved salg, og begge tomtene vil være eiet.

  Gruset adkomst fra sørøst. Øvre del av eiendom er opparbeidet med plen og epletrær, samt naturtomt med skog og fjell. Sør-øst for boligen er det opparbeidet et jorde. Øverst på jordet er det oppført en overbygd terrasse. Denne ble muligens brukt som jaktpost før i tiden. Sør-vest for boligen er opparbeidet plen, samt oppført låve. Den resterende delen av tomten er naturtomt.
 • På egen gårdsplass.
 • Offentlig vann og avløp. Privat vei opp til bolig. Ny eier må selv stå for vedlikehold og brøyting, og kostnader vedrørende dette.
 • Formuesverdi som primærbolig er beregnet til kr. 367 581,- pr. 2021

  Formuesverdi som sekundærbolig er beregnet til kr. 1 323 293,- pr. 2021
 • Kommunale avgifter utgjør ca. kr. 21 435. pr år/2021.
  Disse omfatter vann, kloakk, feieavgift, eiendomsskatt renovasjon og hytte renovasjon.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Det foreligger hverken ferdigattest eller midlertid brukstillatelse på eiendommen. Dette er vanlig på denne type eldre bolig. Det ble ved lovendring 1.juli 2015 vedtatt at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak før 1998. Dette innebærer at bruken er ulovlig. Manglende brukstillatelse og ferdigattest er vanlig for område. Det antas at forholdet ikke har praktisk betydning.

  Det foreligger ikke byggetegninger.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men kjøper må via egenerklæring om konsesjonsfrihet bekrefte bruken av eiendommen.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.

  Følgende heftelser er registrert i eiendommens grunnboksblad:

  JORDSKIFTE
  Dok. nr. 192 - 10.02.1962
  Grensegangssak holdt 5.5.61
  Gjelder denne registerenheten med flere

  JORDSKIFTE
  Dok. nr. 222 - 10.02.1964
  Gjelder denne registerenheten med flere
  Grense gang mellom flere eiendommene. Beskriver eiendommens grensen.

  FESTEKONTRAKT - VILKÅR
  Dok. nr. 2224 - .10.1972
  Varighet: 80 år fra 1972.
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:3815 Gnr:12 Bnr:42 Fnr:1
  Forkjøpsrett for grunneier
  Denne vil innløses ved salg.

  LIVSVARIG BORETT
  Dok. nr. 1382 - 16.06.1978
  RETTIGHETSHAVER: DALEN KARI
  BEST. OM BRUKS- OG DISPOSISJONSRETT
  Rettighetshaver er død, denne rettigheten vil bli slettet.

  FORKJØPSRETT
  Dok. nr. 1382 - 16.06.1978
  RETTIGHETSHAVER: DALEN ANNY OG RANDI HANSEN
  BESTEMMELSER OM RETT TIL Å FÅ UTSKILT TOMT TOMT
  Rettighetshaver har gitt fra seg rettigheten, så denne kan det ses bort i fra.

  ERKLÆRING / AVTALE
  Dok. nr. 2916 - 30.09.1994
  Bestemmelse om adkomstrett
  Gjelder vei rett til eiendommen.


  Følgende grunndata er registrert i eiendommens grunnboksblad:

  REGISTRERING AV GRUNN
  Dok. nr. 9000076 - 09.10.1935

  OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
  Dok. nr .1725889 - 01.01.2020
 • Eiendommen omfattes av kommuneplan for Drangedal. Deler av eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Dette gjelder enebolig, låve og nedre del av eiendom. Øvre del av eiendom omfattest også av kommunedelplan, "Toke med Oseidvann", og er avsatt til spredt boligbebyggelse. Den utskilte tomten omfattes av kommunedelplan "Toke med Oseidvann", og er avsatt/utnyttet til fritidsbebyggelse. Deler av området tvers over eiendommen nord for eneboligen er regulert til kraftledning. Det er også regulert til jernbane ved eiendommens tomtegrense mot nord.
 • Gnr. 12 Bnr. 42 og Gnr. 12 Bnr. 42 Fnr. 1 i Drangedal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Eiendommen overleveres som fremvist på visning. Innbo og løsøre som er der på visning medfølger. Det vil ikke bli ryddet eller vasket utover dette. Mulighet for rask overtagelse.
 • Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 2,9 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. (Oppdragsgiver betaler oppgjørshonorar kr. 4750,-). I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke en markedsføringspakke på totalt kr 17 800, som omfatter bl.a. annonser, fotograf, utstillinger og prospekter. Markedsføringspakken inneholder element av vederlag. Minimumsprovisjon er avtalt til kr 45 000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket dekning av utlegg med totalt kr 19 800,-. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Asbjørn Thue
  Else Thue
  Gerhard Thue
  Kari Thue
Jon Reidar Haugland

Megler

Jon Reidar Haugland

47 71 51 20

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev