aktiv-eiendomsmegling
Solgt
Oversiktsbilde

Driva Dovrevegen 845

Eldre tun av tidligere småbruk på Driva. Stor tomt

 • BRA 70 m²
 • 2 soverom
 • OMKOSTNINGER17 592
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER717 592
 • EIENDOMSTYPEHytte
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • SOVEROM2
 • AREALP-rom 70 m²
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 596 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 700 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  16 250,- (Dokumentavgift)
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  17 592,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  717 592,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Eiendommen består av tunet fra et småbruk. Eiendommen ligger i landlige omgivelser sør for Driva sentrum. Bygningsmassen har ikke vært bebodd på mange år og har skader. Eiendommen skal betraktes som rehabiliterings/saneringsobjekt.

På eiendommen er det en enkel tømmerbygning i to etasjer samt et stabbur og et lite fjøs.

Tømmerhuset inneholder følgende:
- 1. etasje: Gang, stue og soverom.
- Loftsetasje: gang oppholdsrom og soverom.

Ingen av bygningene er vurdert til å ha noen verdi.
Fasade

Dovrevegen 845, Trøndelag

 • Standard er ikke beskrevet da dette ikke anses som relevant for salget.
 • Eiendommen ligger på Driva, ca. 7,5 km sør for Oppdal sentrum. Eiendommen ligger øst for dagens E6 i et område med spredt bolig, fritid og landbruksbebyggelsen. Eiendommen ligger i nærheten til skole og barnehage. Det er godet sol,- og utsiktsforhold. Det er etablert ny gang og sykkelveg fra Oppdal sentrum og fem til Driva sentrum.

  Velkommen til visning!
 • Fra Oppdal sentrum: Kjør E6 sørover ca. 7 km. Når du kommer inn i 60-sonen på Driva fortsetter du ca. 450 meter. Eiendommen ligger da på venstre side

  Se vedlagte kart for nærmere beskrivelse. Ved eventuelle fellesvisninger vil det bli satt opp visningsbukker fra Aktiv Eiendomsmegling.
 • Tømmerhuset
  Gråsteinsmurer, tømmer/bindingsverk samt saltak tekket med plater/papp.

  Stabbur
  Punktfundamentert. tømmer. Saltak tekket med plater.

  Fjøset
  Gråsteinsmurer, tømmer bindingsverk samt saltak tekket med skifer.
 • Tømmerhus: ca. 70 kvm fordelt over etasjer (oppgitt til 76 kvm i matrikkel.
  Stabbur: ca. 30 kvm fordelt over to etasjer. (oppgitt til 28 kvm i matrikkel)
  Fjøs: ca. 95 kvm (oppgitt til 87 i matrikkel)

  Arealene er basert på oppmåling på digitale kart og er ikke kontrollmålt av megler. Arealene må forstås som omtrentlige. Kun arealet i tømmerhuset er oppgitt i annonse.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Det er ovner i begge etasjer - men kjøper kan ikke påberegne at disse kan benyttes. Det er trolig teglsteinspipe som må rives/rehabiliteres.
 • Tomtearealet er basert på matrikkelbrev datert 28.06.2013. Det foreligger skylddeling fra 1946. Tomten skråner svakt mot vest.
 • Parkering på eiendommen.
 • Adkomst fra offentlig vei. Ortofotorapport viser eiendommens adkomst til E6 fra og med foto tatt i 1958.
  Vann: Det er ikke vannforsyning til eiendommen.*
  Avløp: Det er ikke etablert eller fungerende avløpssystemer på eiendommen. Ikke slamtømming ifølge Remidt.*

  Fra kommunale ledningskart så fremgår det at det ikke er kommunale ledninger ved eiendommen. Det ligger vannledning på motsatt side av E6.
 • Formuesverdi som primærbolig kr 292 322 per 31.12.20
  Formuesverdi som sekundærbolig kr 1 052 357 per 31.12.20
 • Kr. 3 784 pr. år
  Kommunale avgifter dekker eiendomskatt, et årlig feie- og tilsynsgebyr samt renovasjon. Renovasjon foretas og faktureres av Remidt IKS, og er tatt med i beløpet ovenfor.
 • Eiendommen har følgende løpende kostnader pr. år:
  - Kommunale avgifter: ca. kr. 3.800,-
  - Forsikring:*
  - Strøm:*

  *Det er ikke angitt utgifter da eiendommen ikke har vært i bruk og heller ikke kan benyttes slik den står i dag.

  Megler gjør oppmerksom på at denne informasjonen er basert på selgers opplysninger og er ikke kontrollert noe utover dette. Boligens løpende kostnader vil variere ut i fra individuelle leverandøravtaler, samt beboers behov og forbruk.
 • Det er ikke utstedt ferdigattest på eiendommen.

  I følge Oppdal kommune foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen. I Oppdal kommune ble det ikke utstedt ferdigattester for fritidsboliger som det ble søkt om før 01.01.97, da nye regler om ansvarsforhold ble innført. Før dette tidspunkt var det bygningsmyndigheten som skulle foreta ferdigbefaring av bygg, og gi ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Pga. avstander og antall fritidsboliger, ble det ikke ansett som hensiktsmessig og nødvendig å foreta slik ferdigbefaring på fritidsboliger. Mangel av ferdigattest for fritidsboliger som det er søkt om før 01.01.1997 vil ikke bli gjenstand for noen ulovlighetsoppfølging fra bygningsmyndigheten i Oppdal.
 • Eiendommens bruksnavn er Skautun

  I rapport fra TBRIKS så er det opplyst at det ikke er utført kontroll/feiling siste 4 år.
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Det er legalpant for kommunale avgifter.
 • Eiendommen ligger i et område som ikke er regulert. For mer informasjon se vedlagte kommuneplankart og link til kommuneplanens arealdel 2019-2030, bestemmelser og retningslinjer med planID 2018008, eller ta kontakt med ansvarlig megler.

  Arealbruken for eiendommen er benevn som fritidsbebyggelse, Nåværende

  Deler av eiendommen ligger innenfor hensynsone støy rød sone. Deler av eiendommen ligger innenfor hensynssone støy gul sone.

  https://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/5021/2018008/Dokumenter/2018008_Bestemmelser.pdf
  https://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/5021/2018008/Dokumenter/2018008_Beskrivelse.pdf
 • Gnr. 52 Bnr. 18 i Oppdal kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 6,2 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 12 500, -, markedsføring kr 15 500,- og visninger kr 1 750, -. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr 42 000,-. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Kathrine Altern Wathne
  Unni Altern Wathne
Bjarne Brattbakk

Megler

Bjarne Brattbakk

46 81 93 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev