aktiv-eiendomsmegling

Boligtomt på Hanstad, ca 65m fra Glomma med utsikt. 1434 m2. Ingen byggeklausul.

 • 3 000 000
 • PRISANTYDNING3 000 000
 • OMKOSTNINGER91 142
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 091 142
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 434 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 000 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  75 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000,-))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  91 142,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 091 142,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Her kan vi presentere en boligtomt i etablert boligfelt på Hanstad. Tomten ligger kun ca 65m fra Glomma med utsikt. Tomten er regulert til bygging av frittliggende småhusbebyggelse.

Merk deg dette:
- Ca 65m fra Glomma
- Utsikt over Glomma
- Regulert til frittliggende småhusbebyggelse
- 1434 m2
- Ingen byggeklausul

**Selger eier også boligtomten som ligger inntil denne eiendommen, se vedlagte kart, samt boligen i Forstmester Mejdellsveg 29. Disse er også til salgs. Boligeiendommen og tomtene kan kjøpes hver for seg eller samlet etter nærmere avtale.

Forstmester Mejdellsveg, Innlandet

 • Boligtomten ligger i et etablert boligområde på Hanstad. Herfra er det ca 65m til Glomma med flotte turområder i Hanstadvika, samt rundt campingen og ved museene. En populær tur er "Museumsrunden" fra Skogmuseet, over til Prestøya og videre over hengebrua til Glomdalsmuseet. Derfra kan du gå langs Glomma og over Gamlebrua til Leiret. På museene arrangeres det også en rekke aktiviteter og arrangementer gjennom hele året.

  Det er ca. 2 km til Elverum sentrum hvor man finner servicetilbud som butikker, kjøpesenter, cafeer, restauranter, kino, bibliotek, sykehus, idrettshaller m.m. Det er ca. 1 km til nærmeste barnehage og til Hanstad barne- og ungdomsskole. Her er det også Kiwi og Rema1000 med post i butikk. Fra tomten er det kort veg til friområder i Svartholtet hvor man har flotte tur- og sykkelstier på sommerstid, samt oppkjørte skiløyper på vinterstid. Bussforbindelse til sentrum ligger ved Solørvegen.
 • Boligtomten ligger i etablert boligområde.
 • Nedenfor følger et utdrag av reguleringsbestemmelsene for området. Reguleringsbestemmelsene i sin helhet følger vedlagt.

  FELLESBESTEMMELSER
  •Høyde på gjerder skal for boligeiendommer ikke overstige 1,2 m.
  •Minimumshøyde for kjellergulv i boliger er kote 180,0.
  •Biloppstillingsplasser skal beregnes etter følgende normer:
  2 biloppstillingsplasser pr. boenhet for frittliggende småhusbebyggelse.
  Garasje/carport regnes som biloppstillingsplass.
  Der hvor biloppstilling ikke er vist i garasje/carport eller under terreng skal det settes av 25 m² av det tillatte areal til garasje pr. boenhet.

  BYGGEOMRÅDER, BOLIG, FELT B3 - B5
  •Bygningene skal være frittliggende. Det tillates en sekundærleilighet eller inntil 2 hybler i tillegg til hovedleilighet. Garasjer/carporter og uthus kan oppføres frittliggende eller sammen med bolig.
  Maks. mønehøyde skal være 7,5 m for bolig og 5 m for annen frittliggende bebyggelse.
  Maks. gesimshøyde skal være 6 m for bolig og 3 m for annen frittliggende bebyggelse.
  •Maksimal utnyttingsgrad skal være: BYA = 25 %. Maksimalt bebygd areal pr tomt skal være 250 m².
 • Eiet boligtomt på ca. 1.434 m². Tomten er opparbeidet med gress.

  Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.
 • I henhold til vedlagte reguleringsbestemmelser, skal biloppstillingsplasser beregnes etter følgende normer:
  2 biloppstillingsplasser pr. boenhet for frittliggende småhusbebyggelse.
  Garasje/carport regnes som biloppstillingsplass.
  Der hvor biloppstilling ikke er vist i garasje/carport eller under terreng skal det settes av 25 m² av det tillatte areal til garasje pr. boenhet.
 • Eiendommen har adkomst fra offentlig vei.

  Eiendommen er ikke tilknyttet vann og avløp.
  Det ligger vann-, kloakk- og overvannsledning fra 2003 ved Forstmester Mejdellsveg 29.
  Tomtefeltet har lav sats på tiknytningsavgift.

  Påkobling til vann- og avløpsledningene skal sanitærmeldes. Det vil i tilbakemelding på sanitærsøknad bli etterspurt sambruksavtale på felles private stikkledninger med avtale om rett til å ligge over annen manns grunn. Sambruksavtalen, som også skal signeres av ny eier, ligger vedlagt i salgsoppgaven.

  Vann-, kloakk- og overvannsledningene er private frem til offentlig nett. Brukerne har selv ansvar for de private stikkledningene.
 • Opplysningene om formuesverdi er basert på skatteetatens boligkalkulator og det tas forbehold om at den beregnede formuesverdien kan avvike fra eiendommens fastsatte formuesverdi, som ikke har latt seg fremskaffe.

  Formuesverdien vil øke når tomten blir bebygd.
  Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger, herunder boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmeterprissatser. Disse satsene utgjør henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2021. Formuesverdien fastsettes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).
 • Forbruksgebyr for vann- og avløp vil avhenge av om boligen har vannmåler eller om forbruket beregnes etter areal.

  Kjøper bærer tilknyttingsavgift til vann, kloakk og strøm. Tilknytningsavgift for vann og avløp avhenger av hvilken størrelse det blir på boligen. Tomtefeltet har lav sats på tiknytningsavgift.

  Renovasjonsgebyr 2022:
  •Grunngebyr husholdningsavfall kr 1 340,-
  •Minstebeløp for restavfall kr 1 526,-,
  •Minstebeløp papirbeholder kr 128,-
  •Minstebeløp glass og metall kr 128,-
  Oppgitte renovasjonspriser er minstepriser. Avgiftene avhenger av mengde avfall.

  Årlig feie- og tilsynsgebyr (pr pipeløp) kr 650,-.

  Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig.

  For nærmere informasjon/oversikt over kommunale avgifter, se Elverum kommunes gebyrregulativ på deres hjemmeside.
 • Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", vil det etter bebyggelse påløpe kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.
 • Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Ikke relevant for dette salgsobjektet.
 • Det går et defekt kloakkrør fra 1936 over tomten, se vedlagte kart. Naboeiendommen (Forstmester Mejdellsveg 29) skal koble seg fra dette anlegget og må blende gammel spillvannsledning på kommunal ledning før tomten bebygges. Kommunen opplyser på telefon at det ikke er pålegg om å fjerne røret.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Selger eier også boligtomten som ligger inntil denne eiendommen, se vedlagte kart, samt boligen i Forstmester Mejdellsveg 29. Disse er også til salgs. Boligeiendommen og tomtene kan kjøpes hver for seg eller samlet etter nærmere avtale.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav.

  Det er ellers ingen kjente, tinglyste heftelser (dokument) som skal følge med eiendommen.

  Det vil bli tinglyst sambruksavtale på felles private stikkledninger med avtale om rett til å ligge over annen manns grunn. Sambruksavtalen, som også skal signeres av ny eier, ligger vedlagt i salgsoppgaven.
 • Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Bjørnebo, fra 2004. Reguleringsformål for eiendommen er frittliggende småhusbebyggelse
  Eiendommen omfattes også av Kommunedelplan for Elverum byområde (Byplan 2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse.

  Rundt endommen ligger ubebygde boligtomter, se kart i vedlagte nabolagsprofil. Blant andre ligger det en ubebygd boligtomt inntil denne tomten. Det må forventes at alle boligtomtene bebygges.

  Eiendommen ligger i område med gul støysone, og deler av tomten har flomfare (se vedlagte flomkart).
  Like ved eiendommen ligger campingplass. I kommunedelplanen er det regulert til grønnstruktur mellom tomten og Glomma. Det går veg over dette området. Boligfeltet grenser til område regulert til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR) med hensyn landbruk.
 • Gnr. 28 Bnr. 1126 i Elverum kommune.
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtakelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver skal likevel angi ønske om overtakelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligen selges for et dødsbo. Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst..

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand og det som er beskrevet i tilstandsrapporten. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen.
  En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2).

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9 første ledd 2. pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Det er avtalt en provisjon på 2 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Erling Røhne
  Terje Røhne
  Turid Lund
Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev