aktiv-eiendomsmegling

ELVERUM Forstmester Mejdellsveg

Boligtomt på Hanstad, ca 65m fra Glomma med utsikt. 1292 m2. Ingen byggeklausul.

 • kr 3 000 000
 • Prisantydningkr 3 000 000
 • Omkostningerkr 91 142
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 3 091 142
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 292 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 3 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  75 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000))

  91 142 (Omkostninger totalt)

  3 091 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Her kan vi presentere en idyllisk boligtomt på Hanstad, beliggende kun ca 65m fra Glomma, samt flotte turområder i Hanstadvika. Eiendommen har nydelig utsikt over Glomma. Tomten er regulert til bygging av frittliggende småhusbebyggelse. Merk deg dette: - Ca 65m fra Glomma - Utsikt over Glomma - Regulert til frittliggende småhusbebyggelse - 1292 m2 - Ingen byggeklausul **Selger eier også boligtomten som ligger inntil denne eiendommen, se vedlagte kart, samt boligen i Forstmester Mejdellsveg 29. Disse er også til salgs. Boligeiendommen og tomtene kan kjøpes hver for seg eller samlet etter nærmere avtale. Ved kjøp av flere av eiendommene kan man skape et lite småbruk, eventuelt bygge ut eiendommene.

Forstmester Mejdellsveg, Innlandet

 • Tomt
  1292m²

  Beskrivelse av tomt
  Boligtomten ligger i et etablert boligområde på Hanstad. Herfra er det ca 65m til Glomma med flotte turområder i Hanstadvika, samt rundt campingen og ved museene. En populær tur er "Museumsrunden" fra Skogmuseet, over til Prestøya og videre over hengebrua til Glomdalsmuseet. Derfra kan du gå langs Glomma og over Gamlebrua til Leiret. På museene arrangeres det også en rekke aktiviteter og arrangementer gjennom hele året. Det er ca. 2 km til Elverum sentrum hvor man finner servicetilbud som butikker, kjøpesenter, cafeer, restauranter, kino, bibliotek, sykehus, idrettshaller m.m. Det er ca. 1 km til nærmeste barnehage og til Hanstad barne- og ungdomsskole. Her er det også Kiwi og Rema1000 med post i butikk. Fra tomten er det kort veg til friområder i Svartholtet hvor man har flotte tur- og sykkelstier på sommerstid, samt oppkjørte skiløyper på vinterstid. Bussforbindelse til sentrum ligger ved Solørvegen.

  Diverse
  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel. Selger eier også boligtomten som ligger inntil denne eiendommen, se vedlagte kart, samt boligen i Forstmester Mejdellsveg 29. Disse er også til salgs. Boligeiendommen og tomtene kan kjøpes hver for seg eller samlet etter nærmere avtale.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  3 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  75 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000))

  91 142 (Omkostninger totalt)

  3 091 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Forbrukgebyr for vann- og avløp vil avhenge av om boligen har vannmåler eller om forbruket beregnes etter areal. Kjøper bærer tilknyttingsavgift til vann, kloakk og strøm. Tilknytningsavgift for vann og avløp avhenger av hvilken størrelse det blir på boligen. Tomtefeltet har lav sats på tiknytningsavgift. Renovasjonsgebyr 2022: ?Grunngebyr husholdningsavfall kr 1 340,- ?Minstebeløp for restavfall kr 1 526,-, ?Minstebeløp papirbeholder kr 128,- ?Minstebeløp glass og metall kr 128,- Oppgitte renovasjonspriser er minstepriser. Avgiftene avhenger av mengde avfall. Årlig feie- og tilsynsgebyr (pr pipeløp) kr 650,-. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig. For nærmere informasjon/oversikt over kommunale avgifter, se Elverum kommunes gebyrregulativ på deres hjemmeside.

  Info formuesverdi
  Opplysningene om formuesverdi er basert på skatteetatens boligkalkulator og det tas forbehold om at den beregnede formuesverdien kan avvike fra eiendommens fastsatte formuesverdi, som ikke har latt seg fremskaffe. Formuesverdien vil øke når tomten blir bebygd. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger, herunder boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmeterprissatser. Disse satsene utgjør henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2021. Formuesverdien fastsettes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", vil det etter bebyggelse påløpe kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3420/28/1125: 04.11.2013 - Dokumentnr: 946594 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3420 Gnr:28 Bnr:111
  01.01.2020 - Dokumentnr: 1271510 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0427 Gnr:28 Bnr:1125


  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Eiendommen er ikke tilknyttet vann og avløp. Det ligger vann-, kloakk- og overvannsledning fra 2003 ved Forstmester Mejdellsveg 29. Tomtefeltet har lav sats på tiknytningsavgift. Påkobling til vann- og avløpsledningene skal sanitærmeldes. Det vil i tilbakemelding på sanitærsøknad bli etterspurt sambruksavtale på felles private stikkledninger med avtale om rett til å ligge over annen manns grunn. Sambruksavtalen, som også skal signeres av ny eier, ligger vedlagt i salgsoppgaven. Vann-, kloakk- og overvannsledningene er private frem til offentlig nett. Brukerne har selv ansvar for de private stikkledningene.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Bjørnebo, fra 2004. Reguleringsformål for eiendommen er frittliggende småhusbebyggelse Eiendommen omfattes også av Kommunedelplan for Elverum byområde (Byplan 2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Rundt endommen ligger ubebygde boligtomter, se kart i vedlagte nabolagsprofil. Blant andre ligger det en ubebygd boligtomt inntil denne tomten. Det må forventes at alle boligtomtene bebygges. Eiendommen ligger i område med gul støysone, og deler av tomten har flomfare (se vedlagte flomkart). Like ved eiendommen ligger campingplass. I kommunedelplanen er det regulert til grønnstruktur mellom tomten og Glomma. Det går veg over dette området. Boligfeltet grenser til område regulert til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR) med hensyn landbruk.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  3 000 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  75 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 000 000))

  91 142 (Omkostninger totalt)

  3 091 142 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  91142

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Dokumenter

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev