aktiv-eiendomsmegling

ELVERUM Skogvegen

Boligtomt i Øverleiret - nær sentrum og nær marka. Ingen byggeklausul.

 • kr 890 000
 • Prisantydningkr 890 000
 • Omkostningerkr 38 392
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 928 392
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt620 m²
 • Eierform tomtEiet
 • 890 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  22 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000))

  38 392 (Omkostninger totalt)

  928 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding

Skogvegen, Innlandet

 • Tomt
  620m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt på ca. 620 m². Tomten er opparbeidet med gress. Tomtestørrelse/-areal er hentet fra matrikkelutskrift (basert på oppmåling i digitalt kart). Det gjøres oppmerksom på at denne type arealangivelse (med tilhørende kart) kan være upresis og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i et attraktivt og sentralt boligområde i Øverleiret med kort veg til både sentrum og bymarka. Her kan du bo nær skogen med fine friluftsområder nærmest rett utenfor døren, samtidig som det kun er en kort spasertur ned til sentrum med by fasiliteter som kjøpesentre, apotek, bibliotek, kino, kafeer og restauranter i tillegg til offentlige kontorer, Sjukehuset Innlandet, legesentre og tannlege. Den umiddelbare nærheten til marka i Svartholtet er ypperlig for deg som er glad i tur og trening. I skogen er det et godt utbygd nettverk av tur- og sykkelstier som bl. a. fører deg innover til både Damtjernet og Starmoen. Turstiene i skogen er tilrettelagt for både spaserturer eller for deg som vil benytte løpeskoene eller sykkel. På vinterstid er det skiløyper og en lysløype som starter like ved. Skiløypene går innover skogen i et stort nettverk. Den mest populære skituren går inn til Svenkerudvollen hvor du kan få kjøpt nystekte vafler, kakao eller kaffe i sesongen. Like ved tomten ligger Christianfjeld festning med frisbeegolf-bane og andre friområder med et fint skue utover byen og naturområdene rundt. Veien ned til Elverums tursti langs Glomma er heller ikke lang. Langs Glomma er det tilrettelagte friområder og benker hvor du kan nyte de idylliske omgivelsene. Like ved tomten stopper det bybuss med videre forbindelse til både skysstasjonen på Vestad og høgskolen på Terningen Arena.

  Adkomst
  Tomten har adkomst fra offentlig veg.

  Bebyggelse
  Tomten ligger i et etablert boligfelt med for det meste småhusbebyggelse.

  Diverse
  Matrikkelenheten har ikke registrert adresse. Det er ikke byggeklausul på tomten. Selgers vann- og avløpsledninger går tvers over tomten, se vedlagte kart. Flytting av rørene vil være nødvendig ved bebyggelse av tomten. Flytting av selgers rør og ny påkobling bekostes i sin helhet av kjøper. Kommunen har informert om type rør og gitt forslag til utførelse, se vedlegg. Det må opprettes en sambruksavtale mellom gnr 31 bnr 1468 og gnr 31 bnr 458 (kjøper og selgers tomt). Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  890 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  22 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000))

  38 392 (Omkostninger totalt)

  928 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Info kommunale avgifter
  Eiendomsskatten utgjorde i 2022 7 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering. Ved ferdig oppsatt bolig, gjelder andre satser. Se Elverum Kommunes hjemmeside. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig. Kjøper bærer tilknyttingsavgift til vann, kloakk og strøm. Tilknytningsavgift for vann og avløp avhenger av hvilken størrelse det blir på boligen. Tilknytningsgebyr (engangsgebyr) i 2022: Tilknytningsgebyr skal være betalt før byggearbeider kan igangsettes. Vann: For boliger pr. m² beregnet areal: kr 116,- Avløp: For boliger pr. m² beregnet areal: kr 182,- Forbrukgebyr for vann- og avløp vil avhenge av om boligen har vannmåler eller om forbruket beregnes etter areal. Årsgebyr 2022: Boliger - med vannmåler: Vann pr. m³ målt vannforbruk: kr 16,09 Avløp pr. m³ målt vannforbruk: kr 22,96 Boliger - uten vannmåler: Vann pr. m² beregnet areal: kr 25,74 Avløp pr. m² beregnet areal: kr 36,74 Renovasjonsgebyr 2022: ?Grunngebyr husholdningsavfall kr 1 340,- ?Minstebeløp for restavfall kr 1 526,-, ?Minstebeløp papirbeholder kr 128,- ?Minstebeløp glass og metall kr 128,- Oppgitte renovasjonspriser er minstepriser. Avgiftene avhenger av mengde avfall. Årlig feie- og tilsynsgebyr (pr pipeløp) kr 650,-. I tillegg kommer gebyrer i forbindelse med byggesak. Det gjøres oppmerksom på at avgiftene normalt justeres/reguleres årlig. For nærmere informasjon/oversikt over kommunale avgifter, se Elverum kommunes gebyrregulativ på deres hjemmeside.

  Info formuesverdi
  Formuesverdien for tomtene er ikke fastsatt. Det må påregnes at formuesverdi vil bli satt/innført i forbindelse med eierskifte. Når tomten er bebygd, settes formuesverdien etter de ordinære reglene for formuesfastsettelse av boligeiendom, enten som primærbolig eller sekundærbolig (avhengig av bruken). Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå. Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistret per 1. januar) og 95% for sekundærboliger (alle andre boliger). Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadratmetersatsen med boligens areal (P-rom). For ytterligere informasjon oppfordres interessenter til å ta kontakt med Skatteetaten.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet "Offentlige/kommunale avgifter", påløper det ved bebebyggelse kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3420/31/1468: 01.07.2022 - Dokumentnr: 720066 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:3420 Gnr:31 Bnr:458
  28.09.2022 - Dokumentnr: 1083913 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet:
  Knr:3420 Gnr:31 Bnr:1467
  Elektronisk innsendt


  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra offentlig veg, samt tilgang til offentlig vann og avløp. Eiendommen er ikke tilknyttet vann og avløp. Naboens vann- og avløpsledninger går over tomten. Vedlagt følger kart over private og offentlige vann- og avløpsledninger.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av reguleringsplan for St. Hanshaugen - Loken, fra 1985. Reguleringsformål for eiendommen er boligbebyggelse. Eiendommen omfattes også av kommunedelplan for Elverum byområde (Byplan 2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse. Nedenfor er et utdrag fra vedlagte reguleringsbestemmelser: Byggeområder: 1.1 Felt merket A er eksisterende områder med småhusbebyggelse som nå er regulert til samme formål. 1.2. Bygninger kan føres opp inntil 1 ½ etg., eventuelt 1 etg. med sokkel. Gesimshøyder og sokkelhøyder bestemmes av bygningsrådet. 1.3. Bygninger skal ha saltak. 1.4. Det skal være minst en garasjeplass pr. boligenhet og en oppstillingsplass for bil. Garasjen skal tilpasses bolighuset m.h.t. form, farge og materialvalg. Bygningsrådet bestemmer endelig plassering av garasjen. 1.5. Ved søknad til bygningsrådet om ytterligere bebyggelse i området, og ved tilbygg og restaurering, skal rådet påse at bebyggelsen får en god form og materialbruk, og at bygg innbyrdes får en harmonisk utførelse m.h.t. takform, takvinkel og materialer. I kommuneplanen står følgende: I byggeområder for frittliggende småhus skal prosent bebygd areal (% BYA) ikke overstige 30 %, inkludert areal til parkering. De generelle bestemmelsene i kommuneplanen får foran eldre reguleringsplaner der det er motstrid, og supplerer eldre reguleringsplaner på punkter der disse er tause. Kommuneplanen vil overstyre de eldre reguleringsplanene i forhold til utnyttelsesgrad, parkeringskrav og uteopphold. Reguleringsplanen følger vedlagt, mens kommuneplanen fås ved henvendelse til megler. Det er regulert til fremtidig fortsettelse av vegen, samt gang- og sykkelstien like forbi eiendommen. Eiendommen grenser til vann- og avløpsanlegg. Ett hus bortenfor ligger område regulert til faresone - høyspenningsanlegg (inkl. høyspenningskabler). Boligfeltet grenser til grønnstruktur/friområde.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Erverv av eiendommen er konsesjonsfritt, men i og med at eiendommen er en ubebygget tomt, må kjøper fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  890 000 (Prisantydning)

  Omkostninger
  12 000 (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800 (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler)
  585 (Tingl.gebyr pantedokument)
  585 (Tingl.gebyr skjøte)
  22 250 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000))

  38 392 (Omkostninger totalt)

  928 392 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  38392

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til kr 10.000.000,-. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av forsikringen. Selger har utarbeidet en egenerklæring (vedlagt salgsoppgaven) som kjøper må gjøre seg kjent med før budgivning. Selger har i egenerklæringen bemerket følgende: - Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? La vann og kloakk til huset på eiendommen som denne tomta deles fra. Utført av Hagen rørlegger og varmeservice. - Vann og kloakk til Lokenvegen 5 vil måtte gå over tomta, dette vil være en tinglyst rettighet. - Eiendommen vil få adresse Skogvegen.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 2 % av salgssummen, minimum kr 45.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer markedspakke (kr 11.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 9.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Espen Strøm

Megler

Espen Strøm

41 56 05 00

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev