aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Gabrielsvei 1, 3 og 5!

Halden Gabriels vei 3 og 5

Englekor-Gabriels vei. Bo moderne i lekkert nyoppført rekkehus over 2 plan. El-billader inkludert!

 • 4 750 000
 • BRA 125 m²
 • PRISANTYDNING4 750 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 750 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 022
 • AREALP-rom 114 m²
 • FELLESKOST./MND2 000
 • TOMT4 164 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 4 750 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  4 750 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Gabriels vei 3 og 5, Viken

 • Englekor er et utbyggingsområde som skal utvikles over flere byggetrinn.
  Prosjektet i Gabriels vei 1-21 består av 11 seksjonerte rekkehus og ligger på felt B1 i områdets reguleringsplan.
  Fast pris - Her er førstemann til mølla!

  Attraktive, nyoppførte rekkehus med funkispreg. Carport, hageflekk/uteområde, balkong, barnevennlig.
  Boligen går over 2 plan og inneholder 3 soverom, 2 stuer og kjøkkenløsning med spiseplass. Bad/wc og i tillegg gjestetoalett. Boligene leveres nøkkelferdige med god standard blant annet med lekre skyvedører ut mot balkong, delikate fliser på baderom, 1 stavs laminat i eik utførelse og balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.
 • Det er forventet byggestart av Bygg A i uke 10 2022. Enhetene er beregnet innflyttingsklare 6-8 måneder etter byggestart. Kjøperen vil motta orientering fra utbygger ca. 3 måneder før antatt overtagelsesdag. Endelig fastsatt overtagelsesdag varsles kjøper 4 uker for overlevering.

  Bygg B og Bygg C vil ikke ha salgsstart før alle enheter i Bygg A er solgt.
 • Bo sentralt, rolig og i meget barnevennlige omgivelser i Gabriels vei på Englekor. Her bygges det ut et helt nytt boligområde hvor man bor høyt og fritt, med kort vei til naturopplevelser og til sentrum. Halden er en kommune i vekst og er blant annet et kraftsenter for IT og forskning. Her er det gangavstand til Campus Remmen ved Høgskolen med forskningspark, svømmehall, barnehage, skoler, nærbutikk og næringsbygg etc. Det er også kort vei ut på E6 og Svinesundsparken.
 • Hovedveien på feltet vil bli overført til Halden kommune. Englekor Utvikling AS skal opparbeide veinettet i området. Veien ved Billebakkeveien og bussholdeplass skal utvides. Innenfor området skal det etableres gang-/sykkelvei som skal følge RV 104, Torpumveien frem til krysset til boligområdet Lille Edet.
 • Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 for passivhus er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.
 • Arealer for Bygg A, (seksjon 1+2+3) hhv BRA / P-ROM:
  Seksjon 1 - A1: 125 / 116 kvm - 62 BRA per etasje.
  Seksjon 2 - A2: 126 / 117 kvm - 63 BRA per etasje.
  Seksjon 3 - A3: 125 / 114 kvm - 62 BRA per etasje.

  Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 14.01.2022. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.
 • Eiet tomt på ca. 4164 kvm.

  Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier, lekeplasser og grøntareal.

  Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

  Tomten leveres med asfalt mot carport. Øvrige arealer med anlagt plen i naturlig tilknytning til huset.
 • Parkering i egen carport i tilknytning til boligen.
 • Det er en bod i boligen og en bod i tilknytning til carporten.
 • Oppvarming/elektriske installasjoner.

  Boligenes bygningsmessige kvalitet, tenderer opp mot passivhus standard med tanke på energieffektivitet. Primært elektrisk oppvarming, med varmekabler i hele U.etasje, og alle våtrom, samt peisovn i hovedstue. Mulighet for innstallering av solcelle paneler som gagner både miljø og strømregningen. Elektriske installasjoner tilfredsstiller kravene til NEK 400-2018 og NEK 399-2018, og det brukes gjennomgående produkter av høy kvalitet og anerkjente leverandører. Utstrakt bruk av downlights og dimmere, utelysbelysning fra Artes som lyser både opp og ned. For den som ønsker det lille ekstra tilbys det leveranse på varmefolie i hele 2 .etasje og fullstendig smarthus løsning.
 • Det skal legges ned fiber som leveres av Eltel Networks.
 • Det leveres balansert ventilasjonsanlegg.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

  Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin bolig gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

  Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
 • Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligen.

  Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
  Ev. gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

  Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.
 • Bygg A:
  Seksjon 1: kr 5 000 000 + omk
  Seksjon 2: kr 4 900 000 + omk
  Seksjon 3: kr 5 000 000 + omk

  Totalt ink omkostninger:
  Seksjon 1+3: kr 5 015 042
  Seksjon 2: kr 4 915 042
 • Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger:

  Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. P.t. er tomteverdien antatt å være ca. NOK 548 000,-. Dette gir en dokumentavgift på ca. kr.13 700,-. Det tas forbehold om endring i gebyrer, tomteverdien og dokumentavgift på tinglysingstidspunktet.

  Tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,-
  Tinglysingsgebyr og attestgebyr for hvert pantedokument kr. 585,-
  Gebyr for pantattest kr. 172,-
  Totale omkostninger er kr 15 042

  Dokumentavgift beregnes av andel tomteverdi. Det gjøres oppmerksom på at det er tomtens verdi på tinglysingstidspunktet som legges til grunn for avgiftsberegningen. Opplyst dokumentavgift er beregnet ut fra dagens antatte tomteverdi. Justering av dokumentavgiften kan således forekomme og det er kjøper som ev. er ansvarlig for mellomværende. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og gebyrer.
 • Størrelsen på fellesutgiftene er foreløpig ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter. Hvor store kostnadene blir vil blant annet avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer og utviklingen av markedsprisen for disse utgiftene. Felleskostnadene er stipulert til kr. 17 pr. kvm BRA pr. mnd. og skal dekke bl.a. avsetning til vedlikehold fellesarealer, abonnement kabel-tv/internett, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte.

  Utbygger betaler felleskostnader for usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

  Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall.
 • Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen. For mer detaljer se Halden kommune sitt gebyrregulativ oppdatert per februar 2022.
  Vann betales med årsgebyr kr 550. I tillegg for forbruk 20,95 per m3. Om det ikke installeres vannmåler beregnes antall m3 ihht gebyrregulativet.
  Avløp betales med årsgebyr kr 937,80. I tillegg for forbruk 33,13 per m3. Om det ikke installeres vannmåler beregnes antall m3 ihht gebyrregulativet.
  Renovasjon betales per abonnement kr 4137,12.
  Feieavgift kr 612,50 per pipeløp.
 • Eiendomsskatten vil utgjøre 3 promille av eiendommens skattegrunnlag, hvor grunnlaget fastsettes ved enkel taksering.
  Eiendomsskatt er ikke fastsatt av Halden kommune per februar 2022.
  Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.
 • Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

  Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

  Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova §46.
 • Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven (Lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65) og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelser ovenfor sameiet (legalpant, dvs. ikke tinglyst pant), i medhold av eierseksjonslovens § 31. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blandt eierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie.
 • Forretningsfører: OBOS
 • Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.
 • Det er utarbeidet et utkast til egne vedtekter for sameiet som ligger vedlagt denne salgsoppgaven.
 • Det er tillatt med dyrehold.
 • Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.
 • Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
  Etter overtakelse skal sameiet tegne egen forsikring for bygningene som inngår i sameiet. Selger skal se til at sameiet har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring. Kjøper er forpliktet til å tegne egen innbo- og løsøreforsikring fra overtakelse.
 • Leiligheten leveres fri for pengeheftelser med unntak av panterett til fordel for sameiet i henhold til Eierseksjonsloven § 31. Det er ingen fellesgjeld i prosjektet.
 • Gnr. 50, bnr 37, seksjon 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11.
 • Boligen vil være tilknyttet offentlig vann og avløp. Privat vei på feltet med delt vedlikeholdsansvar i dag. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen. Tilknytningsavgift dekkes av selger. Halden kommune overtar normalt veien på feltet etter at feltet er ferdig utbygget.
 • Leiligheten overtas med påhvilende servitutter mv. Kopi av grunnboken følger med som vedlegg. Utskrift av tinglyste servitutter kan fås ved henvendelse til megler. I tillegg aksepter kjøper at det på leiligheten kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
  Følgende heftelse er tinglyst i grunnboken:
  2021/366539-1/200 Bestemmelse om adkomstrett
  rettighetshaver:Knr:3001 Gnr:50 Bnr:22-36
  Bestemmelse om vedlikehold
 • Halden kommune opplyser at boligene ligger i regulert området til reguleringsplan G663 Gnr 50 bnr 1, Englekor.
  Arealformål er boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse.
  Se vedlagte plankart og reguleringsbestemmelser. Dette feltet faller under B1.

  Det er registrert et kulturminne i matrikkelen. Vedtak til reguleringsplan sier følgende:
  Østfold fylkeskommune, Kulturminneseksjonen 15.3.2011. Det er registrert funn fra steinalder i en del av planområdet. Funnene er i dårlig forfatning, og fylkeskonservator har derfor på vegne av forslagsstiller søkt riksantikvaren(RA) om tillatelse til å benytte området til utbyggingsformål. RA har frist til 1.5.2011. Kommentar: RA har i brev av 11.4.2011 uttalt at reguleringsplanen kan godkjennes uten vilkår om vitenskapelige undersøkelser av det berørte kulturminnet.

  Geotekniske forhold: grunnforhold; Siltig leirmasser med stigende bormotstand nedover i dybden mot fast fjell. Iht NVE kvikkleire kart så ligger ikke tomten i et tidligere kartlagt skredutsatt område.
  Tomtene planeres og grunnmur av støpt betongsåle.
 • Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.
 • Det er ikke konsesjon på eiendommen.
  Det er ikke odel på eiendommen.
 • Avtaleforholdet er regulert av lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova), heretter kalt buofl. Bustadoppføringslova bruker betegnelsene entreprenør og forbruker, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene.

  Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Buofl. kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som næringsdrivende/investor, eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen som hovedregel reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingsloven). Selger kan likevel velge å selge etter buofl., men dette må avtales særskilt ved avtaleinngåelsen.

  Buofl. kan ikke fravikes til ugunst for forbruker, jf. buofl. § 3.
 • Selger betinger seg følgende forbehold for gjennomføring av avtalen:
  Det foreligger godkjent endringsmelding og igangsettelsestillatelse for prosjektet fra Halden kommune.

  Ekstraordinært forbehold: På grunn av smittefare og smitteverntiltak iverksatt i forbindelse med corona-pandemien i mars 2020 er igangsetting/fremdrift/ferdigstilling av prosjektet usikker. Utbygger/selger tar derfor forbehold om endring av alle tidspunkter for igangsetting/fremdrift/ferdigstilling/overtakelse i salgsprospekt, kjøpekontrakt og annen salgsdokumentasjon inntil smittefaren, smitteverntiltakene og virkningene av disse er avklart for utbygger/selger.
 • Selger tar forbehold om endringer i forhold til opplysninger gitt i salgsoppgaven og teknisk beskrivelse med hensyn til konstruksjon og materialvalg, fargevalg og arkitektoniske løsninger, herunder bl.a. mindre endringer av planløsninger. Det tas spesielt forbehold om endringer og justeringer som er hensiktsmessige og nødvendige for plassering av sjakter og kanaler, herunder innkassinger av kanaler/føringer som ikke er vist på tegningene. Eventuelle endringer skal ikke forringe kvaliteten på leiligheten.

  Kjøper er forpliktet til å godta de endringer for leiligheten som måtte følge av eventuelle krav satt av kommune eller annen offentlig myndighet.

  Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger og inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, både fordi endringer vil kunne forekomme og fordi målestokkavvik vil kunne forekomme ved trykking/kopiering.

  Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.

  Endringer i lov eller forskrift, nye offentligrettslige krav eller vedtak som regulerer forhold knyttet til selgers ytelse, er kjøpers ansvar med mindre selger ved avtaleinngåelse var kjent med, eller burde være kjent med endringene. Ev. økte kostnader dekkes av kjøper. Slike kostnader vil medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøper om endringene og de konsekvenser dette innebærer.

  Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel til øvrige kjøpere. Videre tas forbehold om å leie ut usolgte enheter.
 • Kontraktsposisjonen kan ikke videreselges uten skriftlig samtykke fra selger, og under forutsetning av at selger får dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten (med tillegg av ev. endrings-/tilleggsavtaler) med de samme rettigheter og forpliktelser som den opprinnelige kjøper. Det må også fremlegges tilfredsstillende finansieringsbekreftelse. Ved videresalg påløper et administrasjonsgebyr med kr 50.000,- (inkl. mva).
 • Alle eiendommer som selges/leies ut, skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m2. Det er selger/utbyggers ansvar å innhente lovpålagt energiattest for leiligheten, med en energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet energiattest og merke på grunnlag av byggets tekniske leveranse, må disse senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for leiligheten.
 • Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 1,45% av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr 4500, oppgjørshonorar kr 5900 og grunnboksutskrift kr 606. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr 11083. Utleggene omfatter internett, infoland og sikringsobligasjon. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket kr 10000 for påløpt arbeid, samt utlegg. Alle beløp er inkl. mva.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Aktiv Eiendomsmegling tilbyr gratis verdivurdering for kjøpere i prosjektet. Ta kontakt så kommer vi på en befaring. Sett inn kontaktinformasjon til megler.
  Lars-Håkon Nohr - 90609809 - lars.hakon.nohr@aktiv.no
  Vera Gummesen - 99795559 - vera.gummesen@aktiv.no
 • Englekor Utvikling AS
  Rune Wahl Nilsson
Vera Gummesen

Megler

Vera Gummesen

99 79 55 59

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev