aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Spro Havn, leilighet A303!

Fagerstrand Spro Havn - Leil. A303

Spro Havn - Ny 2-roms leilighet i 3 etasje med solrik balkong - 0,- kr. i innskudd - Mulighet for kjøp av garasjeplass!

 • 4 150 000
 • BRA 43 m²
 • 1 soverom
 • PRISANTYDNING4 150 000
 • OMKOSTNINGER10 457
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER4 160 457
 • EIENDOMSTYPELeilighet
 • EIERFORMEierseksjon
 • BYGGEÅR2 024
 • SOVEROM1
 • AREALP-rom 42 m²
 • FELLESKOST./MND1 505
 • EIERFORM TOMTFellestomt
 • 4 150 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  4 600,- (Dokumentavgift)
  4 515,- (Oppstartskapital)
  --------------------------------------------------------
  10 457,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  4 160 457,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
3.etg: Entré, kjøkken, stue, soverom, bad
Flott boområde under utvikling

Spro Havn - Leil. A303, Viken

 • Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.
  Se leveransebeskrivelse i prosjektets salgsoppgave for fullstendig beskrivelse.
 • Fra eiendommen er det en kort spasertur til bussholdeplass med buss som korresponderer videre med båt fra Nesoddtangen til Aker Brygge (det planlegges for bussholdeplass ved havnen). Bussene går 3 ganger i timen i rushtiden. Det er i reguleringsplanen anlagt for båtavgang direkte fra Spro Havn til Oslo. Fra Nesoddtangen går det også hurtigbåt over til Lysaker. Til Tangen Senter tar det ca. 20 minutter med bil, og her finner du flere service- og forretningstilbud som café, sportsbutikk, apotek og vinmonopol. På Tangenten ligger det et nytt kommunehus med flott bibliotek. Til Drøbak sentrum er det ca. 20 minutter med bil. I Drøbak sentrum finner man caféer, restauranter, gallerier og gågater.
  Nesodden har flotte turstier langs hele kyststien som strekker seg langs Nesoddlandet. Av andre turmuligheter kan Tjernsbråtan speiderhytte anbefales. Her er det opparbeidede turstier som egner seg for sykkel eller gange. Om vinteren blir det kjørt opp skiløyper og arrangert skirennet Nesodden på langs med start på Fagerstrand. Fagerstrand Idrettsforening har fått anlagt ny kunstgressbane og har flere idrettslag i alle aldersgrupper. Bakkeløkka ungdomsskole har flerbrukshall som brukes til diverse arrangementer, turneringer og kamper. Orange Studio tilbyr døgnåpent treningssenter med egen styrke- og performanceavdeling i tillegg til golfsimulator. Fagerstrand har flere dagligvareforretninger i tillegg til frisør, blomsterhandel og øvrige servicetilbud.
 • Prosjektet er planlagt å bestå av blokker, frittliggende småhusbebyggelse, garasjeanlegg og småbåthavn. Selger planlegger å dele opp tomten slik at hvert boligselskap ligger på egen eiendom. Garasjeanlegget planlegges også skilt ut som egen eiendom.
 • Se kartskisse.
 • Se leveransebeskrivelse vedlagt i salgsoppgave.
 • 3.etg: 43 kvm BRA

  Følgende rom inngår i primærareal:
  Entré. kjøkken, stue, soverom, bad.
 • Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
 • Boligen leveres med balansert ventilasjonsanlegg med innebygget varmegjenvinner basert på eget lokalt system plassert inne i leiligheten. Betjenes via styrepanel plassert i leiligheten. Ventilasjonsenhet plasseres fortrinnsvis i bod eller annet hensiktsmessig sted i leiligheten, evt over komfyr.
  Friskluft som er filtrert og forvarmet tilføres i soverom og stue. Avtrekk via ventiler på bad, toalett og bod. På kjøkken skjer avtrekk via avtrekkshetten. Avtrekkshetten har innebygget manuell «timer» (0-60 min) for forsering av luftmengde ved bruk av komfyr. Ingen kjølefunksjon. Luftoverstrømning over terskel til enkelte rom.
 • Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer kjøpesummen med mer enn 15 %.
 • Det medfølger ikke parkering til leilighet A303.
  Parkering i felles garasjeanlegg under eiendommen.
  Det vil være mulighet for kjøp av parkeringsplass til kr 375.000, -, så lenge det er ledige plasser tilgjengelig i felles garasjeanlegg under eiendommen.
  Øvring parkering skjer etter områdets bestemmelser.
 • Eiendommen er tilknyttet offentlig ledningsnett for vei, vann og avløp.
  Vann og avløp er tilknyttet ledningsnettet via (felles/ private) stikkledninger som vedlikeholdes for eier/sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale/erklæring er/vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har direkte adkomst til offentlig vei.
 • Valg av forretningsfører foreligger ikke p.t.
 • Eierseksjonen hører til boligsameie. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i sameiets styre og/eller generalforsamling.

  Boligsameiet vil bli organisert etter Eierseksjonsloven av 23.05.1997. Det vil bli utarbeidet vedtekter som regulerer forholdet sameierne i mellom.
 • Bygningsmassen vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Fra overtagelsesdagen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må tegne egen innboforsikring.
 • Formuesverdi som primærbolig kr per
  Formuesverdi som sekundærbolig kr per
 • 1 505 pr. mnd.


  Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht.vedtektene. Månedlige felleskostnader er estimert til ca. kr. 35,- per BRA og kommer frem i prislisten per leilighet.
  Forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, drift av heiser, alarm, styrehonorar, vaktmestertjenester som snømåking og renhold, kabel-TV/bredbånd, vedlikehold, forretningsfører og revisjon er inkludert.

  Fyring og varmtvann (estimert til kr 12,- per kvm) faktureres den enkelte seksjonseier direkte etter forbruk/egen måler.
  Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har/vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.
 • Andel fellesgjeld kr ,- pr. .
  Andel fellesformue kr ,- pr. .
 • For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk, jf eierseksjonsloven § 30.
 • Kjøper betaler kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjon direkte til kommunen.
  Hver seksjon vil få installert egen vannmåler og kostnaden for vann og av avløp vil avhenge av reelt forbruk. Vann og avløp koster til sammen ca. kr 11.000, - til 16.000, - pr år avhengig av antall medlemmer i den enkelte husstand.
  Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside/korrespondanse med kommunen og gjelder for 2021. Det tas forbehold om endringer i de oppgitte satser.
 • Felleskostnader, kommunale avgifter, strøm og innboforsikring.
  Listen er ikke uttømmende.
 • Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted.
 • Utleie er tillatt iht. vedtekter og etter godkjenning fra styret.
 • Eiendommen er konsesjonsfri.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Iht. eiersl. § 23 kan ingen kjøpe en boligseksjon hvis kjøpet fører til at man, direkte eller indirekte, blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet. Begrensningen gjelder ikke kjøp av fritidsboliger. Det finnes også enkelte andre unntak i bestemmelsen.
 • Kommunen har legalpant i eiendommen for eventuelle ubetalte kommunale skatte- og avgiftskrav. De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp; jfr. lov om eierseksjoner § 31. Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Eiendommen er regulert til formål boligbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, kombinert bebyggelse og anleggsformål i flere nivå, grønnstruktur og lekeplass, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, sikringssone og gjennomføringssone i reguleringsbestemmelser i tilknytning til plan for Spro Havn (plan nr. 20100138), vedtatt 26.04.2012 og kunngjort 21.08.2013.
 • Gnr. 26 Bnr. 3 i Nesodden kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende i følge betalingsplan. Beløpet innbetales meglers klientkonto ved kontraktsinngåelse og er avtalt å være forskudd i samsvar med bustadoppføringslovens § 47 (2) under forutsetning av at selger stiller garanti for beløpet etter bustadoppføringsloven § 47 (3). Forskuddet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Når selger har stillet lovpålagt sikkerhet for beløpet vil selger få instruksjonsrett over beløpet på meglers klientkonto. Opptjente renter tilfaller etter dette selger. Betalingsforpliktelsen inntrer uansett ikke før tilfredsstillende garanti er stilt.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Boligen planlegges ferdigstilt 2. kvartal år 2024, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 4. kvartal 2021. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.
  Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist jf. bustadoppføringslova.
 • Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for alle usolgte enheter uten forutgående varsel. Igangsettelse av prosjektet forutsetter x % forhåndssalg. Dersom dette ikke oppnås står utbygger fritt til å annullere inngåtte kontrakter innen avtalt frist. Det tas forbehold om offentlig saksbehandling og godkjenning. Alle opplysninger gitt i prospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten at den generelle standarden forringes. Dette prospektet er ment som en orientering om boligprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen, material- og fargevalg av bebyggelsen og de enkelte enhetene. Alle presentasjoner er av illustrativ karakter, og gir ikke nødvendigvis en eksakt fremstilling av det ferdige prosjekt når det gjelder endelig detaljering av interiør, fasader, materialer og omgivelser. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i prisliste/prospekt.
 • Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

  Entreprenøren skal stille garanti straks etter avtaleinngåelse, jf. bustadoppføringslova § 12. Dersom det er tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller tillatelse til igangsetting, er det tilstrekkelig at entreprenøren stiller garanti straks etter at forbehold har falt bort. Det samme gjelder ved forbehold med tilsvarende virkning fra forbrukerens side. Entreprenøren skal uansett stille garanti før byggearbeidene starter.

  Garantien er pålydende 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtakelse.

  Garantien gjelder som sikkerhet både for selve leiligheten, og for ideell andel i fellesareal, utvendige arealer, ev. parkeringskjeller, herunder ferdigstillelsen av disse.

  Dersom garanti ikke stilles straks etter avtaleinngåelse kan kjøper holde tilbake alt vederlag inntil det er dokumentert at garanti er stilt.

  Selger vil ikke få instruksjonsrett over midlene før garanti etter bustadoppføringslova § 47 er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Provisjon 35 000,- Markedsføringspakke 8000,- Tilrettelegging 7000,- Oppgjør 6500,- Elektronisk grunnbok 300,-
 • Opplysningene i salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt av selger til oppdragsansvarlig, samt opplysninger innhentet fra kommunen. Opplysningene er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Loan Dieu
Solveig Granlund

Megler

Solveig Granlund

95 15 19 83

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev