aktiv-eiendomsmegling
4892004_1-wpiypb1.jpg
4892004_1-wpiypb1.jpg

FARSUND Krågenesveien 2

Farsund - Solrik boligtomt på hele 1152kvm i Krågenesveien 2. Perfekt for barnefamilier!

 • kr 700 000
 • Prisantydningkr 700 000
 • Omkostninger -
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 700 000
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 152 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,-)) 33 642,- (Omkostninger totalt) 733 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

Meld deg på visning!

Påmelding
Romslig (1152 kvm) og solrik beliggende tomt på Krågeneset med fin utsikt. Tomten ligger i et nyetablert boligfelt uten gjennomgangstrafikk. Det er opparbeidet asfaltert vei til egen tomt. Dette er en privat asfaltert vei som også benyttes av naboen. Tomten kan bebygges med enebolig og garasje. Maksimal tillatt utnyttelse er T-BRA = 300 m² pluss garasje med T-BRA =50 m² og 30 m2 for frittliggende boder/uthus/andre bygg. Parkeringsareal inngår ikke i beregning av BRA. Maksimal mønehøyde for boligene er 8m over gjennomsnittlig planert terreng og 4m for garasjer/andre bygg . Tomten ligger usjenert til, sammen med nabotomten, litt tilbaketrukket fra de andre tomtene på Krågenes. Øvrig opparbeidelse må bekostes av kjøper. Kabler for strøm, fiber, vann og avløp ligger i tomtegrensen. Tilkoblin
4892006_1-tmqjbb1.jpg

Krågenesveien 2, Agder

 • Tomt
  1152m²

  Beskrivelse av tomt
  Boligtomt.

  Beliggenhet
  Romslig (1152 kvm) og solrik beliggende tomt på Krågeneset med fin utsikt. Tomten ligger i et nyetablert boligfelt uten gjennomgangstrafikk. Det er opparbeidet asfaltert vei til egen tomt. Dette er en privat asfaltert vei som også benyttes av naboen. Tomten kan bebygges med enebolig og garasje. Maksimal tillatt utnyttelse er T-BRA = 300 m² pluss garasje med T-BRA =50 m² og 30 m2 for frittliggende boder/uthus/andre bygg. Parkeringsareal inngår ikke i beregning av BRA. Maksimal mønehøyde for boligene er 8m over gjennomsnittlig planert terreng og 4m for garasjer/andre bygg . Tomten ligger usjenert til, sammen med nabotomten, litt tilbaketrukket fra de andre tomtene på Krågenes. Øvrig opparbeidelse må bekostes av kjøper. Kabler for strøm, fiber, vann og avløp ligger i tomtegrensen. Tilkoblingsavgifter faktureres til kjøper. Barnevennlig område. Flere barnefamilier har bosatt seg i omkringliggende boligfelt. Området byr på umiddelbar tilgang på turmuligheter da boligfeltet grenser til skog og mark. Bademuligheter ved Krågenesvannet. Gang -og sykkelsti helt frem til skole og barnehge, samt fasiliteter som idrettsanlegg, kino og dagligvarebutikker. Nærhet til lysløypen rundt Mosvoldtjønna, fotballbanen i Kaneheia, lekeplasser og Bjørketun barnehage.

  Adkomst
  Fra Farsund sentrum kjører du opp Skråveien. Ta første til høyre i neste rundkjøring. Følg veien ca. 1,5 km og sving av til venstre ned til Krågeneset. Tomten er skiltet med rød logo fra Aktiv Eiendomsmegling.

  Bebyggelse
  Området består hovedsakelig av villa og småhusbebyggelse.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,-)) 33 642,- (Omkostninger totalt) 733 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

 • Info kommunale avgifter
  Ikke fastsatt. Fastsettes når det foreligger ferdigattest.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4206/6/279: 06.04.2017 - Dokumentnr: 301779 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Lyngdal Byggeforretning AS
  Org.nr: 919 677 341
  Leveranseklausul hvor kjøper forplikter seg til å kjøpe alt av trelast og byggevarer fra rettighetshaver
  23.09.2016 - Dokumentnr: 868079 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4206 Gnr:6 Bnr:226
  01.01.2020 - Dokumentnr: 116307 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1003 Gnr:6 Bnr:279


  Vei, vann og avløp
  Tomtene er tilknyttet offentlig vann og kloakk. Veinettet er privat, men vil bli overført til kommunen når tomteområdet er ferdig utbygd. Tilknytningsavgifter betales av kjøper. Disse er pr. 2022 kr. 12.000,- + mva for vann og kr. 12.000,- + mva for avløp.

  Regulerings- og arealplanner
  Arealformål - Kraakenes, Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse. Området er regulert til boligformål, og tilhører reguleringsplan for Kråkenes datert 13/11-08 På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

  Legalpant
  Det er legalpant for kommunale avgifter.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,-)) 33 642,- (Omkostninger totalt) 733 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende kr 43 750,- inkl. mva. for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke oppgjørshonorar kr 5000,-, -. Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt ca. kr 9357,-. Utleggene omfatter tinglysning sikringsobligasjon, grunnboksutskrift, foto, salgsoppgaver, annonsering. Alle beløp er inkl. mva.

Dokumenter

Torstein Hellestøl

Megler

Torstein Hellestøl

99 54 46 65

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev