aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Holhagan og vakre Feiring.

Feiring/Holhagan: Skrånet tomt med utsikt i etablert boligfelt med kort veg til nærbutikk, skole og barnehage.

 • 390 000
 • PRISANTYDNING390 000
 • OMKOSTNINGER25 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER415 892
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT735 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 390 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  9 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 390 000,-))
  12 000,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  25 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  415 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding

Engelivegen/ Holhagan, Viken

 • Tomten er en råtomt som ligger sentralt i Feiring/ Holhagan. Området består vesentlig av småhusbebyggelse. Meget barnevennlig boområde. Det er fine tur- og rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet. Marka med flotte turmuligheter sommer og vinter, med mange turstier, skiløyper og lysløpe. Nærbutikk m/post, og bussholdeplass ved hovedveien. Kort vei til Fering barne- og ungdomsskole (1-10 trinn). Ca 24 km. til Eidsvoll (Sundet) med kommune senter, ca. 45 km. til Gardermoen/Jessheim og 85 km. til Oslo S.
 • Området består hovedsaklig av villa og småhusbebyggelse.
 • Kjør Feiringvegen (rv33) til Feiring. Ta til venstre Kjerkelinna med en gang du kommer inn i Feiring. Tomten ligger i krysset mot Engestubben.
 • Eiet tomt.
 • 735 kvm.
 • Kjøper bærer kostnaden med å koble seg på kommunalt vann, avløp og strømnett, samt godkjenning av innkjøring.
  Tilknytningsavgift:
  Prisene for tilknytningsgebyr vann og avløp er henholdsvis på 173,- og 214,- pr. m2 boareal bolig. Dette er da utover de 120 m2 som er minstearealet pr. bolig/boenhet.
  Dette i følge Eidsvoll kommune.
  Oppgitte priser er opplyst for 2021.

  Gjør oppmerksom på at prisene kan endre seg.
 • Formuesverdi for tomten er ikke fastsatt. Ved førstegangs verdsetting skal formuesverdi verken overstige 80 prosent av eiendommens kostpris eller 80 prosent av eiendommens markedsverdi.
  Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Det tas også hensyn til om boligen ligger i et område som er tett eller spredt bebygget. Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 25 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og 90 prosent for sekundærboliger (alle andre boliger) for inntektsåret 2017/18. Formuesverdien finnes ved å multiplisere kvadrat- metersatsen med boligens areal (P-ROM/BOA).
 • Kr. 332 pr. år
  Eiendomsskatt.

  Eiendommen er p.t. ikke registrert med kommunale årsgebyrer utover eiendomsskatt. Her er det kunn beregnet av tomteverdi.
  Kommunale avgifter må påregnes fra det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på boligbygg. De kommunaleavgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, eiendomsskatt, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det er krav til vannmåler i Eidsvoll kommune.

  Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan komme endringer i regelverket knyttet til eiendomsskatt. Beregning av eiendomsskatt vil kunne avhenge av om boligen er primær- eller sekundærbolig.
 • Ingen kjente kostnader så lenge tomten er ubebygd. Etter bygging må det beregnes utgifter til blant annet strøm, forsikring, evt. veglag og kommunale avgifter. Listen er ikke uttømmende.
 • Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.


  Det oppfordres til forhåndskonferanse med kommunen når det gjelder avklaringer om oppføring av bolig evt. mulighet for dispensasjonssøknad, vei, vann og avløp.
  Reguleringsbestemmelser følger som vedlegg i salgsoppgaven. Interessenten oppfordres til å lese nøye gjennom denne, samt øvrige vedlegg i salgsoppgaven.

  - Omrisset rundt tomten er tegnet inn av fotografen etter kartbeskrivelse. Avvik kan forekomme.
 • Kontakt oppdragsansvarlig for ytterligere informasjon.
 • Tomten ligger i et område som er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i følge mottatte opplysninger fra Eidsvoll kommune i 2021. Ny eier bærer selv risiko for evt. senere endringer i reguleringsplanen.

  Områdene skal bebygges med frittliggende bolighus. Tillatt utbygget areal skal ikke overstige
  BYA = 23 %, inklusiv garasje, uthus o.l. (Jfr. teknisk forskrift §§ 3-4).

  Deler av tomten er regulert for frisiktsone. Dette område vises som tette stiplede linjer som går på skrå inn i tomta i nordvest- se vedlagt kart for beskrivelse.
  Det kan ikke bygges noe i denne, og det kan være restriksjoner på gjerdehøyder men arealet vil bli regnet med i utnyttelsesgrad på tomta, dette ifølge Eidsvoll kommune.

  Reguleringsbestemmelser følger som vedlegg i salgsoppgaven. Interessenten oppfordres til å lese nøye gjennom denne, samt øvrige vedlegg i salgsoppgaven.
 • Gnr. 233 Bnr. 239 i Eidsvoll kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Overtagelse etter nærmere avtale med selger.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Budgivere oppfordres til å legge inn bud via «Trygg Budgivning». Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Fredrik Møller Ludwigsen
Kristina Birkeland

Megler

Kristina Birkeland

91 10 27 84

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev