aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Fjellsvardevegen i Fjellsbygda!

Fjellsbygda - Meget solrike hyttetomter med vid og nydelig utsikt. Flott turterreng med skiløyper gjennom feltet.

 • 400 000
 • PRISANTYDNING400 000
 • OMKOSTNINGER-
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER400 000
 • EIENDOMSTYPEProsjekter
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 100 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 400 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger

  --------------------------------------------------------
  400 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Mange har allerede bygd sin drømmehytte og nyter gode dager i dette flotte området.

Fjellsvardevegen, Fjellsbygda, Innlandet

 • Med sol fra tidlig morgen til sent på kveld, nydelig utsikt og vakkert turterreng er dette et flott sted å realisere hyttedrømmen.

  Her i Fjellsbygda og Fjellsvarden finner du sørvendte hyttetomter i trivelig, hellende fjellterreng ca. 845- 920 moh. Området har helårs adkomst, det er strøm i feltet og godkjent vann- og avløpsplan, så med gode solforhold sommer som vinter, snørikt fjellterreng og et utalls turmuligheter i umiddelbar nærhet, kan dette fort bli familiens nye samlingspunkt.

  Her kan en slappe av i stille og fredelige omgivelser, og gå rett ut i vakker natur.

  Det er gode fiskemuligheter i flere små fjellvann, og fine områder for bær og sopp, samt stier og veier for korte og lengre turer. Det er mange fjelltopper i området og en tur til for eksempel Fjellsvarden eller Bjørgovarden kan anbefales. Fra disse fjellområdene er det vid og nyelig utsikt bl.a. til Jotunheimen.

  For den som er glad i å sykle går det mange spennende stier innover fjellet. Pakk gjerne med niste og kakao på turen, eller ta turen innom Danebu Kongsgaard eller Fjellparkstua på Aurdalsåsen, hvor gode måltider kan nytes i hyggelige omgivelser.

  Vinterstid er det bare å spenne på seg skiene og gå rett ut i flotte maskinpreparerte skiløyper. Løypene går gjennom feltet og kan følges til f.eks. Bjørgovarden, Aurdalåsen og Danebu, eller videre helt til Beitostølen om en ønsker det.

  Barn og voksne kan også glede seg over å ha akebakker i umiddelbar nærhet i dette fine fjellterrenget.

  Om en ønsker alpint er det ca. 30 min kjøring til Valdres Alpinsenter i Aurdal.

  Til kommunesenteret Bruflat med dagligvarebutikk, bensinstasjon m.m. er det ca. 7 km. Ca. 25 min kjøring til Aurdal med søndagsåpen butikk med bensinstasjon.
 • Fra Oslo kan en kjøre E18 til Sandvika og følge E16 i retning Fagernes. Følg veien til Bagn og ta av mot Tonsåsen (Bangslinna) og følg vegen ca. 10 km fra til Fv 33. Sving til venstre og kjør ca. 800 m før en tar av til høyre mot Fjellsbygda.

  Følg veien fram til nytt skilt mot venstre merket Fjellsbygda. Fortsett deretter på Nordfjellsvegen ca.2 km. fram til gårdstun og automatisk bom (kr.40,-). Timeskjøring hver halvtime vinterstid. Kjøring opp fra HEL (+5 min) og ned fra HALV (+5 min).
  Fortsett oppover Nordfjellsvegen ca. 2,8 km og ta til høyre inn på Fjellsvardevegen.

  Alternativ rute fra Oslo er over Hadeland og Fv. 33 forbi Dokka fram til Tonsåsen og skilt til høyre merket Fjellsbygda.

  Fra Fagernes: Kjør E 16 til Bjørgo krysset. Ta til venstre Fv. 33 mot Dokka/Gjøvik. Etter ca. 11 km ta til venstre ved skilt merket Fjellsbygda.

  Tomtene er merket med tomteskilt.
  God tur!


  Avstander fra:
  Oslo via Brandbu: ca. 170 km.
  Oslo via Hønefoss: ca. 170 km.
  Lillehammer: ca. 80 km.
  Gjøvik: ca. 70 km.
  Hønefoss: ca. 110 km.
  Fagernes: ca. 30 km.
 • Ubebygde hyttetomter hvor det er strøm i feltet, helårsvei og godkjent vann- og avløpsplan.

  Grunneier kan også tilby nøkkelferdige høystandard hytte. Ta kontakt med grunneier, Kjetil Fjeld. tlf. 400 77 999 for mer informasjon.


  Utnyttelse/bebyggelse
  Jfr. utdrag fra reguleringsbestemmelser for hyttefeltet Fjeld:

  1. BYGGEOMRÅDE

  Eks. og nye fritidsbustader
  a. På område regulert til byggeområde for eks. og nye fritidsbustader kan det på kvar enkelt tomt ikke oppførast flere enn tre bygg med et samlet totalt bruksareal på inntil T-BRA = 190 m2. Disse kan bestå av hovedhytte inntil 150 m2 T-BRA, anneks maks. 35 m2 T-BRA og uthus maks. 20 m2 T-BRA. Av dette er det avsatt 36 m2 T-BRA til parkeringsføremål pr. tomt. Bygningene skal i størst mulig grad være plassert i tunform med en innbyrdes avstand på inntil 10 meter.

  b. Framtidig oppdeling av tomtene er ikke tillatt, og det er bare tillat med en bruksenhet pr. tomt. Hyttene kan ikke brukes som helårsbolig.

  c. Byggesøknad skal vedlegges målsatt situasjonskart over tomta i målestokk 1:1000 eller større, der eksisterende og planlagte bygg er inntegna. I byggesøknaden skal eksisterende og nytt terreng vises på snitt- og fasadetegninger.

  d. Synlig grunnmur over terrengnivå skal ikke ha større høyde enn 0,8 meter og mønehøyden skal ikke overstige 6,0 meter over gjennomsnittelig planert terrengnivå. For tomtene 93-98 skal mønehøgden ikke overstige 5,0 meter over gjennomsnittelig planert terrengnivå.

  e. Alle bygg skal ha mørke, matte farger og være av tre, stein eller anna naturmateriale. Det skal brukes tre, torv, skifer eller Valdres-shingel på tak. På tomtene 93-98 skal tak på alle bygg tekkes med torv.

  f. Hovedmøneretning på hovedhytte skal være parallell med terrengkotene.

  g. Det tillates inngjerdet inntil 100 m2 pr. tomt, eller inntil 30 meter gjerde pr. tomt. Gjerdet skal ikke på noe sted stå mer enn 10 meter fra bygning. Gjerdene skal utformes i tre og grinder skal slå utover. Gjerde som ikke vedlikeholdes kan kreves fjernet.
  h. Omfattende terrenginngrep skal unngås og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Området skal holdes ryddig.

  i. Eventuelle parabolantenner skal plasseres på vegg og ha tilnærma same farge som veggen.

  j. Det er ikke tillatt med oppføring av portaler eller andre frittstående elementer. Flaggstenger er forbudt på tomter som ikke er frådelt pr. 01.01.2007.

  k. Alle kabler skal legges i jord.

  l. Det er ikke anledning til å legge inn vatn i bygningene uten at det på forhånd er innhenta utsleppsløyve fra forurensingsmyndighet/kommunen.

  m. Området skal bygges ut med 400 V systemspenning.

  n. Innenfor areal regulert til kombinert formål fritidsbebyggelse/ serviceområde, kan det etableres bygninger for kommersiell aktivitet som servering/ salg av detaljvarer og overnatting, som for eksempel leiligheter/ utleiehytter og lignende. Det kan også etableres fritidsboliger i form av leiligheter eller frittstående hytter. Det kan dessuten etableres parkering i tilknytning til aktiviteten. Det skal i disse områdene legges vekt på universell utforming i størst mulig utstrekning. Dette gjelder spesielt for eventuelle bygg som vil være åpne for allmennheten.

  o. Utnyttingsgraden for NF1-NF6 kan være inntil BYA=40 % av tomta. Maksimal mønehøyde blir satt til maksimalt 7.0 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
  p. Søknad om byggetillatelse for hvert område skal godkjennes av det faste utvalget for plansaker i Etnedal kommune. Byggesøknaden skal inneholde plassering av alle bygg som er planlagt innenfor området, samt at de skal vise planlagt parkering og terrenginngrep.

  Vi viser til vedlagte reguleringsplan for mer informasjon.


  Vei/vann/avløp
  Det opparbeides helårsvei fram til tomtene. Kjøperen/hytteeieren har bruksrett til veien Nordre Fjell og
  fram til tomten. For bruk av veien Nordre Fjell - Fjellsvarden betales den bomavgift som til enhver tid er bestemt.

  Det er godkjent vann- og avløpsplan for hyttefeltet. Denne beskriver avløpsløsninger for hver tomt. Kjøper må selv bekoste intrastrukturen på egen tomt.


  Strøm
  Det er strøm inn i hyttefeltet.
  Strømkabler skal graves ned i bakken, og felles skap for området er etablert.
  Kjøper må selv bestille tilkobling, og bekoste tilkoblingsavgift til netteier Vokks, samt graving på egen tomt.

  Infrastuktur er under utbygging. Ta kontakt direkte med megler eller grunneier for informasjon om når de ulike tomtene er byggeklare.


  Nærmere om tomtene
  Tomtene selges som råtomter, og kjøper er selv ansvarlig for alle arbeider på egen tomt, samt alle kostnader som påløper i forbindelse med at tomten skal bebygges. Dette innebærer blant annet at biloppstillingsplasser og stikkveier på den enkeltes tomt opparbeides og bekostes av kjøper.  Diverse
  Tomtene selges og overtas som de er på visning uten ytterligere rydding.
  Tomtene kan ikke overskjøtes før oppmåling er utført bnr. er opprettet. Dette avhenger av saksbehandlingstid hos kommunen og Statens Kartverk.

  Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto.

  Vedr. budgivning:
  Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt på budkjema.

  Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde.

  Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven.

  Som næringsdrivende har ikke selger anledning til å tegne boligselgerforsikring.
 • Eiertomter.
  Det er god avstand mellom de fleste tomtene, grense mot friareal.


  Tomteareal:
  Ca. 1 100 m² - ca. 2 100 m².
  Noen tomter er allerede fradelt. Ellers vil tomter bli fradelt fra gnr. 137 bnr. 3 i forbindelse med salg.

  For de tomtene som ikke er utskilt og nøyaktig oppmålt, tas det forbehold om at oppgitt areal og grenser kan avvike i forhold til endelig oppmåling.

  Kostnader i forbindelse med fradeling og oppmåling er inkludert i kjøpesummen.

  Tomtene skal skilles ut fra gnr. 137 bnr. 3 i Etnedal kommune.
 • Fra kr. 400 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 000,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt tillegg)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring (valgfritt tillegg)) 10 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 400 000,-)) Fra kr. 26 140,- (Omkostninger totalt) Fra kr. 426 142,- (Totalpris inkl. omkostninger) Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte totalsum er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om endring i gebyrer.
 • Kommunale avgifter vil tilkomme ved bebyggelse av tomtene.

  Avgifter pr. 2019:
  Hytterenovasjon: kr. 1.196,- pr. år.
  Slamtømming.
  Eiendomsskatt vil tilkomme.


  Faste løpende kostnader
  Vei-/bomavgift.
  Vinterbrøyting.

  Vedlikehold av veien fra Nordre Fjell - Fjellsvarden til tomtene er hytteeierne som er tilknyttet veien sitt ansvar, men skal utføres av grunneier etter vederlag for denne type tjenester, og etter regning.

  Vinterbrøyting etter avtale med grunneier.

  Grunneier har rett til vederlagsfritt å bruke veiene i hyttefeltet.

  Til den private bygdeveien Brusveen - N. Fjeld betaler hytteeier en årlig avgift for tiden kr. 1000,- for vedlikehold og vinterbrøyting.

  Kjøperen/hytteeieren plikter å innbetale den avgift som til enhver tid blir innkrevd av Fjellsbygda Hytteforening eller andre som har ansvaret for oppkjøring av skiløyper i området.

  I tillegg kommer kostnader til strøm og forsikring.
 • Det hviler beiterett på området.
  Eier av gnr. 137, bnr. 1 og 3 har beiterett. Rettigheten tinglyses på eiendommen. Beiteretten er ikke til hinder for inngjerding av tomten som beskrevet i reguleringsplan for Fjeld, sak 36/07 datert 20.08.2007.

  Eiendommen gnr. 137 bnr. 3 i Etnedal kommune som tomtene blir utskilt fra er et hovedbruk. Heftelsene består i hovedsak av eldre festekontrakter, veiretter, rett til vann, samt beiteretter. Dette gjelder andre tomter som tidligere er utskilt fra eiendommen. Megler har ikke innhentet/gjennomgått hvert enkelt dokument.

  Følgende er tinglyst på eiendommen gnr. 137 bnr. 3 og derfor vil følge med over på tomtene som selges:
  - Dagbok nr. 677, tinglyst 16.05.1956 Erklæring/avtale: Bestemmelser om regulering av innsjø/vann/elv
  - Dagbok nr. 1452, tinglyst 28.06.1961 Festekontrakt med vilkår/Bestemmelse om bebyggelse, vannrett, veg, gjerde m.m. Gjelder: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 8
  - Dagbok nr. 2825, tinglyst 14.10.1964 Festekontrakt med vilkår/Bestemmelse om vannrett: Gjelder: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 9
  - Dagbok nr. 4311, tinglyst 02.12.1965 Festekontrakt med vilkår/Bestemmelse om generende virksomhet m.m. Gjelder: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 10
  - Dagbok nr. 1989, tinglyst 30.05.1968 Festekontrakt med vilkår/Bestemmelse om veg, vannrett m.m. Gjelder: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 14
  - Dagbok nr. 3090, tinglyst 15.08.1969 Bestemmelse om veg, vannrett, generende virksomhet m.m. Rettighetshaver; gnr. 137 bnr. 3 fnr. 15
  - Dagbok nr. 4290, tinglyst 22.10.1969 Erklæring/avtale. Bestemmelser om vannrett
  - Dagbok nr. 4369, tinglyst 28.10.1969 Bestemmelse om veg, vannrett, generende virksomhet m.m. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 16 og gnr. 137 bnr. 183
  - Dagbok nr. 1513, tinglyst 23.04.1970 Bestemmelser om veg
  - Dagbok nr. 2024, tinglyst 04.06.1970 Bestemmelse om veg, vannrett, generende virksomhet m.m. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 17 og gnr. 137 bnr. 165
  - Dagbok nr. 985, tinglyst 07.03.1972 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 64
  - Dagbok nr. 2335, tinglyst 03.06.1972 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 63
  - Dagbok nr. 3745, tinglyst 06.09.1972 Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver: Vestoppland kommunale Kraftselskap
  - Dagbok nr. 133, tinglyst 10.01.1973 Bestemmelse om veg, vannrett, vannledning m.m. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 73
  - Dagbok nr. 682, tinglyst 14.02.1973 Festekontrakt med vilkår. Gjelder: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 20
  - Dagbok nr. 3688, tinglyst 28.08.1973 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 4 og gnr. 137 bnr. 104
  - Dagbok nr. 2707, tinglyst 27.06.1974 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 7
  - Dagbok nr. 3310, tinglyst 22.07.1974 Bestemmelse om veg.
  - Dagbok nr. 3564, tinglyst 08.08.1974 Festekontrakt med vilkår.
  - Dagbok nr. 3852, tinglyst 26.08.1974 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 80
  - Dagbok nr. 1618, tinglyst 11.04.1975 Bestemmelse om veg.
  - Dagbok nr. 4096, tinglyst 09.09.1975 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 92
  - Dagbok nr. 5221, tinglyst 04.11.1975 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 7
  - Dagbok nr. 3850, tinglyst 19.08.1976 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 93
  - Dagbok nr. 3851, tinglyst 19.08.1976 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 94
  - Dagbok nr. 4200, tinglyst 08.09.1976 Bestemmelse om adkomstrett, vannrett m.m. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 22
  - Dagbok nr. 4319, tinglyst 15.09.1976 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 105
  - Dagbok nr. 5738, tinglyst 25.11.1976 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 104
  - Dagbok nr. 328, tinglyst 24.01.1977 Jordskifte. Grensegangssak.
  - Dagbok nr. 3178, tinglyst 11.07.1977 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: Hans Gustavsen
  - Dagbok nr. 3179, tinglyst 11.07.1977 Bestemmelse om veg.
  - Dagbok nr. 4068, tinglyst 02.09.1977 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 16 og gnr. 137 bnr. 183
  - Dagbok nr. 4392, tinglyst 26.09.1977 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 5
  - Dagbok nr. 1534, tinglyst 04.04.1979 Bestemmelse om vannrett, veg. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 102
  - Dagbok nr. 4063, tinglyst 31.08.1979 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 127
  - Dagbok nr.4344, tinglyst 14.09.1979 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 125
  - Dagbok nr. 4519, tinglyst 26.09.1979 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 140
  - Dagbok nr.6192, tinglyst 11.12.1979 Bestemmelse om veg, vannrett m.m.. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 25
  - Dagbok nr. 6193, tinglyst 11.12.1979 Festekontrakt med vilkår/Bestemmelse om veg, vannrett. Gjelder: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 26
  - Dagbok nr. 6195, tinglyst 11.12.1979 Bestemmelse om vannrett, beiterett, anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 129
  - Dagbok nr. 431, tinglyst 29.01.1980 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 137
  - Dagbok nr. 605, tinglyst 08.02.1980 Festekontrakt med vilkår/Bestemmelse om veg, vannrett. Gjelder: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 27
  - Dagbok nr. 606, tinglyst 08.02.1980 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 128 fnr. 27
  - Dagbok nr. 2487, tinglyst 02.06.1980 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 128
  - Dagbok nr. 3214, tinglyst 11.07.1980 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 20
  - Dagbok nr.2293, tinglyst 27.05.1981 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 28 og gnr. 137 bnr. 191
  - Dagbok nr. 4912, tinglyst 12.11.1981 Festekontrakt med vilkår/Bestemmelse om veg, vannrett. Gjelder: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 30
  - Dagbok nr. 2019, tinglyst 18.11.1981 Bestemmelse om veg m.m. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 29 og gnr. 137 bnr. 180
  - Dagbok nr.4102, tinglyst 16.09.1982 Festekontrakt med vilkår/Bestemmelse om veg, vannrett. Gjelder: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 31
  - Dagbok nr. 498, tinglyst 01.11.1982 Bestemmelse om veg, vannrett m.m.. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 32
  - Dagbok nr. 862, tinglyst 22.02.1983 Elektriske kraftlinjer. Rettighetshaver: Vestoppland kommunale Kraftselskap
  - Dagbok nr. 1930, tinglyst 28.04.1983 Festekontrakt med vilkår/Bestemmelse om veg, vannrett. Gjelder: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 33
  - Dagbok nr. 5262, tinglyst 23.11.1983 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 156
  - Dagbok nr. 674, tinglyst 13.02.1984 Festekontrakt med vilkår/Bestemmelse om veg, vannrett. Gjelder: gnr. 137 bnr. 3 fnr. 34
  - Dagbok nr. 1455, tinglyst 03.04.1984 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 122
  - Dagbok nr. 1456, tinglyst 03.04.1984 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 141
  - Dagbok nr. 3716, tinglyst 07.0+.1984 Bestemmelse om veg, vannrett, anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 160
  - Dagbok nr. 5079, tinglyst 19.11.1984 Bestemmelse om veg, vannrett, garasje/parkering m.m. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 161
  - Dagbok nr. 2145, tinglyst 15.05.1985 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 163
  - Dagbok nr. 2295, tinglyst 29.05.1985 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 162
  - Dagbok nr. 2468, tinglyst 07.06.1985 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 120
  - Dagbok nr. 2469, tinglyst 07.06.1985 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 121
  - Dagbok nr. 2470, tinglyst 07.06.1985 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 123
  - Dagbok nr. 2471, tinglyst 07.06.1985 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 124
  - Dagbok nr. 5875, tinglyst 17.12.1985 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 164
  - Dagbok nr. 6313, tinglyst 15.12.1986 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 165
  - Dagbok nr. 219, tinglyst 19.01.1987 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 167
  - Dagbok nr. 3119, tinglyst 30.07.1987 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 168
  - Dagbok nr. 3601, tinglyst 02.09.1987 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 169
  - Dagbok nr. 3602, tinglyst 02.09.1987 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 170
  - Dagbok nr. 5374, tinglyst 07.12.1987 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 171
  - Dagbok nr. 173, tinglyst 18.04.1988 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 172
  - Dagbok nr. 2125, tinglyst 30.05.1991 Jordskifte
  - Dagbok nr. 4814, tinglyst 28.11.1991 Bestemmelse om vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 175
  - Dagbok nr. 709, tinglyst 24.02.1993 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 176
  - Dagbok nr. 3946, tinglyst 08.10.1993 Bestemmelse om veg,. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 178
  - Dagbok nr. 1275, tinglyst 10.03.1994 Bestemmelse om veg, vannrett.
  - Dagbok nr. 2693, tinglyst 10.07.1997 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 181
  - Dagbok nr. 2728, tinglyst 14.07.1997 Bestemmelse om veg, vannrett. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 182
  - Dagbok nr. 4175, tinglyst 21.10.1997 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 185
  - Dagbok nr. 1896, tinglyst 26.05.998 Bestemmelse om veg, rett til å ta ut strøm fra kabel på denne eiendom. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 121
  - Dagbok nr. 4164, tinglyst 27.09.2000 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 187
  - Dagbok nr. 2138, tinglyst 16.05.2002 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 190
  - Dagbok nr. 3889, tinglyst 09.09.2002 Bestemmelse om veg. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 191
  - Dagbok nr. 1274, tinglyst 11.03.2005 Erklæring/avtale. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger/kabler for strøm, høyspent og lavspentanlegg, samt anlegg av nettstasjon med rett til videreføring av strømforsyningsanlegg. Rettighetshaver: VOKKS Nett AS
  - Dagbok nr. 5575, tinglyst 17.10.2006 Bestemmelse om veg. Gjelder vegen N. Fjell - Fjellsvarden og inn til tomten. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 196
  - Dagbok nr. 95986, tinglyst 02.12.2010 Bestemmelse om vann/kloakkledning. Rettighetshaver: gnr. 137 bnr. 217
  - Dagbok nr. 695196, tinglyst 01.09.2011 Erklæring/avtale. Bestemmelse om trafostasjon/kiosk, anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Rettighetshaver: VOKKS Nett AS

  Hovedbruket, gnr. 137 bnr. 3, har tinglyste rettigheter på utskilte tomter.

  Dersom det er ubetalte kommunale avgifter har kommunen legalpant i eiendommen.
 • Eiendommene ligger innunder reguleringsbestemmelser for hyttefeltet Fjeld. Bestemmelsene følger vedlagt.
 • Eiendommen kan erverves konsesjonsfritt mot undertegning av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Det er ikke odel på eiendommen.
 • Kjetil Fjeld

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev