aktiv-eiendomsmegling
4331880_1-fccnwb1.jpg
4331880_1-fccnwb1.jpg

FLEKKEFJORD tjørsvågveien 10 D

Ny pris! Tjørsvåg - Meget spennende boligtomt med flott utsikt! God Størrelse!

 • kr 500 000
 • Prisantydningkr 500 000
 • Omkostningerkr 29 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 529 542
 • ObjektstypeTomt
 • EierformSelveier
 • Tomt1 290 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000,00))   29 542,- (Omkostninger totalt)   529 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

Meld deg på visning!

Påmelding
Råtomt som må oparbeides. Tomten er forholdsvis flat og burde være enkel og opparbeide. Trærne på tomten er nylig saget ned. Tomten kan ihht. til reguleringsplan utnyttes til 0,15 i utnyttelsesgrad. Uteboder og uinredet kjeller og loft medregnes ikke i dette. Det kan bebygges med to etasjer. Mønehøyde maks 8 meter og gesimshøyde på maks 6 meter. Tomten kan også bebygges med garasje. Se reguleringskart og bestemmelser i salgsoppgaven. Strømstolpen på tomten kan flyttes!
4331879_1-jpuvlb1.jpg

tjørsvågveien 10 D, Agder

 • Tomt
  1290m²

  Beskrivelse av tomt
  Råtomt som må oparbeides. Tomten er forholdsvis flat og burde være enkel og opparbeide. Trærne på tomten er nylig saget ned. Tomten kan ihht. til reguleringsplan utnyttes til 0,15 i utnyttelsesgrad. Uteboder og uinredet kjeller og loft medregnes ikke i dette. Det kan bebygges med to etasjer. Mønehøyde maks 8 meter og gesimshøyde på maks 6 meter. Tomten kan også bebygges med garasje. Se reguleringskart og bestemmelser i salgsoppgaven. Strømstolpen på tomten kan flyttes!

  Beliggenhet
  Tomten ligger i nedre del av Søyland i veletablert boligfelt. Her ligger man i enden av gaten uten gjennomgangstraffikk. Tomten ligger flott til med fjordutsikt. Gangavstand til barnehage og barneskolen på Søyland

  Adkomst
  Fra Flekkefjord sentrum, kjør mot Søyland og ta første avkjørsel til venstre etter Tjørsvågheimen. Ta så til høyre på Tjørsvågveien og deretter til høyre igjen. Ta så til venstre, tomten ligger på høyre side bak eksisterende bebyggelse. Se skilting fra Aktiv Eiendomsmegling.

  Bebyggelse
  Veletablert boligområde bestående av eneboliger, tomannsboliger og småhus.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000,00))   29 542,- (Omkostninger totalt)   529 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Info kommunale avgifter
  Når det er bygget bolig så må en beregne utgifter til: Strøm, kommunale avgifter, forsikring, renovasjon, eiendomsskatt m.m.

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4207/67/125: 23.08.1985 - Dokumentnr: 2560 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra:
  Knr:4207 Gnr:67 Bnr:6
  01.01.2020 - Dokumentnr: 141753 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1004 Gnr:67 Bnr:125
  03.01.1986 - Dokumentnr: 20 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:4207 Gnr:67 Bnr:105
  03.01.1986 - Dokumentnr: 22 - Best. om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:4207 Gnr:67 Bnr:6
  07.02.2002 - Dokumentnr: 433 - Bruksrett Rettighet hefter i: Knr:4207 Gnr:67 Bnr:6


  Vei, vann og avløp
  Det er mulig å koble seg til offentlig vei, vann og kloakk. Det må betales tilknytningsavgift på vann og kloakk til Flekkefjord kommune. Avgiften er pr. dags dato

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen ligger i et område regulert til boligformål. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser kan sees hos megler.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar konsesjon
  Tomten er ubebygd, mindre enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse.

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form. Budgivning utenfor forbrukerforhold Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  500 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 500 000,00))   29 542,- (Omkostninger totalt)   529 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  29542

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 2 300/2 700/2 600 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Dokumenter

Bjørn Skjæveland

Megler

Bjørn Skjæveland

95 79 73 31

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev