aktiv-eiendomsmegling
Solgt

FLISA Bækkavegen 73

Hyggelig småbruk og renoveringsobjekt helt for seg selv på ca. 11,6 daa - Konsesjonsfrihet og ingen boplikt

 • kr 700 000
 • BRA 147 m²
 • 2 soverom
 • Prisantydningkr 700 000
 • Omkostningerkr 34 542
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 734 542
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår -
 • Soverom2
 • ArealP-rom 95 m²
 • Tomt11 692.6 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 •   700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,00))   34 542,- (Omkostninger totalt)   734 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  
Kunne du tenke deg en eiendom for seg selv, men samtidig kun en biltur fra sentrum hvor du selv kan forme boligen som du ønsker? Bækkavegen 73 er et lite småbruk på Flisa vestside bestående av enebolig, låve og uthus. Eneboligen anses som et stort renoveringsobjekt, blant annet kan nevnes at bjelkelaget til kjeller er råttent og at den bærer preg av å ha stått ubebodd gjennom flere tiår. Den går over 1 1/2 etasje pluss uinnredet kjeller og har blant annet to soverom, to stuer, kjøkken og bad. Boligen kan også egne seg som en fritidseiendom da det er konsesjonsfrihet og ingen boplikt i kommunen. Tomten er på i alt 11,6 daa, hvor 3,3 daa er fulldyrka mark, 5,7 daa skog. Merk deg dette: - Renoveringsobjekt - Landlige omgivelser på Flisa vestside - Hyggelig tun

Bækkavegen 73, Innlandet

 • Arealbeskrivelse
  Enebolig
  Bruksareal
  Kjeller: 52 kvm
  1. etasje: 62 kvm
  2. etasje: 33 kvm
  Primærrom
  1. etasje: 62 kvm Entré, trapperom, stue, kjøkken, spisestue, kjellertrapp og bad.
  2. etasje: 33 kvm Trapperom/gang og to soverom.
  Sekundærrom
  Kjeller: 52 kvm Fire kjellerrom.  Tomt
  11692.6m²

  Beskrivelse av tomt
  Eiertomt. Hovedsakelig naturtomt. Ifølge matrikkelutskrift er eiendommen registrert med et beregnet areal på 11 692,6 m² og et oppgitt areal på 11 695,1 m². Beregnet areal er basert på en oppmåling i digitalt kart, mens oppgitt areal gjerne er hentet fra skylddelingsforretning eller annet historisk delingsdokument. De to sistnevnte er ikke hensyntatt eventuelle senere fradelinger, grensejusteringer, sammenføyninger eller lignende. Det gjøres oppmerksom på at slike type arealangivelser (med eventuelle tilhørende kart) kan være upresise og at man dermed kan få avvik i både areal og grenser ved en eventuell fremtidig oppmåling. Mangel grunnet avvikende grenser og/eller arealsvikt (jf. avhendingslovas § 3-3) kan derfor ikke påberopes.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger i landlige omgivelser omgitt av landbruk og skogbruk med noe boligbebyggelse. Den ligger på Glommas vestside med ca. 3,2 km til Snålroa og 7,8 km til Flisa sentrum med alle nødvendige servicetilbud. Ny vei i området er asfaltert helt til innkjørselen din.

  Adkomst
  Se kartskisse.

  Byggemåte
  Beskrivelse av byggemåte er hentet fra tilstandsrapport utført av Anders Austad ved Øystein Opås takstforretning AS. Enebolig med ukjent byggeår. Grunnmurer av betong. Vegger av reisverk/bindingsverk. Ukjent med isolering. Fasader er kledd med stående lektepanel. Takkonstruksjon av stedsbygget sperretak. Taktekking med sementtakstein. Vinduer av tre med enkle glass og varerammer. Tilstandsrapporten angir også byggetekniske tilstandssvekkelser (tilstandsgrader -TG). For denne eiendommen er det gitt tilstandsgrad TG 2 (avvik som kan kreve tiltak) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er mye mosevekst på tekkingen. - Nedløp og beslag: Misfarginger tyder på at det er stedvis lekkasjer fra renner. Frostspreng på nedløp på baksiden. Ujevnheter og skjevheter på takrenner. - Takkonstruksjon/loft: Loft er ikke inspisert. Koret er kun delvis befart, mye gjenstander er lagret. Det er noe svai på konstruksjonen. Råteskader på vindskier og isbord. slitasje og avskaling av maling i takutstikk. - Utvendige dører: Slitasje på dør. Det er ikke pakning mellom karm og dørblad, luftlekkasjer må påregnes. Det er ikke beslag under dør. - Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Slitasje på overflater. - Innvendige overflater: Slitasje på overflater. Det meste vil måtte erstattes i forbindelse med renovering - Radon. - Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Riss i brannmur på kjøkken. - Innvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Kjellertrapp: Råteskade på trapperom i topp av trapp, bør ikke gås på. Trapp til 2. etasje: Høyde på rekkverk er lavere enn hva dagens krav tillater. Det mangler håndløper på en vegg. Trapp har fuktpåkjenninger fra undersiden. - Innvendige dører: Dører i kjeller har råteskader. Slitasje på flere overflater i 1. og 2. etasje. Flere dørblad tar i karmer. Sprekk i dørblad i 2. etasje. - Overflater og innredning - Kjøkken: Kjøkken vil måtte rives i forbindelse med renovering og utskifting av bjelkelag. - Avtrekk: Kjøkken: Det er manglende forsett mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Vannrør må demonteres i forbindelse med renovering. - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Mye av rør vil måtte demonteres i forbindelse med renovering. - Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. - Andre VVS-installasjoner: Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt. - Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Rust og slitasje på overflater. - Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Avskaling flere steder på grunnmur. Stedvis noen sprekker. - Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. - Septiktank: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på septiktank. Det er gitt tilstandsgrad TG 3 (store eller alvorlige avvik) for følgende bygningsdeler-/komponenter: - Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. Fasader har generelt slitasje og stedvis oppsprekking i treverk. Stedvis svertesopp på fasader. Omramminger er ført helt ned på vannbrett, løsningen medfører en økt fare for slitasje og råte. Skade etter hakkespett flere steder. Råte i bunnsvill ved trappeutsparing til kjeller, omfang er ukjent. Ut fra skader på bjelkelag kan skader på bunnsvill være utbredt i ett større område. - Vinduer: Det er påvist tegn på innvendig kodensering av enkelte vindusglass. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Vinduer har generelt kraftig sltasje og avskaling av kitt. Råte i flere kjellervinduer. Sprekk i glass på vindu i stue. Innvendig slitasje og muggsopp på flere vinduer. - Etasjeskille/gulv mot grunn: Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp. Kraftige råteskader på bjelkelag mot kjeller. Det er råte i bjelker i alle kjellerrom. Minst skader i innerste rom, men også der er det råte i bjelker inn mott opplag. - Rom under terreng: Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetasje/kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig. Det står vann og fuktighet på gulv i kjeller. Misfarging etter fuktpåkjenninger på gulv og vegger. Himling og isolasjon har rast ned flere steder. Stedvis soppvekst i himlinger og på overflater. Mye kondens i kjeller. Fuktskader og råte på trepanel oppover kjellertrapp. All treverk i kjeller har fuktinnhold på over 30 vektprosent. - Generell - Bad: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Innredningen har passert forventet brukstid. Tapet løsner fra vegger flere steder. Forventet brukstid på våtrom er passert. - Tilliggende konstruksjoner - Bad: Hulltakin er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. Det er i hulltakingen påvist fukt/råteskader. - Elektrisk anlegg: Åpent anlegg. Sikringsskap med porselensikringer i trapperom. Noen kabler og lamper henger løst grunnet skader i kjeller. Anlegget er lite bygget ut og med lav kapasitet. Boligen er ikke tilkoblet til strøm, tilførsel er koblet fra og ligger løst på bakken ved strømstople. Det må påregnes utskirfting av hele anlegget i forbindelse med renovering. - Drenering: Det er ut fra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. - Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. For ytterligere/detaljerte beskrivelser av avvik, øvrige tilstandsgrader og bygningsteknisk utførelse, også ved eventuelle andre bygninger, se tilstandsrapport som er et vedlegg i salgsoppgaven.

  Sammendrag selgers egenerklæring
  Selger har utarbeidet egenerklæringsskjema og i denne anmerket følgende: 1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja. Råte i kjeller. 5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja. Det er råte i kjeller. 8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Gulvet er råttent. 9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja. Er råteskader i kjeller.

  Innhold
  Boligen inneholder: 1. etasje: Entré, trapperom, stue, kjøkken, spisestue, kjellertrapp og bad. 2. etasje: Trapperom/gang og to soverom. Kjeller: Fire kjellerrom. Eiendommen består også av låve og uthus. Areal i salgsoppgaven er hentet i fra tilstandsrapport fra takstmann. Fordelingen mellom primærrom (P-rom) og sekundærrom (S-rom) er basert på bruken av rommene på befaringstidspunktet, uten at det er tatt hensyn til lover og/eller forskrifter. Rommenes bruk kan derfor være i strid med byggeforskriftene og/eller registrert/godkjent bruk. Se eventuelle anmerkninger under punktet «Ferdigattest/brukstillatelse».

  Standard
  Velkommen Inngangsparti på nordsiden av boligen som tar deg inn til gang. Stue og spisestue Lysmalt stue og spisestue med gode innredningsmuligheter for sofagruppe og spisebord. Kjøkken Kjøkken med eldre innredning som består av over- og underskap. Utslagsvask og servant. Frittstående komfyr. Soverom Boligen har to soverom i 2. etasje med plass til seng og nattbord. Bad Eldre bad i 1. etasje med belegg på vegger og gulv. Gulvstående toalett, vegghengt servant og dusjbatteri.

  Innbo og løsøre
  Bransjens liste over løsøre og tilbehør legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen følger vedlagt salgsoppgaven. Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. 

  Hvitevarer
  Kun hvitevarer som er spesifikt angitt i salgsoppgaven, følger med. Dette gjelder uavhengig av om hvitevaren(e) eventuelt kan anses som integrerte.

  Parkering
  Biloppstillingsplass på egen eiendom.

  Prisantydning inkl. omkostninger
    700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,00))   34 542,- (Omkostninger totalt)   734 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

 • Oppvarming
  Boligen varmes opp med panelovner og vedfyr.

  Energiklasse
  unknown

 • Kommunale avgifter
  3071

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  De kommunale avgiftene utgjorde kr 3.071,- i 2022. I denne inngikk eiendomsskatt.

  Andre utgifter
  Utover det som er nevnt under punktet «Kommunale avgifter», påløper kostnader til for eksempel strøm, fyring/brensel, forsikring, innvendig/utvendig vedlikehold og abonnement til tv og internett.

  Tilbud lånefinansiering
  Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Alliansen om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med megler for formidling av et uforpliktende tilbud om finansiering. Meglerforetaket kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester. 

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  Følgende tinglyste heftelser (dokument) vil følge med eiendommen: - Dagboknr. 638, tinglyst den 15.04.1942. Gjelder erklæring/avtale. - Dagboknr. 2507, tinglyst den 04.11.1966. Gjelder elektriske kraftlinjer. Dokumentet kan ses hos meglerforetaket eller utleveres på forespørsel.

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for noe av bygningsmassen. Som et utgangspunkt skal det foreligge ferdigattest. Det er innført bestemmelser i plan- og bygningsloven som sier at ferdigattest ikke vil bli gitt for oppførte bygg som er søkt før 01.01.1998. Man kan dermed ikke søke om ferdigattest for slike bygg. Dette betyr ikke at ulovlig oppførte bygg blir lovlige, men bare at byggesaken ikke lenger skal avsluttes med ferdigattest. Det skal uansett foreligge midlertidig brukstillatelse. Midlertidig brukstillatelse er en forutsetning for at et tiltak kan tas i bruk. Manglende midlertidig brukstillatelse betyr da rent formelt at bygget ikke er lovlig tatt bruk. Det er ikke mottatt byggetegninger. Man har derfor ikke kunnet kontrollere hvor vidt dagens bygninger og planløsning (herunder formål/bruk) er godkjent eller er i samsvar med eventuelle godkjente tegninger og tiltak. Dette betyr videre at det kan være rom som er inntatt som primærrom/-areal i tilstandsrapport, men som ikke er godkjent for varig opphold. Ovennevnte medfører at man ikke vet hvor vidt eiendommen har lovlighetsmangler eller ikke. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold. Avvik beskrevet ovenfor er å anse som lovlighetsmangler. Konsekvenser av lovlighetsmangler er at kommunen for eksempel kan gi pålegg om tilbakeføring. Kommunen kan også innkreve tvangsmulkt frem til manglene er brakt i orden. Kjøper overtar ansvar og risiko for nevnte forhold.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen har adkomst fra privat vei. Det er ikke kjent med at det er opprettet eller tinglyst avtale om veirett. Kommunen opplyser om at det ikke er registrert noen avløpsløsning på eiendommen. Selger opplyser at det er borrevann på eiendommen. Det er ikke kjent med at det er tatt vannprøver. Kjøper oppfordres til dette før vann drikkes av. Det vil på generelt grunnlag kunne hefte usikkerhet ved private vann- og avløpsanlegg over tid. For eksempel kan spredegrøfter tettes, nye offentlige krav kan gjøre eksisterende avløpsanlegg ulovlige og grunnvannstand og øvrige forhold kan medføre endring i kvalitet og mengde på vann fra borehull og brønner. Det er ikke gitt opplysninger om at det har blitt tatt vannprøver de senere årene. Det gjøres oppmerksom på at kommuner kan foreta kartleggingsarbeid av private anlegg. Dette kan innebære fremtidige krav om utbedring av eiendommens avløpsanlegg. Kjøper overtar risiko og ansvar for nevnte forhold, herunder også for videre bruk.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen omfattes av kommuneplan for Åsnes kommune (2019-2030), hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Det gjøres oppmerksom på at oppføring av nye tiltak vil falle utenfor LNFR-formålet, og kan ikke skje uten etter dispensasjon eller reguleringsplan. Eiendommen omfattes av hensynssone H220_2 gjeldende gul sone for støy iht. T-1442.

  Adgang til utleie
  På generelt grunnlag er det tillatt å leie ut egen bolig eller del av egen bolig, så lenge formålet med utleien er i samsvar med godkjent bruk av gjeldende leieobjekt og/eller areal. Eiendommen står i matrikkelen registrert med én bruksenhet.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er ikke bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.    Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel.   Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Det er likevel ikke en mangel dersom selger godtgjør at kjøperen ikke la vekt på opplysningen, jf. avhendingsloven § 3-3 (2). Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.    Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. 

  Budgivning
  Budgivning i forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Eiendomsmegler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden og kan ikke videreformidle bud med en kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter klokken 11:30 anbefaler vi akseptfrist på minimum 30 minutter. Bud bør legges inn i god tid før konkurrerende buds akseptfrist utløper. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon om budgivning i salgsoppgaven. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Alle bud vil bli gjort kjent for kjøper og selger i handelen. Øvrige budgivere kan be om å få en kopi av budjournal i anonymisert form.   Budgivning utenfor forbrukerforhold  Budgivere oppfordres til å legge inn bud elektronisk. Dette gjøres på eiendommens hjemmeside på aktiv.no, ved å bruke «Gi bud»-knappen. Ved elektronisk budgivning, samtykker budgiver til elektronisk kommunikasjon. Det anbefales at hvert bud har en akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Vi anbefaler minimum 30 minutter akseptfrist. Oppdragsgiver er oppfordret til å ikke ta imot bud direkte fra budgiver, men å henvise budgiver videre til megler.   Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger. Alle interessenter oppfordres imidlertid til grundig besiktigelse av eiendommen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.

  Omk. Kjøper beskrivelse
    700 000,- (Prisantydning)   Omkostninger: 12 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))  172,- (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 700 000,00))   34 542,- (Omkostninger totalt)   734 542,- (Totalpris inkl. omkostninger)  

  Omk. kjøper beløp
  34542

  Betalingsbetingelser
  Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning.

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 14. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

  Boligkjøperforsikring
  Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar kr 3 200/3 600/3 500 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype, samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

  Meglers vederlag
  Det er avtalt en provisjon på 5 % av salgssummen, minimum kr 49.000,- ved gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg kommer tilretteleggingsgebyr (kr 15.900,-), visningshonorar (kr 2.500,- per stykk), markedspakke (kr 16.900,-) samt innhenting av opplysninger og tinglysing av sikringsobligasjon (kr 8.900,-). Alle beløp er inklusive mva. Meglerforetaket har ikke krav på provisjon og oppgjørshonorar dersom handel ikke kommer i stand i oppdragstiden eller hvis oppdraget sies opp.

Marielle Skoglund Skybakmoen

Megler

Marielle Skoglund Skybakmoen

95 43 47 87

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev