aktiv-eiendomsmegling
Velkommen til Ulvhildvegen 62!

Flott hyttetomt åpent og fritt beliggende i fantastisk natur ved Slettefjell! Solrikt og med nydelig utsikt!

 • 650 000
 • PRISANTYDNING650 000
 • OMKOSTNINGER31 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER681 892
 • EIENDOMSTYPEHyttetomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT1 451 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 650 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  16 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 650 000,-))
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  --------------------------------------------------------
  31 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  681 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Foruten vakker utsikt til Jotunheimen kan en nyte vid utsikt til Bitihorn og flere av fjellene i både Øystre og Vestre Slidre.

Ulvhildvegen 62, Innlandet

 • Åpent og fritt med nydelig utsikt til Jotunheimen og fjellene rundt finner du denne flotte hyttetomta. Den ligger solrikt og vakkert til i Ulvhild Hyttegrend, ca. 875 moh.

  Ulvhild hyttegrend ligger ved foten av Slettefjell, i et flott turområde på fjellet mellom Beitostølen og Vang. Foruten vakker utsikt til Jotunheimen kan en nyte vid utsikt til Bitihorn og flere av fjellene i både Øystre og Vestre Slidre.

  I dette vakre området kan turen starte ved hytta uansett årstid, for her er mulighetene mange. Om sommeren innbyr fjellet til opplevelsesrike fot- og sykkelturer, gjerne innover Slettefjell. Det er også fine muligheter for jakt- og fiske.

  Vinterstid er det bare å spenne på seg skiene og gå ut i et fantastisk løypenett med milevis av oppkjørte skiløyper. Om noen heller skulle ønske en tur i alpinbakken er det omlag 2 mil til Raudalen og til Beitostølen. Her finner en flere nedfarter for alpint og snowboard, samt gode forhold for off-piste. På Beitostølen finner en også en rekke andre aktivitetstilbud, samt flere butikker og serveringssteder.

  Fra Ulvhild hyttegrend er det heller ikke langt til Valdresflya og Tyiin/Filefjell som begge byr på en rekke kjente turmål og spennende 2.000 m. topper m.m.
 • Ubebygd hyttetomt.
 • Fra Fagernes kan en følge Fv. 51 mot Beitostølen i ca. 30 km opp til Skammestein.

  Ta av til venstre mot Ryfoss og følg Skøltevegen ca. 4,2 km. Fortsett inn på Dalsvegen og følg denne ca. 5,2 km.
  Sving til høyre inn på Raudalsvegen og følg denne ca. 2,4 km. Ta til høyre inn på Ulvildvegen og følg denne ca. 900 fram til tomta som er merket "Aktiv - til salgs".

  God tur!

  En kan også kjøre opp til Ulvhild Hyttegrend fra Lomen eller Ryfoss om en heller ønsker å følge E16 fra Fagernes mot Tyin.
 • Eiet tomt.

  Tomten blir solgt med vei, strøm og utarbeidet avløpsplan fra Jordforsk på Ås.
  Strømboks står på tomtegrensen.
  Det er anlagt grusvei langs tomtegrense på nedsiden og oversiden av tomten.
 • Ca. 1 451 m².

  Arealet er hentet fra kommunens matrikkelkart.
 • Vei
  Helårsvei.

  Det er anlagt grusvei på oversiden og nedsiden av tomten.

  Selger opplyser at anleggbidrag adkomstvei (verdi kr 5.000.-) er inkludert i tomteprisen.

  Vann/avløp
  Det er mulighet for vann og avløp.
  Det må etableres privat vann på tomten.

  Ulvhold Hyggegrend har fått utarbeidet avløpsplan for hver tomt av Jordforsk på Ås.

  For tomt 39 er godkjent avløpsløsning: gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning.

  Se vedlagt avløpskart på side 31.

  Strøm
  Tilkoblingsavgift strøm (verdi anslått til ca kr 70 000.- i 2008) er inkludert i tomteprisen.


  Byggemåte og standard
  Ihht. utdrag fra Reguleringsbestemmelser for Ulvhild Hyttegrend, sist revidert 19.12.05 gjelder følgende i byggeområder for privatte hytter:

  1. BYGGEOMRÅDER
  Områder for planlagte hyttetomter:

  §1. Fremtidig deling av tomtene er ikke tillatt. Regulerte tomtegrenser kan der det viser
  seg fornuftig, justeres med inntil 2 meter ved oppmåling av tomt uten at dette medfører
  endring av planen.

  §2. Byggesøknad skal vedlegges målsatt situasjonskart over tomten i målestokk 1:1000
  eller større, der eksisterende og planlagt bebyggelse er inntegnet. Ved søknad om
  byggeløyve skal fritidsbebyggelsen sin plassering i forhold til eksisterende og nytt
  terreng framgå av fasadetegninger, snitt og plan.

  §3. Utnyttingsgraden for byggeområdene for hytter er satt til maksimalt T-BRA = 220 m²
  Med tomteutnytting menes det bruksareal iht. NS 3940 i forhold til tomteareal.
  Hovedhytta skal ikke ha større utnytting enn maksimalt T-BRA = 160 m². For
  områdene H18, H19, H20 og H34 er maksimal utnytting sett til T-BRA = 200 m², der
  hovedhytten ikke skal overstige T-BRA = 140 m².

  §4. På hver hyttetomt kan det kun oppføres en hytte, med maksimal mønehøyde 6,1 meter
  over gjennomsnittlig planert terreng. Synlig grunnmur skal ikke overstige 0,8 meter.
  Unntaket fra denne mønehøyden er tomtene i felt H19, H20 og H34 som skal ha
  maksimal mønehøyde for hovedhytta på inntil 5,1 meter over gjennomsnittlig planert
  terreng - der synlig grunnmur ikke skal overstige 0,5 meter. For terrengplassering av
  hytte skal det være en balanse mellom skjæring/fylling.

  §5. I tillegg til hovedhytte kan det oppføres 2 mindre bygg: 1 anneks, 1 uthus/garasje -
  totalt 3 bygg på tomta. Ingen av disse andre byggene skal være over 40 m², eller ha
  mønehøyde over 4,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Bygg skal plasseres i
  tunform, tilpasses naturlige terrengforhold på tomta og ha maksimalt 12 meter
  innbyrdes avstand.

  §6. Bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 22º og 30º. Taktekking skal være torv,
  tre eller skifer. Alle bygg på samme tomt skal ha samme takvinkel og tekkemateriale.
  Hovedmøneretningen på hytta skal ligge parallelt med terrengkotene.

  §7. Hovedhytte skal plasseres slik at tomtemarkeringspel faller innenfor grunnmur for
  tomtene innenfor H1, H19, H20 og H34. For alle andre tomter skal hovedhytta
  plasseres innenfor fastsatte byggegrenser. Andre bygg som anneks/uthus og garasje
  kan plasseres innenfor byggegrenser etter gjeldende byggeregler.

  §8. Der det passer naturlig inn i terrenget, kan underetasje godkjennes. Utenom ved
  eventuell utgangsdør gjelder kravet om maksimalt synlig grunnmur i § 4. Ved
  eventuell oppstue, skal oppstuedelen ligge i midtseksjonen i hytta.

  §9. Bygningene skal være tømra eller ha utvendig kledning i tre. For en mindre del av
  bygget kan naturstein godkjennes.

  Vi viser til vedlagte reguleringsbestemmelser for utfyllende informasjon.
 • Formuesverdi kr. 462.000,- per 31.12.2019.
 • Kommunale kostnader vil tilkomme ved bebyggelse av tomtene.

  Avgifter pr. 2021:
  Hytterenovasjon pr. år: kr. 1.390,-.
  Feie og tilsynsavgift.
  Eiendomsskatt.
 • I tillegg til kommunale avgifter, som påløper når tomta bebygges, vil det være avgifter til:
  - Forholdsmessig deltagelse i felleskostnader innad i hyttefeltet (Brøyting og vedlikehold av felles veisystem).
  - Bomavgift.
  - Skiløypeavgift.

  I tillegg kommer kostnader til strøm og forsikring.
 • Eiendommen kan erverves konsesjonsfritt mot undertegning av egenerklæring om konsesjonsfrihet.
 • Det er ikke odel på eiendommen.
 • Engangsavgift skiløype (verdi kr 4.000.-) er inkludert i tomteprisen.

  Tomta selges som den er på visning uten ytterligere rydding.

  Noen av bildene kan være fra nærområdet / illustrasjonsfoto.

  Vedr. budgivning:
  Det enkleste er å legge inn bud elektronisk via "Gi Bud"-knappen i Finn-annonsen, hvor man samtidig legitimerer seg med Bank-Id (det er krav til oversendelse av legitimasjon for alle budgivere.) Det er også mulig å benytte budskjema som oversendes megler. Husk å før opp informasjon vedr. finansiering, og helst navn og tlf. nr på din bankkontakt.

  Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller telenettet. Dersom en budgiver legger inn bud tett opp mot en annen budgivers akseptfrist kan man risikere at eiendommen blir solgt før budet kommer fram til megler. Selger skal skriftlig akseptere bud overfor megler som igjen skal formidle dette skriftlig videre til budgiver før akseptfristen går ut. Vi ber derfor om at bud må være oversendt minimum 5 minutter før eksisterende bud går ut, og at alle bud har en akseptfrist på 30 minutter. Denne fristen kan avtales kortere mot slutten av en budrunde.

  Se forøvrig Forbrukerinformasjon om budgivning lenger bak i salgsoppgaven.

  Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum bli meddelt de som ev. måtte etterspørre denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig tilgjengelig ved overføring av hjemmel.
 • Følgende er tinglyst på eiendommen:
  - Dagbok nr. 1067820, tinglyst 24.12.2007 Bestemmelse iflg. skjøte.
  Rettighetshaver: Valdres Energi Nett AS, Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m
  Rettighetshaver: Einebuåsen Utbyggingslag AS, Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
  Rettighetshaver: Einebuåsen Utbyggingslag AS, Plikt til å betale årlig avgift forholdsmessig etter lik fordeling mellom eiere av solgte tomter til bekostning av vedlikehold og brøyting av vegene i Ulvhild Hyttegrend.
  Rettighetshaver: Beitostølen Løypeforening. Plikt til å betale årlig NOK 300,- for drift av skiløypenett. Beløpet kan indeksreguleres årlig med utgangspunkt i indeks nov. 2005.

  Dersom det er ubetalte kommunale avgifter har kommunen legalpant i eiendommen.
 • Eiendommen ligger innunder Reguleringsplan: Ulvhild hyttegrend. Fritidsbustad.

  Kopi av reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven.
 • Gnr. 23 Bnr. 18 i Vestre Slidre kommune
 • Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter nærmere avtale med selger. Normalt 3-4 uker etter budaksept.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. I følge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud.

  Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man må gå ut fra at opplysningen har virket inn på avtalen.

  Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen.

  Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (1) fravikes, og hvorvidt et arealavvik karakteriseres som en mangel, vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.
 • Tilrettelegging kr. 11.900,- oppgjør og tinglysing kr. 6.900,- opplysninger fra kommunen via Infoland kr. 1.139,-, grunnbokutskrift og kopi av tinglyste dokumenter kr. 590,- tinglysing av urådighetserklæring kr. 585,- markedspakke kr. 16.500,- samt provisjon fast pris kr. 39.000,-. Dette dekkes av selger.
 • Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.
 • Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.
 • Guttorm Lilleeng
Fredric Bachér

Megler

Fredric Bachér

47 81 49 75

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger