aktiv-eiendomsmegling
Velkomen til utbyggingsområde på Valvatna, Sagvågsvegen - Presentert av Elisabeth Nonås Fylkesnes i Aktiv Eiendomsegling Sunnhordland

Flott tomteområde på 45 mål i populært bustadområde - 16 mål regulert for bustadføremål | Einebustad eller byggefelt?

 • 3 850 000
 • PRISANTYDNING3 850 000
 • OMKOSTNINGER111 892
 • TOTALPRIS INKL. OMKOSTNINGER3 961 892
 • EIENDOMSTYPETomt
 • EIERFORMSelveier
 • BYGGEÅR-
 • FELLESKOST./MND-
 • TOMT44 953 m²
 • EIERFORM TOMTEiet tomt
 • 3 850 000,- (Prisantydning)

  Omkostninger
  172,- (Panteattest kjøper)
  585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
  585,- (Tingl.gebyr skjøte)
  96 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 850 000,-))
  11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
  2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
  --------------------------------------------------------
  111 892,- (Omkostninger totalt)
  --------------------------------------------------------
  3 961 892,- (Totalpris inkl. omkostninger)

  NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Meld deg på visning!

Påmelding
Dronebilete av eigedommen

Sagvågsvegen, Valvatna, Vestland

 • Eigedomen ligg fint til i eit populært og barnevenleg område. Det er kort veg til skular, barnahagar, Heiane, Sagvåg og Leirvik som dekkjer alt av servicetilbod.

  Tomteområdet er regulert.
  Tomta er på over 44 mål og er råtomter.
  Det er tinglyst vegrett inn til tomteområde.

  Eiet tomt med solrik beliggenhet. Tomten karakteriseres som råtomt.

  På reguleringaplanen er det regulert inn 16 bustadtomter.
  Det er og avsatt område til mellom anna:
  - Felles leikeområde
  - Kjøreveg
  - Jordbruk/Skogbruk
  - Kommunal teknisk anlegg

  Det er ei tomt som er bygd og frådelt innenfor reguleringsplanen og tomta. Den tomta har adr. Sagvågsvegen 152.
  Dei resterande 15 bustadtomtene er ikkje frådelt eller bygd på.
 • Stort område på 44 mål.
  I området er ei frådelt tomt bebygd.
  Elles etablerte bustadområder rundt.
 • Enkel adkomst frå Sagvågsvegen. Like etter avkøyrsla til Hillarhaugen ta mot venstre inn på grusveg. Følg denne ned mot eigedomen.
 • Råtomt med veg inn til ei av tomtene.
 • 44 953,6m².
  Arealet er i fylgje kommunenn eit berekna areal.
 • Vatn: Eigedomen er ikkje tilknytta offentleg nett.
  Avlaup: Eigedomen har ikkje avlaup.
  Veg: Adkomst til eigedomen via privat grusveg frå kommunal hovudveg.

  Stord kommune har gitt eit prisoverslag på kva det vil kosta å opparbeida vatn- og avlaupsanlegg i området, prisoverslaget er ikkje bindande og intresentar oppfordrast til å innehenta konkrete pristilbod på dette. Ta kontakt med meklar for å få tilgong til informasjon om nemnte prisoverslag.
 • Likningsverdi vert fastsett etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien vert fastsett med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærbustader (der bustadeigar er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærbustader (alle andre bustader ein eiger) vert fastsett etter forskjellige brøker. For meir informasjon sjå www.skatteetaten.no.
 • Kommunale avgifter og eigedomsskatt:: kr 0,-

  Kommentar frå kommunen: området er eit tomteareal
 • Antatt løpende kostnadar beløper seg til anslagsvis kr 0,- for eigedomen pr. år.
  Det er ingen kommunale avgifter på eigedommen.
 • Tomta er ubebygd, og større enn fritakskravene for egenerklærin om konsesjon.
  Kjøper må søke om konsesjon for tomta.

  Kjøper har risikoen og er ansvarlig for videresalg dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonslovens § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd (forhold som ligger på kjøpers hånd: Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr. I det tilfelle konsesjon ikke gis på bakgrunn av for høy kjøpesum, kan selger kreve at avtalen likevel skal gjelde, men til den høyeste pris landbruksmyndighetene kan godkjenne. Kjøper har konsesjonsrisikoen dersom konsesjon nektes med grunnlag i konsesjonsloven § 9 første ledd nr. 1-4 eller § 9 andre til fjerde ledd. I slike tilfeller skal selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.
 • Det er ikkje odel på eigedomen.
 • Etter aksept av bod, vil eigedommens salssum bli meddelt dei som ev. måtte etterspørre denne. Eigedomens salssum vil bli offentleg tilgjengeleg ved overføring av heimel.
 • Fylgjande er tinglyst på eigedommen:

  1959/1543-2/49 Bestemmelse om veg
  15.06.1959
  rettighetshaver:Knr:1221 Gnr:55 Bnr:29
  Bestemmelse om septiktank m.v.
  - Gnr. 55, bnr. 29 har rett til veg der den er no og nedlagt septiktank.

  1983/10286-1/49 Jordskifte
  29.09.1983
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Ifm. grenser mot gnr. 55, bnr. 5 og beiretetter for bnr. 1, 4, 5 og 16


  1995/10333-1/49 Elektriske kraftlinjer
  21.11.1995
  Rettighetshaver:STORD ENERGI AS
  Gjelder denne registerenheten med flere
  - Kraftlinjer over Stord og Tysnes

  Rettigheter på andre eiendommer
  Rettigheter på 1221-55/1
  1937/567-2/49 Bestemmelse om veg
  01.04.1937
  - Over bnr. 5 og 1

  Rettigheter på 1221-55/5
  1937/567-3/49 Bestemmelse om veg
  01.04.1937
  Bestemmelse om beiterett
  - Over bnr. 5 og 1. Beiterett for 3 kyr.

  Samtlege servituttar er tilgjengeleg hos meklarforetaket.
 • Eigedomen ligg i eit område regulert for bustad- og landbruksområde (Skogbruk/jordbruk)l i henhold til gjeldande reguleringsplan R-125-000 vedteken 14.06.1990.

  16 mål er regulert til bustadføremål. Om begrensingane i reguleringsplanen knytt til bustadområdet står det følgande i reguleringsplanen:

  Følgjande framgår av reguleringsplanen:
  Området kan nyttast til frittliggjande bustader.
  Utnyttingsgrad: 20 %

  Max: byggehøgde: 2 høgder +innreia loft
  Max gesimshøgde. 5 m.
  På tomtene kan det oppførast frittliggjande garasje i 1 høgd, med grunnflate inntil 50 kvm.
  I tilleg skal det på kvar tomt vissast oppstillingsplass for 1 bil.

  Bygningane skal ha saltak.

  Kommunen opplyser at det er starta planarbeid med kommunedelplan Sagvåg Litlabø.
  Føresegnene til arealdelen til kommuneplanen § 1.11 fastset at ved fortetting, påbygg, tilbygg og bygging av garasjar på eksisterande bustadtomter innan for område som er omfatta av reguleringsplan vert grad av utnytting endra til prosent bygd areal maks 30 % - BYA og maks bygd areal på garasje til maks 50 m2 - BYA. Ved fortetting i desse områda gjeld elles kommuneplanen sine føresegner.

  Heile reguleringsplanen er vedlagt prospektet.
 • Gnr. 55 Bnr. 14 i Stord kommune
 • Kjøper skal betale inn kjøpesum inkludert omkostninger, slik at det er innbetalt og står disponibelt på meklarføretakets klientkonto innen overtakelse.
 • Partane skal signera kjøpekontrakt etter aksept av bud.
 • Etter avtale med seljar.
 • Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på boligen. Selger har likevel utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.
 • Det gjøres oppmerksom på at kjøper, dersom den er forbruker, har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring begrenset til den delen av tomten som er regulert til bolig.. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.
 • Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr oppdragstaker i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes ikke som virkedag. Vi fraråder derfor å inngi slike bud da de ikke vil bli videreformidlet til selger. For øvrig henvises til forbrukerinformasjon i vedlagt budskjema. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragstaker en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

  Alle bud/kjøpsbekreftelsar skal leverrest skriftlig til megler. Benytt Trygg Budgivning for å registrera ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Kontakt megler for mer informasjon.
 • Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.
 • Eiendommen skal overleveres til kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig, før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett, kan som hovedregel ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper burde blitt kjent med ved undersøkelse av eiendommen, eller som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Hvis noe trenger avklaring, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en fagkyndig før det legges inn bud. Kjøper har krav på at eiendommen er i henhold til avtalen. Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, kan eiendommen ha en mangel dersom den ikke er slik kjøper må kunne forvente ut ifra blant annet boligens alder, type og synlige tilstand. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som ikke er rettet i tide på en tydelig måte, og man kan gå ut ifra at opplysningen har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som gjør utbedringer nødvendig. Normal slitasje og skader som trenger utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan også ha en mangel hvis opplyst areal avviker fra faktisk størrelse. Avviket må være minst 2 prosent, og minst 1 kvadratmeter. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning, må kjøper selv dekke tap/kostnader opp til et beløp på kr 10 000 (egenandel). Egenandel kommer først på tale når det er konstatert mangel ved eiendommen. Hvis kjøper ikke er forbruker, selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. § 3-9, første ledd 2. pkt. Avhl. § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt et innendørs arealavvik karakteriseres som en mangel vurderes etter avhl. § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
 • Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankane i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tenester. Aktiv Sunnhordland sin samarbeidsbank er Tysnes Sparebank (tlf: 53 43 03 00). Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarleg for eit uforpliktande tilbod vedrørende finansiering.
 • Det er avtalt provisjon på 1,2% av salssum for gjennomføring av salsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgivar skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 14 990,-, oppgjørshonorar kr. 4 375,- og visningar kr. 1.500,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 48 000,-. Meklarføretaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen, totalt kr. 25.836,-. Utlegga er opplysningar frå kommunen og Statens Kartverk, tinglysing av panterettsdokument, nabolagsprofil og utlegg ifm. marknadsføring. Dersom handelen ikkje kommer i stand har ikkje meklar krav på vederlag. Alle beløp er inkl. mva.
 • Opplysningane i salsoppgåva er godkjent av seljar. Alle interessentar vert oppfordra til grundig besiktigelse av eigedomen, gjerne sammen med fagmann før bud inngis.
 • Skøyte vert sendt til tinglysing i etterkant av overtakelse, med mindre det vert avtalt noko anna.
 • Ingebjørg S. Folgerø
Elisabeth Nonås Fylkesnes

Megler

Elisabeth Nonås Fylkesnes

97 06 16 85

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev