aktiv-eiendomsmegling
4530427_1-krojdb1.jpg

FORSAND Myrbakken 55

Forsand - Næringsbygg (ikke ferdigstilt)

 • kr 2 000 000
 • Prisantydningkr 2 000 000
 • Omkostningerkr 51 342
 • Totalpris inkl. omkostningerkr 2 051 342
 • ObjektstypeEnebolig
 • EierformSelveier
 • Byggeår2 007
 • Soverom -
 • Areal -
 • Tomt4 999.8 m²
 • Eierform tomtEiertomt
 • 2 000 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 50 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000)) 51 342 (Omkostninger totalt) 2 051 342 (Totalpris inkl. omkostninger)

Meld deg på visning!

Påmelding
Næringsbygg som er oppført på eiendommen er ikke ferdigstilt. Det er i bygget en ulovlig innredet leilighet til boligformål som ikke er søkt om/og eller godkjent av offentlig myndighet (ikke oppmålt, men anslått til ca 60 kvm). Oppføring av bolig er ikke tillatt på eiendommen. Forøvrig består etasjene av åpne uinnredede lokaler. Oppføring av næringsbygget ble påbegynt i 2007/2008 og er pr. dato ikke ferdigstilt. I flere år sto bygget uten tak. Bygget har store mangler og er nærmest å betrakte som et råbygg. Større kostnader må påregnes for å ferdigstille bygget. Det er utarbeidet en verdivurdering fra takstmann datert 09.07.2020. Da eiendommen i dag fremstår like uferdig som på befaringstidspunkt tilbake i 2020 er det ikke vurdert som nødvendig å innhente ny oppdatert rapport.

Myrbakken 55, Rogaland

 • Tomt
  4999.8m²

  Beskrivelse av tomt
  Det er fra kommunen gitt pålegg/påbud om å fjerne store rullesteiner som er fyllt ut langs asfaltkanten til kommunal vei, samt masse som er lagt i eiendomsgrense og inn på kommunens eiendom. Brev fra kommunen følger som vedlegg i salgsoppgaven. Delvis planert. Det er på og i området rundt eiendommen observert Parkslirekne som er en brysom plante som danner tett bestand som raskt øker i omfang hvis planten får vokse fritt. Jordstenglene som kan vokse ned til 3 meters dyp og opptil 7 meter fra morplanten gjør bekjempelse av planten krevende. For mer informasjon om planten henvises det til følgende nettsider: https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/1627/ https://fagus.no/wp-content/uploads/2017/08/FAGUS-fakta-2010-9-parkslirekne.pdf Sandnes Kommune har i mars 2023 vært på befaring i området og informerer om følgende i mail til medhjelper 14.03.2023: "..Det er svært krevende og kostbart å fjerne parkslirekne. Sandnes kommune har derfor ikke mulighet til å prioritere å fjerne bestander, uten at de skal gjennomføre et tiltak på området hvor den vokser. Da vil fjerning bli innlemmet i det aktuelle tiltaket. For den aktuelle eiendommen, kan det se ut som at både denne og andre fremmedarter har etablert seg som følge av tilførte jordmasser, som av ortofoto kan se ut til å i hovedsak ha blitt dumpet på Myrbakken 55. Det er ulovlig å spre slike arter/masser som inneholder slike arter, og det er egentlig de som har spredd dette hit som er ansvarlig. Ved utbygging av tomta er det svært viktig at disse massene ikke kjøres bort og dumpes et annet sted, men bekjempes på stedet og/eller leveres til godkjent mottak for slike arter. Maskiner og redskaper som er borti, eller 10 meter fra nærmeste synlige plante, må rengjøres før de tas ut av området." Saksøkte hevder også overfor medhjelper at det i grunnen er nedgravd ulovlig avfall i form av tre, metall m.m. som en kjøper må påregne krav om fjerning av og levering til godkjent mottak for egen regning.

  Beliggenhet
  Eiendommen ligger på Myra industriområde på Forsand.

  Adkomst
  Se vedlagte veikart for kjørebeskrivelse til eiendommen.

  Bebyggelse
  Industriområde.

  Byggemåte
  Bygget er oppført med fundamenter, gulv på grunn, grunnmur/yttervegg i underetasje og etasjeskille i betong. Yttervegger i første etasje er oppført i betong og teglmur (teglmur av eldre brukt teglstein). Takkonstruksjon (puttak) er oppført med stålplater, uisolert og uten tekking. I yttervegger er det innsatt vinduer, unntatt noen i underetasjen. Vindusåpninger er provisorisk blendet med forskalingsmateriell.

  Innhold
  Næringsbygget som er oppført på eiendommen er ikke ferdigstilt. Det er i bygget en ulovlig innredet leilighet til boligformål som ikke er søkt om/og eller godkjent av offentlig myndighet (ikke oppmålt, men anslått til ca 60 kvm). Oppføring av bolig er ikke tillatt på eiendommen. Forøvrig består etasjene av åpne uinnredede lokaler.

  Standard
  Oppføring av næringsbygget ble påbegynt i 2007/2008 og er pr. dato ikke ferdigstilt. I flere år sto bygget uten tak. Bygget har store mangler og er nærmest å betrakte som et råbygg. Større kostnader må påregnes for å ferdigstille bygget. Det er utarbeidet en verdivurdering fra takstmann datert 09.07.2020. Da eiendommen i dag fremstår like uferdig som på befaringstidspunkt tilbake i 2020 er det ikke vurdert som nødvendig å innhente ny oppdatert rapport. Det preisieres at bildene som er brukt i denne salgsoppgave er tatt i 2021.

  Parkering
  På tomt.

  Prisantydning inkl. omkostninger
  2 000 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 50 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000)) 51 342 (Omkostninger totalt) 2 051 342 (Totalpris inkl. omkostninger)

 • Energiklasse
  unknown

  Info energiklasse
  Alle som skal selge eller leie ut eiendom må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler.

 • Kommunale avgifter
  37564

  Kommunale avgifter år
  2022

  Info kommunale avgifter
  vann og avløp

 • Tinglyste heftelser og rettigheter
  På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 1108/241/147: 12.08.2008 - Dokumentnr: 651533 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Sandnes Kommune Org.nr: 964 965 137 Bestemmelse om vann og kloakkledning Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Med flere bestemmelser 18.11.2015 - Dokumentnr: 1079863 - Urådighet Rettighetshaver: Frettun Terje Magne Fnr: 190659 26787 Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Gjelder denne registerenheten med flere 05.11.2007 - Dokumentnr: 895635 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1108 Gnr:241 Bnr:96 01.01.2020 - Dokumentnr: 1856102 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1129 Gnr:41 Bnr:147

  Ferdigattest/brukstillatelse
  Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger ikke. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med kommunen for ytterligere informasjon om ev. konsekvenser av dette. Oppføring av bygget ble påbegynt i 2007/2008, men er pr. i dag ikke ferdigstilt. Flere år sto bygget uten tak. Bygget har store mangler og er nærmest å betrakte som et råbygg iflg. takstmann som har befart eiendommen i 2020. Bebyggelsen som er oppført på eiendommen avviker i forhold til hva som er godkjent i byggesøknad. Kjøper påtar seg all risiko både for fremtidig bruk av eiendommen med tilhørende bebyggelse og eventuelle pålegg/kostnader relatert til dette. Det er på eiendommen nylig gjennomført et tilsyn fra Sandnes Kommune. Varsel om tilsyn (10.02.2023), tilsynsrapport (28.02.2023) og forhåndsvarsel om at bruk av bygg må opphøre (01.03.2023) følger vedlagt i denne salgsoppgave.

  Vei, vann og avløp
  Eiendommen er offentlig tilknyttet vei, vann og kloakk iflg. opplysninger fra kommunen.

  Regulerings- og arealplanner
  Eiendommen er regulert til industri/lager og er omfattet av gjeldende reguleringsplan 201202 (Reguleringsplan for Myra og Gøysamyra), vedtatt 20.05.2015, dato for siste revidering: 30.03.2022.

  Legalpant
  Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt, og kommunale avgifter/gebyrer. 

  Kommentar bo- og driveplikt
  Det er bo- og driveplikt på eiendommen.

  Kommentar konsesjon
  Eiendommen er bebygd, tomten er større enn 2 dekar, men mindre enn 100 dekar totalt og har ikke mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrka jord.  Kjøper er klar over at konsesjonsfriheten er betinget av at man ikke foretar bruksendring i strid med plan og at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

  Kommentar odelsrett
  Det er ikke odel på eiendommen.

 • Lovanvendelse
  Handelen reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven.    Etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 har kjøper kun begrenset adgang til å påberope eventuelle mangler ved eiendommen. Eiendommen overtas i den stand den befinner seg. Lov om avhending av fast eigedom får ikke anvendelse ved tvangssalg.   I følge tvbl. § 11-39 foreligger en mangel når:  (a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.  (b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller  (c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.    Dersom mangel foreligger, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves.   Loven har særskilte regler om prisavslag og om fremgangsmåten ved mangelskrav.   Det utstedes ikke kjøpekontrakt ved tvangssalg. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at handel er kommet i stand.   Når et bud er rettskraftig stadfestet og kjøpesummen innbetalt, skal retten på kjøperens begjæring utstede skjøte, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-3. Skjøtet blir så sendt til medhjelper.  Dersom kjøper helt eller delvis har innbetalt kjøpesummen via låneinstitusjon vil denne normalt kreve at medhjelper innestår for at pantedokumentet får tinglyst rett prioritet i eiendommen. Medhjelper sørger for tinglysing av skjøte og pantedokument. Utstedelse av blankoskjøte er ikke mulig.

  Budgivning
  Bud inngis skriftlig på vedlagt budskjema. Det gjøres spesielt oppmerksom på at budet må som hovedregel være bindende for budgiver i minimum 6 uker. For andelsleiligheter er bindingstiden minimum 3 uker. Retten kan unntaksvis ta hensyn til bud med bindingstid ned til 15 dager. For nærmere informasjon se budskjema samt vedlagt informasjonsskriv.

  Omk. Kjøper beskrivelse
  2 000 000 (Prisantydning) Omkostninger 172 (Pantattest kjøper - lagt ut av megler) 585 (Tingl.gebyr pantedokument) 585 (Tingl.gebyr skjøte) 50 000 (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000)) 51 342 (Omkostninger totalt) 2 051 342 (Totalpris inkl. omkostninger)

  Omk. kjøper beløp
  51342

  Betalingsbetingelser
  Kjøpesum inkludert omkostninger skal være innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen oppgjørsdato. Kjøpesummen skal innbetales fra norsk finansinstitusjon og/eller fra kjøpers egen konto i norsk finansinstitusjon.   Det er spesielle regler for hvordan oppgjøret skal foretas ved tvangssalg. Oppgjør skal skje på en bestemt oppgjørsdag. Oppgjørsdagen er vanligvis tre måneder etter at medhjelper har forelagt et bud for Tingretten for stadfestelse. Betaler ikke kjøper på oppgjørsdagen, påløper renter i henhold til bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27.   Er eiendommen fraflyttet kan medhjelper, dersom kjøper ønsker det, tillate at overtakelse skjer før oppgjørsdato. Skal eiendommen overtas før oppgjørsdato må hele kjøpesummen betales av kjøper før innflytting kan skje. Eventuell innflytting før ankefristens utløp skjer på kjøpers risiko. Dersom en anke ikke er avgjort før oppgjørsdagen inntrer, forskyves betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å betale kjøpesummen til oppgjørsdato eller betale renter i henhold til bestemmelsene i tvangsfullbyrdelseslovens § 11-27 frem til betalingsplikten inntrer.   Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte (tidligere eier) og hans husstand å fraflytte eiendommen. Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøper skal overta eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøper har innbetalt kjøpesummen. Kjøper blir ansvarlig for eventuelle sideutgifter f.eks. til bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse kan sendes Namsmannen i den rettskrets eiendommen ligger i.

  Hvitvaskingsreglene
  Megler har plikt til å gjennomføre kundetiltak. Hvis kjøper ikke bidrar til at megler får gjennomført kundetiltak og dette fører til at transaksjonen ikke kan gjennomføres eller blir forsinket, misligholder kjøper avtalen. Etter 30 dager er misligholdet vesentlig. Dette gir selger rett til å heve og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning

  Personopplysningsloven
  Personopplysninger blir behandlet i samsvar med personopplysningsloven.

  Boligselgerforsikring
  Selger har ikke kunnet tegne boligselgerforsikring på boligen i henhold til vilkår.

  Boligkjøperforsikring
  Kan ikke tegnes.

  Meglers vederlag
  Medhjelpers vederlag og rett til dekning av utlegg er fastsatt i forskrift til tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 3.

Dokumenter

Eirik Johnsen

Megler

Eirik Johnsen

95 44 59 04

Send e-post

Få beskjed når lignende
boliger kommer for salg

Få en verdivurdering

Siste boliger

Meld deg på vårt nyhetsbrev